Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

12 Afhandeling onregelmatigheden en samenloop

12.1 Strafbaarstelling in Wed

Overtredingen Bsg

Overtredingen van bepalingen die gesteld zijn krachtens de Adw, artikel 1:4, eerste lid, en artikel 3:1, zijn strafbaar gesteld als economisch delict (Wed, artikel 1, 1º). Het Bsg en Usg zijn op deze Adw-artikelen gebaseerd zodat het strafrechtelijk regime van de Wed van toepassing is op de verbodsbepalingen uit het Bsg.

Overtredingen Ucw

Overtredingen van de Ucw zijn strafbaar gesteld als economisch delict (Wed, artikel 1 onderdeel 1).

Naar boven

12.2 Normadressaat: wie is strafbaar

Bij een vermoedelijke onregelmatigheid moet worden vastgesteld wie de verdachte is. Team POSS geeft instructies wie u in het geval van een vermoedelijke onregelmatigheid als verdachte moet aanmerken. U maakt een proces-verbaal van de bevindingen op waarin de verdachten worden vermeld.

Hier is globaal aangegeven wie als verdachte wordt gezien bij een vermoedelijke onregelmatigheid maar team POSS bepaalt wie de uiteindelijke verdachte is.

Vergunningplicht en ontheffing

Bij de vergunningplicht en de ontheffing is de verdachte altijd:

 • de eigenaar/exporteur/importeur van de goederen

  en

 • degene die namens hem aangifte doet (als voornoemde zelf geen aangifte doet)

Meldplicht

Bij de meldplicht is de verdachte altijd:

 • de beschikkingsbevoegde en degene die namens of ten behoeve van hem de aangifte verricht

 • degene die in de doorvoersituatie douaneformaliteiten verricht als de beschikkingsbevoegde zich in het buitenland bevindt

 • degene die als vervoerder de goederen buiten Nederland vervoert wanneer er geen douaneformaliteiten worden verricht

Naar boven

12.3 Onregelmatigheden

Er is sprake van een vermoedelijke onregelmatigheid als bijvoorbeeld:

 • een onjuiste douaneaangifte of kennisgeving is gedaan voor strategische goederen in een poging het verbod tot uitvoer of overdracht zonder vergunning te ontduiken (bijvoorbeeld een verkeerde bescheidcode)

 • uitvoer plaatsvindt van strategische goederen zonder vergunning

 • doorvoer plaatsvindt van militaire goederen zonder vergunning

 • doorvoer plaatsvindt van producten voor tweeërlei gebruik waarvoor een verbod of vergunningplicht is ingesteld

 • ten onrechte aanspraak wordt gemaakt op vrijstelling van de vergunningplicht voor militaire goederen

 • niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor gebruik van een uniale algemene uitvoervergunning voor producten voor tweeërlei gebruik

 • niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor gebruik van een algemene doorvoervergunning voor de doorvoer van militaire goederen

 • niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor gebruik van een algemene overdrachtsvergunning voor de overdracht van militaire goederen

 • bij een controle van strategische goederen waarvoor een vergunning is overgelegd:

  • andere goederen worden bevonden dan waarvoor de vergunning kan dienen

  • meer of minder goederen worden bevonden

  • de goederen (vermoedelijk) een andere bestemming krijgen dan die waarvoor de vergunning is verleend

  • die vals of vervalst is

  • niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning

 • geen melding is gedaan bij de doorvoer van militaire goederen

 • militaire goederen met een IIC een andere bestemming dan de toegestane bestemming krijgen

 • invoer, uitvoer, doorvoer of overdracht plaatsvindt van lijst 1-stoffen zonder ontheffing

 • invoer van lijst 2-stoffen uit niet verdragsstaten

Naar boven

12.4 (Vermoedelijke) onregelmatigheid voorleggen aan de CDIU

Als de Douane bij de behandeling van een (summiere) aangifte of een controle in andere situaties (bijvoorbeeld op het kantoor van binnenkomst of uitgang) vermoedt dat er sprake is van een (vermoedelijke) onregelmatigheid op het gebied van strategische goederen, legt zij de bevinding voor aan de CDIU en het DLTC dat de opdracht voor de controle heeft gegeven.

