Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidsstelling voor een mogelijke of bestaande douaneschuld

16 Bijlage 3b. Volmacht waarbij notaris akte vervallenverklaring hypotheek tekent namens de Staat der Nederlanden - Artikel 274, Burgerlijk Wetboek, Boek 3

De ondergetekende:
de heer <voorletters + naam> ontvanger van de Douane regio <…………………>, ambtenaar, wonende <postcode> <plaats>, <adres>, geboren te <plaats> op <datum voluit>, gehuwd/ongehuwd, houder van het Nederlandse rijbewijs/paspoort met het nummer <nummer>, geldig tot <dd.mm.jjjj>, als zodanig bevoegd tot vertegenwoordiging van het kantoor van aanvaarding van de van zekerheidstelling en de Staat der Nederlanden, verklaart:

  • dat na te melden hypotheek geheel/gedeeltelijk* is vervallen omdat* de vordering tot zekerheid waarvoor zij werd verstrekt is voldaan* de overeenkomst of rechtsverhouding op grond waarvan zij werd verstrekt is beëindigd;

  • dat de pandrechten gevestigd voor de vordering, waarvoor ook na te melden hypotheek is gevestigd, eveneens zijn vervallen,

en geeft onherroepelijk volmacht aan ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van na te noemen notarissen, met het recht van substitutie, om namens ondergetekende, handelende als voormeld, te compareren bij een akte, te verlijden voor notaris mr. <voorletters + naam> of notaris mr. <voorletters + naam>, beiden te <standplaats>, respectievelijk hun plaatsvervangers en om een afschrift van die akte in te laten schrijven in de openbare registers en verder al datgene meer te doen wat deswege vereist of gevorderd mocht worden.

Het betreft de hypotheek welke is ingeschreven:

     

Op

:

*

in deel

:

*

Nummer

:

Bewaring

:

Nederland

t.b.v.

:

De Staat der Nederlanden / het kantoor van aanvaarding van de zekerheidstelling

t.l.v.

:

*

Getekend te Rotterdam op <datum voluit>,

namens de ontvanger ,

<voorletters + naam ontvanger van de Douane regio <…………………….>
Belastingdienst/Douane