Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidsstelling voor een mogelijke of bestaande douaneschuld

12 Diversen

12.1 Bezwaar tegen een beslissing over de zekerheid

De zekerheidsplichtige heeft de mogelijkheid om in bezwaar en (hoger) beroep te gaan tegen:

 1. de hoogte van de zekerheid, die bij beschikking is vastgesteld door de inspecteur. Het bedrag van de te stellen zekerheid wordt voor alle douanevergunningen, waarvoor zekerheid wordt geëist, vastgesteld door de inspecteur;

 2. de door de ontvanger bepaalde vorm, waarin de zekerheid moet worden gesteld.

Dit kan hij niet eerder doen dan nadat hij een beschikking heeft ontvangen.

Het DWU regelt in artikel 44 het recht van beroep. Het tweede lid van dit artikel onderscheid een beroep in de eerste fase (bezwaar) dat moet worden ingediend bij de douaneautoriteit (de inspecteur of de ontvanger) die de beschikking heeft afgegeven. Als de inspecteur of de ontvanger negatief beslist op het bezwaarschrift kan de zekerheidsplichtige in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Holland. Dit is het beroep in de tweede fase. Eventueel hoger beroep kan worden ingesteld bij het Gerechtshof Amsterdam.

In beginsel heeft het bezwaar en beroep dat de zekerheidsplichtige instelt geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat de termijn (een maand) voor het aanvullen dan wel vervangen van de zekerheid op grond van artikel 97 DWU en artikel 8:1a Algemene douaneregeling onverkort van toepassing blijft.

Zie voor verdere bepalingen inzake bezwaar en beroep onderdeel 32.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

12.2 Zekerheid voor het Verkeersbegeleidingstarief

Schepen die binnenkomen uit zee en die gebruik maken van het Verkeersbegeleidingssysteem moeten daarvoor betalen. Deze procedure staat vermeld in het onderdeel Inklaring over zee dat is opgenomen in onderdeel 10.00.00 van dit Handboek.

Naast het contant betalen van deze retributie (heffing), kan ook zekerheid worden gesteld. Voor de wijze waarop de zekerheid gesteld kan worden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit onderdeel van dit Handboek.

Het gaat om een uitstelregeling voor de periode van een week. Omdat betaling van het verschuldigde Verkeerbegeleidingssysteemtarief plaatsvindt in de week volgende op die waarin de verschuldigdheid ontstaat, wordt de zekerheid vastgesteld over een periode van 14 dagen.

De klant moet een schriftelijk verzoek indienen bij de inspecteur. In dit verzoek moet ten minste worden aangegeven:

 • het verwachte aantal schepen in een periode van 14 dagen;

 • de lengte van deze schepen.

Met behulp van de opgaaf van de klant en de tarieven die voor het Verkeersbegeleidingssysteem gelden kan de inspecteur de hoogte van het bedrag berekenen dat in een periode van 14 dagen aan het Verkeersbegeleidingssysteemtarief moet worden betaald. Dit is het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld.

Naar boven

12.3 NV in BV wijzigen

Het is mogelijk dat een Naamloze Vennootschap wordt gewijzigd in een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of omgekeerd. De identiteit van de zekerheidsplichtige wijzigt echter niet. De zekerheidstelling hoeft niet te worden aangepast.

Met uitzondering van de zekerheidstelling zal de wijziging onder meer moeten worden verwerkt in:

 • het KIS;

 • volmachten;

 • certificaat van doorlopende - of ontheffing zekerheidstelling;

 • bevestiging zekerheidstelling;

 • de vergunning(en).

Let op!

Als aan zekerheidsplichtige een nieuw fiscaal nummer wordt toegekend, is er sprake van een nieuwe rechtspersoon. Er moet dan een nieuwe zekerheid worden gesteld.

Naar boven

12.4 Naamswijziging van de rechtspersoon

Ook bij een naamswijziging van een rechtspersoon door een statutenwijziging, is het niet nodig dat de zekerheidstelling wordt gewijzigd.

Met uitzondering van de zekerheidstelling zal de wijziging onder meer moeten worden verwerkt in:

 • het KIS;

 • volmachten;

 • certificaat van doorlopende - of ontheffing zekerheidstelling;

 • bevestiging zekerheidstelling;

 • de vergunning(en).

Let op!

Als aan de zekerheidsplichtige een nieuw fiscaal nummer wordt toegekend, is er sprake van een nieuwe rechtspersoon. Er moet dan een nieuwe zekerheid worden gesteld.

Naar boven

12.5 Vertegenwoordigingsbevoegdheid en machtiging

Bij elke onderneming is, ongeacht de (rechts)vorm, uiteindelijk in ieder geval een natuurlijke persoon bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen. Bij rechtspersonen zijn vaak meerdere personen zelfstandig of gezamenlijk bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen. In onderstaand schema is niet alleen de vertegenwoordigingsbevoegdheid, maar ook de stukken waaruit de bevoegdheid blijkt, per onderneming aangegeven.

Controle bevoegdheden

Bij de behandeling van machtigingen is het van belang om te controleren of de persoon die de machtiging verleend, hiervoor bevoegd is. Deze - en andere bevoegdheden - kunnen aan de hand van de hieronder genoemde stukken gecontroleerd worden.

Ondernemingsvorm

Vertegenwoordiger(s)

Bewijsstuk(ken)

Eenmanszaak

Eigenaar

Uittreksel KvK

Maatschap

Alle vennoten

Maatschapsovereenkomst / wijzigingsakte,
Ledenlijst (indien van toepassing)

Rederij

Alle leden

Uittreksel KvK (indien ingeschreven), Rederijovereenkomst / wijzigingsakte,
Ledenlijst (indien van toepassing)

Vennootschap onder firma

Alle vennoten

Uittreksel KvK, Vennootschapsovereenkomst

Commanditaire vennootschap

De venno(o)t(en)

Uittreksel KvK, Vennootschapsovereenkomst

Naamloze vennootschap in oprichting

De oprichter(s)

Uittreksel KvK,
Notariële ontwerpakte van oprichting

Besloten vennootschap in oprichting

De oprichter(s)

Uittreksel KvK,
Notariële ontwerpakte van oprichting

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

De zelfstandig/alleen of gezamenlijk bevoegde bestuurder(s)

Uittreksel KvK (indien inschreven), Statuten (onderhandse), Benoemingsbesluit door Alg. Ledenvergadering.

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

De zelfstandig/alleen of gezamenlijk bevoegde bestuurder(s)

Uittreksel KvK, statuten(wijziging)

Stichting

De zelfstandig/alleen of gezamenlijk bevoegde bestuurder(s)

Uittreksel KvK, statuten(wijziging)

Naamloze vennootschap

De zelfstandig/alleen of gezamenlijk bevoegde bestuurder(s)

Uittreksel KvK,
Statuten(wijziging)

Besloten vennootschap

De zelfstandig/alleen of gezamenlijk bevoegde bestuurder(s)

Uittreksel KvK,
Statuten(wijziging)

Aangever en gemachtigde

Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever -veelal de aangever of vergunninghouder- verleent aan een ander. Door deze machtiging is de ge(vol)machtigde bevoegd om in naam van de volmachtgever (rechts)handelingen te verrichten, zonder daardoor zelf gebonden te worden. Dit laatste betekent dat een gemachtigde, bijvoorbeeld door het ondertekenen van een aangifte, persoonlijk geen schuldenaar wordt.

Directeur kan een rechtspersoon zijn

In de statuten is beschreven hoe een onderneming wordt bestuurd. Meestal zal het bestuur -de directie- bestaan uit een natuurlijk persoon, maar ook is het mogelijk dat de directie wordt gevormd door een rechtspersoon. Wanneer een machtiging wordt aangeboden waarbij dit laatste het geval is, dan moet u ook het uittreksel Kamer van Koophandel (KvK) opvragen van de rechtspersoon die bestuurder is.

Vorm en inhoud van de volmacht

De douane accepteert uitsluitend schriftelijke machtigingen waarin is omschreven voor welke handelingen de persoon gemachtigd is.

De machtiging is rechtsgeldig als aan de drie hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

 • de naam van de volmachtgever komt voor op een recent uittreksel Kamer van Koophandel;

 • de hoedanigheid van de volmachtgever komt overeen met de titelomschrijving op het uittreksel Kamer van Koophandel;

 • de volmachtgever is volgens het uittreksel Kamer van Koophandel alleen/zelfstandig bevoegd of de volmachtgever heeft volgens het uittreksel Kamer van Koophandel een volledige volmacht.

Let op!

Een titel of functiebenaming van een persoon zegt niets over de bevoegdheid van deze persoon.

Naar boven