T03 - BESCHEIDCODE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
0005VERVOERSDOCUMENTUitvoeringsbesluit accijns art. 3a
0006ONTHEFFING VERDRAG CHEMISCHE WAPENSArt. 3 (4) Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
0010Vergunning KolenbelastingArt. 38 Wet belastingen op milieugrondslag en Handboek Douane 200.00 00 Mededeling 18 paragraaf 18.6
0011Vergunning EuratomKernenergiewet, Handboek VGEM, onderdeel 40.02.00GPA VELD E.7
0023Consent als bedoeld in de Wet wapens en munitieConsent als bedoeld in artikel 14 Wet wapens en munitie
0027Invoerontheffing opiumwet afgegeven door min. Van VWSArt. 6 en 8 OpiumwetGPA VELD E.7
0030INVENTARIS ALS BEDOELD IN WAARBORGWETInventaris als bedoeld in art. 50, 1e lid, waarborgwet 1986
0040DO040-Verklaring vernietiging goederen onder toezicht DouaneArt. 5 lid 37 letter c, DWU
1119VOORFIXATIECERTIFICAAT LANDBOUW IN DEPOT BIJ PRODUCTSCHAPArt. 24 Vo. (EG) No. 376/2008 en Art. 3:8 Algemene douaneregeling
1200Rapportage van aangegeven goederen aan de CBAM-autoriteitImporteur geeft aan kennis te hebben genomen van de rapportageverplichting t.a.v. deze goederen op grond van artikel 35 van Verordening (EU) nr. 2023/956
1300Vrijgesteld van rapportage aan CBAM-autoriteit (150 EUR)Goederen zijn uitgezonderd van de reikwijdte van Verordening (EU) nr. 2023/956 op grond van artikel 2, lid 3
1500Fytosanitaire controleDe aangegeven goederen vallen niet onder het toepassingsgebied van EU Richtlijn 2000/29 van de Raad. (fytosanitaire eisen).
1600Kwaliteit controleDe aangegeven goederen vallen niet onder het toepassingsgebied van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 543/2011 van de Commissie. (kwaliteitsnormen G&F).
1900FICTIEVE BESCHEIDCODE INZAKE OVERIGE REGELINGEN BIJ INVOERTARIC-NL toepassing
1998FICTIEF
1999FICTIEVE BESCHEIDCODE BIJ UITVOER (ZWAAR BESCHEID)TARIC-NL toepassing
2095FORMULIER ZEKERHEID RVO(INVOER)
8002VERKLARING NEDERLANDS STAMBOEKArt. 9 Fokkerijbesluit
8004UITVOERCERTIFICAAT PREFERENTIELE REGELING KAASUitvoercertificaat preferentiele regeling kaas
8005OORSPRONGS-EN GELDIGHEIDSCERT. VOOR UITVOER VAN BEP. KAASOorsprongs- en geldigheidscertificaat voor uitvoer van bepaalde kaas
8006ONTHEFFING VERDRAG CHEMISCHE WAPENS (VERDRAGSSTATEN)Uitvoeringswet verdrag Chemische wapens, Strategische goederen, Handboek VGEM, onderdeel 30.06.00
8007UITVOERVERGUNNING CHEMISCHE WAPENS (NIET VERDRAGSSTATEN)Uitvoeringswet verdrag Chemische wapens, Strategische goederen, Handboek VGEM, onderdeel 30.06.00
8009GEZONDHEIDSCERTIFICAAT DIERENArt. 77 van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren
8016Uitvoerontheffing Opiumwet afgegeven door Min. van VWSArt. 6 en 8 Opiumwet
8022UITVOERVERGUNNING MILITAIRE GOEDEREN CDIUArt. 11 Besluit strategische goederen
8023Doorvoervergunning Militaire Goederen CDIUArt 5 Besluit Strategische Goederen
8025UITV.VERG.REG.GOED.TWEEERLEI GEBR. EGYPTE, SYRIE, OEKRAINEVergunning inzake Regeling goederen voor tweeerlei gebruik voor uitvoer naar Egypte, Syrie en de Oekraine
8030VERGUNNING VERZAMELZENDING UITVOERBeleidsbesluit nr. 2009/2057
8031Individuele vergunning Regeling MinBuza.2023.15246-27Individuele vergunning Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders MinBuza.2023.15246-27
8032Globale vergunning Regeling MinBuza.2023.15246-27Globale vergunning Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders MinBuza.2023.15246-27
9003PRO FORMA, VOORLOPIGE FACTUUR OF EEN WAARDEVERKLARINGCommentaar 7 punt 9 en 10 van het Comite Douanewetboek, afdeling douanewaarde. UNECE recommendation 01 code 325
9004VERGUNNING IN HET KADER VAN VO. (EG) NR. 1186/2009Art. 7:2 Algemene douaneregeling
A001ECHTHEIDSCERTIFICAAT EMPEREUR TAFELDRUIVENCertificaat van echtheid druiven voor tafelgebruik 'EMPEREUR'
A004ECHTHEIDSCERTIFICAAT TABAKCertificaat van echtheid tabak
A007ECHTHEIDSCERTIFICAAT BEVROREN RUNDVLEESEchtheidscertificaat - bevroren rundvlees (als crops, chucks and blades en briskets aangeduide delen)
A008ECHTHEIDSCERTIFICAAT VERSE SINAASAPPELENCertificaat van echtheid verse sinaasappelen, andere dan pomeransen "van hoge kwaliteit"
A009ECHTHEIDSCERTIFICAAT VERSE MINNEOLA`SCertificaat van echtheid verse minneola's
A010ECHTHEIDSCERTIFICAAT GECONCENTREERD SINAASAPPELSAPCertificaat van echtheid geconcentreerd sinaasappelsap
A014ECHTHEIDSCERTIFICAAT HANDGEMAAKTE PRODUCTEN (HANDICRAFTS)Certificaat van echtheid handicrafts
A015ECHTHEIDSCERTIFICAAT HANDWEEFGETOUWEN PRODUCTEN (HANDLOOMS)Certificaat van echtheid (handweefgetouwen vervaardigde producten van zijde of katoen)
A016Echtheidscertificaat rundsvlees - omlopen
A017Echtheids-certificaat RundvleesEchtheidscertificaat overeenkomstig de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
A019KWALITEITSCERTIFICAATKwaliteitscertificaat (Nitraat uit Chili)
A022Kopie echtheidscertificaat basmatirijstKopie van het echtheidscertificaat: Certificate of authenticity Basmati Rice for export to the European Union
A023Echtheidscertificaat runderenEchtheidscertificaat runderen, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988
A030ECHTHEIDSCERIFICAAT VOOR UITVOER NAAR DE EU - GEURIGE RIJST
C001Gelijkwaardigheidsverklaring overeenkomst. Vo (EU) 2023/2834Gelijkwaardigheidsverklaring overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2023/2834
C006Uitvoervergunning CETA (Canada)Uitvoervergunning (Canada) (Besluit van de Raad (EU) 2017/37 (PB L 11))Dit tariefcontingent wordt verleend op vertoon van een door Canada in het kader van de Export and Import Permits Act afgegeven uitvoervergunning.
C008Doc. afgegeven door de bevoegde autoriteit/instantie 3e LvODocument dat wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit of instantie van het derde land van oorsprong, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988
C013CERTIFICAAT IMA1Certificaat IMA1
C014CERTIFICAAT V I 1V I 1-document
C015CERTIFICAAT V I 2V I 2-uittreksel
C017VI-1-doc, ingevuld conform Vo 2018/273, art 25, lid 2V I 1-document, ingevuld overeenkomstig Verordening (EU) 2018/273, artikel 25, lid 2
C018VI-2-uittreksel, ingevuld conform Vo 2018/273, art 25, lid 2V I 2-uittreksel, ingevuld overeenkomstig Verordening (EU) 2018/273, artikel 25, lid 2
C019VERGUNNING PASSIEVE VEREDELINGOPO - Vergunning voor het gebruik van de regeling passieve veredeling (kolom 8b van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C026BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET RUNDVEESTAMBOEK, RASZUIVERBewijs van inschrijving in het rundveestamboek, waaruit blijkt dat de dieren raszuiver zijn
C027AFSTAMMINGSCERTIFICAATAfstammingscertificaat
C034"Kimberley" EU-certificaat
C039STATISTISCH DOCUMENT ICCAT ZWAARDVISStatistisch document ICCAT zwaardvis
C040Statistisch document Iccat, IOTC of IATTC grootoogtonijnStatistisch document van Iccat, IOTC of IATTC voor grootoogtonijn
C041Iccat-wederuitv.cert. blauwvintonijn (BFTRC)ÝVO 2023/2833¨Iccat-wederuitvoercertificaat voor blauwvintonijn (BFTRC) ÝVerordening (EU) 2023/2833¨
C042WEDERUITVOERCERTIFICAAT ICCAT ZWAARDVISWederuitvoercertificaat ICCAT zwaardvis
C043Iccat-, IOTC- of IATTC-certificaat wederuitv.grootoogtonijnIccat-, IOTC- of IATTC-certificaat voor de wederuitvoer van grootoogtonijn
C045Bewijs ConformiteitsverklaringBewijs bij de conformiteitsverklaring, waaruit blijkt dat er een bindende regeling bestaat voor het terugzenden van de houder met het oog op navulling (artikel 11, lid 4, van Verordening (EU) 2024/573)
C046WEEGCERTIFICAAT VOOR VERSE BANANENWeegcertificaat voor bananen
C047Iccat-vangstdocument voor blauwvintonijn (BCD)Iccat-vangstdocument voor blauwvintonijn (BCD)
C050CERTIFICAAT HOPCertificaat overeenkomstig bepalingen Vo (EG) nr. 1308/2013 (Pb L 347)GPA VELD E.6
C052UITVOERTOELATINGUitvoertoelating voor aan beperkingen onderhevige goederen en technologie
C053Lossingsdocument voor granenLossingsdocument voor granen (artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2023/2834)
C055VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING ZUIGFLESSEN VAN KUNSTSTOFVerklaring van overeenstemming (Bijlage IV Vo(EU) nr. 10/2011)
C056CERTIFICAAT PELZEN EN VAN PELZEN VERVAARDIGDE GOEDERENCertificaat betreffende pelzen van bepaalde in het wild levende diersoorten en betreffende van dergelijke pelzen vervaardigde goederen die onder Vo(EEG) nr. 3254/91 Raad vallen.
C057Kopie van de conformiteitsverklaring - optie AArtikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2016/879 en in de bijlage bij die verordening
C058CONFORM.VERKL. ALS GEDEFINIEERD IN ART. 5, LID 1 Vo 333/2011Conformiteitverklaring met de eindeafvalfasecriteria als gedefinieerd in art 5, lid 1 Vo (EU) nr. 333/2011 Raad
C060VERKLARING KEUKENGEREI UIT CHINA EN HONGKONGVerklaring die moet worden verstrekt bij elke zending keukengerei van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China die onder de bepalingen van Vo(EU) nr. 284/2011valt
C064Uitvoer- of invoerverg. goederen mogelijk gebruik folteringUitvoer- of invoervergunning voor goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor folteringen (Verordening (EU) 2019/125 van de Raad)
C065Vergunning artikel 8 van Verordening (EU) 1143/2014Vergunning voor invasieve uitheemse soorten overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1143/2014
C067InvoervergunningInvoervergunning voor aan beperkingen onderworpen goederen en technologieen (Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad).
