A29 - VERBIJZ.REGEL.

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
003GRONDUITRUSTING LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJENGronduitrusting voor buiten Benelux gevestigde luchtvaartondernemingen om op een douaneluchtvaartterrein te worden gebruikt voor de inrichting of exploitatie van een internationale luchtdienst door die ondernemingen
004ONGEBRUIKT PERSONENVOERTUIG UIT ENTREPOTOngebruikte personenvoertuigen welke vanuit een entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag tijdelijk worden ingevoerd
101VERHUISGOEDEREN MET ZEKERHEIDPersoonlijke goederen, ingevoerd in het kader van de overbrenging van de normale verblijfplaats (verhuisgoederen) (artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 1186/2009). Deze code alleen gebruiken indien bij de invoer zekerheid is vereist
102HUWELIJKUITZETTEN MET ZEKERHEIDHuwelijksuitzetten en inboedel, toebehorend aan of geschenken voor een persoon die zijn normale verblijfplaats overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk (artikel 12 van de Verordening (EG) 1186/2009). Deze code alleen gebruiken indien bij de invoer zekerheid is vereist.
103TERUGKERENDE GOEDEREN AGP OF TERUGGAAF ACC OF OBGoederen die na tijdelijk of definitief uit het douanegebied van de EU te zijn uitgevoerd hierin weder worden ingevoerd om er in het vrije verkeer te worden gebracht (terugkerende goederen)(artikel 203 van het wetboek). Deze code alleen gebruiken indien de goederen tevoren vanuit een accijnsgoederenplaats dan wel met teruggaaf van accijns of met teruggaaf van omzetbelasting op de voet van artikel 24 van de wet op de omzetbelasting 1968 uit het grondgebied van de Unie zijn uitgevoerd
104Vrijstelling accijns en verbruiksbelasting zonder vergunningArtikel 64 Wet accijns
105Vrijstelling accijns en verbruiksbelasting met vergunningArtikel 65 wet accijns
110INVOER BIJZ. REG. AFSTANDSVERKOPEN 3E LANDEN (BTW RICHTLIJN)Invoer in het kader van de bijzondere regeling voor afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen zoals bepaald in titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 4, van Richtlijn 2006/112/EGToepassing vrijstelling artikel 23 en 25 Verordening (EG) Nr. 1186/2009 met gebruik van de IOSS BTW regeling. Deze code kan alleen worden gebruikt als het IOSS nummer is verstrekt met bescheidcode C715 in vak 44.
201AANGIFTE INVOER/AGP VOOR UNIE ACCIJNSGOEDEREN.
202VERNIETIGING VAN GOEDEREN BINNEN DE AV REGELINGArt. 5 lid 37 letter c, DWU
601VRIJSTELLING VOOR BTW (LUCHTVAARTUIGEN)
603VRIJSTELLING KOLENBELASTING
604TERUGKERENDE GOEDEREN, GEHELE VRIJSTELLINGGehele vrijstelling van douanerechten, omzetbelasting, accijns en andere nationale belastingen voor goederen die na tijdelijk of definitief uit het douanegebied van de EU te zijn uitgevoerd hierin weder worden ingevoerd (terugkerende goederen, artikel 203 van het wetboek), andere dan bedoeld bij de codes F01 t/m F04 en 103.
614VRIJSTELLING VOOR BTW (TANDPROTHESES)Vrijstelling van omzetbelasting ter zake van de definitieve invoer van tandprothesen, vervaardigd door tandartsen of tandtechnici buiten de Unie en geleverd aan tandartsen of tandtechnici in de Unie (art.21, letter c Wet OB).
650VOEDSELHULP
651HUMANITAIRE HULP OPSLAG IN EU
652TOEPASSING MAANDSTAATPROCEDURE
653LEVERING AAN HELGOLAND
654LEV.AAN IN DE GEMEENS. GEVESTIGDE INTERN. ORGANISATIESLeveranties aan in de Gemeenschap gevestigde internationale organisaties
655LEVERINGEN AAN STRIJDKRACHTEN GESTAT. IN EEN LIDSTAATLeveranties aan strijdkrachten die op het grondgebied van een lidstaat zijn gestationeerd doch die niet tot die lidstaat behoren.