De CDIU:

 • beoordeelt, zonodig na raadpleging van het ministerie van Buza en/of team POSS of er sprake is van een onregelmatigheid en

 • bevestigt of er sprake is van een onregelmatigheid of

 • komt tot de conclusie dat het géén onregelmatigheid betreft.

Als de CDIU concludeert dat er sprake is van een vermoedelijke onregelmatigheid meldt zij dit aan Team POSS. De verdere afhandeling van de vermoedelijke onregelmatigheid wordt overgedragen aan dit team. Team POSS is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze afhandelen van door de douane geconstateerde vermoedelijke onregelmatigheden op het gebied van strategische goederen. Team POSS beslist in overleg met de CDIU en eventueel met het ministerie van Buza over de wijze van afhandelen. Team POSS handelt de vermoedelijke onregelmatigheid af in samenwerking met het betreffende regiokantoor en het DLTC dat de opdracht voor de controle heeft gegeven.

Communicatie onregelmatigheden via e-mail

U meldt (vermoedelijke) onregelmatigheden met een emailbericht aan de CDIU en het DLTC dat de controleopdracht heeft gegeven. Maak gebruik van het postbus emailadres van uw team en adresseer het bericht aan het postbus emailadres van de CDIU en het DLTC.

De CDIU bevestigt met een emailbericht de ontvangst van de melding van een (vermoedelijke) onregelmatigheid en het registratienummer van de melding in de administratie van de CDIU. Na beoordeling van de melding bevestigt de CDIU met een emailbericht of er al dan niet sprake is van een vermoedelijke onregelmatigheid. De CDIU stuurt de berichten – met de aanduiding van het registratienummer van de CDIU - aan het postbus emailadres dat is gebruikt voor het doen van de melding en het postbus emailadres van het betreffende DLTC.

Bij de verdere afhandeling van vermoedelijke onregelmatigheden bevestigt Team POSS met een emailbericht op welke wijze de vermoedelijke onregelmatigheid wordt afgehandeld. Team POSS stuurt de berichten aan het postbus emailadres dat is gebruikt voor het doen van de melding, het postbus emailadres van het betreffende DLTC en het postbus emailadres van de CDIU. In het bericht staat het registratienummer dat de CDIU heeft toegekend aan de melding van de vermoedelijke onregelmatigheid.

Als team POSS van mening is dat er aanleiding bestaat voor strafrechtelijk optreden, legt zij de zaak via de BFC/CA voor aan het functioneel parket. Team POSS beslist ook of goederen terug moeten naar de lidstaat waar de overtreding van de sanctiewetgeving van de Unie heeft plaatsgevonden.

Werkzaamheden (vermoedelijke) onregelmatigheid CDIU

U handelt als volgt:

 

Werkzaamheden (vermoedelijke) onregelmatigheid

 1. Geef de goederen niet vrij (DWU, artikel 194) of geef geen toestemming tot wegvoering als u de controle anders dan tijdens de verificatie van een aangifte uitvoert.
  Let op, aangiften in DMS houden de status aanvaard!

 2. Schakel de in.

 3. De vraagbaak beoordeelt de vermoedelijke onregelmatigheid en:

  1. stelt vast dat géén onregelmatigheid betreft. Vermeldt dit duidelijk in het aangiftedossier en vervolg de behandeling van aangifte.

  2. bevestigt dat er sprake is van een (vermoedelijke) onregelmatigheid. De vraagbaak en u gaan verder met stap 4

 4. Meldt met een emailbericht de (vermoedelijke) onregelmatigheid aan de CDIU en het betrokken DLTC. De vraagbaak doet de melding in samenwerking met u.

  1. Geef iedere melding een uniek nummer;

  2. Maak voor iedere soort een afzonderlijke melding als het verschillende goederensoorten betreft;

  3. Voeg relevante bescheiden toe als bijlagen bij het emailbericht. Als dit technisch niet mogelijk is (bijvoorbeeld geen mogelijkheid om te scannen), zendt u de bijlagen per fax onder vermelding van het unieke nummer.


   Ook buiten kantooruren is de CDIU bereikbaar via de piketambtenaar.