C068Algemene Unie-Uitvoervergunning EU GEA Vo 1236/2005Algemene Unie-Uitvoervergunning EU GEA (Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad)
C069Vergunning afgegeven door bevoegde autoriteit v. Noord-KoreaVergunning verstrekt door bevoegde autoriteit (Verordening (EU) 2017/1509)
C070Voorafgaande machtiging Beperkende maatregelen LibieVoorafgaande machtiging - Beperkende maatregelen tegen Libie - Verordening (EU) nr. 2016/44 van de Raad
C071Bescheid voor verw. als afval ingevoerde kwik / kwikmengselsVoor verwijdering als afval ingevoerde kwik of kwikmengsels (artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2017/852)
C072Certificaat van registratie van het luchtvaartuigCertificaat van registratie van het luchtvaartuig in overeenstemming met het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van 7 december 1944
C073REACH-autorisatie Verordening (EG) nr. 1907/2006REACH-autorisatie overeenkomstig titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006
C074Zootechnisch Invoercertificaat Levende dierenArtikel 37 Verordening (EU) 2016/1012
C075Inschrijvingsdocument stamboek cq fokregister levende dierenArtikel 37 Verordening (EU) 2016/1012
C076Vergunning verstrekt door bevoegde autoriteitVergunning verstrekt door bevoegde autoriteit (bijlage II, deel VI, van Verordening (EU) 2017/1509)
C077Vergunning verstrekt door bevoegde autoriteitVergunning verstrekt door bevoegde autoriteit (bijlage II, deel VIII, van Verordening (EU) 2017/1509)
C078Identificatiedocument paardachtigenArtikel 32 Verordening (EU) 2016/1012
C079Kopie van de conformiteitsverklaring - optie AKopie van de conformiteitsverklaring - optie A, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2016/879 en in de bijlage bij die verordening
C080Vereenvoudigd VI 1-document
C081Vereenvoudigd VI 1-document zelfcertificering
C082Conformiteits-verklaringKopie van de conformiteitsverklaring - optie C, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2016/879 en in de bijlage bij die verordening
C083Certificaat WijnZelfcertificeringscertificaat voor wijn geproduceerd in en ingevoerd uit het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie (handels- en samenwerkingsovereenkomst - aanhangsel 15-C)
C084Vrijstelling ogv art 3 en 4 van Verord. 2019/2122Vrijstelling op grond van de artikelen 3 en 4 van Verordening 2019/2122 (voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren, voor diagnose en onderzoek bestemde monsters, en monsters voor productanalyse en kwaliteitstests)invoer
C085Gemeenschap-pelijk gezondheids-document van binnenkomstGemeenschap-pelijk gezond-heidsdocument van binnenkomst voor planten en plantaardige producten (GGB-PP) (zoals opgenomen in afdeling C van deel 2 van bijlage II bij Uitvoerings-verordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))Uitsluitend invoer
C089Uitvoervergunning Vaccins en Moeder- en werkcelbankenUitvoervergunning - Vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten) en werkzame stoffen, met inbegrip van de moedercelbanken en werkcelbanken die voor de vervaardiging van dergelijke vaccins worden gebruikt
C090Certificaat SENASADoor de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) van Argentinie afgegeven certificaat voor glazige mais
C091Uittreksel gelijkwaardigheidsverklaring, Vo (EU) 2023/2834Uittreksel van de gelijkwaardigheidsverklaring, Verordening (EU) 2023/2834
C092Iccat-overhevelingsaangifteIccat-overhevelingsaangifte
C093Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingenten NZOntvankelijkheidscertificaat voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 en 09.7897
C094Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingent NZOntvankelijkheidscertificaat voor het tariefcontingent met volgnummer 09.4456
C095Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingent NZOntvankelijkheidscertificaat voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.4518, 09.4519 en 09.4520
C100Nummer geregistreerd exporteurUitvoeringsverordening (EU) 2015/428 van de Commissie van 10 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 en Verordening (EU) nr. 1063/2010 wat betreft de oorsprongsregels in het kader van het stelsel van algemene preferenties en preferentiele tariefmaatregelen voor bepaalde landen en gebiedenDeze code kan enkel gebruikt worden vanaf de datum van inbedrijfstelling van het systeem van geregistreerde exporteurs (REX)
C119Officieel EASA certificaat van vrijgaveEASA-formulier 1 (aanhangsel I van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 748/2012), of een gelijkwaardig certificaat
C400Vergunning/Certificaat CITESVergunning of certificaat CITES op grond van Verordening (EU) nr. 338/97 van de Raad
C401CITES-UITVOERVERGUNNING AFGEGEVEN DOOR EEN EU-LIDSTAATCites-uitvoervergunning of -wederuitvoer- certificaat afgegeven door een EU-lidstaat
C402CITES-UITVOERVERGUNNING AFGEGEVEN DOOR EEN DERDE LANDCites-uitvoervergunning of -wederuitvoer- certificaat afgegeven door een derde land
C403CITES-CERTIFICAAT VOOR REIZENDE TENTOONSTELLINGENCites-certificaat voor reizende tentoonstellingen
C404CITES-CERTIFICAAT VAN PERSOONLIJKE EIGENDOMCites-certificaat van persoonlijke eigendom
C405CITES- CERTIFICAAT VAN MONSTERVERZAMELINGCites-certificaat van monsterverzameling
C406CITES-CERTIFICAAT VOOR MUZIEKINSTRUMENTENCites-certificaat voor muziekinstrumenten
C501Vergunning voor de status van AEOCAEOC - Vergunning voor de status van geautoriseerd marktdeelnemer Douanevereenvoudigingen (kolom 2 van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C502Vergunning voor de status van AEOSAEOS - Vergunning voor de status van geautoriseerd marktdeelnemer Veiligheid (kolom 2 van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C503Vergunning voor de status van AEOFAEOF - Vergunning voor de status van geautoriseerde marktdeelnemer - douanevereenvoudigingen/veiligheid (kolom 2 van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C504Verg. voor de vereenv van de bepaling van de douanewaardeCVA - Vergunning voor de vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van goederen (kolom 3 van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C505Vergunning voor doorl zekerheidstelling incl verl of onthefCGU - Vergunning voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief eventuele verlaging of ontheffing (kolom 4a van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C506Vergunning voor uitstel van betalingDPO - Vergunning voor uitstel van betaling (kolom 4b van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C509Vergunning beheer opslagruimte tijdelijke opslag VerklaringTST- Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de tijdelijke opslag van goederen (kolom 5 van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C512Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifteSDE - Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte (kolom 7a van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C513Vergunning voor gecentraliseerde vrijmakingCCL - Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking (kolom 7b van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C514Verg. aangifte door inschrijv. in de adm. van de aangeverEIR - Vergunning voor het doen van een douaneaangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, daaronder begrepen voor de regeling uitvoer (kolom 7c van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C516Vergunning voor gebruik van de regeling tijdelijke invoerTEA - Vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer (kolom 8d van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C517Verg. beheer van opslagruimte voor opslag goed in part. D-ECWP - Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot (kolom 8e van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C519Verg. beheer van ruimte voor opslag goed in publ. D-E typeIICW2 - Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II (kolom 8e van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C526Vergunning voor de status van erkende weger van bananenAWB - Vergunning voor de status van erkende weger van bananen (kolom 7e van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C600VERGUNNING VOOR BEHEER DOUANE-ENTREPOTVergunning voor het beheer van een douane-entrepot of tot gebruik van regelingen in een entrepot van het type E
C601VERG. VOOR HET GEBRUIK VAN DE REGELING ACTIEVE VEREDELINGIPO - Vergunning voor het gebruik van de regeling actieve veredeling (kolom 8a van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C602DV1 BISAangifte van gegevens inzake de douanewaarde (aanvullende lijst D.V. 1 BIS)
C605INF.BLAD INF3 ARTIKEL 850 EN BIJL.110 VO 2454/1993(BVTG)Informatieblad INF3 artikel 850 en bijlage 110 Vo 2454/1993 (BVTG)
C612AANGIFTE PLAATSING REGELING COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER; T2FAangifte tot plaatsing onder de regeling communautair douanevervoer; T2F
C613VRACHTBRIEF CIM (T2) ART 414 EN 419 LID 2 LETTER B VO 2454/1Vrachtbrief CIM (T2) Art 414 en 419 lid 2 letter b Vo 2454/1993Niet in ECS
C614VRACHTBRIEF CIM(T2F) ART 414 EN 419 LID 2 LETTER C VO 2454/1Vrachtbrief CIM (T2F) Art 414 en 419 lid 2 letter c Vo 2454/1993Niet in ECS
C615OVERDRACHTSFORMULIER TR (T1) ART 434 LID 2 LETTER A VO 2454/Overdrachtsformulier TR (T1) art 434 lid 2 letter a Vo 2454/1993Niet in ECS
C616OVERDRACHTSFORMULIER TR (T2) ART 434 LID 2 LETTER B VO 2454/Overdrachtsformulier TR (T2) art 434 lid 2 letter b Vo 2454/1993Niet in ECS
C617OVERDRACHTSFORMULIER TR (T2F) ART 434 LID 2 LETTER C VO 2454Overdrachtsformulier TR (T2F) art 434 lid 2 letter c Vo 2454/1993Niet in ECS
C618LUCHTVAARTMANIFEST (T2F) ART 444 LID 3 2E STREEPJE VO 2454/1Luchtvaartmanifest (T2F) art 444 lid 3 2e streepje Vo 2454/1993
C619SCHEEPVAARTMANIFEST (T2F) ART 447 LID 3 2E STREEPJE VO 2454/Scheepvaartmanifest (T2F) art 447 lid 3 2e streepje Vo 2454/1993
C620DOCUMENT T2LF ART 315 LID VO 2454/1993Document T2LF art 315 lid 2 Vo 2454/1993
C621Bewijs douanestatusBewijs van douanestatus: visserijlogboek, aangifte van aanlanding, aangifte van overlading of gegevens van het volgsysteem voor vaartuigen, zoals bepaald in artikel 199.1, onder e), van Verordening (EU) 2015/2447
C622CERTIFICAAT DOUANESTATUS ARTIKEL 314 QUARTER LID 1 LETTER FCertificaat douanestatus artikel 314 quarter lid 1 letter f Vo 2454/1993
C623OVERLADINGSCERTIFICAAT EXP.1Overladingscertificaat EXP.1
C624MILITAIR FORMULIER A302Formulier 302 artikel 91 Vo 2913/1992
C625RIJNVAARTMANIFESTRijnvaartmanifest artikel 91 Vo 2913/1992
C626BTI-BESCHIKKINGBTI - Beschikking inzake een bindende tariefinlichting (kolom 1a van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C627BOI-BESCHIKKINGBOI - Beschikking inzake een bindende oorsprongsinlichting (kolom 1b van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
C631Formele brief Min. van Industrie van VPO PartnerlandFormele brief waarin het gebruik van niet-houten of gerecycled materiaal voor papierproducten wordt bevestigd, afgegeven door het Ministerie van Industrie van het VPO-partnerland
C635CITES-ETIKETCites-etiketGPA VELD E.7
C638CITES-INVOERVERGUNNINGCites-invoervergunningGPA VELD E.7
C639CITES-KENNISGEVING VAN INVOERCites-kennisgeving van invoerGPA VELD E.7