657LEVERINGEN WAARAAN ELK HANDELSKARAKTER VREEMD IS
658LEV.AAN IN DERDE LANDEN GESTAT. LEGEREENHEDEN VAN EEN LIDST.Leveringen aan in een derde land gestationeerde legereenheden die onder een lidstaat of onder een internationale organisatie waarvan ten minste een lidstaat deel uitmaakt, ressorteren
659LEV. AAN INT. ORG. WAARVAN TENM. EEN LIDST. DEEL UITMAAKTLevering aan een internationale organisatie waarvan tenminste een lidstaat deel uitmaakt
660LEV.AAN IN EEN DERDE LAND GEVESTIGDE DIPLOMATIEKE VERTEGENW.Levering aan een in een derde land gevestigde diplomatieke vertegenwoordiging
661BEVOORRADING BUITEN EU DIRECTE LEVERING.
662BEVOORRADING BUITEN EU IN ENTREPOT
663LEVERING AAN HET NOORDEN VAN CYPRUSDe toetreding tot de EU van het noorden van Cyprus is opgeschort. Onder bepaalde voorwaarden is uitvoer met restitutie mogelijk.
A01AV NA VOORAFG UITVOER UIT MELK EN ZUIVEL VERKREGEN PRODUCTENGoederen die onder een regeling AV worden geplaatst na voorafgaande uitvoer van de uit melk en zuivelproducten verkregen veredelingsproducten
A02AV MET BUITENLANDSE BESTEMMING MILITAIRE DOELEINDENOnder een regeling AV geplaatste goederen die bestemd zijn om in het buitenland voor militaire doeleinden te worden gebruikt
A03AV MET WEDERUITVOER NAAR CONTINENTAAL PLATOnder een regeling AV geplaatste goederen bestemd voor wederuitvoer naar het continentaal plat
A04AV UITSLUITEND VOOR BTW TOEPASSINGOnder een regeling AV geplaatste goederen (uitsluitend btw)
A05AV UITSL. BTW TOEPASSING WEDERUITVOER CONTINENTAAL PLATOnder een regeling AV geplaatste goederen (uitsluitend btw) bestemd voor wederuitvoer naar het continentaal plat
A08AV ZONDER SCHORSING ACCIJNZENGoederen die onder een regeling AV worden geplaatst zonder schorsing van accijns
A51VEREDELINGSPRODUCT UIT ZUIVELPRODUCTENVeredelingsproducten verkregen uit melk en zuivelproducten
A52VEREDELINGSPRODUCT UITSLUITEND VOOR BTWOnder een regeling AV geplaatste veredelingsproducten (uitsluitend btw)
A53VEREDELINGSPRODUCT MET BUITENL BESTEM MILITAIRE DOELEINDENOnder een regeling AV geplaatste veredelingsproducten die bestemd zijn om in het buitenland voor militaire doeleinden te worden gebruikt
B01PV RETOUR LIDSTAAT WAAR RECHTEN ZIJN BETAALDVeredelingsproducten die terugkeren naar de lidstaat waar de rechten zijn voldaan
B02PV NA HERSTELLING ONDER GARANTIENa herstelling onder garantie terugkerende veredelingsproducten
B03PV NA VERVANGING ONDER GARANTIENa vervanging onder garantie terugkerende veredelingsproducten
B04PV SCHORSING BTW UIT HOOFDE BIJZONDERE BESTEMMINGVeredelingsproducten die terugkeren na PV met schorsing van BTW uit hoofde van hun bijzondere bestemming
B07VOORAFGAANDE INVOER VEREDELINGSPRODUCTEN PVVoorafgaande invoer van veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling
B51PV NA AV VOOR HERSTELLINGVoor AV ingevoerde goederen die voor herstelling in het kader van de regeling PV worden uitgevoerd
B52PV NA AV ONDER GARANTIEVoor AV ingevoerde goederen die voor vervanging onder garantie worden uitgevoerd
B53PV OVEREENKOMST 3E LAND EVENTUEEL PV-BTWPV in het kader van overeenkomsten met derde landen, eventueel in samenhang met een PV-BTW
B54UITSLUITEND PV-BTW
C01VERHUISGOEDERENPersoonlijke goederen, ingevoerd door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats naar de Gemeenschap overbrengen. Deze code alleen gebruiken als er geen zekerheid bij de invoer is vereist.
