Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

7 Vernietiging

7.1 Vernietiging

Vernietiging is een veredelingshandeling.
(artikel 5, lid 37 letter c DWU)

De eventuele resten en afval van de vernietiging zijn het veredelingsproduct.
(artikel 5, lid 30 DWU)

Bij vernietiging kunnen zich verschillende situaties voordoen:

 • Een bedrijf heeft als bedrijfsactiviteit vernietiging van goederen.

 • Een bedrijf heeft een vergunning douane-entrepot of RTO en vernietigt regelmatig opgeslagen goederen (bijvoorbeeld verdroogde bloemen of bedorven groente).

 • Een bedrijf heeft een vergunning actieve veredeling voor een andere veredelingshandeling (bijvoorbeeld verwerking) en wil incidenteel veredelingsproducten of onder de regeling geplaatste goederen in ongewijzigde staat vernietigen.

 • Een bedrijf heeft een vergunning voor een andere bijzondere regeling dan actieve veredeling (bijvoorbeeld douane-entrepot of tijdelijke invoer) en wil incidenteel goederen vernietigen.

Degene die vernietigt of laat vernietigen moet een vergunning actieve veredeling hebben.

Zie voor informatie over de voorwaarden van een vergunning actieve veredeling hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

Let op!

Vergunning andere instantie
In sommige gevallen is daarnaast een vergunning of toestemming nodig van een andere instantie dan de Douane (bijvoorbeeld de NVWA, een gemeentelijke instelling of een provinciale instelling).

Let op!

Bijzondere bestemming
Voor vernietiging van onder de regeling bijzondere bestemming geplaatste goederen is geen vergunning actieve veredeling vereist, tenzij een verzoek om terugbetaling van invoerrechten wordt gedaan.

Zie voor informatie over vernietiging van onder de regeling bijzondere bestemming geplaatste goederen zonder een verzoek om terugbetaling van invoerrechten hoofdstuk 13 van onderdeel 17.00.00 van dit Handboek.

Let op!

Afgekeurde of geweigerde goederen
Als goederen die zijn afgekeurd of geweigerd door een keuringsdienst (bijvoorbeeld de NVWA, Naktuinbouw of het Kwaliteits-Controle-Bureau) moeten worden vernietigd, dan is sprake van vernietiging op last van de douaneautoriteiten (of een keuringsdienst) als bedoeld in artikel 197 DWU. Voor vernietiging op last van de douaneautoriteiten (of een keuringsdienst) is geen vergunning actieve veredeling vereist.

De belanghebbende moet dan wel kunnen aantonen dat een besluit tot afkeuring of weigering is genomen door een keuringsdienst. Soms geeft een keuringsdienst 2 mogelijkheden: vernietiging onder toezicht of wederuitvoer. De belanghebbende mag dan kiezen. Ook in dat geval is sprake van vernietiging op last van de douaneautoriteiten (of een keuringsdienst).

Zie voor informatie over vernietiging op last van de douaneautoriteiten (of een keuringsdienst) onderdeel 22.00.00 van dit Handboek.

Let op!

Intellectuele eigendomsrechten
Als inbreukmakende goederen moeten worden vernietigd, dan is sprake van vernietiging op last van de douaneautoriteiten (of een keuringsdienst) als bedoeld in artikel 197 DWU. Voor vernietiging op last van de douaneautoriteiten (of een keuringsdienst) is geen vergunning actieve veredeling vereist.

Zie voor informatie over intellectuele eigendomsrechten onderdeel 30.05.00 van het Handboek VGEM.

Zie voor informatie over vernietiging op last van de douaneautoriteiten (of een keuringsdienst) onderdeel 22.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

7.2 Vernietiging van Uniegoederen en verzoek om terugbetaling van invoerrechten

Uniegoederen kunnen onder de regeling actieve veredeling (voor vernietiging) worden geplaatst om in aanmerking te komen voor een beschikking tot terugbetaling of kwijtschelding van invoerrechten.

Wanneer goederen door de importeur zijn geweigerd omdat zij op het tijdstip van de vrijgave voor de regeling in het vrije verkeer brengen gebreken vertoonden of niet in overeenstemming waren met de bepalingen van het contract op grond waarvan zij waren ingevoerd kan in een aantal gevallen terugbetaling of kwijtschelding van de invoerrechten plaatsvinden.

Een van de voorwaarden voor de terugbetaling of kwijtschelding is dat de goederen buiten het douanegebied van de Unie worden gebracht.

De Douane staat echter, op aanvraag van de betrokkene, toe om de goederen, in plaats van ze buiten het douanegebied van de Unie te brengen, te plaatsen onder de regeling actieve veredeling (voor vernietiging).

