Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

4 Economische voorwaarden

4.1 Economische voorwaarden

Een vergunning actieve veredeling kan alleen worden verleend als aan de economische voorwaarden is voldaan. Dit houdt in dat het verlenen van een vergunning actieve veredeling er niet toe mag leiden dat de wezenlijke belangen van producenten in de Unie worden geschaad. Onder wezenlijke belangen van producenten in de Unie moeten zowel de belangen worden verstaan van de producenten van soortgelijke grondstoffen die gebruikt worden in de veredeling als die van de producenten van soortgelijke veredelingsproducten.

(artikel 211, lid 4 letter b DWU)

Het voldoen aan de economische voorwaarden is mede afhankelijk van de wijze waarop het bedrag aan invoerrechten wordt berekend als er sprake is van een douaneschuld:

  • De hoofdregel is dat het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 85, lid 1 DWU. De invoerrechten worden dan berekend over de goederen die daadwerkelijk in het vrije verkeer worden gebracht.

  • In de aanvraag voor een vergunning actieve veredeling kan de aanvrager bij het vak "Indicatie berekening van invoerrechten" aanvinken dat hij het bedrag aan invoerrechten wil berekenen overeenkomstig artikel 86, lid 3 DWU (gegevenselement 8/13 bijlage A GVo.DWU). De invoerrechten worden dan berekend over de goederen die onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst.

In principe is de gemaakte keuze definitief. Is gekozen voor toepassing van artikel 86, lid 3 DWU, dan moet artikel 86, lid 3 DWU worden toegepast. In bepaalde gevallen kan echter flexibiliteit worden geboden.

Zie voor informatie over flexibiliteit bij toepassing van artikel 85, lid 1 DWU en artikel 86, lid 3 DWU hoofdstuk 9 van dit onderdeel.

De in de aanvraag gemaakte keuze heeft alleen betrekking op de hoofdveredelingsproducten. De vergunning wordt namelijk aangevraagd om deze hoofdveredelingsproducten te vervaardigen. Voor de secundaire veredelingsproducten (artikel 1, lid 2 punt 9 UVo.DWU) heeft de vergunninghouder meestal de vrije keuze tussen artikel 85, lid 1 DWU en artikel 86, lid 3 DWU.

In bepaalde gevallen is artikel 86, lid 3 DWU van toepassing zonder verzoek van de aangever. Artikel 86, lid 3 DWU moet dan zowel voor de hoofdveredelingsproducten als de secundaire veredelingsproducten verplicht worden toegepast.

Zie voor informatie over verplichte toepassing van artikel 86, lid 3 DWU hoofdstuk 9 van dit onderdeel.

In veel gevallen wordt geacht dat aan de economische voorwaarden is voldaan en hoeft geen toets plaats te vinden. In een aantal gevallen moet worden getoetst of aan de economische voorwaarden is voldaan. Deze toets vindt altijd plaats op Unieniveau.

(artikel 166, lid 1 GVo.DWU en artikel 167 GVo.DWU)

In bijlage 2 van dit onderdeel is een stroomschema opgenomen met betrekking tot de toets op de economische voorwaarden. Het stroomschema bevat een schematische weergave van artikel 166, lid 1 GVo.DWU en artikel 167 GVo.DWU en geeft aan in welke gevallen de economische voorwaarden moeten worden getoetst op Unieniveau.

Naar boven

4.2 Dossier voor toets economische voorwaarden door de Commissie

Als na een aanvraag voor een vergunning actieve veredeling een toets op de economische voorwaarden is vereist, zendt de Douane het dossier naar de Commissie met het verzoek om een dergelijke toets.

(artikel 259, lid 1 UVo.DWU)

Het dossier dat wordt gezonden naar de Commissie moeten worden voorzien van een uitgebreide motivering (opgesteld door de aanvrager van de vergunning). In bijlage 3 van dit onderdeel is beschreven waar het dossier voor een toets op de economische voorwaarden door de Commissie aan moet voldoen.

De aanvraag en de uitgebreide motivering moeten door de aanvrager worden ingediend bij het bevoegde douanekantoor in de regio. Het douanekantoor in de regio zendt na inhoudelijke beoordeling het dossier via Douane Landelijk Kantoor/Handhavingsbeleid naar de Commissie.

Let op!

Een dossier kan pas worden gezonden naar de Commissie, nadat is vastgesteld dat aan alle andere voorwaarden voor het verlenen van de vergunning (met uitzondering van de zekerheidstelling) is voldaan.

Een deskundigengroep bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten (Customs Expert Group – afdeling bijzondere regelingen) adviseert de Commissie over de vraag of al dan niet aan de economische voorwaarden is voldaan. Ook het bedrijfsleven kan via de leden van de Trade Contact Group haar mening geven voordat de conclusie wordt getrokken. Het dossier moet uiterlijk 4 weken vóór de vergadering van de Customs Expert Group – afdeling bijzondere door de Commissie zijn ontvangen. Het bedrijfsleven krijgt een periode van 14 dagen om te reageren op het dossier. Daarna hebben de lidstaten nog 14 dagen de argumenten van de aanvrager en bedrijfsleven tegen elkaar af te wegen. De Customs Expert Group – afdeling bijzondere regelingen kan dan op basis van de voors en tegens in de vergadering een gewogen advies uitbrengen aan de Commissie. De Douane houdt rekening met de over de economische voorwaarden bereikte conclusie. Alle lidstaten hebben een administratieve overeenkomst gesloten dat de conclusie van de Commissie wordt overgenomen.

Naar boven