C02HUWELIJK UITZETTEN EN INBOEDELUitzetten en inboedels die ter gelegenheid van een huwelijk worden ingevoerd
C03Geschenken die gewoonlijk bij een huwelijk worden aangebodenGeschenken die ter gelegenheid van een huwelijk worden aangeboden met een waarde per geschenk van niet meer dan 1.000 Euro.
C04Persoonlijke goederen die door erfopvolging zijn verkregenPersoonlijke goederen die door erfopvolging bij versterf of bij testament zijn verkregen.
C06GOEDEREN VOOR STUDENTEN SCHOLIERENUitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren of studenten.
C07ZENDINGEN MET EEN TE VERWAARLOZEN WAARDECode mag worden gebruikt voor zendingen met een te verwaarlozen waarde (intrinsieke waarde niet meer dan 150,00 euro) die rechtstreeks aan een geadresseerde in de Gemeenschap worden gezonden. Art. art. 23 Vo. (EEG) 1186/2009
C08GOEDEREN VAN PARTICULIER AAN PARTICULIERGoederen die door een particulier aan een andere particulier worden gezonden
C09KAPITAALGOEDEREN BEDRIJVEN DIE ACTIVITEIT OVERBRENGENKapitaalgoederen en andere uitrusting, ingevoerd ter gelegenheid van het verleggen van activiteiten van een derde land naar de Unie
C10KAPITAALGOEDEREN PERSONEN DIE ACTIVITEIT OVERBRENGENKapitaalgoederen en andere uitrusting, toebehorend aan personen die een vrij beroep uitoefenen of aan rechtspersonen die een activiteit zonder winstoogmerk uitoefenen
C11WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN BIJLAGE IVoorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; de in bijlage I vermelde wetenschappelijke instrumenten en apparaten
C12VOORWERPEN VAN WETENSCH. OPVOEDK EN CULTURELE AARDVoorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; de in bijlage II vermelde wetenschappelijke instrumenten en apparaten
C13WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN RESERVEONDERDELENVoorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; wetenschappelijke instrumenten en apparaten die uitsluitend voor niet-commerciele doeleinden wordt ingevoerd (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)
C14UITRUSTING NIET COMMERCIEELUitrusting die voor niet-commerciele doeleinden wordt ingevoerd door of voor rekening van een instelling of organisatie voor wetenschappelijk onderzoek met zetel buiten de Unie
C15PROEFDIEREN EN VOOR ONDERZOEK BESTEMDE STOFFENProefdieren en voor onderzoek bestemde biologische of chemische stoffen
C16THERAPEUTISCHE STOFFEN: TESTSERATherapeutische stoffen van menselijke oorsprong, testsera voor de vaststelling van bloedgroepen en weefselgroepen
C17INSTRUMENTEN EN APPARATEN VOOR MEDISCH ONDERZOEKInstrumenten en apparaten voor gebruik bij medisch onderzoek, het stellen van medische diagnosen of de verrichting van medische behandelingen
C18REFERENTIESTOFFEN VOOR KWALITEITSCONTROLE GENEESMIDDELENReferentiestoffen voor de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen
C19FARMACEUTISCHE PRODUCTEN VOOR SPORTEVENEMENTENFarmaceutische producten bestemd om te worden gebruikt bij internationale sportevenementen
C20GOED VOOR INSTELLING MET LIEFDADIG/FILANTROPISCH KARAKTERGoederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter
C21VOORWERPEN VOOR BLINDEN BIJLAGE IIIDe in bijlage III vermelde voorwerpen voor blinden
C22VOORWERPEN VOOR BLINDEN BIJLAGE IV ZELF INGEVOERDDe in bijlage IV vermelde voorwerpen voor blinden die de blinden zelf voor eigen gebruik invoeren (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken).