 5. De CDIU bevestigt met een emailbericht de ontvangst van de melding en - na beoordeling van de melding – of er wel of niet sprake is van een onregelmatigheid. De CDIU stemt haar standpunt af met Team POSS.

 6. Leg het antwoord van de CDIU (of Team POSS) vast in het aangiftedossier.

 7. Als CDIU de onregelmatigheid bevestigt, neemt Team POSS met u contact op voor de afhandeling van de onregelmatigheid.
  Geef de goederen niet vrij of geef geen toestemming tot wegvoering!

Naar boven

12.5 Geen onregelmatigheid

Als de CDIU met een emailbericht bevestigt dat geen sprake is van een onregelmatigheid dan beëindigt u de controle en u geeft de goederen, na het voldoen van de douaneformaliteiten, vrij of geeft u toestemming tot wegvoering.

Naar boven

12.6 Wijze afhandelen vermoedelijke onregelmatigheid

Het afhandelen van vermoedelijke onregelmatigheden kan op één van de volgende manieren plaatsvinden:

 1. Herstel van de onregelmatigheid.
  Er wordt gelegenheid geboden om de onregelmatigheid te herstellen. Er wordt al dan niet strafrechtelijk opgetreden volgens de nationale wetgeving.
  Voorbeeld
  Bij de verificatie van een aangifte ten uitvoer stelt u vast dat het militaire goederen betreft en voor de uitvoer geen vergunning is aangevraagd en verleend. De CDIU, in overleg met de bevoegde autoriteit BH&O, kan besluiten om de exporteur toe te staan alsnog een vergunning aan te vragen en de vergunning te verlenen als dat is toegestaan volgens de geldende bepalingen.

 2. Terugsturen goederen naar de lidstaat van herkomst.
  Dat gebeurt door team POSS in overleg met de bevoegde autoriteiten van die lidstaat en zij beslissen ook over strafrechtrechterlijk optreden in die lidstaat op grond van de eigen nationale wetgeving.
  Voorbeeld
  In Oostenrijk is een aangifte gedaan voor uitvoer van Unie-goederen naar een derde land. Die goederen zijn door een Oostenrijkse fabrikant verkocht aan een onderneming in dat derde land. De goederen zijn voor uitvoer vrijgegeven door de Douane in Oostenrijk. Bij controle van de aangifte op het kantoor van uitgang in Nederland stelt de Douane vast, in overleg met de CDIU, dat de goederen zijn genoemd in bijlage I van de Verordening. Er is geen vergunning aangevraagd bij en verleend door de bevoegde autoriteit in Oostenrijk.

 3. Strafrechtelijk optreden volgens nationale wetgeving.
  Voorbeeld
  Een exporteur heeft bewust een onjuiste aangifte gedaan om de vergunningplicht voor de uitvoer, doorvoer of overdracht van militaire goederen te ontduiken.

  De wijze waarop de afhandeling plaatsvindt hangt onder meer af van:

  • de lidstaat waar de goederen onder de douaneregeling uitvoer zijn geplaatst, de bestemming wederuitvoer hebben gekregen of een andere verboden handeling heeft plaatsgevonden;

  • de status van de goederen: Unie of niet-Unie;

  • de juridische (on)mogelijkheid tot strafrechtelijk optreden in Nederland.

Naar boven

12.6.1 Herstel onregelmatigheid

Zonder strafrechtelijk optreden

Bij een onregelmatigheid kan de CDIU - na overleg met ministerie van Buza en team POSS- de belanghebbende alsnog in staat stellen om aan de wettelijke bepalingen te voldoen, bijvoorbeeld om alsnog de vereiste vergunning aan te vragen. De CDIU stelt de Douane hiervan met een emailbericht op de hoogte.

Team POSS bevestigt met een emailbericht dat er geen strafrechtelijke optreden gaat plaatsvinden. U geeft de goederen, na het voldoen aan de verplichtingen, vrij of geeft u toestemming tot wegvoering.

De onregelmatigheid is met een eventueel herstel niet weggenomen. De wijze waarop de onregelmatigheid eventueel verder wordt afgedaan, is verderop beschreven in dit onderdeel.

