Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidsstelling voor een mogelijke of bestaande douaneschuld

19 Bijlage 6. Ontvangstbevestiging opzegging borg; kennisgeving achterhouding borgtocht 3 jaar

Onderwerp:
ontvangstbevestiging opzegging borg / kennisgeving achterhouding borgtocht 3 jaar

Geachte heer, mevrouw,

Met poststempelafdruk .. ……. ontving ik uw opzegging van de akte van borgtocht met nummer ……….., door u gesteld voor …………………B.V., voorheen statutair genaamd …………………………B.V. en sinds ……………. statutair genaamd ………………… B.V., KvK-nummer …….., <…………adres……>, <……….feitelijke plaats van vestiging………>.
Overeenkomstig het bepaalde in de akte gaat de opzegging in op de zestiende dag volgende op de dag van kennisgeving aan de andere partij.

Op grond van de inhoud van de akte van borgtocht blijft u tot ……… aansprakelijk voor al hetgeen genoemde zekerheidsplichtige verschuldigd is of kan worden.

Kennisgeving achterhouding borgtocht 3 jaar.
Met een verwijzing naar het bepaalde onder punt 1B en punt 5 van de akte, kunt u zich ontslagen achten van uw verplichtingen, als uiterlijk negen maanden na de ingangsdatum van de opzegging van de akte van borgtocht geen mededeling is gedaan van niet-zuivering van documenten. Indien deze mededeling wel is gedaan, kunt u zich ontslagen achten van uw verplichtingen, als niet binnen drie jaar na de ingangsdatum van de opzegging de mededeling is gedaan, dat u verplicht bent of kunt worden de verschuldigde bedragen te voldoen. Dit geldt ook bij accijnswetgeving (artikel 86a, leden 5 en 6 van de Wet op de accijns).

Omdat de Douane in het algemeen niet op de hoogte is van de eerste mededeling niet-zuivering als deze wordt gedaan door een andere lidstaat, blijft de akte van borgtocht als bewijsstuk -vanaf ……….. - een termijn van drie jaar onder mijn berusting, tenzij wordt aangetoond, dat er geen verplichtingen meer kunnen ontstaan.

Voor inlichtingen ben ik telefonisch bereikbaar op bovenvermeld doorkiesnummer.

Hoogachtend,

  • namens de ontvanger

<naam gemandateerde>
Belastingdienst/Douane/regio