C640Gemeensch. gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB-A)Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor dieren (GGB-A) (zoals opgenomen in afdeling A van deel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))
C641VANGSTDOCUMENTVangstdocument, invoer
C644CONTROLECERTIFICAAT BIOLOGISCHE PRODUCTENControlecertificaat voor biologische producten
C647BEVESTIGING VAN ONTVANGST
C651Electronisch administratief document voor accijnsgoederenElektronisch administratief document (e-AD), als bedoeld in artikel 3, van Verordening (EU) 2022/1636
C652BEGELEIDEND VERVOERSDOCUMENT WIJNBOUWPRODUCTENBegeleidend document voor het vervoer van wijnbouwproducten
C656VANGSTDOCUMENT (UITVOER)Vangstdocument - uitvoer Vo1035/2001
C657Gezondheidscertificaat
C658Nooddoc.voor acc.goed.onder schorsing art9 lid1 VO 2022/1636Nooddocument voor overbrengingen van accijnsgoederen onder schorsing van accijns, als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) 2022/1636
C659VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE VERKLARINGVoorafgaandelijke schriftelijke verklaring Vo 1493/1993
C660CERTIFICAAT MINERAALWATERKennisgeving van uitvoer
C664AANGIFTE CN22 INZAKE POSTZENDINGENAangifte CN22 in overeenstemming met art. 237 Vo (EG) nr. 2454/93
C665AANGIFTE CN23 INZAKE POSTZENDINGENAangifte CN23 in overeenstemming met art. 237 Vo (EG) nr. 2454/93
C666CERTIFICAAT FGISCertificaat van de Federal Grain Inspection Service (FGIS)
C667LABORATORIUMANALYSELaboratoriumanalyse
C668Certificaat van de natmaalderij-industrie van de VSCertificaat van de natmaalderij-industrie van de Verenigde Staten
C669KENNISGEVINGSDOCUMENTKennisgevingsdocument overeenkomstig de bepalingen Vo(EG) nr. 1013/2006 (PB L 190) Artikel 4 en bijlage IA
C670VERVOERSDOCUMENTVervoersdocument overeenkomstig de bepalingen Vo(EG) nr. 1013/2006 (PB L 190) Artikel 4 bijlage IB
C671Certificaat van de Canadian Grain Commission (CGC)
C672DOCUMENT MET INFORMATIE BIJ OVERBRENGING VAN AFVALSTOFFEN.Document met begeleidende informatie bij overbrengingen van afvalstoffen zoals bedoeld bij Vo(EG) nr. 1013/2006 (PB L 190) Artikel 18 en bijlage VII
C673VANGSTCERTIFICAATVangstcertificaat
C676Invoer- en UitvoergunningDoor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten afgegeven invoer-/uitvoervergunning
C678Gemeensch. gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB-D)Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (GGB-D) (zoals opgenomen in afdeling D van deel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))
C679ATTESTAttest (betreffende zeehondenproducten)
C680KENNISGEVING VAN INVOER BETREFFENDE ZEEHONDENPRODUCTENSchriftelijke kennisgeving van invoer en een document waaruit blijkt dat de producten in het betrokken derde land zijn verkregen (betreffende zeehondenproducten)
C683VERKLARING INVOER ZEEHONDENNPRODUCTEN Vo 1007/2009Europese Unie - Verklaring voor het in de Unie op de markt brengen overeenkomstig artikel 3, Lid 1, van Verordening (EG) Nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten die afkomstig zijn van de jacht door inuit- en andere inheemse Gemeenschappen
C684Certificaat overeenkomstig model in bijlage Vo 949/2015Certificaat overeenkomstig het model vastgesteld in de bijlage van Verordening (EG) nr. 2015/949 (PB L 156, blz. 2)
C685Verslag resultaten bemonstering en analyse o.g.v. Vo 401/200Verslag met de resultaten van de bemonstering en analyse, uitgevoerd door een door de Canadese Grain Commission erkend laboratorium overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 401/2006 of daaraan gelijkwaardige vereisten
C687GEZONDHEIDSCERT.Gezondheidscertificaat als bedoeld in bijl. III Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 884/2011 Cie (Pb L 343, blz. 140)
C688ANALYSE RAPPORTAnalyserapport als bedoeld in bijl. IV Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 884/2011 Cie (Pb L 343, blz. 140)
C689Uitvoerverg. afgeg. overeenkomstig Vo (EG) nr. 147/2003Uitvoervergunning afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 147/2003Uitvoer
C690FLEGT-invoervergunning voor hout
C692ANALYSE CERT. VAN UDSA, ZOALS IN VO 401/2006Resultaten van de bemonstering en analyse, uitgevoerd door een door het USDA erkend laboratorium in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie van 23 februari 2006
C700Informatieblad INF4
C701Bewijs ConformiteitsverklaringNavulbare houder voor ozonafbrekende stoffen (artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2024/590), vergezeld van een conformiteitsverklaring, met inbegrip van bewijs van een bindende regeling voor het terugzenden van de houder met het oog op navulling (artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) 2024/590)
C710Informatieblad
C715Nummer voor het eenloketsysteem bij invoer (IOSS-nummer)Nummer voor het eenloketsysteem bij invoer (IOSS-nummer) - individueel btw-identificatienummer (artikel 369 octodecies van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)Vermeld het van toepassing zijnde speciale IOSS BTW nummer in het veld "Referentienummer".
C990Verg. bijz. bestemming voor schepen en boor- en werkeilandenVergunning bijzondere bestemming voor schepen en boor- en werkeilanden (zie artikel 254 van Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1))
D005HANDELSFACTUUR IN KADER VAN EEN VERBINTENISHandelsfactuur in het kader van een verbintenis
D008ANTI-DUMP DOCUMENTHandelsfactuur met een ondertekende verklaring
D017HANDELSFACTUUR IN HET KADER VAN EEN VERBINTENISHandelsfactuur in het kader van een verbintenis en verbinteniscertificaat voor uitvoer
D018HANDELSFACTUUR IN HET KADER VAN EEN VERBINTENISFactuur voor transacties die niet zijn vrijgesteld van antidumpingrechten
D019Verg bijz best in kader v/e antidumping-/antisubsidiemaatrVergunning voor het gebruik van een economische douaneregeling/voor het gebruik van een bijzondere bestemming in het kader van een antidumping-/antisubsidiemaatregel
D020HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2022/58Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening 2022/58
D021Handelsfactuur ihkv verbintenis afgegeven voor 04.03.2024Handelsfactuur in het kader van een verbintenis, afgegeven voor 04.03.2024 overeenkomstig Verordening 2024/738
D022Handelsfact. fabrikant/importeur (bijl 3 Vo 2019/2131)Handelsfactuur van de fabrikant aan de handelaar met daarop een verklaring van de fabrikant zoals gespecificeerd in bijlage 3 van Verordening 2019/2131 en handelsfactuur van de handelaar aan de importeurinvoer
D023HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2024/1267Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1267
D024HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2024/1268Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1268
E012UITVOERVERGUNNING CULTUURGOEDERENUitvoervergunning "Cultuurgoederen" (VO(EG) nr. 116/2009)
E013UITVOERVERG./ONTH.GEREGULEERDE EN OZON-GEVAARLIJKE STOFFENUitvoervergunning afgegeven nadat is nagegaan of aan art. 11 Vo(EG) nr. 2037/2000 (Pb L 244) is voldaan
E014Uitvoercertificaat - ZuivelproductenUitvoercertificaat voor zuivelproducten in het kader van een contingent overeenkomstig Verordening (EU) 2020/761
E017UITV. CERT. AFGEGEV. BEVOEGDE AUTORITEITEN DERDE LANDUitvoercertificaat afgegeven door de bevoegde autoriteiten van een derde land
E020Uitvoervergunning wapens Vo EU 258/2012Uitvoervergunning wapens Vo EU 258/2012
E990UITV.VERG.VOOR GOEDEREN DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR FOLTERINGUitvoervergunning voor goederen die gebruikt kunnen worden voor foltering of andere wrede,onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen
I004TOEZICHTSDOCUMENTToezichtsdocument afgegeven door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat en geldig in de hele EU
K020Tariefcontingent volgnr. 09.8250Tariefcontingent - volgnummer 09.8250 aangevraagd en niet uitgeput.
K022Tariefcontingent volgnr. 09.8251Tariefcontingent - volgnummer 09.8251 aangevraagd en niet uitgeput.
K025Tariefcontingent volgnr. 09.8258Tariefcontingent - volgnummer 09.8258 aangevraagd en niet uitgeput.
K026Tariefcontingent volgnr. 09.8259Tariefcontingent - volgnummer 09.825 aangevraagd en niet uitgeput.
K027Tariefcontingent volgnr. 09.8253Tariefcontingent - volgnummer 09.8253 aangevraagd en niet uitgeput.
K028Tariefcontingent volgnr. 09.8255Tariefcontingent - volgnummer 09.8255 aangevraagd en niet uitgeput.
K029Tariefcontingent volgnr. 09.8256Tariefcontingent - volgnummer 09.8256 aangevraagd en niet uitgeput.
K030Tariefcontingent volgnr. 09.8260Tariefcontingent - volgnummer 09.8260 aangevraagd en niet uitgeput.
K031Tariefcontingent volgnr. 09.8261Tariefcontingent - volgnummer 09.8261 aangevraagd en niet uitgeput.
L001INVOERCERTIFICAAT AGRIMInvoercertificaat AGRIMGPA VELD E.7
L079INVOERVERGUNNING TEXTIELPRODUCTENTextielproducten: invoervergunningGPA VELD E.7
L081CERTIFICAAT VAN EEN ANALYSECertificaat van een analyse (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie)
L082OVEREENSTEMMINGSCERTIFICAATOvereenstemmingscertificaat (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie)
L100VERGUNNING GEREGULEERDE STOFFENInvoervergunning door de Commissie verleend "gereguleerde stoffen" (ozonlaag)GPA VELD E.7
L116KIMBERLEY CERTIFICAAT"Kimberley" certificaatGPA VELD E.7
L135INVOERVERGUNNING (PRECURSOREN)Invoervergunning (precursoren) afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de importeur gevestigd isGPA VELD E.7
L136GOEDEREN DIE OZONAFBREKENDE STOFFEN BEVATTENGoederen die ozonafbrekende stoffen bevatten, of daarop gebaseerd zijn, en die worden gebruikt als grondstof of ten behoeve van analytisch en laboratoriumgebruik.
L137Invoervergunning art 3 quaterdecies, lid 5 Vo 833/2014 (BG)Invoervergunning op grond van artikel 3 quaterdecies, lid 5, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (Bulgarije)
L138Invoervergunning art 3 quaterdecies, lid 6 Vo 833/2014 (HR)Invoervergunning op grond van artikel 3 quaterdecies, lid 6, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (Kroatie)
L139Invoergunning art 3 octies lid 7 Vo (EU) 833/2014Invoervergunning op grond van artikel 3 octies, lid 7, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L142Invoervergunning art 3 decies lid 3 quater Vo (EU) 833/2014Invoervergunning op grond van artikel 3 decies lid 3 quater, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L143Invoerverg. (art 12 ter, lid 2 Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 12 ter, lid 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L144Invoerverg. (art 3 decies lid 3 sexies Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 decies, lid 3 sexies, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L146Invoerverg. (art 3 septdecies, lid 7, Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 septdecies, lid 7, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L147Bewijs LvO (art 3 septdecies, lid 10, Vo (EU) 833/2014)Bewijs van het land van oorsprong van de diamanten of diamant bevattende producten die in een derde land als basismateriaal voor de verwerking van het product worden gebruikt (artikel 3 septdecies, lid 10, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad) ? ?
