Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.04.00 Overbrenging afvalstoffen (EVOA)

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

In de nationale en Unie wetgeving over afvalstoffen is de Douane aangewezen als één van de instanties die belast is met het toezicht op de naleving van deze wetgeving. In dit voorschrift leest u welke taak de Douane heeft en op welke wijze de Douane deze taak uitvoert.

Dit voorschrift bevat ook een toelichting op de toepasselijke wetgeving, de
bevoegdheden van de Douane en de taakverdeling tussen de verschillende betrokkenen. Ook is een beschrijving van de risicobeheersing opgenomen. Tot slot wordt ingegaan op de informatieverstrekking en vindt u de contactgegevens van de betrokken diensten.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het doel van de afvalstoffenwetgeving. Er wordt een toelichting gegeven op de Bijlage 1 van het convenant van de Douane met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min van I &W). Dit is het beleidsverantwoordelijke ministerie. Ook wordt de taak van de Douane beschreven.

Het doel van de afvalstoffenwetgeving

Afvalstoffen kunnen nuttig worden toegepast door hergebruik (recycling). Voor een ‘nuttige toepassing’ - op een milieuverantwoorde wijze - zijn vaak geavanceerde en dure technieken nodig. Niet alle afvalstoffen zijn geschikt om nuttig te worden toegepast. Afvalstoffen die hiervoor ongeschikt zijn, kunnen belastend zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

Uit economische overwegingen is het aantrekkelijk de kosten voor het verwijderen van deze afvalstoffen zo laag mogelijk te houden. De goedkoopste oplossing is niet altijd ook de meest verantwoorde methode van verwijdering.

Bij ongecontroleerde handel en overbrenging kan het zoeken naar een goedkope manier van verwijdering van afvalstoffen leiden tot een ongewenste stroom van afvalstoffen naar die landen waar men deze afvalstoffen het goedkoopst kwijt kan.

Voor de overbrenging van afvalstoffen zijn daarom maatregelen getroffen om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van onder meer de soort en de toepassing van de afvalstoffen. De bevoegde autoriteiten kunnen dan maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de gezondheid en het milieu.

In samenwerking met de andere lidstaten zijn maatregelen genomen om een geïntegreerd en toereikend net van afvalverwijderingsinstallaties op te zetten. Het doel daarvan is dat de Unie zelfverzorgend wordt op het gebied van afvalverwijdering.

De EVOA

Een belangrijke maatregel is de "EEG-Verordening betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Unie". Deze verordening wordt verder aangeduid als EVOA.

Naar boven

1.2 Convenant

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W) is verantwoordelijk voor de handhaving van de milieuwetgeving en het handhavingsbeleid.

I & M werkt samen met andere handhavingdiensten zoals de Douane. De Douane en I & W hebben voor deze samenwerking een overeenkomst afgesloten. Per wettelijke regeling zijn in deze overeenkomst bijlagen opgenomen. De taak van de Douane is daarop gebaseerd.

Het convenant en de bijlage betreffende de overbrenging van afvalstoffen zijn opgenomen op de internetsite van de belastingdienst.

In dit voorschrift is de taak bij het toezicht op de overbrenging van afvalstoffen uit de bijlage beschreven en is deze taak uitgewerkt tot werkinstructies.

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

Geen taak bij afvalstoffen in het vrije verkeer

Voor afvalstoffen die een communautaire status hebben en die zich dus in het vrije verkeer van de Unie bevinden, heeft de Douane geen taak. De Douane heeft ook geen taak bij nationaal vervoer van afvalstoffen omdat de EVOA hierop niet van toepassing is.

Taak bij CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur

De controletaak inzake het Richtlijn 2012/19/EU afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op onder meer CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur wordt uitgevoerd op die momenten dat de Douane een controle op de overbrenging van afvalstoffen op grond van de EVOA uitvoert.

Taak bij de controle van BIA/RIA

De controletaak bij het bewijs van registratie van de vervoerder van afvalstoffen voor het Besluit inzameling afvalstoffen en de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen wordt uitgevoerd op die momenten dat de Douane een fysieke controle op de overbrenging van afvalstoffen op grond van de EVOA uitvoert.

Naar boven