A12 - BIJZ.VERMELDING

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
00100VERGUNNING OP AANGIFTE VOOR BIJZONDERE REGELINGAanvraag van een vergunning op de aangifte voor een bijzondere regeling "vereenvoudigde vergunning"
10100INVOER ONDER GELEIDE VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSCERTIFICAATTijdelijke schorsing van de autonome rechten
10200AV-GOEDERENAanzuivering van actieve veredeling
10300AV-GOEDEREN, HANDELSPOLITIEKAanzuivering van actieve veredeling (bijzondere handelspolitieke maatregelen)
10500TI-GOEDEREN
10800BEREKENING RECHTEN AV VEREDELINGSPRODUCTEN ART 86 LID 3Vaststelling van het bedrag aan invoerrechten voor de veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het kader van de regeling actieve veredeling overeenkomstig artikel 86, lid 3, van het wetboekOm, op verzoek van de aangever, de berekening van de douaneschuld op basis van de invoergoederen te kunnen doen (artikel 86 lid 3 DWU) moet daarvoor in NL de verbijzondering regeling code F44 worden gebruikt.
30300UITVOER VAN LANDBOUWPRODUCTEN MET EEN BIJZONDERE BESTEMMINGArtikel 254, lid 4, onder b, van het wetboek Bijzondere bestemming Voor uitvoer bestemde goederen landbouwrestituties niet van toepassing
30600VERHANDELBAAR COGNOSSEMENT AAN ORDER BLANCO GEENDOSSEERDSituatie van verhandelbare cognossementen "aan order blanco geendosseerd", in het geval van summiere aangiften bij uitgang, waarin de gegevens van de geadresseerde onbekend zijn.
90002VERZ. AFW. DOUANEWAARDE GEBR. BEH.Verzoek afwijkende douanewaarde gebruikelijke behandelingvak 44; art. 112 lid 2 Vo 2913/1992
90003GEKEURD IN ANDERE LIDSTAAT / VRIJGAVE IN NL (ZONDER P2-CODE)Fytosanitair: Richtlijn 2000/29 (EG) en/of Handelsnormen G&F Verordening (EG 543/2011). Fytosanitaire vrijgave wordt aangetoond met een Fytosanitair Vervoersdocument (bijlage van Richtlijn 2004/103) of een vergelijkbaar document. Het voldoen aan de handelsnormen G&F wordt aangetoond met een normcontrolecertificaat (bijlage III 543/2011)Zending Fytosanitair vrijgegeven en/of voldoet aan handelsnormen Groente & Fruit. Schriftelijke vrijgave door bevoegde autoriteiten andere lidstaat of NL.
90004VRIJGAVE CLIENT IMPORT (MET P2-CODE)Verordening 2017/625 (OCR) en/of FLEGT Verordening (EG) 2173/2005 en (EG) 1024/2008Zending Fytosanitair vrijgegeven en/of voldoet aan handelsnormen Groente & Fruit en/of FLEGT-vergunning is akkoord. CLIENT Import genereert hiervoor een erkenningscode (P2). De toegekende erkenningscode (P2) moet bij de bijzondere vermelding worden vermeld.
90005NOODPROCEDURE CLIENT IMPORT (MET P2-CODE)Verordening 2017/625 (OCR) en/of FLEGT Verordening (EG) 2173/2005 en (EG) 1024/2008Zending Fytosanitair vrijgegeven en/of voldoet aan handelsnormen Groente & Fruit en/of FLEGT-vergunning is akkoord. De bevoegde (keurings)dienst kent hiervoor een schriftelijke erkenningscode (P2) toe die bij de bijzondere vermelding moet worden vermeld.
90006ART.24A UITVOERINGSBESLUIT OB 1968Artikel 24a Uitvoeringsbesluit OB 1968vak 44; Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting
90009ENTREPOSITARIS IS ONGELIJK AAN ENTREPOSEUREntrepositaris is ongelijk aan entreposeurVak 44; art. 99 Vo 2913/1992 en art. 525 lid 1 letter b Vo 2454/1993
90010VERVOERDER:Vak 44: vermelden van de naam, postcode en huisnummer van de vervoerder van de alcoholvrije dranken. art. 10 lid 1 letter b uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken in variabel deel (achter de dubbele punt)Vak 44; vermelden de naam, postcode en huisnummer van vervoerder accijnsgoederen c.q. verbruiksbelastinggoederen art. 6 lid 1 b uitvoeringsbesluit accijns c.q. art. 10 lid b uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten in variabel deel (achter de dubbele punt)
90011AGP/IV-HOUDERVak 44: vermelden van de naam, postcode en huisnummer van vergunninghouder van de inrichting verbruiksbelasting, art. 10 lid 1 letter c uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken in variabel deel (achter de dubbele punt)Vak 44; vermelden de naam, postcode en huisnummer van vergunninghouder accijnsgoederenplaats c.q. inrichting verbruiksbelasting art. 6 lid c uitvoeringsbesluit accijns c.q. art. 10 lid c uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten in variabel deel (achter de dubbele punt)
90013VERZOEK VERZAMELZENDING AAN TE GEVEN NAAR HET HOOGSTE RECHTVerzoek toepassing artikel 177, lid 1 DWU
90014BESLUIT LWT-KENMERK:Besluit/vaststelling waarde door LWT (LWT-kenmerk)Vak 44; In variabel deel (achter de dubbele punt) het door het Landelijk Waardeteam afgegeven kenmerk vermelden.
90015Fysiek gecontroleerde invoerzending in het koeriersprocesDe zending is bij de vereenvoudigde aangifte in het koeriersproces fysiek gecontroleerd. In de aanvullende aangifte moeten de bevindingen van de controle door de douane worden vermeld.