L838Invoervergunning (art 3 sexdecies, lid 7 Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 sexdecies, lid 7 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
N002Normcontrolecert. mbt EU-handelsnormen verse groenten/fruit
N018ATR CERTIFICAATATR certificaatGPA VELD E.6
N235CONTAINERLIJST
N271PAKLIJST
N337Aangifte tot tijdelijke opslag
N355Summiere aangifte binnenkomstSummiere aangifte bij binnenkomst
N703HOUSE WAYBILL (HOUSE VRACHTBRIEF)
N704MASTER-COGNOSSEMENT
N705COGNOSSEMENTCognossement
N710SCHEEPVAARTMANIFEST (T1)Scheepvaartmanifest (T1)
N714HOUSE-COGNOSSEMENT
N720VRACHTBRIEF CIMVrachtbrief CIMNiet in ECS
N722ROAD LIST-SMGS
N730VRACHTBRIEF WEGVERVOER
N740AIRWAYBILL (LUCHTVRACHTBRIEF)Luchtvaartmanifest (T1)
N741MASTER AIRWAYBILL (MASTER LUCHTVRACHTBRIEF)
N750VERZENDINGSFORMULIERVervoer door middel van postzendingen (postcolli daaronder begrepen)Niet in ECS
N760DOCUMENT VOOR MULTIMODAAL/GECOMBINEERD VERVOER
N785GOEDERENMANIFEST
N787BORDEREL
N820AANGIFTE VOOR DOUANEVERVOER, T ARTIKEL 351 VO 2454/1993Aangifte voor douanevervoer, T
N821DOCUMENT T1Aangifte tot plaatsing onder de regeling extern communautair douanevervoer/gemeenschappelijk douanevervoer; T1
N822DOCUMENT T2Aangifte tot plaatsing onder de regeling intern communautair douanevervoer; T2
N825DOCUMENT T2LDocument T2L
N851FYTOSANITAIR CERTIFICAATFytosanitair certificaat
N852ANALYSE- EN GEZONDHEIDSCERTIFICAATAnalyse- en gezondheidscertificaat
N853Gemeensch. gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB-P)Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor producten (GGB-P) (zoals opgenomen in afdeling B van deel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))
N864Factuur- of oorsprongsverklaring, exporteurFactuurverklaring of oorsprongsverklaring, opgesteld door een exporteur op een factuur of op een ander handelsdocumentGPA VELD E.6
N934DV1Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde D.V. 1
N935FACTUURFactuur op grond waarvan de douanewaarde van de in te voeren goederen wordt aangegeven
N952CARNET T.I.R.Carnet TIRNiet in ECS
N954EUR. 1 CERTIFICAATCertificaat inzake goederenverkeer EUR. 1GPA VELD E.6
N955CARNET ATACarnet ATANiet in ECS
N988VERG. GEBRUIK DOMICILIERINGSPROCEDURE (AANGIFTE)Vergunning voor het gebruik van vereenvoudigde procedures - domicilieringsprocedure - uitvoer (aangifte voor vertrek moet worden ingediend overeenkomstig art. 285 bis, lid 1 Vo(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie)Niet in ECS
N990VERGUNNING VOOR GEBRUIK VAN BIJZONDERE BESTEMMINGEUS - Vergunning voor het gebruik van de regeling bijzondere bestemming (kolom 8c van bijlage A Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446).
U004BEWIJS VAN OORSPRONGCertificaat van oorsprong voor de invoer in de Europese Unie van producten waarvoor bijzondere niet-preferentiele invoerregelingen gelden, opgesteld overeenkomstig artikel 57 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de CommissieGPA VELD E.6
U005OORSPRONGSBENAMINGSCERTIFICAATOorsprongsbenamingscertificaat, afgegeven door de bevoegde instanties
U045CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR-MEDCertificaten inzake goederenverkeer EUR-MEDGPA VELD E.6
U048FACTUURVERKLARING EUR-MEDFactuurverklaring EUR-MEDGPA VELD E.6
U059VERKLARING VAN OORSPRONGVerklaring van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation "GPA VELD E.6
U062Verklaring CETA (Canada)Verwijzing naar bijlage 5-A van Besluit van de Raad (EU) 2017/37 (PB L 11)GPA VELD E.6
U063Bewijs van oorsprong met verklaring JordanieBewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: Derogation -Annex II(a) of Protocol 3- name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of JordanGPA VELD E.6
U067Cert.EUR.1 met vermelding derogation-decision 1/2022Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding "Derogation - Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022" of "Derogation - Decision no 1/2022 du comite de cooperation douaniere AfOA-UE du 19 octobre 2022"GPA VELD E.6
U068BEWIJS VAN OORSPRONG APP. 2ABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II)GPA VELD E.6
U069BEWIJS VAN OORSPRONG APP. 5Bewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II)GPA VELD E.6
U074CERTIFICAAT VAN OORSPRONG INVOER LANDBOUWPRODUCTENCertificaat van oorsprong voor de invoer van landbouwproducten in de Europese Unie, gebruikt in het kader van tariefcontingenten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2020/1988GPA Veld E.6
U075Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 (op voorwaarde dat in vak 7 de opmerking Overgangsregels is ingevuld) in het kader van de pan-Euro-mediterrane overgangsregels van oorsprongGPA veld E.6 bescheidnummer verplicht
U076Oorspr.verkl. ihkv de pan-Euro-mediterrane overgangsregelsOorsprongsverklaring (op voorwaarde dat in de verklaring oorsprong in overeenstemming met de overgangsregels is vermeld) in het kader van de pan-Euro-mediterrane overgangsregels van oorsprongGPA veld E.6
U077Alternatief oorsprongsbewijsAlle alternatieve bewijzen die nodig zijn om de oorsprong van de producten aan te tonen indien de marktdeelnemers niet in staat zijn het certificaat van oorsprong over te leggenGPA veld E.6
U084Certificaat van oorsprong bijz. niet-pref. invoerregelingenCertificaat van oorsprong voor de invoer in de Europese Unie van producten waarvoor bijzondere niet-preferentiele invoerregelingen gelden, opgesteld overeenkomstig artikel 57 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie en artikel 15 bis van de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
U088Oorsprongsverklaring handelsovereenkomst (CETA) CA en EUOorsprongsverklaring met vermelding van de EU-oorsprong, in het kader van de brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese UnieGPA veld E6
U090Certificaat EUR. 1 EUR-MEDCertificaten inzake goederenverkeer EUR.1 - Certificaten inzake goederenverkeer EUR MED (op voorwaarde dat de opmerking "no cumulation applied" in vak 7 is aangekruist) ten bewijze van de oorsprong uit de Europese Gemeenschap, in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat.GPA VELD E.6
U091Factuurverklaring EUR-MEDFactuurverklaring - Factuurverklaring EUR MED (op voorwaarde dat de verklaring de opmerking "no cumulation applied" bevat) ten bewijze van de oorsprong uit de Europese Gemeenschap, in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat.GPA VELD E.6
U099Cert. EUR.1 met verm. "Derogation-Regulation (EU) 2017/882"Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding "Derogation-Regulation (EU) 2017/882"GPA VELD E.6
U101Attest van oorsprong SingaporeAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in SingaporeGPA VELD E.6
U110Attest van oorsprong JapanAttest van oorsprong (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.17, lid 5, onder a), van de EPO tussen de EU en Japan)GPA VELD E.6
U111Attest van oorsprong JapanAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.17, lid 5, onder b), van de EPO tussen Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.17, lid 5, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan) de EU en Japan)GPA VELD E.6
U112EPO informatie EU en JapanAan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan)Aan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan)GPA veld E.6
U113Attest van oorspr opgesteld door een geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U114Attest van oorspr opgesteld door een geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U115Attest vn oorspr opgesteld door niet-geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U116Attest van oorsprong (art. 56, lid 4, punt a), TCA EU en VKAttest van oorsprong (artikel 56, lid 4, punt a) van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U117Bekende informatie bij exporteur (art. 58) TCA EU en VKAan de importeur bekende informatie (artikel 58 van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U118Attest van oorsprong meerdere zendingen GBAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 56, lid 4, punt b) van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U119Attest van oorsprong (Derogation - UVo 2024/1288)Attest van oorsprong (Derogation - Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1288)
U120Attest van oorsprong FTA tussen EU en NZAttest van oorsprong (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.18, lid 4, onder a), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U121Attest van oorsprong meerdere zendingen FTA tussen EU en NZAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.18, lid 4, onder b), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U122Bekende info bij importeur (art 3.16, lid 2b FTA EU en NZ)Aan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U161Factuur- of oorsprongsverklaringFactuur- of oorsprongsverklaring, opgesteld door eender welke exporteur op een factuur of een ander handelsdocument in het kader van SAP, waarbij de totale waarde van de producten van oorsprong niet hoger is dan 6 000 EUR, overeenkomstig artikel 75 van Verordening 2015/2447GPA VELD E.6
U162Factuur- of oorsprongsverklaringFactuurverklaring of oorsprongsverklaring van de exporteur op een factuur of een ander handelsdocument, buiten het APS en evenmin in het EUR-MED-kader waarbij de totale waarde van de producten van oorsprong niet hoger is dan 6.000 EURGPA VELD E.6
U163Factuur- of oorsprongsverklaringFactuurverklaring of oorsprongsverklaring EUR-MED van de exporteur op een factuur of een ander handelsdocument, waarbij de totale waarde van de producten van oorsprong niet hoger is dan 6.000 EURGPA VELD E.6
U164Oorsprongsbew. geregistreerd exporteur waarde <= 6.000 EURAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de verzonden producten van oorsprong niet hoger is dan 6 000 EURDeze code kan enkel gebruikt worden vanaf de datum van inbedrijfstelling van het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). GPA veld E.6.
U165Oorsprongsbew. geregistreerd exporteur waarde > 6.000 EURAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de verzonden producten van oorsprong hoger is dan 6 000 EURDeze code kan enkel gebruikt worden vanaf de datum van inbedrijfstelling van het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). GPA veld E.6.
U166Oorsprongsbew. niet geregistr. exporteur. Waarde <=6.000 EURAttest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de verzonden producten van oorsprong niet hoger is dan 6 000 EURDeze code kan enkel gebruikt worden vanaf de datum van inbedrijfstelling van het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). GPA veld E.6.
U167Oorsprongsbew. niet geregistr. exporteur. Waarde >6.000 EURAttest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd EU-wederverzender in het kader van SAP, waarbij de totale waarde van de producten van oorsprong van de op te splitsen oorspronkelijke zending hoger is dan 6 000 EURDeze code kan enkel gebruikt worden vanaf de datum van inbedrijfstelling van het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). GPA veld E.6.
