213 - SUPPORT DOCTYPE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
0005VERVOERSDOCUMENTArtikel 14, lid 1 en 2, Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
0006ONTHEFFING VERDRAG CHEMISCHE WAPENSOntheffing verdrag chemische wapens
0010VERGUNNING KOLENBELASTING)Art. 38 Wet belastingen op milieugrondslag
0011Vergunning EuratomKernenergiewet, Handboek VGEM, onderdeel 40.02.00
0023Consent als bedoeld in de Wet wapens en munitieConsent als bedoeld in artikel 14 Wet wapens en munitie
0027Invoerontheffing opiumwet afgegeven door min. Van VWSArt. 6 en 8 Opiumwet
0030INVENTARIS ALS BEDOELD IN WAARBORGWETInventaris als bedoeld in art. 50, 1e lid, waarborgwet 1986
0040DO040-Verklaring vernietiging goederen onder toezicht DouaneArt. 5 lid 37 letter c, DWU
8002VERKLARING NEDERLANDS STAMBOEKArt. 9 Fokkerijbesluit
8006ONTHEFFING VERDRAG CHEMISCHE WAPENS (VERDRAGSSTATEN)Uitvoeringswet verdrag Chemische wapens, Strategische goederen, Handboek VGEM, onderdeel 30.06.00
8007UITVOERVERGUNNING CHEMISCHE WAPENS (NIET VERDRAGSSTATEN)Uitvoeringswet verdrag Chemische wapens, Strategische goederen, Handboek VGEM, onderdeel 30.06.00
8009GEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR LEVENDE DIEREN (UITVOER)Art. 77 van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren
8016Uitvoerontheffing Opiumwet afgegeven door Min. van VWSArt. 6 en 8 Opiumwet
8022UITVOERVERGUNNING MILITAIRE GOEDEREN CDIUArt. 11 Besluit strategische goederen
8023Doorvoervergunning Militaire Goederen CDIUArt 5 Besluit Strategische Goederen
8025UITV.VERG.REG.GOED.TWEEERLEI GEBR. EGYPTE, SYRIE, OEKRAINEVergunning inzake Regeling goederen voor tweeerlei gebruik voor uitvoer naar Egypte, Syrie en de Oekraine
8031Individuele vergunning Regeling MinBuza.2023.15246-27Individuele vergunning Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders MinBuza.2023.15246-27
8032Globale vergunning Regeling MinBuza.2023.15246-27Globale vergunning Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders MinBuza.2023.15246-27
9004VERGUNNING IN HET KADER VAN VO. (EG) NR. 1186/2009Art. 7:2 Algemene douaneregeling
A001ECHTHEIDSCERTIFICAAT EMPEREUR TAFELDRUIVENCertificaat van echtheid druiven voor tafelgebruik `EMPEREUR`
A004ECHTHEIDSCERTIFICAAT TABAKCertificaat van echtheid tabak
A007ECHTHEIDSCERTIFICAAT BEVROREN RUNDVLEESEchtheidscertificaat - bevroren rundvlees (als "crops", "chucks and blades" en "briskets" aangeduide delen)
A008ECHTHEIDSCERTIFICAAT VERSE SINAASAPPELENCertificaat van echtheid verse sinaasappelen andere dan pomeransen "van hoge kwaliteit"
A009ECHTHEIDSCERTIFICAAT VERSE MINNEOLA`SCertificaat van echtheid verse mineolas
A010ECHTHEIDSCERTIFICAAT GECONCENTREERD SINAASAPPELSAPCertificaat van echtheid geconcentreerd sinaasappelsap
A014ECHTHEIDSCERTIFICAAT HANDGEMAAKTE PRODUCTEN (HANDICRAFTS)Certificaat van echtheid HANDI
A015ECHTHEIDSCERTIFICAAT HANDWEEFGETOUWEN PRODUCTEN (HANDLOOMS)Certificaat van echtheid (handweefgetouwen vervaardigde produkten van zijde of katoen)
A016Echtheidscertificaat rundsvlees - omlopenEchtheidscertificaat rundsvlees - omlopen
A017ECHTHEIDSCERTIFICAAT RUNDVLEESEchtheidscertificaat overeenkomstig de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
A019KWALITEITSCERTIFICAATKwaliteitscertificaat (Nitraat uit Chili)
A022Kopie echtheidscertificaat basmatirijstKopie van het echtheidscertificaat: Certificate of authenticity Basmati Rice for export to the European Union
A023ECHTHEIDSCERTIFICAAT RUNDVLEESEchtheidscertificaat runderen, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988
A030ECHTHEIDSCERIFICAAT VOOR UITVOER NAAR DE EU - GEURIGE RIJSTEchtheidscertificaat: "Certificate of authenticity for export to the European Union - Fragrant rice"
C001Gelijkwaardigheidsverklaring overeenkomst. Vo (EU) 2023/2834Gelijkwaardigheidsverklaring overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2023/2834
C006Uitvoervergunning CETA (Canada)Export permit (Besluit van de Raad (EU) 2017/37 (PB L 11))
C008Doc. afgegeven door de bevoegde autoriteit/instantie 3e LvODocument dat wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit of instantie van het derde land van oorsprong, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988