91004Vrijgave VGC (met V2-code)Zending vrijgegeven door NVWA. VGC genereert hiervoor een vrijgavecode (V2). De toegekende vrijgavecode moet bij bijzondere vermelding worden vermeld. Verordening 2017/625 (OCR).
95001HANDELSPOLITIEK
95002GEEN TOEGEV.MVS/W/WP/L/C/CA/P/3504Geen toegevoegde melkvreemde stoffen (=<0,5%) (GN 0401), melkvreemde stoffen =<0,5%(GN 0402/0403/0404) en wei en/of van wei afgeleide producten en/of lactose en/of caseine en/of caseinaten en/of permeaat en/of producten van GN-code 3504 (GN 0403/0404/0406).
95003GEEN ANDERE TOEV. DAN IN VAK OMSCHR.Geen andere toevoegingen dan aangegeven in vak omschrijving (zie ook 95002)
95004UITVOERCERTIFICAAT VRIJGESTELDUitvoercertificaat vrijgesteld (par. 2.4.1. Handboek Douane, deel 6, 20.03.00)
95005FORMULIER L(F) VRIJGESTELDFormulier L(F) vrijgesteld
95006VERKLARING INGESLAGEN GEGEVENSBESTANDVerklaring "ingeslagen" in het gegevensbestand bij de plaatsing onder de douaneregeling douane-entrepot
95007VERKLARING UITSLAG GEGEVENSBESTANDVerklaring "uitgeslagen" in het gegevensbestand bij plaatsing onder de douaneregeling uitvoer
95008VOLDOET BIJL.1 VER.903/2008Voldoet aan bijlage 1 Vo. (EEG) 903/2008 kwaliteitseisen
95009GEEN OVERLADING BINNEN DE EU
95010Fysiek gecontroleerde uitvoerzending in het koeriersproces
95011TELEF. VRIJGAVE BIJ DOUANE BEKENDTelefonische vrijgave bij de Douane bekend
95012INTERV.PROD OPSLAG IN 3E LANDENInterventieproducten voor opslag in 3e landen
95014VLEES UIT INTERVENTIEVOORRADEN
95015VLEES INTERV.VOORR.ZONDER REST.Vlees uit interventievoorraden zonder restitutie
95016BESTEMD VOOR HET KONINKLIJK HUIS
95017UITV.CERT ACHTERAF ZND VOORAF REST.Aanvraag uitvoercertificaat achteraf zonder vaststelling vooraf van de restitutie
95018VOLGENS VOORW. ART.45 1291/2000In art. 45 Vo. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd
95019WEDERUITV. NA D-E ANDER KANTOORAangifte wederuitvoer na inslag douane-entrepot bij ander douanekantoor
95020INVOER TOT VERBRUIK IN LAND VAN BESTEMMINGInvoer tot verbruik in land van bestemming
95021VERZOEK TERUGBETALING (NATIONAAL)Verzoek terugbetaling accijns/verbruiksbelasting/omzetbelasting (nationale wetgeving)
95022VERZ. TERUGBET. BIJ INVOER (DWU)Verzoek terugbetaling bij invoer (DWU)
95023UITVOERREST.:0Artikel 1 Vo. (EG) 1712/2004: Voor goederen waarvoor de uitvoerrestituties ingevolge Verordening (EG) nr. 1676/2004 voor Bulgarije zijn afgeschaft, moet in vak 44 de volgende vermelding worden opgenomen <<Uitvoerrestitutie: 0 EUR/Verordening (EG) nr. 1676/2004>>. Artikel 1 van Vo. (EG) 2125/2005: Voor goederen waarvoor de uitvoerrestituties ingevolge Besluit nr. 3/2005 van de Associatieraad EG-Roemenie zijn afgeschaft, moet in vak 44 de volgende vermelding worden opgenomen: "Uitvoerrestitutie: 0 EUR/Besluit nr. 3/2005 van de Associatieraad EG-Roemenie".
95024NIET IN NETTO-GEWICHT BEGREPENDe bij GN 0406 als verpakking gebruikte coating/folie, paraffine, as, was, etc. is niet in het netto gewicht opgegeven.
95025INCLUSIEF PLASTIC COATING/FOLIENetto gewicht inclusief plastic coating/folie, restitutiekorting 0,5% (GN 0406)
95026INCLUSIEF PARAFFINE EN-OF ASNetto gewicht inclusief paraffine en/of as, restitutiekorting 2% (GN 0406)
95027INCLUSIEF KRUIDEN OF SPECERIJENNetto gewicht inclusief kruiden of specerijen zoals mosterd, basilicum, knoflook of oregano, restitutiekorting 1% (GN 0406)
95029VEREENV. PROCEDURE UITVOER VERGUNNINGVereenvoudigde procedure voor het verlenen van een uitvoervergunning voor geregistreerde stoffen. Artikel 19 Vo. (EG) 111/2005. Artikel 25 en 27 Vo. (EG) 1277/2005
95030AGREX-certificaat in depot bij RVOArt. 24 Vo. (EG) No. 376/2008 en Art. 3:8 Algemene douaneregeling
97001PLAATSING IN DOUANE-ENTREPOTS BIJ ANDER DOUANEKANTOOR
97003HALFZWARE- OF GASOLIE ONVERMENGD.
97004HALFZWARE- OF GASOLIE MET HERKENNINGSMID.Halfzware- of gasolie voorzien van herkenningsmiddelen
97006GELDIGHEIDSDUUR XXX WEKEN
97222FACILITEITEN
NP500NOODPROCEDURE AGSAangiften die na toepassing noodprocedure worden ingediend - Niet in ECS