U168Vervang. oorsprongs/factuur/attest verklaring van exporteurVervangende oorsprongsverklaring, vervangende factuurverklaring of vervangend attest van oorsprong, opgesteld door een TOEGELATEN exporteur of door een GEREGISTREERDE exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending niet hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2, punt a, van Verordening 2015/2447GPA veld E.6.
U169Vervang. oorsprongs/factuur/attest verklaring van exporteurVervangende oorsprongsverklaring, vervangende factuurverklaring of vervangend attest van oorsprong, opgesteld door een TOEGELATEN exporteur of door een GEREGISTREERDE exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2, punt a, van Verordening 2015/2447GPA veld E.6.
U170Vervangende oorsprongs/factuur-verklaring van verzenderVervangende oorsprongsverklaring of vervangende factuurverklaring, opgesteld door een wederverzender wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending niet hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2,onder b), van Verordening 2015/2447GPA VELD E.6
U171Vervangende oorsprongs/factuur-verklaring van verzenderVervangende oorsprongsverklaring of vervangende factuurverklaring, opgesteld door een wederverzender wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2,onder c), van Verordening 2015/2447GPA VELD E.6
U176Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 DerogationCertificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA - EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021 Derogation - Decision NO 1/2021 du Comite de Cooperation Douaniere AfOA - UE du 2 aout 2021GPA veld E.6
U177BEW. VAN OORSPRONG Derogation - Annex B(a) EU-Singapore FTABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: Derogation Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA.GPA VELD E.6
U178Bew. van oorsprong Annex ORIG-2ABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A".GPA veld E.6
X001UITVOERCERTIFICAAT AGREXUitvoercertificaat Agrex
X035UITVOERVERGUNNING PRECURSORENUitvoervergunning (precursoren) afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is.
X060INDIVIDUELE UITVOERVERGUNNINGIndividuele uitvoervergunning - artikel 12, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X061UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU001 BIJLAGE II AUniale algemene uitvoervergunning nr. EU001 - BIJLAGE II A - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X062UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU002 BIJLAGE II BUniale algemene uitvoervergunning nr. EU002 - BIJLAGE II B - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X063UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU003 BIJLAGE IICUniale algemene uitvoervergunning nr. EU003 - BIJLAGE II C - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X064UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU004 BIJLAGE II DUniale algemene uitvoervergunning nr. EU004 - BIJLAGE II D - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X065UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU005 BIJLAGE II EUniale algemene uitvoervergunning nr. EU005 - BIJLAGE II E - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X066UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU006 BIJLAGE II FUniale algemene uitvoervergunning nr. EU006 - BIJLAGE II F - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X067UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU007 BIJLAGE II GUniale algemene uitvoervergunning nr. EU007 - BIJLAGE II G - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X068UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU008 BIJLAGE II HUniale algemene uitvoervergunning nr. EU008 - BIJLAGE II H - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X070GLOBALE UITVOERVERGUNNINGGlobale uitvoervergunning - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X071NAT. ALGEMENE UITVOERVERGUNNINGEN IN NAT. STAATSBLADENNationale algemene uitvoervergunningen in nationale staatsbladen - BIJLAGE III C - als bedoeld in artikel 12, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X072DOORVOERVERGUNNING VOOR PROCEDUREVOOR TWEETLEI GEBRUIKDoorvoervergunning voor producten voor tweeerlei gebruik - als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X802Uitvoergunning (art. 2 sexies, leden 1 en 3 Vo (EU) 692/2014Uitvoervergunning op grond van artikel 2 sexies, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad
X803Uitvoerverg art 1 sexies lid4 en 1 septies bis lid1 765/2006Uitvoervergunning krachtens de artikelen 1 sexies, lid 4 en 1 septies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X804Uitvoervergunning artikel 1 septies, lid 5 Vo (EG) 765/2006De verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septies, lid 5 - uitvoervergunning)
X805Uitvoervergunning (art 1 septies, lid 4 Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 4, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X806Uitvoerverg. (art 1 septies, lid 5 bis Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X807Uitvoervergunning (art 1 vicies bis, lid 7 Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 vicies bis, lid 7, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X808Uitvoerverg. (art 1 septies, lid 4 bis Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 4 bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X817Uitvoervergunning (art 3 septies lid 4 Vo (EU) 2014/833)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 septies, lid 4, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X819Uitvoervergunning (art 3 lid 6 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3, lid 6, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X823Uitvoervergunning (art 3 nonies, lid 4 Vo (EU) 833/2014))Uitvoervergunning op grond van artikel 3 nonies, lid 4 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X824Uitvoervergunning (art 3 nonies, lid 4 bis Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 nonies, lid 4 bis, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X830Uitvoervergunning (art 3 quater, lid 6 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X831Uitvoerverg. (art 3 quater, lid 6 quater Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6 quater, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X832Uitvoerverg. (art 3 quater lid 6 sexies Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6 sexies, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X834Uitvoervergunning (art 3 duodecies, lid 5 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X835Uitvoerverg. (art 3 duodecies, lid 5 bis Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 bis van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X836Uitvoerverg (art 2,lid4,b,of art 2 bis,lid4,b) Vo 833/2014)Uitvoervergunning krachtens de artikelen 2, lid 4, onder b), of artikel 2 bis, lid 4, onder b), van Verordening (EU) nr. 833/20143 van de Raad
X837Uitvoerverg. (art 3 duodecies lid 5 ter Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 ter, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X839Uitvoervergunning art 3 quater, lid 6 bis Vo (EU) 833/2014Uitvoervergunning krachtens artikel 3 quater, lid 6 bis, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X840Uitvoervergunning (art 5 octodecies lid 1 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning krachtens artikel 5 octodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X842Uitvoerverg. (art 5 quindecies, lid 10, Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning krachtens artikel 5 quindecies, lid 10, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X985Uitvoervergunning (art 7 Vo (EU) 2022/263)Uitvoervergunning op grond van artikel 7, van Verordening (EU) 2022/263 van de Raad
X990Uitvoerv. art 2 lid 4 of 2 bis lid 4 en 2 ter lid 1 833/2014Uitvoervergunning krachtens de artikelen 2, lid 4 of 2 bis, lid 4 en 2 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X991Uitvoerverg. art. 2, lid 5 en 2 bis, lid 5 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in de artikelen 2, lid 5 en 2 bis, lid 5 - uitvoervergunning)
X992Uitvoerverg of noodgeval (art 3 ter lid 4 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning of noodgeval op grond van artikel 3 ter, lid 4, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X993Uitvoerverg. (art 2, lid 3 onder a) of b) Vo (EU) 2023/1529)Uitvoervergunning krachtens artikel 2, lid 3, onder a), of artikel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EU) 2023/1529 van de Raad
Y001VOLL. IN LIBANON VERKREGEN EN RECHTSTREEKS NAAR EU VERVOERDVolledig in Libanon verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd.
Y003VOLL. IN TUNESIE VERKREGEN EN RECHTSTREEKS NAAR EU VERVOERDVolledig in Tunesie verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd.
Y006STEMPEL EN RECHTSTREEKS VERVOERStempel (aan begin/einde van ieder werkstuk) en rechtstreeks vervoer
Y007LOODJE EN RECHTSTREEKS VERVOERLoodje (op elk stuk) en rechtstreeks vervoer
Y008Rechtstreeks van Turkije naar de Europese Unie vervoerd
Y013AANT.OP EUR CERT.BIJZ.UITVOERHEFFING VOLDAAN VO(EEG)1518/76Aanbrengen van een van de volgende vermeldingen in de rubriek "opmerkingen" van het certificaat inzake goederenverkeer. Vo(EEG) nr. 1518/76 (PB L 169/37:"Taxe speciale a l'exportation appliquee";"Saerlig udforselafgift opkraevet";"Sonder ausfuhrabgabe erhoben";"Special export charge collected";"Applicata tassa speciale all'esportazione";"Bijzondere uitvoerheffing voldaan"
Y015VERZEGELDE FRAUDEBEST. HOUDER VOOR KIMBERLEY DIAMANTENDe ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige houders waarvan de bij de uitvoer door de deelnemer aangebrachte zegels niet verbroken zijn (Kimberley process)
Y017VERKLARING RECHTSTREEKS VERVOER VANUIT JORDANIEVolledig in Jordanie verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd.
Y019PREFERENTIELE BEHANDELING VOOR IJSLANDVerzoek om preferentiele behandeling voor IJsland
Y020PREFENTIELE BEHANDELING VOOR NOORWEGENVerzoek om preferentiele behandeling voor Noorwegen
Y021PREFERENTIELE BEHANDELING VOOR EERVerzoek om preferentiele behandeling voor EER
Y022AFZENDER/EXPORTEUR (AEO-CERTIFICAATNUMMER)Afzender/exporteur (AEO-certificaatnummer)
Y023GEADRESSEERDE (AEO-CERTIFICAATNUMMER)Geadresseerde (AEO-certificaatnummer)
Y024ANDERE AANGEVER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)Aangever, andere dan Y026 (AEO-certificaatnummer)
Y025VERTEGENWOORDIGER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)Vertegenwoordiger (AEO-certificaatnummer)
Y026AANGEVER INZAKE DOUANEVERVOER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)Aangever inzake douanevervoer (AEO-certificaatnummer)
Y027ENTREPOSEUR (AEO-CERTIFICAATNUMMER)Entreposeur (AEO-certificaatnummer)
Y028VERVOERDER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)Vervoerder (AEO-certificaatnummer)
Y029ANDERE GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)Andere geautoriseerde marktdeelnemer (AEO-certificaatnummer)
Y031CERTIFICAATCODE BETREFFENDE AEO-PROGRAMMASDeze certificaatcode kan gebruikt worden om aan te duiden dat zendingen komen van of gaan naar een gecertificeerd bedrijf (AEO - Authorised Economic Operator) van een derde land waarmee de Europese Unie (EU) een wederzijdse erkenningsovereenkomst heeft afgesloten betreffende AEO- programmas . Naast de certificaatcode (Y031) dient ook de identificatiecode voor deze AEO van een derde land aangegeven te worden in het desbetreffende vak.