Met strafrechtelijk optreden

De CDIU heeft met een emailbericht bevestigd dat er sprake is van een vermoedelijke onregelmatigheid omdat de vergunning- of ontheffingplicht niet is nagekomen. Zoals hierboven geschreven kan de CDIU bij een onregelmatigheid - eventueel na overleg met ministerie van Buza en team POSS- de belanghebbende alsnog in staat stellen om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Team POSS neemt contact met u op voor de afhandeling van de vermoedelijke onregelmatigheid. Zij geven aan of de mogelijkheid bestaat tot nakoming van de verplichtingen achteraf en beslissen of er ook of aanleiding bestaat tot strafrechtelijk optreden.

Werkzaamheden bij herstel (vermoedelijke) onregelmatigheid
 

Afhandelen onregelmatigheid met herstelmogelijkheid en al dan niet strafrechtelijk optreden.

 1. Geef de goederen niet vrij of geef geen toestemming tot wegvoering.
  Let op, aangiften in AGS houden de status aanvaard!

 2. Team POSS neemt contact met u op voor afhandeling van de onregelmatigheid en bevestigt met een emailbericht dat belanghebbende de mogelijkheid krijgt tot nakoming van de verplichtingen achteraf.

 3. Breng de aangever op de hoogte en verwijs deze voor verdere informatie voor wat betreft nakoming van de verplichtingen achteraf naar Team POSS.

 4. De aangever:

  1. maakt gebruik van de mogelijkheid tot nakoming van de verplichtingen achteraf en;

  2. toont op de voorgeschreven wijze aan dat is voldaan aan de verplichtingen uit de wetgeving.

 5. In overleg en na instemming van de CDIU en team POSS handelt u de aangifte af en geeft u de goederen vrij of geeft u toestemming tot wegvoering.

Geen strafrechtelijk optreden

 1. 6. Team POSS bevestigt met een emailbericht dat er geen strafrechtelijke optreden gaat plaatsvinden. U legt dit vast in het dossier.

Wel strafrechtelijk optreden

 1. 7. Team POSS bevestigt met een emailbericht dat er wel strafrechtelijk optreden plaatsvindt en:

  • geeft u aanwijzingen voor verdere strafrechtelijke afhandeling;

  • geeft duidelijk aan wie u als verdachte moet aanmerken;

  • stemt af met de BFC/CA over het voorgenomen strafrechtelijke optreden.

  De BFC/CA stemt met de FIOD af of een strafrechtelijk opsporingsonderzoek door de FIOD gewenst of noodzakelijk is en brengt team POSS hiervan op de hoogte.

 2. 8. U, als behandelend douaneambtenaar:

  • legt de aanwijzingen van team POSS duidelijk vast in het dossier.

  • maakt een proces verbaal van bevinding waarin u de verdachte(n) vermeldt. Als de vraagbaak strategische goederen is ingeschakeld doet u dat samen met de vraagbaak.

  • zendt het proces-verbaal van bevinding via de BFC-er op de gebruikelijke wijze aan team POSS.

 3. 9. Team POSS geeft met een emailbericht een terugkoppeling van het resultaat. U legt dit vast in het dossier.

Boeken in DFB

 1. 10. In alle gevallen maakt u (eventueel in overleg met team POSS) een melding van de onregelmatigheid in DFB.

Naar boven

12.6.2 Onregelmatigheid met terugzending goederen naar lidstaat

De CDIU heeft met een emailbericht bevestigd dat er sprake is van een onregelmatigheid. De overtreding van de wetgeving heeft in eerste instantie meestal plaatsgevonden in een andere lidstaat.

Team POSS neemt contact met u op voor de afhandeling van de onregelmatigheid. Zij geven aan dat:

 • er geen mogelijkheid bestaat tot nakoming van de verplichtingen achteraf,

 • de goederen terug moeten naar de lidstaat waar de onregelmatigheid is begaan

 • zij in overleg met het OM, niet strafrechtelijk optreedt.

U handelt als volgt:

 

Afhandelen onregelmatigheid met terugzending goederen

 1. 1. Geef de goederen niet vrij of geef geen toestemming tot wegvoering.
  Let op, aangiften in AGS houden de status aanvaard!

 2. 2. Team POSS neemt contact met u op voor afhandeling van de onregelmatigheid en bevestigt dit met een emailbericht met de inhoud:

  • geen mogelijkheid tot nakoming van de verplichtingen achteraf,

  • goederen moeten terug naar lidstaat waar de onregelmatigheid is begaan

  • zij niet strafrechtelijk optreden.

 3. 3. Team POSS maakt afspraken met de bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar de onregelmatigheid is begaan over:

  • de punten die van belang zijn voor het terugsturen van de goederen,

  • voor wiens rekening alle kosten komen i.v.m. het terugzenden

  • bevestiging van de terugkomst van de goederen in die lidstaat.


   Team POSS bevestigt u de afspraken met een emailbericht.

Terugzenden niet-Unie goederen

 1. 4. Team POSS regelt met de eigenaar c.q. de houder c.q. de belanghebbende bij de goederen en in samenwerking met het betreffende regiokantoor / DLTC:

  • naar welk adres de goederen moeten,

  • op welke wijze het extern douanevervoer gaat plaatsvinden en welk bedrijf de noodzakelijke formaliteiten gaat vervullen en

  • welk bedrijf het vervoer naar de lidstaat van terugzending verzorgt.

 2. 5. U behandelt op de voorgeschreven wijze:

  • de (summiere) aangifte waarop de goederen waren aangegeven bij het bevinden van de onregelmatigheid;

  • de aangiften die gaan dienen voor terugzending van de goederen.

Terugzenden Unie goederen

(de uitvoeraangifte is in een andere lidstaat gedaan)

 1. 6. Team POSS regelt met de eigenaar c.q. de houder c.q. de belanghebbende bij de goederen en in samenwerking met het betreffende regiokantoor / DLTC:

  • naar welk adres de goederen moeten en

  • welk bedrijf het vervoer naar de lidstaat van terugzending verzorgt.

 2. 7. De goederen zijn in ECS aangemeld op het kantoor van uitgang. U meldt in ECS dat de goederen de EU niet mogen verlaten.

 3. 8. Het feitelijke kantoor van uitgang is niet het kantoor van uitgang waar de uitvoeraangifte is afgetekend voor het uitgaan. Het vervoer naar het feitelijke kantoor van uitgang heeft plaatsgevonden met een enkele overeenkomst voor vervoer (zie Handboek Douane, 20.00.00 Uitvoer, hoofdstuk 5 Kantoor van uitgang, paragraaf 5.1.2.). U meldt het kantoor van uitgang dat de uitvoeraangifte heeft afgetekend voor het uitgaan per fax / e-mail dat de goederen de EU niet mogen verlaten.

Bevestigen terugkomst in lidstaat van verzending

 1. 9. Is de terugkomst van de goederen door de bevoegde autoriteiten van de betreffende lidstaat bevestigd aan Team POSS, dan sturen zij u een emailbericht van die bevestiging. U voegt dit toe aan het dossier.

Geen strafrechtelijk optreden

 1. 10. Team POSS bevestigt per emailbericht dat geen strafrechtelijk optreden plaatsvindt. U legt dit vast in het dossier.

Boeken in DFB

 1. 11. U maakt (eventueel in overleg met team POSS) een melding van de onregelmatigheid in DFB.

Naar boven

12.6.3 Strafrechtelijk afhandelen onregelmatigheid door Team POSS

De CDIU heeft in een emailbericht bevestigd dat er sprake is van een vermoedelijke onregelmatigheid. Team POSS neemt contact met u op voor de afhandeling van de onregelmatigheid. Team POSS geeft aan dat er geen mogelijkheid bestaat tot nakoming van de verplichtingen achteraf en zij de onregelmatigheid strafrechterlijk gaat afhandelen.

U handelt als volgt:

 

Strafrechtelijk afhandelen onregelmatigheid

 1. 1. Geef de goederen niet vrij of geef geen toestemming tot wegvoering.

 2. 2. Team POSS neemt met u contact op voor afhandeling van de onregelmatigheid en bevestigt dit met een emailbericht:

  • dat er geen mogelijkheid bestaat tot nakoming van de verplichtingen achteraf;

  • dat zij de onregelmatigheid strafrechtelijk afhandelen;

  • de aanwijzingen voor verdere strafrechtelijke afhandeling;

  • wie u als verdachte moet aanmerken.

 3. 3. Team POSS stemt af met de BFC/CA over de voorgenomen strafrechtelijke afhandeling.

 4. 4. De BFC/CA stemt af met de FIOD of een strafrechtelijk opsporingsonderzoek gewenst of noodzakelijk is en brengt Team POSS hiervan op de hoogte.

 5. 5. Team POSS of de FIOD neemt de goederen in beslag of verzoekt de Douane dat te doen.

 6. 6. Als Team POSS of de FIOD u vraagt om de goederen in beslag te nemen, maakt u een bewijs van inbeslagneming op voor de aangever. Draag vervolgens de goederen zo snel mogelijk over aan Team POSS of de FIOD. Zij geven een ontvangstbewijs af voor de overdracht van de goederen.

 7. 7. Leg de beslissingen en aanwijzingen van Team POSS en/of de FIOD vast in het dossier over de onregelmatigheid.

 8. 8. Maak een proces verbaal van bevinding waarin u de mogelijke verdachte(n) vermeldt.

 9. 9. Zend het proces-verbaal van bevinding via de BFC-er op de gebruikelijke wijze aan team POSS.

 10. 10. U maakt (eventueel in overleg met team POSS) een melding van de onregelmatigheid in DFB.

 11. 11. Team POSS geeft met een emailbericht een terugkoppeling van het resultaat. Voeg dit bericht toe aan het dossier.

Naar boven

12.7 Onregelmatigheid meldplicht

De CDIU heeft met een emailbericht bevestigd dat er geen melding is gedaan bij doorvoer van militaire goederen en of er sprake is van een onregelmatigheid. Team POSS neemt contact met u op voor de afhandeling van de onregelmatigheid. Zij geven aan dat:

 1. zij optreden tegen het niet nakomen van de meldplicht of

 2. dat er in overleg met Buza nadere afspraken zijn gemaakt.

Let op!

Enkel het feit van het niet voldoen aan de meldplicht geeft de Douane geen titel om de voorgenomen doorvoer te verhinderen en de vrijgave te belemmeren (Besluit van 24 mei 2012 tot wijziging van het Besluit strategische goederen inzake de doorvoer van militaire goederen).

Naar boven

12.7.1 Optreden tegen niet nakomen meldplicht door team POSS

U handelt als volgt:

 

Afhandelen onregelmatigheid niet nakomen meldplicht.

 1. 1. Geef de goederen niet vrij of geef geen toestemming tot wegvoering.

 2. 2. Team POSS:

  • neemt contact met u op in voor afhandeling van de onregelmatigheid en

  • bevestigt met een emailbericht dat zij onderzoeken of er een verbod tot doorvoer of een adhoc-vergunningplicht opgelegd moet worden.

 3. 3. Breng de aangever op de hoogte en verwijs deze voor verdere informatie naar Team POSS.

 4. 4. In overleg en na instemming van Team POSS handelt u de aangifte af en geeft u de goederen vrij of geeft u toestemming tot wegvoering.

Geen strafrechtelijk optreden

 1. 5. Team POSS bevestigt met een emailbericht dat er geen strafrechtelijke optreden gaat plaatsvinden. U legt dit vast in het dossier. In overleg en na instemming van Team POSS handelt u de aangifte af en geeft u de goederen vrij of geeft u toestemming tot wegvoering.

Wel strafrechtelijk optreden

 1. 6. Team POSS bevestigt met een emailbericht dat er wel strafrechtelijk optreden gaat plaatsvinden en:

  • geeft u aanwijzingen voor verdere strafrechtelijke afhandeling;

  • geeft duidelijk aan wie u als verdachte moet aanmerken;

  • stemt af met de BFC/CA over het voorgenomen strafrechtelijke optreden.

   De BFC/CA stemt met de FIOD af of een strafrechtelijk opsporingsonderzoek door de FIOD gewenst of noodzakelijk is en brengt Team POSS hiervan op de hoogte.

 2. 7. U, als behandelend douaneambtenaar:

  • legt de aanwijzingen van team POSS duidelijk vast in het dossier.

  • maakt een proces verbaal van bevinding waarin u de verdachte(n) vermeldt. Als de vraagbaak strategische goederen is ingeschakeld doet u dat samen met de vraagbaak.

