Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

3 Bevoegdheidsbepalingen

De bevoegdheden die u als douaneambtenaar heeft, worden onderscheiden in:

Naar boven

3.1 Controlebevoegdheden Adw

De bepalingen van de Adw zijn van toepassing op het toezicht en de controle van de Douane op goederen en het goederenverkeer. De Adw betreft niet alleen de heffing van rechten bij invoer, maar óók het toezicht en de controle bij VGEM-taken. Het gaat hierbij om verboden of beperkingen die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

De Adw heeft betrekking op verboden en beperkingen die van toepassing zijn op goederen die zich onder douanetoezicht bevinden, op goederen die zich nog niet, niet of niet meer onder douanetoezicht bevinden (Adw, artikel 1:1, lid 5). U bent op grond van de Adw dus altijd bevoegd goederen te controleren.

Het zwaartepunt van de taak van de Douane ligt echter op goederen die de buitengrens van de EU overschrijden. De wijze waarop de Douane deze taak en de bijbehorende bevoegdheid invult is vastgelegd in een convenant en bijlagen en de VGEM-voorschriften. U gebruikt uw bevoegdheden uitsluitend wanneer de Douane een taak heeft.

De Adw geeft één set controlebevoegdheden die u altijd gebruikt, ongeacht de VGEM-controletaak die u uitvoert. U kunt geen andere bevoegdheden gebruiken dan de bevoegdheden die in de Adw zijn toegekend. De VGEM-wetgeving moet dan wel onder onderdeel A of B van de bijlage van de Adw vallen.

Handhaving verboden of beperkingen strategische goederen

De Douane heeft een taak bij de handhaving van verboden en beperkingen die van toepassing zijn of zouden zijn op goederen bij het binnenbrengen in of het verlaten van de EU of bij het kiezen van een douanebestemming. Deze verboden of beperkingen zijn ingesteld bij of krachtens een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de bijlagen A en B van de Adw (Adw, artikel 1:1, lid 5).

  • Onderdeel A van de bijlage van de Adw inzake de unie verordeningen is niet uitputtend omdat een dergelijke lijst zeer uitgebreid is en steeds wijzigt. In bijlage A zijn daarom alleen de artikelen van het EG-Verdrag opgenomen die de basis vormen voor verboden en beperkingen in unie of nationale wetgeving. De Verordening is gebaseerd op artikel 133 van het EG-Verdrag.

  • Onderdeel B van de bijlage van de Adw noemt de Adw zelf. Het Besluit strategische goederen en de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 zijn gebaseerd op de Adw, artikel 1:4 en 3:1. U gebruikt dus de bevoegdheden uit de Adw voor het toezicht op strategische goederen. De Ucw wordt ook in bijlage B genoemd.

Controlebevoegdheden

De Douane oefent haar controlebevoegdheden uit binnen de afgesproken taak zoals vastgelegd in kaderovereenkomsten en bijlagen met de betreffende ministeries. .

Het betreft onder meer controlebevoegdheden op het gebied van:

  • het nemen van monsters en gedeeltelijk onderzoek (Adw, artikel 1:24)

  • het betreden, controleren en doorzoeken van gebouwen en terreinen (Adw, artikelen 1:23 en 1:26)

  • het vorderen dat een vervoermiddel vaart mindert, bijdraait, landt, stilhoudt enzovoorts (Adw, artikel 1:27)

  • de lijfsvisitatie (Adw, artikel 1:28)

Meer informatie over het gebruik van uw controlebevoegdheden vindt u in het Handboek Douane, 5.00.00.

Naar boven

3.2 Opsporingsbevoegdheden

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane

Voor de Douane zijn de opsporingsbevoegdheden geregeld in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017 (verder BOA-besluit). U bent als douaneambtenaar aangewezen voor de opsporing van alle strafbare feiten (BOA-besluit, artikel 2), mits u bent beëdigd als BOA.

Deze bevoegdheid is beleidsmatig ingeperkt. Dat betekent dat u alleen van de opsporingsbevoegdheden gebruik mag maken als opsporingstaken aan de Douane zijn opgedragen. In het Handboek Douane, 36.00.00 staan richtlijnen voor het inzetten van de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering. U doet dat echter alleen na overleg met en toestemming van team POSS. Meer informatie vindt u in de paragraaf Werkzaamheden afhandelen onregelmatigheid. U heeft geen opsporingstaak bij goederen die zich in het vrije verkeer bevinden.

Opsporing taak FIOD

Als de Douane bij het toezicht en de controle op de naleving van de wetgeving over strategische goederen vermoedelijke onregelmatigheden constateert, meldt zij die aan de CDIU. De CDIU neemt indien nodig contact op met team POSS. Als team POSS een opsporingsonderzoek gewenst of noodzakelijk vindt, meldt zij dat aan de FIOD. Die beslist of een opsporingsonderzoek noodzakelijk is. Als de FIOD geen opsporingsonderzoek instelt, beslist team POSS hoe een onregelmatigheid wordt afgehandeld.

De Douane heeft geen zelfstandige taak in het opsporen en afhandelen van onregelmatigheden. In sommige gevallen verricht team POSS de “kleine” opsporing.

Naar boven