Y032ANDERE PRODUCTEN DAN ZEEHONDENPRODUCTEN Vo (EU) 737/2010Andere producten dan zeehondenproducten zoals bedoeld bij Verordening (EU) nr. 737/2010 (PB L 216)
Y033Afwijking van het invoerverbod art 4, lid 2, Vo2017/1509Afwijking van het invoerverbod krachtens artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y034Afwijking van het uitvoerverbod art 4, lid 2, Vo2017/1509Afwijking van het uitvoerverbod krachtens artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y036De goederen zijn vrijgesteld van het certificaatDe aangegeven goederen zijn vrijgesteld van de voorlegging van het betrokken certificaat op grond van Artikel 3 lid 1 onder a), b), d) en e) en lid 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 van de Commissie (PB L 206). The declared goods are exempted from the presentation of the concerned licence by virtue of Article 3 (1) points a, b, d and e and (2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1237 (OJ L 206)
Y037Goederen niet aan verbodsbepaling Belarus onderworpenGoederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen - biathlon uitrustingGoederen (biathlon uitrusting) die niet aan de verbodsbepaling naar Belarus (BY) zijn onderworpen
Y038Afwijking van het invoerverbod ogv art 14 Vo2017/1509Afwijking op het invoerverbod op grond van artikel 14, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y043WEDERINVOER TEXTIELPRODUCTEN NA PASSIEVE VEREDELING
Y046GOEDEREN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VALLENGoederen die niet onder de bepalingen van Vo(EU) nr. 284/2011 vallen
Y053ETIKETTERINGSVOORSCHR. GEFLUOREERDE BROEIKASGASSENGoederen waarop de etiketterings-voorschriften voor gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr.517/2014 niet van toepassing zijn
Y054Goed voorzien van etiket bedoeld in art 12 lid 1 Vo 2024/573Goederen die voorzien zijn van een etiket overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2024/573
Y057overlegging van een Flegt-invoervergunning hout niet vereistGoederen waarvoor overlegging van een Flegt-invoervergunning voor hout niet vereist is
Y058Persoonlijke zendingen van niet-comm. aard van het productVrijstelling op grond van artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie (goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van passagiers en bestemd zijn voor persoonlijke consumptie of gebruik) of artikel 10 (kleine zendingen goederen die worden verzonden aan natuurlijke personen die niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht) van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie
Y062Verklaring rijst uit ChinaProducten die niet geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met rijst (Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU van de Commissie)
Y063Verklaring rijst uit ChinaProducten die niet afkomstig zijn uit China
Y066Verklaring IndiaProducten die niet geheel of gedeeltelijk uit betelbladeren Piper betle bestaan
Y069Niet vanuit Iran verzonden goederenNiet vanuit Iran verzonden goederen
Y070Vrijstelling FLEGT-vergunningVrijstelling, op grond van artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2173/2005, van de vereiste een FLEGT-vergunning te overleggen
Y072Goederen uit de EU die terugkeren vanuit AndorraGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Andorra, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y073Goederen uit de EU die terugkeren vanuit ZwitserlandGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Zwitserland, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y074Goederen uit de EU die terugkeren vanuit FaeroerGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Faeroer, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y075Goederen uit de EU die terugkeren vanuit GroenlandGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Groenland, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y076Goederen uit de EU die terugkeren vanuit IJslandGoederen uit de EU die terugkeren vanuit IJsland, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y077Goederen uit de EU die terugkeren vanuit LiechtensteinGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Liechtenstein, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y078Goederen uit de EU die terugkeren vanuit NoorwegenGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Noorwegen, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y079Goederen uit de EU die terugkeren vanuit San MarinoGoederen uit de EU die terugkeren vanuit San Marino, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y082Afwijking van het uitvoerverbodAfwijking van het uitvoerverbod krachtens artikel 16 sexies, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y083Afwijking van het uitvoerverbodAfwijking van het uitvoerverbod krachtens artikel 16 octies van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y084Afwijking van het invoerverbodAfwijking van het invoerverbod krachtens artikel 16i, lid 1 of 2, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y085Import in het kader van autonome handels-maatregelenGoederen geimporteerd in het kader van autonome handelsmaatregelen
Y086Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Albanie
Y087Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Bosnie en Herzegovina
Y088Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Montenegro
Y089Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Noord-Macedonie
Y090Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor het douanegebied van Kosovo
Y091Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Servie
Y100BIJZONDERE VERMELDING OP HET BESCHEID AGRIMBijzondere vermeldingen op het AGRIM invoercertificaat
Y105REACH Vrijstellings-certificaat Vo (EG) nr. 1907/2006Algemene vrijstelling van de REACH-autorisatie (artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1907/2006)
Y106Naleving van de REACH-beperkingenNaleving van de in kolom 2 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 omschreven REACH-beperkingen
Y107Het verbod is niet van toepassingGoederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen - Reserveonderdelen van vliegtuigen vermeld in de CD-voetnoot
Y108Goederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpenGoederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen - sportuitrusting van kaliber .22
Y109REACH Specifiek vrijstellingscertificaat Vo(EG) nr.1907/2006Specifieke vrijstelling van de REACH-autorisatie (in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgenomen vrijgestelde (categorieen van) vormen van gebruik)
Y110Vrijstelling van de REACH-beperkingenVrijstelling van REACH-beperkingen krachtens artikel 67, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006
Y111Naleving van de vrijstelling zoals in bijlage I Vo 2019/1021Naleving van de vrijstellingen van het verbod, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1021
Y112Vrijstelling beperking art. 4, lid 1, onder a) Vo 2019/1021Vrijstelling van de beperking krachtens artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1021
Y113Stof/mengsel niet onderworpen aan de REACH-bepalingenStof/mengsel niet onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006. (Bijlage XVII)
Y115Vrijstelling op grond van Verordening(EG)nr 1907/2006(REACH)Vrijstelling van de autorisatieplicht zoals vastgesteld in titel VII, krachtens artikel 2, leden 5 en 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Y116Verklaring Vrijst. bepalingen Bijz. bestemmingVrijstelling van het bepaalde in artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 op grond van de jaarlijkse verordening gecombineerde nomenclatuur: EERSTE DEEL - INLEIDENDE BEPALINGEN - Titel I - Algemene regels - C. Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het douanerecht betrekking hebben: 4. Gunstige tariefbehandeling voor bepaalde goederen uit hoofde van een bijzondere bestemmingNieuw
Y117Verklaring gevaarlijk productGevaarlijk product - het in het vrije verkeer brengen ervan is niet toegestaan - Verordening (EU) 2019/1020, artikel 28, lid 1
Y118Verklaring niet-conform productNiet-conform product - het in het vrije verkeer brengen ervan is niet toegestaan -Verordening (EU) 2019/1020, artikel 28, lid 2
Y119Ontheffing van het bewijs van preferentiele oorsprongOntheffing van het bewijs van preferentiele oorsprong in het kader van de preferentiele handelsregelingen van de EU
Y120Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Onderneming met een jaarlijkse invoer van minder dan 10 ton CO2-equivalent aan in producten of apparatuur voorkomende fluorkoolwaterstoffen, die is vrijgesteld van de bepalingen van artikel 19 van Verordening (EU) 2024/573 (artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) 2024/573)
Y121Verklaring FgasTonnen CO2-equivalent van gassen in bulk en van gassen die in producten of apparatuur, en in onderdelen daarvan, voorkomen
Y123Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Onderneming die in het F-gasportaal is geregistreerd overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) 2024/573
Y124Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Onderneming die een kleinere hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen per jaar invoert dan de hoeveelheid die is gespecificeerd in artikel 19, lid 1, voor bulkinvoer en artikel 19, lid 4, voor de invoer van producten en apparatuur, en waarop derhalve de registratievereiste overeenkomstig artikel, leden 1 en 4, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1191/2014 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 niet van toepassing is
Y125Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Invoer die valt onder artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2024/573 betreffende de vermindering van de hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die in de EU op de markt wordt gebracht
Y127Goederen die niet verzonden worden vanuit Turkije
Y150Vrijstelling o.g.v. art. 2, lid 2 van Verordening 649/2012Vrijstelling op grond van artikel 2, lid 2,3 van Verordening (EU) 649/2012
Y151Goed.met EU-oorspr.uit ultraper. gebieden, conform EU-wetg.Goederen met EU-oorsprong uit ultraperifere gebieden, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y152Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod op invoer van onderdelen voor de reparatie en de service van bestaande apparatuur overeenkomstig artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2024/573
Y154Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod op invoer/uitvoer van lege of volledig dan wel gedeeltelijk gevulde houders van gefluoreerde broeikasgassen die niet kunnen worden nagevuld of waarvoor niet in navulling is voorzien, bestemd voor analytische of laboratoriumtoepassingen overeenkomstig artikel 11, lid 3, van Verordening (EU) 2024/573
Y155VERKLARINGGoods other than those concerned by article 11.3 Regulation 2024/573
Y160Andere goed. dan onder toepasselijke bep. van Vo 2024/573Andere goederen dan die welke onder de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2024/573 vallen
Y162Anders dan bepaald in Vo 2024/573Vrijstelling van de overlegging van een geldige vergunning aan de douaneautoriteiten voor de invoer of de uitvoer van producten en apparatuur die persoonlijke bezittingen zijn (artikel 22, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2024/573)
Y163Verklaring FgasNettomassa van gefluoreerde broeikasgassen als vulling in producten en apparatuur
Y165Bijzondere vermeldingen op het attest van oorsprongBijzondere vermeldingen op het attest van oorsprong, opgesteld door de exporteur
Y200Verkl. Belgie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneBelgie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y201Verkl. Bulgarije - Continentaal plat of exclusieve econ.zoneBulgarije - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y202Verkl. Denemarken -Continentaal plat of exclusieve econ.zoneDenemarken - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019,blz.12)
Y203Verkl. Duitsland - Continentaal plat of exclusieve econ.zoneDuitsland - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y204Verkl. Estland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneEstland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y205Verkl. Ierland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneIerland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y206Verkl. Griekenland -Continentaal plat of exclusiev.econ.zoneGriekenland - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU)2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y207Verkl. Spanje - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneSpanje - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y208Verkl. Frankrijk -Continentaal plat of exclusieve econ.zoneFrankrijk - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y209Verkl. Kroatie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneKroatie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y210Verkl. Italie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneItalie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y211Verkl. Cyprus - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneCyprus - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y212Verkl. Letland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneLetland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douaneinstrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y213Verkl. Litouwen - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneLitouwen - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y214Verkl. Malta - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneMalta - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y215Verkl. Nederland -Continentaal plat of exclusieve econ. zoneNederland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y216Verkl. Polen - Continentaal plat of exclusieve econ. zonePolen - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y217Verkl. Portugal - Continentaal plat of exclusieve econ. zonePortugal - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y218Verkl. Roemenie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneRoemenie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y219Verkl. Slovenie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneSlovenie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y220Verkl. Finland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneFinland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y221Verkl. Zweden - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneZweden - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y223Vrijst. vrijwaringsmtr Indica-rijst uit Cambodja en MyanmarVrijstelling van de vrijwaringsmaatregel krachtens artikel 2 van Verordening (EU) 2019/67
Y300Andere goederen dan bedoeld bij Besluit 2013/798/GBVBGoederen die buiten het toepassingsgebied vallen van Besluit 2013/798/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek
Y301Goederen uitgezonderd van het verbod Besluit 2013/798/GBVB)Goederen die zijn uitgezonderd van het verbod, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Besluit 2013/798/GVBV van de Raad
Y703Goed. buiten toepassingsgebiedGoederen die buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2023/1100 vallen
Y704Verbodsbep. nvt. (art. 3 septdecies, lid 1-4, Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 septdecies, lid 1 - 4, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 septdecies, lid 6)
Y784Andere goederen dan bepaald in Vo (EU) 2024/590Andere houders dan die welke onder de in Verordening (EU) 2024/590 vastgestelde invoer-/uitvoerverboden vallen
Y785Verklaring OASNavulbare houder voor ozonafbrekende stoffen (artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2024/590
Y786Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor ozonafbrekende stoffen, bestemd voor gebruik als grondstof (artikel 6 en artikel 13, lid 1, punt a) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt b) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590)
Y787Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor ozonafbrekende stoffen, bestemd voor gebruik als technische hulpstof (artikel 7 en artikel 13, lid 1, punt b) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt c) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590)
Y788Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor teruggewonnen, gerecyclede of geregenereerde halonen, bestemd voor kritische toepassingen (zie artikel 9 en artikel 13, lid 1, punt g) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt e) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590), mits de vereiste verklaring wordt verstrekt (artikel 17, lid 7, van Verordening (EU) 2024/590)
Y789Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor producten en apparatuur die halonen bevatten of nodig hebben voor hun werking (zie artikel 13, lid 1, punt h) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt f) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590)
Y790Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor ozonafbrekende stoffen, bestemd voor vernietiging of regeneratie (zie artikel 12, artikel 13, lid 1, punten d) en e) (invoer), van Verordening (EU) 2024/590), en voor producten en apparatuur (zie artikel 12 en artikel 13, lid 1, punt i) (invoer))
Y791Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor ozonafbrekende stoffen, bestemd om te voorzien in essentiele laboratorium- en analytische toepassingen (zie artikel 8, artikel 13, lid 1, punt c) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt a) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590), en voor producten en apparatuur (zie artikel 11, lid 1, en artikel 13, lid 1, punt j) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt g) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590)
Y792Andere goederen dan bepaald in Vo (EU) 2024/590Andere stoffen, producten en apparatuur dan die welke onder het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2024/590 vallen
Y793Verklaring OASProducten en apparatuur die ozonafbrekende stoffen bevatten of nodig hebben voor hun werking, die als persoonlijke bezittingen worden ingevoerd/uitgevoerd (artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2024/590)
Y794Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod op uitvoer van nieuw geproduceerde of geregenereerde chloorfluorkoolwaterstoffen (artikel 14, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2024/590)
Y795Verklaring OASGoederen die worden ingevoerd overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Verordening (EU) 2024/590 betreffende de productie van trifluormethaan als bijproduct
Y796Verklaring OASHouders waarop een etiket is aangebracht overeenkomstig artikel 15, lid 5, van Verordening (EU) 2024/590 en die de ozonafbrekende stoffen bevatten die bestemd zijn voor de in de artikelen 6, 7, 8 en 12 van Verordening (EU) 2024/590 genoemde toepassingen
Y797Verklaring OASIdentificatienummer van de registratie in het vergunningensysteem zoals omschreven in artikel 17, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2024/590
Y798Verklaring OASVermelding van de nettomassa aan ozonafbrekende stof(fen), ook wanneer verwerkt in producten en apparatuur
Y799Verklaring OASNettomassa van de ozonafbrekende stof(fen) vermenigvuldigd met het ozonafbrekend vermogen van de ozonafbrekende stof(fen), ook wanneer verwerkt in producten en apparatuur
Y800Producten die niet afkomstig zijn uit BangladeshProducten die niet afkomstig zijn uit Bangladesh
Y801And. goed. dan art 1 sexies lid 1 en art 1 septies lid 1Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y802Verbodsb. nvt art 1 sexies lid 1 en 1 septies lid 1 765/2006De verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 1 sexies, lid 3 en 1 septies, lid 3)
Y805Verbodsbepalingen n.v.t (art 1 sedecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 sedecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 sedecies, lid 2)
Y806Verbodsbepalingen nvt (art 1 septiesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septiesdecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septiesdecies, lid 2)
Y807Verbodsbepalingen nvt (art 1 octiesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 octiesdecies, van Verordening (EG) nr. No765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 octiesdecies, lid 2)
Y808Verbodsbepalingen nvt (art 1 noviesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 noviesdecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 noviesdecies, lid 2)
Y809Verbodsbepalingen n.v.t (art 1 vicies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 vicies, lid 3).