  • zendt het proces-verbaal van bevinding via de BFC-er op de gebruikelijke wijze aan team POSS.

 3. 8. Team POSS geeft met een emailbericht een terugkoppeling van het resultaat. U legt dit vast in het dossier.

 4. 9. Boeken in DFB

  U maakt (eventueel in overleg met team POSS) een melding van de onregelmatigheid in DFB.

Naar boven

12.7.2 Optreden tegen niet nakomen meldplicht door regiokantoor

U handelt als volgt:

 

Afhandelen onregelmatigheid niet nakomen meldplicht door regiokantoor

 1. 1. Team POSS:

  • neemt contact met u op in voor afhandeling van de onregelmatigheid en

  • bevestigt met een emailbericht dat zij het (strafrechtelijk) optreden tegen de overtreding van de meldplicht overlaten aan het regiokantoor.

 2. 2. Maak een proces-verbaal op.

 3. 3. Handel de aangifte af en geef de goederen vrij of geef toestemming tot wegvoering.

 4. 4. Zend het proces-verbaal via de BFC-er op de gebruikelijke wijze aan het OM.

 5. 5. Registreer de onregelmatigheid in DFB (eventueel in overleg met team POSS).

 6. 6. Leg een dossier aan van de onregelmatigheid met daarin (een kopie van):

  • de beslissingen en aanwijzingen van Team POSS

  • de overige relevante stukken.

Naar boven

12.8 Samenloop

De wetgeving over strategische goederen is van toepassing op goederen waarvoor ook beperkende maatregelen (verboden) zijn vastgesteld in andere Unie en nationale wetgeving. Dat is geval bij:

De Douane heeft ook een taak bij deze wetgeving.

Naar boven

12.8.1 Wet wapens en munitie (Wwm)

Bepaalde wapens vallen onder het Bsg (militaire goederen, post ML 1 en verder) én onder de Wwm (categorie I, II en III). In het Bsg bestaat een vergunningplicht en meldplicht voor militaire goederen. De Wwm kent voor deze groep wapens in sommige gevallen de verplichting van een ontheffing of een consent.
Meer informatie hierover vindt u in het voorschrift Wapens en munitie.

Vraagbaak inschakelen
Als er sprake is van overdracht, uitvoer of doorvoer van wapens en munitie is een samenloop tussen het Bsg en de Wwm mogelijk. In deze gevallen wordt bij een fysieke controle altijd de vraagbaak betrokken.

In de bijlage is een stroomschema opgenomen over:

Als sprake is van een onregelmatigheid op grond van het Bsg en de Wwm wordt in het proces-verbaal ook altijd melding gemaakt van de overtreding van de Wwm. De onregelmatigheid wordt verder afgehandeld volgens de instructies in het onderdeel Afhandeling onregelmatigheid.

Naar boven

12.8.2 Sanctiewetgeving

In meerdere sanctieverordeningen is een verbod vastgesteld op de levering van goederen die ook onder de strategische goederen (met name het geval bij wapens) vallen. Soms zijn afwijkingen of uitzonderingen toegestaan op deze verboden. Meer informatie hierover vindt u in het voorschrift Sanctiemaatregelen .

Als sprake is van een onregelmatigheid op grond van het Bsg en de Sanctiewetgeving wordt in het proces-verbaal altijd melding gemaakt van de overtreding van de sanctiewetgeving. De onregelmatigheid wordt verder afgehandeld volgens de instructies in het onderdeel Afhandeling onregelmatigheid.

Naar boven

12.8.3 Kernenergiewet

Op bepaalde goederen voor tweeërlei gebruik die zijn opgenomen in de Verordening, bijlage I onder Categorie 0 is de Kernenergiewet van toepassing. In bepaalde gevallen is voor die goederen ook een vergunning vereist voor de uitvoer op grond van deze wetgeving. Meer informatie hierover vindt u in het voorschrift Kernenergie.

Als sprake is van een onregelmatigheid op grond van het Bsg en de Kernenergiewet wordt in het proces-verbaal altijd melding gemaakt van de overtreding van de Kernenergiewet. De onregelmatigheid wordt verder afgehandeld volgens de instructies in het onderdeel Afhandeling onregelmatigheid.

Naar boven