C23VOORWERPEN VOOR BLINDEN BIJLAGE IV DOOR INSTELLING INGEVOERDDe in bijlage IV vermelde voorwerpen voor blinden die bepaalde instellingen of organisaties invoeren (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)
C24VOORWERPEN VOOR GEHANDICAPTEN ZELF INGEVOERDDe in bijlage IV vermelde voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die de gehandicapten zelf voor eigen gebruik invoeren (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)
C25VOORWERPEN VOOR GEHANDICAPTEN DOOR INSTELLING INGEVOERDDe in bijlage IV vermelde voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die bepaalde instellingen of organisaties invoeren (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)
C26Goederen ingevoerd ten bate van slachtoffers van rampen
C27ALS EERBEWIJS VERLEENDE ONDERSCHEIDINGEN EN BELONINGEN
C28GESCHENKEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE BETREKKINGENGeschenken ontvangen in het kader van internationale betrekkingen
C29GOED.BESTEMD OM GEBRUIKT TE WORDEN DOOR VORSTEN EN STAATSHGoederen bestemd om door vorsten en staatshoofden te worden gebruikt
C30MONSTERS MET ONBEDUIDENDE WAARDE VOOR KLANTENWERVINGVoor klantenwerving ingevoerde monsters met een te verwaarlozen waarde
C31DRUKWERK EN VOORWERPEN VOOR RECLAMEDOELEINDENDrukwerk en voorwerpen die voor reclamedoeleinden worden ingevoerd
C32PRODUCTEN GEBRUIKT OF VERBRUIKT BIJ TENTOONSTELLINGProducten die worden gebruikt of verbruikt tijdens tentoonstellingen en dergellijke
C33GOEDEREN VOOR ONDERZOEK, ANALYSEN OF PROEFNEMINGENGoederen die worden ingevoerd met het oog op onderzoek, analyses en proefnemingen
C34ZENDING VOOR INSTELLING TER BESCHERMING VAN AUTEURSRECHTENZendingen voor instellingen die bevoegd zijn terzake van de bescherming van auteursrechten of de bescherming van industriele of commerciele eigendom
C35Documentatie van toeristische aard
C36DIVERSE BESCHEIDEN EN VOORWERPEN
C37HULPMATERIAAL VOOR STUWING E.D.Hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen tijdens het vervoer
C38STROOISEL, FOURAGE VOOR DIEREN BIJ VERVOERStrooisel, fourage en voedermiddelen voor dieren tijdens het transport
C39BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN VERVOERMIDDELEN LANDBrandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen te land en in containers voor speciale doeleinden
C40MATERIAAL VOOR GEDENKTEKENS ED OORLOGS SLACHTOFFERSMateriaal voor gedenktekens of begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers
C41Lijkkisten, lijkurnen en grafornamenten
C51UITVOER LANDBOUWHUISDIERLandbouwhuisdieren die worden uitgevoerd bij de overbrenging van een landbouwbedrijf uit de Gemeenschap naar een derde land
C52FOERAGE EN VOEDERMIDDELEN VOOR DIEREN TIJDENS DE UITVOER
D01LAADBORDEN
D02CONTAINERS
D03VERVOERMIDDELEN
D04PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN GOEDEREN VOOR SPORTDOELEINDENPersoonlijke bezittingen en goederen van reizigers voor sportdoeleinden
D05WELZIJNSGOEDEREN ZEELIEDENWelzijnsgoederen voor zeelieden
D06MATERIAAL VOOR HULPVERLENING BIJ RAMPEN
D07MEDISCH EN CHIRURGISCH MATERIAALMedisch en chirurgisch materiaal en laboratoriummateriaal
D08DIEREN
D09GOEDEREN VOOR TRADITIONELE ACTIVITEITEN GRENSGEBIEDGoederen bestemd voor traditionele activiteiten in grensgebieden
D10GELUIDS- BEELD EN GEGEVENSDRAGERS
D11RECLAMEMATERIAAL