Y810Andere goederen dan art 5 decies, lid 1 Vo (EU) 2014/833Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 5 decies, lid1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y811Verbodsbepalingen nvt (art 1 vicies lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 vicies, lid 2)
Y812Verbodsbepalingen nvt (art 5 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 5 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 5 decies, lid 2)
Y813And. goed. dan art 1 septvicies bis, lid 1 Vo (EG) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 septvicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y814Verbodsb. nvt (art 1 septvicies bis, lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septvicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 septvicies bis, lid 2).
Y815Andere goederen dan art 3 septies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 septies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y816Verbodsbepaling nvt (art 3 septies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 septies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 septies, lid 3)
Y818Verbodsbep. n.v.t. (art 3, lid 1, lid 2 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3, lid 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 2014/833 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3, lid 3)
Y820Verbodsbep. nvt (art 3, leden 1 en 2 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3, lid 4)
Y821Andere goederen dan art 3 nonies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 nonies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y822Verbodsbep. n.v.t. (art 3 nonies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 nonies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 nonies, leden 2bis en 3)
Y824Bewijs LvO ijzer-en staalbasisprod.verw. prod. in 3e landBewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt
Y825Verboden n.v.t. (art 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 octies, lid 2)
Y831Verbodsbep. n.v.t. (art 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3).
Y832Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 a)
Y833Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 4)
Y835Verbodsbep. n.v.t. (art 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y838Verbodsbep. n.v.t. (art 3 undecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 undecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 undecies, lid 3)
Y839Verbodsbep. n.v.t. (art. 1 UVo (EU) 2023/903)De verbodsbepalingen van artikel 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/903 van de Commissie zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1)
Y840Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verboden gedefinieerd in artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 quaterdecies, lid 3)
Y841Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 quaterdecies lid 3, onder d), en artikel 3 quaterdecies lid 4)
Y842Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 quaterdecies lid 9)
Y843Verbodsbep. n.a.v. art 3 sexdecies Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 sexdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 sexdecies leden 5, 6 en 7))
Y844Goed. niet in vrije verkeer gebracht in BG, HU, PL, RO of SKGoederen die niet in het vrije verkeer zijn gebracht in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenie of Slowakije
Y845Andere goederen dan art 3 sexdecies Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 sexdecies van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y846Andere goederen dan art 2 bis bis Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 2 bis bis van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y847Andere goed. dan art. 3 quater (5 bis) Vo (EU) nr. 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y848Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 bis)
Y849Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 octies, lid 3)
Y850Verbodsbep. nvt. (art. 3 decies, lid 1, Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 quater bis)
Y851Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis).
Y852Verbodsbep n.v.t. (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3)
Y853Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 quater ter)
Y854UVo (EU) 2020/1158 n.v.t. op de goederenUitvoeringsverordening (EU) 2020/1158 van de Commissie heeft geen betrekking op de aangegeven goederen.
Y855Vrij van invoerbep. ogv artikel 1, lid 2, UVo (EU) 2020/1158Vrijstelling van invoerbeperkingen op grond van artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1158 van de Commissie (ongeluk in Tsjernobyl).
Y856De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 quater)
Y857De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 quinquies)
Y858De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 quater)
Y859verbodsuitzonderingenGoederen die het grondgebied van de douane-unie van de EU zijn binnengekomen en bij de douaneautoriteiten zijn aangebracht voor de inwerkingtreding of de datum van toepassing van deze sanctie, naargelang welke datum het laatst valt (zie artikel 12 sexies van Verordening (EU) nr. 833/2014)
Y860Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepa-lingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 ter)
Y861Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepa-lingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 ter bis)
Y863Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingAndere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y864VERKLARING GOEDEREN VAN OORSPRONG NIET UIT SPEC. GEBIEDEN ILUit het bewijs van oorsprong blijkt dat de productie die het karakter van oorsprong verleent, niet heeft plaatsgevonden op een plaats die is gelegen binnen het grondgebied dat sinds juni 1967 onder Israelisch bestuur is gebracht.
Y865Verbodsbep n.v.t. (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 ter)
Y866Andere goederen dan art 1 ter bis Vo (EU) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 ter bis van Verordening (EU) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y867Verbodsbepalingen nvt (art 1 septies lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 septies, lid bis)
Y868Andere goederen dan art 1 vicies bis lid 1 Vo (EU) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 vicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y869Verbodsbepalingen nvt (art 1 vicies bis Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 vicies bis, lid 5).
Y872Andere goederen dan art. 3, septdecies, lid 1 Vo 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 septdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y873Goederen die niet via het grondgebied van RU worden vervoerdGoederen die niet via het grondgebied van Rusland worden vervoerd
Y874Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis bis).
Y875Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis ter).
Y876Andere goed. dan art. 5, quindecies, lid 2 ter Vo 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 5 quindecies, lid 2 ter, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y877Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis quater).
Y878Ingevoerd uit partnerland (bijlage XXXVI Vo (EU) 833/2014)Het product wordt ingevoerd uit een partnerland voor de invoer van ijzer en staal zoals vermeld in bijlage XXXVI bij Verordening (EU) nr.833/2014
Y890Andere goederen dan artikel 2, lid 1 Vo (EU) 2023/1529Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 2, lid 1 van Verordening (EU) 2023/1529 van toepassing zijn
Y891Verbodsbep. nvt (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 bis bis)
Y892Verbodsbep. n.v.t. (art 2, lid 1 Vo (EU) 2023/1529)De verboden gedefinieerd in artikel 2 lid 1, van Verordening (EU) 2023/1529 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 2, lid 3)
Y893Verbodsbep. nvt (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 bis ter)
Y894Verbodsbep. nvt (art. 5 quindecies, lid 2 ter Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 5 quindecies, lid 2 ter, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 5 quindecies, lid 7).
Y895Verbodsbep. nvt (art. 5 quindecies, lid 2 ter Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 5 quindecies, lid 2 ter, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 5 quindecies, lid 4 ter)
Y896VERBODSBEP. NVT (ART. 3 DUODECIES, LID 1 VO 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 bis quater)
Y898GOEDEREN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VALLEN (VO 2023/2833)Goederen die niet onder de bepalingen van Verordening (EU) 2023/2833 vallen (Thunnus thynnus)
Y900GOEDEREN NIET OPGENOMEN IN VERDRAG VAN WASHINGTON (CITES)De aangegeven goederen zijn niet opgenomen in het Verdrag van Washington (CITES)
Y901PROD. NIET OPGENOMEN IN LIJST VOOR TWEEERLEI GEBR.(DUAL-USE)Product niet opgenomen in de lijst van goederen voor tweeerlei gebruik (dual-use)
Y902ANDERE GOEDEREN DAN DIE BESCHREVEN IN DE OZ-VOETNOTENAndere goederen dan die beschreven in de OZ-voetnoten die verband houden met de maatregel
Y903ANDERE GOEDEREN DAN CULTUURGOEDERENAangegeven goederen zijn niet opgenomen in de lijst van cultuurgoederen
Y904ANDERE GOEDEREN DAN DIE BESCHREVEN IN DE "TR"-VOETNOTENAndere goederen dan die beschreven in de "TR"-voetnoten die verband houden met de maatregel
Y906ANDERE GOEDEREN DAN DIE BESCHREVEN IN DE "TR"-VOETNOTENAndere goederen dan die beschreven in de "TR"-voetnoten die verband houden met de maatregel 708
Y907GOEDEREN DIE GEBRUIKT WORDEN DOOR MILITAIR/CIVIEL PERSONEELGoederen die gebruikt zullen worden door militair of civiel personeel van een lidstaat indien dat personeel deelneemt aan een EU- of VN-vredeshandhaving- of crisisbeheersings-operatie in het derde land van bestemming of aan een operatie die gebaseerd is op overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op het gebied van defensie
Y908UITV. NAAR BEPAALDE GEBIEDEN DIE DEEL ZIJN VAN EEN LIDSTAATUitvoer naar het volgende grondgebied van lidstaten (Groenland, Nieuw-Caledonie, Frans-Polynesie, Franse Zuidelijke gebieden, Wallis en Futuna, Mayotte, Saint-Pierre en Miquelon, Busingen), mits de goederen worden gebruikt door een autoriteit die belast is met de wetshandhaving in zowel het land of gebied van bestemming als het Europese deel van de lidstaat waartoe dat gebied hoort
Y909Goederen niet onder de bepalingen van VO nr.1984/2003 vallenGoederen die niet onder de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1984/2003 vallen
Y910Grootoogtonijn, bestemd voor cons.fabGrootoogtonijn die is gevangen door ringzegenvaartuigen en met de hengel vissende vaartuigen en die in hoofdzaak bestemd is voor verdere verwerking door conservenfabrieken
Y915REFERENTIE-IDENTIFICATIENUMMERReferentie-identificatienummer voor producten die onderworpen zijn aan de bepalingen van Vo(EG) nr. 689/2008 betreffende de in- of uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Y916PRODUCTEN NIET ONDERWORPEN AAN VO(EG) NR.689/2008, BIJL.1Product waarop bijl. I Vo(EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen niet van toepassing is
Y917PRODUCTEN NIET ONDERWORPEN AAN VO(EG) NR. 689/2008, BIJL. VProducten die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van Vo(EU) nr. 649/2012 betreffende de in- of uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, bijl. V
Y918Vo (EG) nr. 147/2003 heeft geen betrekking op de aang. goed.Verordening (EG) nr. 147/2003 heeft geen betrekking op de aangegeven goederen - Bijlage IIIUitvoer
Y919REFERENTIE-INDENTIFICATIENUMMER VOOR GERINGE HOEVEELHEDEN.Referentie-identificatienummer voor chemische stoffen waarop artikel 2, lid 3) van Vo (EU) nr. 649/2012 van toepassing is.
