Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidsstelling voor een mogelijke of bestaande douaneschuld

11 Invordering van de zekerheid

11.1 Algemeen

De ontvanger kan een zekerheid uitwinnen. Deze actie moet hij ondernemen indien de schuldenaar nalatig is in het nakomen van zijn betalingsverplichting. Voordat de ontvanger overgaat tot uitwinning dient de schuldenaar eerst in gebreke te worden gesteld.

Naar boven

11.2 Uitwinnen zekerheid

De meest gebruikte vorm van zekerheid is de akte van borgtocht. Indien de schuldenaar in gebreke blijft om tot betaling over te gaan moet de borg worden aangeschreven.

Bij het invorderen van zekerheid die gesteld is via een onderhandse akte, moet de ontvanger een procedure starten bij de rechtbank om een vonnis te verkrijgen dat ten uitvoer kan worden gelegd.

Het invorderen van een door de notaris opgestelde akte is een minder omslachtige procedure.

Voor een verdere toelichting in deze wordt verwezen naar paragraaf 4.4 (onder punt f) en paragraaf 4.5 van dit onderdeel van dit Handboek. Ingevolge artikel 50, lid 1 van de Wet op het notarisambt kan de notaris aan iedere partij, bij een akte betrokken, een grosse afgeven. Een grosse is een in executoriale vorm afgegeven afschrift of uittreksel van een notariële akte.

Naar boven