D12BEROEPSUITRUSTING
D13OPVOEDKUNDIG EN WETENSCHAPPELIJK MATERIAAL
D14VERPAKKINGSMIDDELEN GEVULD
D15VERPAKKINGSMIDDELEN LEEG
D16GIETVORM, MATRIJZEN E.D. ARTIKELENGietvormen, matrijzen, cliches, tekeningen, ontwerpen, meet-, controle- en verificatie-instrumenten en soortelijke artikelen
D17BIJZONDERE GEREEDSCHAPPEN EN INSTRUMENTENGoederen die aan proeven dienen te worden onderworpen
D18GOEDEREN DIE AAN PROEVEN WORDEN ONDERWORPEN
D19GOEDEREN DIE OP PROEF WORDEN GELEVERDGoederen die op proef worden ingevoerd in het kader van een verkoopovereenkomst die de clausule bevat dat de goederen eerst na bevredigende proeven zullen worden gekocht
D20GOEDEREN VOOR GEBRUIK BIJ PROEVENGoederen die worden gebruikt voor proeven
D21MONSTERS EN STALEN
D22VERVANGENDE PRODUCTIEMIDDELEN
D23GOEDEREN WELKE WORDEN GEBRUIKT OF TENTOONGESTELDGoederen die bestemd zijn om tijdens een algemeen toegankelijk evenement te worden tentoongesteld of gebruikt
D24GOEDEREN OP PROEF (ZES MAANDEN)
D25KUNSTVOORWERPEN, VERZAMELOBJECTEN E.D.Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
D26GOEDEREN VOOR VEILINGGoederen die zijn ingevoerd om op een veiling te worden verkocht
D27RESERVEONDERDELEN, TOEBEHOREN EN UITRUSTING
D28GOEDEREN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDENGoederen die worden ingevoerd in bijzondere situaties zonder economische gevolgen
D29GOED MET INCIDENTELE INVOER VOOR MAX DRIE MAANDENGoederen die incidenteel worden ingevoerd voor een periode van ten hoogste drie maanden
D51TIJDELIJKE INVOER MET GEDEELTELIJKE VRIJSTELLINGTijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van rechten
E01TOEPASSING EENHEIDSWAARDEToepassing van eenheidsprijzen voor het bepalen van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (artikel 74, lid 2, onder c), van het wetboek en artikel 142, lid 6), van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447
E02TOEPASSING FORFAITAIRE INVOERWAARDEForfaitaire invoerwaarden (bijvoorbeeld: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011
E51RESTITUTIE MET VEREIST UITVOERCERTIFICAATLandbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd die afhankelijk is van een uitvoercertificaat (in bijlage I vermelde goederen)
E52RESTITUTIE UITVOERCERTIFICAAT NIET VEREISTLandbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd die niet afhankelijk is van een uitvoercertificaat (in bijlage I vermelde goederen)
E53KLEINE HOEVEELHEDEN UITVOERCERTIFICAAT NIET VEREISTIn kleine hoeveelheden uit te voeren landbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd die niet afhankelijk is van een uitvoercertificaat (in bijlage I vermelde goederen)
E61RESTITUTIE MET VEREIST RESTITUTIECERTIFICAATLandbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd die afhankelijk is van een restitutiecertificaat (niet in bijlage I vermelde goederen)
E62RESTITUTIE RESTITUTIECERTIFICAAT NIET VEREISTLandbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd die niet afhankelijk is van een restitutiecertificaat (niet in bijlage I vermelde goederen)
E63KLEINE HOEVEELHEDEN RESTITUTIECERTIFICAAT NIET VEREISTIn kleine hoeveelheden uit te voeren landbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd en waarvoor geen restitutiecertificaat is vereist (niet in bijlage I vermelde goederen)
E71KLEINE HOEVEELHEDEN RESTITUTIE GEEN TOEP. CONTROLEPERC.In kleine hoeveelheden uit te voeren landbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd en waarmee geen rekening wordt gehouden bij de berekening van de minimale controlepercentages
F01TERUGKERENDE GOEDERENVrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (artikel 203 van het wetboek)
F02TERUGKERENDE GOEDEREN BIJZONDERE OMSTANDIGHEID ART 159 GVOVrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in artikel 159 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
F03TERUGKERENDE GOEDEREN HERSTEL IN GOEDE STAATVrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in artikel 158, lid 3, van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
F04TERUGKERENDE VEREDELINGDPRODUCTEN NA (WEDER)UITVOERVeredelingsproducten die na uitvoer of wederuitvoer terugkeren naar de Unie (artikel 205, lid 1, van het wetboek)
F21VISSERIJPRODUCT TERRITOR, WATER 3E L. (VAARTUIG LIDST)Vrijstelling van invoerrechten voor visserijproducten en andere producten die in de territoriale zee van een derde land zijn gewonnen door in een lidstaat ingeschreven of geregistreerde schepen die de vlag van deze lidstaat voeren
F22VISSERIJPRODUCT TERRITOR. WATER 3E L. (FABRIEKSSCHIP LIDST)Vrijstelling van invoerrechten voor producten die uit visserijproducten en andere in de territoriale zee van een derde land gewonnen producten zijn verkregen aan boord van fabrieksschepen die in een lidstaat zijn ingeschreven of geregistreerd en de vlag van die lidstaat voeren
F31IN DOUANE-ENTREPOT NA PV ZONDER SCHORSING ACCIJNZENOnder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen die zonder schorsing van accijnzen onder een regeling douane-entrepot worden geplaatst
F32IN DOUANE-ENTREPOT NA AV ZONDER SCHORSING ACCIJNZENOnder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen die zonder schorsing van accijnzen onder een regeling douane-entrepot worden geplaatst
F33IN DOUANE-ENTREPOT NA VZ ZONDER SCHORSING ACCIJNZENGoederen die na hun verblijf in een vrije zone zonder schorsing van accijnzen onder een regeling douane-entrepot worden geplaatst
F34IN DOUANE-ENTREPOT NA BB ZONDER SCHORSING ACCIJNZENGoederen die, nadat ze hun bijzondere bestemming hebben gekregen, zonder schorsing van accijnzen onder een regeling douane-entrepot worden geplaatst
F41INVOER NA TI HEFFINGSGRONDSLAGEN AANVAARDING IVVHet in het vrije verkeer brengen van onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste goederen die voor een manifestatie of de verkoop zijn bestemd, met gebruik van de heffingsgrondslagen die ten tijde van de aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer
F44IN VRIJE VERKEER BRENGEN MET TOEPASSING ARTIKEL 86 LID 3 DWUIn het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten waarvoor het bedrag aan invoerrechten wordt berekenend overeenkomstig artikel 86, lid 3, van het wetboek.
F51UITVOER VAN GOEDEREN VOOR MILITAIRE DOELEINDENUitvoer van goederen voor militaire doeleinden
F61BEVOORRADING
F62BEVOORRADING GOEDEREN VOOR RESTITUTIEBevoorrading in goederen die voor restituties in aanmerking komen
F63OPSLAG IN BEVOORRADINGSDEPOTOpslag in een bevoorradingsdepot (artikelen 37 tot en met 40 van Verordening (EG) nr. 612/2009(1) van de Commissie)
F64UITSLAG UIT EEN BEVOORRADINGSDEPOTUitslag uit een bevoorradingsdepot van voor de bevoorrading bestemde goederen