Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.05.00 Voertuigcriminaliteit

3 Bevoegdheidsbepalingen

3.1 Controlebevoegdheid bij uitgaande voertuigen

De Douane is bevoegd - in samenhang met de werkzaamheden waartoe zij op grond van de wettelijke bepalingen inzake de Douane bevoegd is - om uitgaande voertuigen te controleren. De douaneambtenaren gebruiken bij het regulier douanetoezicht op uitgaande voertuigen de bevoegdheden uit de Algemene douanewet.

In alle uitgaanssituaties staan de voertuigen onder douanetoezicht en kan de Douane de voertuigen controleren op grond van de douanewetgeving.

Het laten controleren van het VIN van een uitgaand voertuig in NSIS vindt plaats door de meldkamer. Blijkt uit deze controle dat er vermoedelijk sprake is van een gestolen voertuig dan licht de meldkamer de politie in.

Naar boven

3.2 Opsporingsbevoegdheid bij uitgaande voertuigen

De opsporingsbevoegdheid van de Douane is geregeld in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2022 (verder BOA-besluit). Op grond van het BOA-besluit, artikel 3 is de Douane aangewezen voor de opsporing van alle strafbare feiten. De opsporingsbevoegdheid is beleidsmatig ingeperkt. De Douane mag alleen van zijn opsporingsbevoegdheid gebruik maken als een opsporingstaak aan de Douane is opgedragen. In het Handboek Douane, onderdeel 36.00.00 staan richtlijnen voor het inzetten van de bevoegdheden uit het WvSv. Voertuigcriminaliteit is opgenomen in de lijst van opgedragen opsporingstaken in het Handboek Douane, onderdeel 36.00.00.

U mag dus uw opsporingsbevoegdheid gebruiken.

Opsporing door de Douane

Deze opsporingsbevoegdheid houdt in dit geval uitsluitend in dat de meldkamer bevoegd is NSIS verder te raadplegen en te controleren op overige onregelmatigheden aan het VIN. De Douane legt geen strafrechtelijk beslag op een aangetroffen vermoedelijk gestolen personenvoertuig.

De Douane meldt de geconstateerde onregelmatigheden aan de politie in de betreffende regio. De politie neemt de zaak wel of niet over. Het OM beslist of een opsporingsonderzoek plaatsvindt.

Naar boven