Y920GOEDEREN ANDERE DAN VERMELD IN DE VOETNOTEN BIJ DE MAATREGELGoederen andere dan die vermeld staan in de voetnoten die verbonden zijn aan de maatregel
Y921GOEDEREN DIE NIET AAN DE VERBODSBEPALING ZIJN ONDERWORPENGoederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen
Y922VERKLARING:ANDER DAN KATTEN- EN HONDENBONT VO(EG) NR.1523/07Ander dan honden- en kattenbont zoals bedoeld bij Vo(EG) nr. 1523/2007 (Pb L 343)
Y923Product niet onderworpen aan Vo (EG) 1013/2006 (PB L 190)Product niet onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB L 190).
Y924ANDERE GOEDEREN DAN METALLISCH KWIKAndere goederen dan metallisch kwik zoals bedoeld bij Verordening (EG) nr. 1102/2008
Y925UITVOER VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGUitvoer voor onderzoek op laboratoriumschaal of laboratoriumanalyse (artikel 3, lid 3, van Verordening (EU) 2017/852)
Y926BroeikasgassenAndere goederen dan die welke onder het in artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 gedefinieerde invoerverbod vallen
Y927GOEDEREN DIE NIET AAN DE VERBODSBEPALING ZIJN ONDERWORPENGoederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen (Vo (EG) nr. 1005/2008)
Y929Verklaring biologische productenGoederen die niet onder Verordening (EU) nr. 2018/848 vallen (biologische producten)
Y930Goederen vrij van veterinaire controlesDe aangegeven goederen zijn niet bedoeld bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 van de Commissie
Y931Goederen vrij van veterinaire controlesGoederen die genieten van een afwijking van de veterinaire controles overeenkomstig artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/630 van de Commissie
Y932CITES-CONTROLEGoederen die genieten van een afwijking van de CITES-controles ovk art. 7 lid 3 Vo (EG) nr.338/97 Raad
Y934PRODUCTEN VALLEN NIET ONDER VO(EU) NR. 258/2012Product dat niet onderworpen is aan de bepalingen van Vo(EU) nr. 258/2012 betreffende de uitvoer van vuurwapens, hun onderdelen, essentiele componenten en munitie
Y935GDRN NIET VALLEND ONDER VO(EU) NR. 1332 (SYRIE)Goederen die niet onder de bepalingen van Vo(EU) nr. 1332/2013 (Pb L 335) vallen (Syrie)
Y937Goederen die niet vallen onder Uitvoeringsverordening (EU)De aangegeven goederen vallen niet onder Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie
Y939PRODUCT NIET ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VO(EU)NR.833/2014Goederen niet onderworpen aan de bepalingen VO(EU) nr. 833/2014
Y942Goederen vallen niet onder Vo. 2016/1141 van de CommissieDe aangegeven goederen vallen niet onder Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie
Y944Andere goederen dan bijlage VI Vo2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage VI (aardolieproducten) van Verordening (EU) 2017/1509
Y945Verbod n.v.t. voor persoonlijke bezittingen van reizigersNiet-commerciele goederen voor persoonlijk gebruik van reizigers die deel uitmaken van hun bagage (art. 10, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y946Goederen noodzakelijk voor officiele doeleinden Noord-KoreaGoederen die noodzakelijk zijn voor officiele doeleinden van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten in Noord-Korea of van internationale organisaties die overeenkomstig het internationale recht immuniteit genieten, of voor de persoonlijke goederen van hun personeel (art. 10, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y947Transactie voor humanitaire doeleinden Noord-KoreaTransactie waarvoor door de bevoegde autoriteit van de lidstaat toestemming is verleend voor humanitaire doeleinden (art. 10, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y948Andere goederen dan in bijlage VIII 2017/150Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage VIII (luxegoederen) van verordening (EU) 2017/150
Y949Niet omschreven in de voetnoten mbt de maatregel uitv.contr.Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten met betrekking tot de maatregel (Vo. 267/2012).Good other than those described in the footnotes linked to the measure (Reg 267/2012)
Y950Andere goederen dan met fluorkoolwaterstoffen voorgev. appAndere goederen dan met fluorkoolwaterstoffen voorgevulde apparatuur overeenkomstig Artikel 14.1 van Verordening 517/2014
Y951Vrijstelling FgasVrijstelling van de vermindering van de in de handel gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen krachtens artikel 16, lid 2, punten a), b), d) en e), van Verordening (EU) 2024/573
Y952Goederen vrijgesteld van art 2 bis, lid 1, van Vo 2016/44Goederen vrijgesteld van artikel 2, lid 1, onder a) van Verordening (EU) nr. 2016/44 van de Raad
Y953Goed. niet onderworpen aan Vo. 2016/44 mbt situatie in LibieGoederen die buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libie vallen
Y955Andere goederen dan bepaald in Vo (EU) 2024/573Andere goederen dan die welke onder het in artikel 4, lid 6, van Verordening (EU) 2024/573 vastgestelde invoerverbod vallen
Y956Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder de in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 517/2014 gedefinieerde vermindering van de in de EU op de markt gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen vallen
Y957Andere goederen dan in de voetnoten "MG ex Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage II, deel V, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y958Andere goederen dan omschreven in bijlage IV Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage IV (goud, titanium, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen) van Verordening (EU) 2017/1509
Y959Andere goederen dan omschreven in bijlage V Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage V (steenkool, ijzer en ijzererts) van Verordening (EU) 2017/1509)
Y960Andere goederen dan omschreven in bijlage VII Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage VII (koper, nikkel, zilver en zink) van Verordening (EU) 2017/1509
Y961Andere goederen dan omschreven in bijlage IX Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage IX (goud, edelmetaal en diamant) van Verordening (EU) 2017/1509
Y962Andere goederen dan omschreven in bijlage X Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage X (beelden) van Verordening (EU) 2017/1509
Y963Andere, dan vtn "MG" m.b.t. bijlage II, deel IV, Vo 1509/17Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage II, deel IV, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y964Niet omschreven in de voetnoten m.b.t de maatregelAndere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage XIa (Visserijproducten) van Verordening (EU) 2017/1509
Y965Niet omschreven in de voetnoten m.b.t de maatregelAndere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage XIb (Lood en looderts) van Verordening (EU) 2017/1509
Y966Andere, dan voetnoot "MG" mbt bijlage III van Vo. 267/2012Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage III van Verordening (EU) 267/2012)
Y967Niet omschreven in de voetnoten m.b.t de maatregelAndere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage XI quinquies (Geraffineerde aardolieproducten) van Verordening (EU) 2017/1509
Y968Goed met verkoopprijs van niet meer dan 50 Euro per liter
Y969Goederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpenKwikhoudende producten die essentieel zijn voor civiele bescherming en militaire toepassingen, of die zijn bestemd voor onderzoek, voor het ijken van instrumenten of voor gebruik als referentiestandaard (artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2017/852)
Y970Andere goederen dan die zijn omschreven in de voetnoten "MG"Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage II, deel VI, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y971Andere goederen dan die zijn omschreven in de voetnoten "MG"Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage II, deel VIII, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y972Vrijstelling FgasVrijstelling van de vermindering van de in de handel gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen krachtens artikel 16, lid 2, punt c),van Verordening (EU) 2024/573
Y976Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 1191/2014 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 van de Commissie gedefinieerde registratievereiste vallen
Y978Vrijstelling op grond van Verordening EU 2019/1793Vrijstelling op grond van artikel 1, lid 3 van Verordening (EU) 2019/1793
Y980Goederen die genieten van afwijking veterinaire controlesGoederen die genieten van een afwijking van de veterinaire controles overeenkomstig artikel 4, van GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2126 VAN DE COMMISSIE
Y981Vrijstelling uitvoer goederen (artikel. 1 lid 9 Vo 2021/442)Vrijstelling op grond van artikel 1, lid 9, van Verordening (EU) 2021/442 -: c) uitvoer van goederen die zijn aangekocht en/of geleverd via Covax, Unicef en PAHO, met als bestemming een ander aan Covax deelnemend land, d) donatie of wederverkoop, e) humanitaire noodhulp
Y983Verbodsbep. n.v.t. (art 2 lid 1 en 4 lid 1 Vo (EU) 2022/263)De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 4, lid 1, van Verordening (EU) 2022/263 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 2, lid 2 en 4, lid 3)
Y984Goederen niet uit/voor Donetsk, Cherson, Loegansk, ZaporizjaGoederen die niet afkomstig zijn uit of niet bestemd zijn voor de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraine in de oblasten Donetsk, Kherson, Luhansk en Zaporizhzhia
Y986Vrijstelling FgasVrijstelling van het invoerverbod overeenkomstig artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2024/573
Y987Verbodsbep nvt (art 2 lid 1 en 2 bis lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 2, lid 3 en 2 bis, lid 3)
Y988Vrijstelling Aanv. Recht US (art 3, Verord. 2020/1646)Een bewijs dat het product voor 10.11.2020 uit de Verenigde Staten naar de Unie is geexporteerd (Reg.2020 / 1646)
Y993Verbodsbepalingen n.v.t. (art 3 ter lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 ter, lid 3)
Y994Verbodsbep n.v.t (art 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5)
Y995And. goed. dan art 2 lid 1 en 2 bis lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y996Andere goederen dan art 3 ter, lid 1 Vo (EU) 2014/833Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y997Goederen niet uit of voor de Krim of SebastopolGoederen die niet afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor de Krim of Sebastopol (artikel 2, onder a), en artikel 2 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad)
Y998Goederen niet gebruikt in Krim of SebastopolEr zijn geen redelijke gronden om aan te nemen dat de goederen in de Krim of in Sebastopol zullen worden gebruikt (artikel 2 ter, lid 3, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad)