A28 - DOCUMENT-SRT

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
355SUMMIERE AANGIFTE BIJ UITGAAN/BINNENKOMST
705COGNOSSEMENTAls documentnummer kan in het manifest-bericht het unieke volgnummer van het Cognossement uitgegeven door een scheepvaartmaatschappij worden gebruikt.
720VRACHTBRIEF CIM (SPOOR)Als documentnummer kan in het manifest-bericht het unieke registratienummer van de Vrachtbrief CIM worden gebruikt
740AIRWAYBILL (LUCHTVRACHTBRIEF)Als documentnummer kan in het manifest-bericht het unieke nummer van de AWB uitgegeven door de luchtvaartmaatschappij worden gebruikt
741MASTER AIRWAYBILL (MASTER LUCHTVRACHTBRIEF)Als documentnummer kan in het manifest-bericht het unieke nummer van het MAWB uitgegeven door de luchtvaartmaatschappij worden gebruikt
750VERZENDINGSFORMULIER (POSTPAKETTEN)Als documentnummer kan in het manifest-bericht het unieke nummer van Formulier Postzendingen worden gebruikt
760DOCUMENT MULTIMODAAL/GECOMBINEERD VERVOERAls documentnummer kan in het manifest-bericht het unieke nummer van het MultiModaal/Gecombineerd transport document worden gebruikt
820AANGIFTE VOOR UNIEDOUANEVERVOER-GEMENGDE ZENDINGEN (T)
821AANGIFTE VOOR EXTERN UNIEDOUANEVERVOER (T1)
822AANGIFTE VOOR INTERN UNIEDOUANEVERVOER (T2)
825VERZENDINGSDOCUMENT T2L
952TIR-CARNETAls documentnummer kan in het manifest-bericht het unieke volgnummer van het Carnet worden gebruikt
955ATA-CARNETAls documentnummer kan in het manifest-bericht het unieke volgnummer van het Carnet worden gebruikt
AADADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT (EMCS)
COAANGIFTE UNIEGOEDERENUniegoederen die tijdens de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten aan bijzondere maatregelen zijn onderworpen Plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot ter verkrijging van de betaling van bijzondere uitvoerrestituties voorafgaande aan de uitvoer of vervaardiging onder douanetoezicht en onder douanecontrole voorafgaande aan de uitvoer en de betaling van uitvoerrestituties Uniegoederen in het kader van het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG van toepassing zijn en delen van dit gebied waar de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen delen van dit douanegebied waar de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn
EUAANGIFTE HANDELSVERKEER MET EVA-LANDENHandelsverkeer met partijen bij de Overeenkomst inzake vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer. Plaatsing van goederen onder een douaneregeling zoals bedoeld in de kolommen A, E en H tot en met J van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B Geven van een douanebestemming aan goederen zoals bedoeld in de kolommen C en D van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B
EXAANG TEN UITVOER BUITEN HET DOUANEGEBIED V/D UNIEHandelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied van de Unie bevinden, met uitzondering van de partijen bij de Overeenkomst inzake vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer Plaatsing van goederen onder een douaneregeling zoals bedoeld in de kolommen A en E van de tabel in aanhangsel C1 titel I onder B Geven van een douanebestemming aan goederen zoals bedoeld in de kolommen C en D van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B Verzending van niet-Uniegoederen in het handelsverkeer tussen lidstaten
ICTINTRA COMMUNAUTAIRE TRANSACTIES
KWUKennisgeving wederuitvoer
T2FINTERN UNIEDOUANEVERVOER FISCALE GEBIEDENAangifte voor intern Uniedouanevervoer - artikel 188 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
ZZZANDEREIn de volgende situaties kan op het uitgaande manifest gebruik worden gemaakt van de code ZZZ: Indien goederen onder begeleiding van een formulier 302 (artikel 91 VO 2913/1992) de EU verlaten; het unieke registratienummer van het administratief geleidedocument kan worden gebruikt. Indien er sprake is van "wederuitvoer" (bedoeld wordt uitslag uit de tijdelijke opslag zoals vrije zone en RTO); het unieke registratienummer toegekend door de vergunninghouder kan worden gebruikt.