(artikel 116, lid 1 letter b DWU en artikel 118 DWU)

Zie voor informatie over terugbetaling of kwijtschelding van invoerrechten in deze gevallen hoofdstuk 4 van onderdeel 31.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

7.3 De vergunning voor herhaald gebruik

Heeft een bedrijf als bedrijfsactiviteit vernietiging van goederen of vernietigt een bedrijf anderszins regelmatig goederen, dan wordt een vergunning actieve verdeling voor herhaald gebruik aangevraagd.

Zie voor informatie over de aanvraag van een vergunning voor herhaald gebruik hoofdstuk 2 van onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

7.4 De vergunning op basis van een douaneaangifte

Als een bedrijf incidenteel goederen vernietigt, dan wordt de vergunning actieve veredeling meestal aangevraagd op basis van een douaneaangifte tot plaatsing in de standaard procedure.

Zie voor informatie over de aanvraag van een vergunning op basis van een douaneaangifte hoofdstuk 2 van onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

Let op!

Een aanvraag voor een vergunning actieve veredeling kan niet op basis van een douaneaangifte worden gedaan bij vernietiging van in bijlage 71-02 GVo.DWU opgenomen goederen, tenzij de douanewaarde van de goederen niet meer dan € 150.000 bedraagt en deze goederen onder douanetoezicht worden vernietigd wegens uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde omstandigheden.
(artikel 163, lid 1 letter c en letter g GVo.DWU)

Als een vergunning wordt aangevraagd op basis van een douaneaangifte beoordeelt de Douane (aangiftebehandeling) op grond van de gegevens in de douaneaangifte en de "Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte (DO 162)" of de vergunning kan worden verleend.

De vergunning op basis van een douaneaangifte wordt verleend door vrijgave van de goederen voor de regeling.
(artikel 262 UVo.DWU)

Na vrijgave van de goederen voor de regeling moet de aangever de "Verklaring vernietiging van goederen onder toezicht van de Douane (DO 040)" invullen en samen met de toestemming tot wegvoering indienen bij het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de goederen zich bevinden.

Zie voor informatie over indiening en behandeling van de DO 040 paragraaf 7.6 van dit onderdeel.

Naar boven

7.5 Aangifte tot plaatsing onder actieve veredeling (voor vernietiging)

Voor alle goederen die bestemd zijn om onder de regeling actieve veredeling te worden geplaatst, moet een douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling worden gedaan.
(artikel 158, lid 1 DWU)

Let op!

Dit geldt ook als sprake is van een vergunning voor herhaald gebruik.

In de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (voor vernietiging) moet worden vermeld:

Als regeling:

 • de code voor de gevraagde regeling: code 51 ‘Plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling’.

 • de code voor de voorafgaande regeling (bijvoorbeeld code 71 ‘Plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot’). Onder voorafgaande regeling wordt de regeling verstaan waaronder de goederen zich bevonden alvorens onder de gevraagde regeling te worden geplaatst.

Als aanvullende regeling (voorheen verbijzondering van de regeling):

 • in DMS: code A10 ‘Vernietiging van goederen onder de regeling actieve veredeling’.

 • in AGS: code 202 ‘Vernietiging van goederen binnen de AV regeling’.

Vergunning voor herhaald gebruik

Als sprake is van een vergunning voor herhaald gebruik, dan moet in de douaneaangifte worden vermeld:

Als code voor het soort vergunning:

 • code C601 ‘Vergunning voor het gebruik van de regeling actieve veredeling’.

Als sprake is van een vergunning voor herhaald gebruik waarbij in de vergunning is vastgelegd dat de vernietiging van de goederen moet plaatsvinden onder fysiek toezicht van de Douane (zie paragraaf 7.6 van dit onderdeel), dan moet in de douaneaangifte ook worden vermeld:

Als code voor het soort bewijsstuk:

 • code 0040 ‘DO040-Verklaring vernietiging goederen onder toezicht Douane’.

Vergunning op basis van een douaneaangifte

Als sprake is van een vergunning op basis van een douaneaangifte, dan moet in de douaneaangifte worden vermeld:

Als code voor het soort bewijsstuk:

 • code 0040 ‘DO040-Verklaring vernietiging goederen onder toezicht Douane’.

Als aanvullende informatie:

 • code 00100 ‘Vergunning op aangifte voor bijzondere regeling’.

 • in DMS: code N7006 ‘Aanzuiveringstermijn XX maanden’.

 • in AGS: code 97006 ‘Geldigheidsduur XXX weken’.

Naar boven

7.6 Douanetoezicht

De vernietiging van de goederen moet altijd plaatsvinden onder douanetoezicht. Douanetoezicht kan op verschillende manieren worden ingevuld: administratief toezicht of fysiek toezicht.

Administratief toezicht

Administratief toezicht is alleen mogelijk als sprake is van een vergunning voor herhaald gebruik.

De Douane zal de benodigde vorm van douanetoezicht bij de behandeling van de aanvraag vaststellen. In de vergunning actieve veredeling moet worden vastgelegd of vernietiging is toegestaan met administratief toezicht.

De vergunninghouder moet in zijn administratie altijd de plaats van de goederen en informatie over iedere overbrenging vermelden. De vergunninghouder moet in zijn administratie ook de gegevens van de vernietiging vermelden. In het geval van administratief toezicht kan bijvoorbeeld een factuur van de persoon die de goederen daadwerkelijk heeft vernietigd als bewijsmiddel dienen.
(artikel 178, lid 1 letter e en letter i GVo.DWU)

Fysiek toezicht

Als sprake is van een vergunning op basis van een douaneaangifte, dan vindt de vernietiging van de goederen altijd plaats onder fysiek toezicht van de Douane.

Ook als sprake is van een vergunning voor herhaald gebruik kan de Douane bij de behandeling van de aanvraag vaststellen dat de vernietiging van de goederen moet plaatsvinden onder fysiek toezicht van de Douane.

In het geval de vernietiging een hele dag of meerdere dagen in beslag neemt, zal per situatie worden beoordeeld of hier voortdurend fysiek toezicht bij aanwezig moet zijn of dat het douanetoezicht op een andere wijze kan worden gewaarborgd.

Indiening en behandeling van de DO 040 bij fysiek toezicht

Na vrijgave van de goederen voor de regeling moet de aangever de "Verklaring vernietiging van goederen onder toezicht van de Douane (DO 040)" invullen en samen met de toestemming tot wegvoering indienen bij het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de goederen zich bevinden.

Let op!

Als sprake is van een vergunning voor herhaald gebruik waarbij in de vergunning is vastgelegd dat de vernietiging van de goederen is toegestaan met administratief toezicht, dan hoeft geen DO 040 te worden ingediend.

De "Verklaring vernietiging van goederen onder toezicht van de Douane (DO 040)" is te downloaden van de website van de douane en moet 24 uur voor de geplande vernietiging per e-mail worden ingediend. Zie voor een lijst van gegevens van de douanekantoren voor indiening van de DO 040 bijlage 1 van dit onderdeel.

Nadat de DO 040 is ingediend, wordt voor het uitvoeren van de fysieke controle een opdracht aangemaakt in PLATO.

De Douane vult vak 8 van de DO 040 en plaatst een handtekening en dienststempel. De DO 040 wordt daarna per e-mail teruggestuurd naar de aanvrager. De aanvrager maakt vervolgens in overleg met de Douane (fysiek toezicht) een afspraak voor de vernietiging.

De aanvrager of diens vertegenwoordiger overhandigt een afgedrukt exemplaar van de DO 040 aan de Douane die aanwezig is bij de vernietiging. Na de vernietiging vult de Douane vak 11 en vak 12 van de DO 040 en plaatst een handtekening en dienststempel. De Douane geeft de afgetekende DO 040 terug aan de aanvrager of diens vertegenwoordiger. Een scan van de afgetekende DO 040 wordt opgeslagen in PLATO.

Vernietiging op een andere locatie

Worden de goederen vervoerd naar een plaats van vernietiging? Dan kunnen de goederen naar deze locatie worden overgebracht zonder douaneformaliteiten. De houder van de regeling actieve veredeling is gedurende het vervoer verantwoordelijk. De Douane kan ter identificatie van de goederen wel besluiten om een identificatiemiddel aan te brengen.

De aansturing voor fysiek toezicht op de belading en verzegeling, en voor daaropvolgend fysiek toezicht op de vernietiging vindt plaats in PLATO.

De Douane vult vak 8 van de DO 040 en plaatst een handtekening en dienststempel. De DO 040 wordt daarna per e-mail teruggestuurd naar de aanvrager. De aanvrager maakt vervolgens in overleg met de Douane (fysiek toezicht) een afspraak voor de verzegeling en een afspraak voor de vernietiging.

De aanvrager of diens vertegenwoordiger overhandigt een afgedrukt exemplaar van de DO 040 aan de Douane die aanwezig is bij de belading. Na de belading brengt de Douane een identificatiemiddel aan, vult vak 9 van de DO 040 en plaatst een handtekening en dienststempel. De aanvrager of diens vertegenwoordiger zorgt ervoor dat de DO 040 de goederen begeleidt naar de plaats van vernietiging.

De aanvrager of diens vertegenwoordiger overhandigt de DO 040 aan de Douane die aanwezig is bij de vernietiging. De geadresseerde vult vak 10 van de DO 040 en plaatst een handtekening. Na de vernietiging vult de Douane vak 11 en vak 12 van de DO 040 en plaatst een handtekening en dienststempel. De Douane geeft de afgetekende DO 040 terug aan de aanvrager of diens vertegenwoordiger. Een scan van de afgetekende DO 040 wordt opgeslagen in PLATO.

Naar boven

7.7 Zuivering van de regeling actieve veredeling (voor vernietiging)

De regeling actieve veredeling (voor vernietiging) is gezuiverd indien:

 • de onder de regeling geplaatste goederen zijn vernietigd zonder afvalresten;

 • de eventuele resten en afval van de vernietiging zijn geplaatst onder een volgende douaneregeling (bijvoorbeeld in het vrije verkeer brengen) of het douanegebied van de Unie hebben verlaten.

(artikel 215 DWU)

Voorbeeld 1

Een verdroogde partij bloemen (niet-Uniegoederen) ligt opgeslagen in een douane-entrepot en moet worden vernietigd. De bloemen worden verbrand en er zijn geen resten en afval. Als de verbranding niet leidt tot opwekking van energie, dan is de regeling actieve veredeling gezuiverd. Als de verbranding wel leidt tot opwekking van energie, dan is geen sprake meer van de veredelingshandeling “vernietiging”, maar van de veredelingshandeling “verwerking”. De opgewekte energie is dan het veredelingsproduct. De regeling actieve regeling is in dat geval nog niet gezuiverd, omdat de opgewekte energie nog niet onder een volgende douaneregeling is geplaatst. De vergunninghouder actieve veredeling is hiervoor verantwoordelijk.

Voorbeeld 2

Een bedrijf heeft een vergunning douane-entrepot voor de opslag van fruit en een vergunning actieve veredeling voor de vernietiging van fruit. Een partij opgeslagen mango’s (niet-Uniegoederen) is verrot en moet worden vernietigd. De vergunninghouder actieve veredeling plaatst de mango’s onder de regeling actieve veredeling en laat de mango’s vernietigen door een extern bedrijf. Dit externe bedrijf vermaalt de mango’s. De resten en afval van de mango’s zijn het veredelingsproduct. Na het vermalen brengt de vergunninghouder actieve veredeling de resten en afval van de mango’s in het vrije verkeer. Daarmee is de regeling actieve veredeling gezuiverd en hebben de resten en afval van de mango’s de douanestatus van Uniegoederen verkregen. Een eventuele verdere verwerking van de resten en afval van de mango's (bijvoorbeeld opwekking van energie) kan dan plaatsvinden zonder douanetoezicht.

Voorbeeld 3

De resten en afval van de mango’s uit voorbeeld 2 worden niet in het vrije verkeer gebracht. De regeling actieve veredeling is dan nog niet gezuiverd en de resten en afval van de mango’s behouden de douanestatus van niet-Uniegoederen. De resten en afval van de mango’s worden doorverkocht aan een vergistingsbedrijf voor opwekking van energie. Er is dan geen sprake meer van de veredelingshandeling “vernietiging”, maar van de veredelingshandeling “verwerking”. Het bedrijf dat de mango’s onder de regeling actieve veredeling heeft geplaatst, voert niet de regie over deze verdere verwerking. De opwekking van energie kan daarom niet plaatsvinden onder zijn vergunning actieve veredeling. De resten en afval van de mango’s zullen onder een volgende regeling actieve veredeling moeten worden geplaatst door het bedrijf dat de resten en afval van de mango’s veredelt of laat veredelen.

Aanzuiveringsafrekening

De vergunninghouder actieve veredeling moet een aanzuiveringsafrekening voorleggen aan het controlekantoor. Dit geldt ook als sprake is van een vergunning op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling.
(artikel 175, lid 1 GVo.DWU)

Zie voor informatie over de aanzuiveringsafrekening hoofdstuk 11 van dit onderdeel.

Aanzuiveringsafrekening vergunning op basis van een douaneaangifte

De aanzuiveringsafrekening bestaat in het geval van een vergunning op basis van een douaneaangifte uit het inleveren (na de vernietiging van de goederen) van de afgetekende "Verklaring vernietiging van goederen onder toezicht van de Douane (DO 040)" samen met de "Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte (DO 162)" bij Douanekantoor Eindhoven/Heerlen Oude Roderweg. Als bij de vernietiging resten en afval ontstaan, dan moet ook een exemplaar worden bijgevoegd van de aangifte waarmee die resten en afval onder een volgende douaneregeling zijn geplaatst en de regeling actieve veredeling is gezuiverd.

Naar boven

7.8 Kosten van vernietiging

Voor de douanewerkzaamheden die verband houden met de vernietiging zijn geen kosten verschuldigd. De kosten van het vernietigen zelf komen wel voor rekening van de aanvrager.

Naar boven