A35 - REGELING

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
00GEEN VOORAFGAANDEREGELING VAN TOEPASSINGDeze code geeft aan dat er geen voorafgaande regeling is. Alleen als voorafgaande regeling toepasbaar.
01IN VRIJE VERKEER BRENGEN VAN GOED. MET GELIJKT. WEDERVERZ.In het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige wederverzending in het kader van het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG van toepassing zijn en delen van dit gebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn, dan wel het handelsverkeer tussen delen van dit gebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn.In het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige wederverzending in het kader van het handelsverkeer tussen de Unie en de landen waarmee zij een douane-unie heeft opgericht.
02IN VRIJ VERKEER BRENGEN MET OOG OP TOEPASS. AVTGoederen die in het vrije verkeer worden gebracht teneinde onder de regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) te worden geplaatst.
07IN VRIJE VERKEER BRENGEN=GELIJKT.PLAATSEN O. REG.ENTREPOTIn het vrije verkeer brengen en gelijktijdige plaatsing onder een andere entrepotregeling dan een douane-entrepotregeling.
10DEFINITIEVE VERZENDING/UITVOERDefinitieve uitvoer
11VOORAFGAANDE UITVOER BIJ AV ART 223 LID 2, C WETBOEKUitvoer van uit equivalente goederen verkregen veredelingsproducten in het kader van de regeling actieve veredeling voordat de invoergoederen onder de regeling worden geplaatst.Toelichting: Voorafgaande uitvoer (EX-IM) overeenkomstig artikel 223, lid 2, onder c), van het wetboek.
21TIJDELIJKE UITVOER REGELING PASSIEVE VEREDELINGTijdelijke uitvoer in het kader van de regeling passieve veredeling
22ANDERE TIJDELIJKE VERZENDING/UITVOER DAN 21Andere tijdelijke uitvoer dan bedoeld onder code 21.
23TIJDELIJKE UITVOER ONGEWIJZIGDE GOEDERENTijdelijke uitvoer met het oog op terugkeer in ongewijzigde staat.
31WEDERUITVOER NIET-UNIEGOEDERENWederuitvoerToelichting: Wederuitvoer van niet- Uniegoederen volgend op een schorsingsregeling.
40AANGIFTE VRIJE VERKEER EN GELIJKTIJDIG INVOER TOT VERBRUIKGelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die niet met vrijstelling van BTW worden geleverd
41ACTIEVE VEREDELING HIER TE LANDE MET TERUGBETALINGSSYSTEEMGelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van onder de regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) geplaatste goederen. Alleen als voorafgaande regeling toepasbaar.
43GELIJKT IVV EN VERBRUIK IHK BIJZ. MAATRGL. NIEUW.LIDST.Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen waarvoor bijzondere maatregelen gelden in verband met de inning van bepaalde bedragen gedurende een overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten.
45GELIJKTIJDIG VERBRUIK/VRIJE VERKEER + PLAATSING ENTREPOTAangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik voor ofwel btw ofwel accijnzen, en plaatsing onder de belastingentrepotregelingToelichting: Vrijstelling van btw of accijnzen bij plaatsing van de goederen onder een belastingentrepotregeling.
48VRIJVERK TOT VERBR. AANG REG VOORAFG INVOER BIJ VERV GOED PVGelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van vervangende producten in het kader van de regeling passieve veredeling voorafgaand aan de uitvoer van de tijdelijk uit te voeren goederen. Toelichting: Systeem uitwisselingsverkeer (IM-EX), voorafgaande invoer overeenkomstig artikel 262, lid 1, van het wetboek.van het wetboek.
49INVOER TOT VERBRUIK VAN UNIEGOEDERENAangifte tot verbruik van Uniegoederen in het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG van toepassing zijn en delen van dit gebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen delen van dit douanegebied waar deze bepalingen niet van toepassing zijn.Aangifte tot verbruik van goederen in het kader van het handelsverkeer tussen de Unie en de landen waarmee zij een douane-unie heef opgericht.Toelichting: Invoer met aangifte tot verbruik van goederen uit delen van de Unie waar Richtlijn 2006/112/EG niet van toepassing is. Het gebruik van de douaneaangifte is vastgesteld in artikel 134 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446.
51REGELING ACTIEVE VEREDELINGRegeling actieve veredelingToelichting: Actieve veredeling overeenkomstig artikel 256 van het wetboek
53INVOER MET VOORWAARDELIJKE VRIJSTELLINGInvoer in het kader van de regeling tijdelijke invoer
54ELDERS EU ONDER AV MAAR NIET IN VRIJE VERKEER GEBRACHTActieve veredeling in een andere lidstaat (zonder dat de goederen aldaar in het vrije verkeer zijn gebracht). Toelichting: Deze code dient voor de registratie van de handeling in de statistiek van de intra-Uniehandel. Alleen als voorafgaande regeling toepasbaar.
61WEDERINV M GELIJKT.IVV + AANGIFTE TOT VERBR GOEDERENWederinvoer met gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die niet met vrijstelling van btw worden geleverd.
68WEDINV IN VRIJVERK GED TOT VERBR PLTSEN IN FISC ENTREPOT AGPWederinvoer met partiele aangifte tot verbruik en gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en plaatsing onder een andere entrepotregeling dan douane-entrepot.
71PLAATSING ONDER DOUANEENTREPOT + AND INRICHTING DOUANETOEZPlaatsing van goederen onder de regeling douaneentrepot. Toelichting: Plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot. Dit vormt geenszins een beletsel om de goederen tegelijkertijd in bijvoorbeeld een accijns- of btw-entrepot op te slaan.
76GOEDEREN IN ENTREPOT TER VERKRIJGING VAN PREFINANCIERINGPlaatsing onder de regeling douane-entrepot ter verkrijging van de betaling van een bijzondere uitvoerrestitutie voorafgaande aan de uitvoer.
77VERVAARD. GOED ONDER TOEZ MBT UITVOER M VOORUITBET VAN REST.Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douanecontrole (in de zin van artikel 5, punt 27, van het wetboek) voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie.
78GOEDEREN BEVINDEN ZICH IN VRIJE ZONEOpslag van goederen in een vrije zone. Alleen als voorafgaande regeling toepasbaar.
91PLAATSING ONDER REGELING BEHANDELING ONDER DOUANETOEZICHTPlaatsing van goederen onder de regeling behandeling onder douanetoezicht. Alleen als voorafgaande regeling toepasbaar.
92ELDERS EU ONDER BOD GEPLAATS OF VERKREGENBehandeling onder douanetoezicht in een andere lidstaat (zonder dat de goederen aldaar in het vrije verkeer zijn gebracht). Toelichting: Deze code dient voor de registratie van de handeling in de statistiek van de intra-Uniehandel. Alleen als voorafgaande regeling toepasbaar.