Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

4 Taakverdeling

4.1 Taken Douane

In dit voorschrift zijn de taken voor de bescherming van vissoorten beschreven. De Douane voert in samenwerking met de NVWA een aantal van deze taken uit.

Belangrijkste taken bij de bescherming van vissoorten

De Douane:

 • Voert documentencontrole uit bij binnenbrengen op het vangstcertificaten en indien van toepassing de statistische documenten en vangstdocumenten

  ..
 • Controleert op verzoek van de NVWA de echtheid van vangstcertificaten en vereiste documenten

  ..
 • Stuurt documenten op die bij het binnenbrengen zijn overgelegd naar de NVWA/SLO

 • Controleert de aangifte voor het vrije verkeer (IVV) van de IOO-Vis o.a. op de juiste indeling in het tarief en aanwezigheid van vereiste bescheiden.

Let op!

De Douane heeft ook een veterinaire taak bij het binnenbrengen van vis. Deze taak op het gebied van gezondheid vindt u in het VGEM-voorschrift Veterinair.

Naar boven

4.1.1 Documentencontrole

Eén van de taken is controle van het vangstcertificaat voor de IOO-visserij. De Douane controleert het vangstcertificaat voor de IOO-visserij voordat de veterinaire documenten gecontroleerd worden. De Douane voert de documentencontrole uit bij zendingen vis die worden binnengebracht via de locaties:

 • haven van Rotterdam

 • haven van Vlissingen

 • luchthaven Amsterdam Airport Schiphol

 • luchthaven Maastricht Aachen Airport

De NVWA voert de documentencontrole uit op andere locaties in Nederland.

De Douane gebruikt bij de controle het geautomatiseerde systeem (VGC) van de NVWA. Hiervoor moet u geautoriseerd zijn.

Belanghebbende moet voor alle zendingen vis een schriftelijke vooraanmelding doen in het VGC-systeem van de NVWA. Daarbij moet deze ook alle originele bescheiden die hiervoor zijn vereist bij de Douane aanbieden.

Zendingen Vis worden geselecteerd voor controle in het kader van de regelingen voor Vis én voor veterinaire controles. Pas wanneer de vangstdocumenten en dergelijke gecontroleerd zijn, vindt de veterinaire controle plaats. Er is gekozen voor deze volgorde dat zegt echter niets over het belang, beide zijn even belangrijk.

Deze werkwijze beperkt ook de logistieke problemen voor de belanghebbende. Het proces voor Douane en NVWA is op deze manier efficiënter.

Welke documenten de Douane controleert en de manier waarop staat in hoofdstuk 6.

Naar boven

4.1.2 Controle op echtheid van certificaten

De Douane controleert globaal de vangstcertificaten. bij twijfel over de echtheid van stempels en certificaten kan team Documentonderzoek van het Douanelaboratorium een echtheidscontrole uitvoeren. Dit team heeft daarvoor toegang tot de speciale IOO-databank ('SMS-IOO'). Hierin staan alle stempelafdrukken.

De NVWA kan, als onderdeel van hun verificatie, een vangstcertificaat ter controle naar de Douane sturen. Team Documentonderzoek voert dan een echtheidscontrole uit. Na deze controle stuurt de Douane het vangstcertificaat terug naar de NVWA met de uitslag van de controle.

Uiterlijk bij het in het vrije verkeer brengen van aangewezen vissoorten moet een statistisch document worden overgelegd. De Douane vraagt dit om praktische redenen al bij het binnenbrengen ten behoeve van de D-controle. Het statistisch document wordt naast het IUU-vangstcertificaat vereist voor de grootoogtonijn en zwaardvis. Het vangstdocument voor blauwvintonijn en het vangstdocument voor ijsheek komen ipv het IUU-vangstcertificaat.

Naar boven

4.1.3 Opsturen van certificaten

De documenten worden na behandeling door de Douane verzonden naar de NVWA/SLO.
Zie ook bij Invoeraangifte.

Naar boven

4.2 Taken NVWA

Wat zijn de belangrijkste taken van de NVWA bij de bescherming van vissoorten? De NVWA is:

 • verantwoordelijk voor toezicht, controle, risicobeoordeling en risico-communicatie

 • belast met de handhaving van het toezicht op het gebied van de vis genoemd in dit voorschrift

 • verantwoordelijk voor aanleveren van risico-indicaties
  De Douane kan vervolgens PRISMA-selectieprofielen samenstellen.

 • valideert vangstcertificaten bij 1 e aanlandingen

 • valideert vangstcertificaten en geeft deze af voor vangsten door vangstvaartuigen onder Nederlandse vlag

 • valideert vangstcertificaten van vangstvaartuigen uit derde landen bij wederuitvoer

 • voert een verificatie van de vangstcertificaten uit

 • archiveert alle in Nederland ingenomen vangstcertificaten en overige documenten.

 • voert de documentencontrole uit bij de andere locaties dan de havens van Rotterdam en Vlissingen en de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen Airport

 • ontvangt en verwerkt naar haar gezonden statistische documenten, IOO-vangstcertificaten en overige documenten

 • verzorgt opleidings- en referentiemateriaal om de documentencontrole door de Douane op een juiste wijze uit te laten voeren

De NVWA voert de opsporingsactiviteiten bij binnenbrengen van vis uit. De Douane maakt een proces-verbaal van bevindingen op als de NVWA hierom vraagt.

De NVWA legt de beslissing vast over zendingen vis die aangehouden zijn of zendingen die aangehouden zijn geweest. De NVWA informeert:

 • de belanghebbende

 • degene die de documentencontrole heeft gedaan van de aangehouden zending

De NVWA heeft een helpdeskfunctie voor de Douane. Zie bij adresgegevens.

Naar boven