C012Certificaat voor de uitvoer van pasta naar de USA (P 2 cert)Certificaat voor de uitvoer van pasta naar de USA (P 2 certificaat)
C013CERTIFICAAT IMA1Certificaat IMA1
C014CERTIFICAAT V I 1V I 1-document
C015CERTIFICAAT V I 2V I 2-uittreksel
C017VI-1-doc, ingevuld conform Vo 2018/273, art 25, lid 2V I 1-document, ingevuld overeenkomstig Verordening (EU) 2018/273, artikel 25, lid 2
C018VI-2-uittreksel, ingevuld conform Vo 2018/273, art 25, lid 2V I 2-uittreksel, ingevuld overeenkomstig Verordening (EU) 2018/273, artikel 25, lid 2
C026BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET RUNDVEESTAMBOEK, RASZUIVERBewijs van inschrijving in het rundveestamboek, waaruit blijkt dat de dieren raszuiver zijn
C027AFSTAMMINGSCERTIFICAATAfstammingscertificaat
C034"Kimberley" EU-certificaat"Kimberley" EU-certificaat
C039STATISTISCH DOCUMENT ICCAT ZWAARDVISStatistisch document ICCAT zwaardvis
C040STATISTISCH DOCUMENT ICCAT OF IOTC GROOTOOGTONIJNStatistisch document ICCAT grootoogtonijn of statistisch document IOTC grootoogtonijn
C041Iccat-wederuitv.cert. blauwvintonijn (BFTRC)ÝVO 2023/2833¨Iccat-wederuitvoercertificaat voor blauwvintonijn (BFTRC) ÝVerordening (EU) 2023/2833¨
C042WEDERUITVOERCERTIFICAAT ICCAT ZWAARDVISWederuitvoercertificaat ICCAT zwaardvis
C043Iccat-, IOTC- of IATTC-certificaat wederuitv.grootoogtonijnIccat-, IOTC- of IATTC-certificaat voor de wederuitvoer van grootoogtonijn
C045Bewijs ConformiteitsverklaringBewijs bij de conformiteitsverklaring, waaruit blijkt dat er een bindende regeling bestaat voor het terugzenden van de houder met het oog op navulling (artikel 11, lid 4, van Verordening (EU) 2024/573)
C046WEEGCERTIFICAAT VOOR VERSE BANANENWeegcertificaat voor bananen
C047Iccat-vangstdocument voor blauwvintonijn (BCD)Iccat-vangstdocument voor blauwvintonijn (BCD)
C050CERTIFICAAT HOPCertificaat overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 (PB L 347)
C052UITVOERTOELATINGUitvoertoelating voor aan beperkingen onderhevige goederen en technologie
C053Lossingsdocument voor granenLossingsdocument voor granen (artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2023/2834)
C055VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING ZUIGFLESSEN VAN KUNSTSTOFVerklaring van overeenstemming (Bijlage IV van Verordening (EU) Nr. 10/2011)
C056CERTIFICAAT PELZEN EN VAN PELZEN VERVAARDIGDE GOEDERENCertificaat betreffende pelzen van bepaalde in het wild levende diersoorten en betreffende van dergelijke pelzen vervaardigde goederen die onder Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad vallen
C057Kopie van de conformiteitsverklaring - optie AKopie van de conformiteitsverklaring - optie A, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2016/879 en in de bijlage bij die verordening
C058CONFORM.VERKL. ALS GEDEFINIEERD IN ART. 5, LID 1 Vo 333/2011Conformiteitverklaring met de eindeafvalfase-criteria als gedefinieerd in Artikel 5, lid 1 van verordening (EU) nr. 333/2011 van de Raad
C060VERKLARING KEUKENGEREI UIT CHINA EN HONGKONGVerklaring die moet worden verstrekt bij elke zending keukengerei van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China, die onder de bepalingen van Verordening (EU) nr. 284/2011 valt
C064Uitvoer- of invoerverg. goederen mogelijk gebruik folteringUitvoer- of invoervergunning voor goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor folteringen (Verordening (EU) 2019/125 van de Raad)
C065Vergunning artikel 8 van Verordening (EU) 1143/2014Vergunning voor invasieve uitheemse soorten overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1143/2014
C067InvoervergunningInvoervergunning voor aan beperkingen onderworpen goederen en technologieen (Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad)
C068Algemene Unie-Uitvoervergunning EU GEA Vo 1236/2005Algemene Unie-Uitvoervergunning EU GEA (Verordening (EU) 2019/125 van de Raad)
C069Vergunning afgegeven door bevoegde autoriteit v. Noord-KoreaVergunning verstrekt door bevoegde autoriteit (Verordening (EU) 2017/1509)
C070Voorafgaande machtiging Beperkende maatregelen LibieVoorafgaande vergunning - Beperkende maatregelen tegen Libie - Verordening (EU) 2016/44 van de Raad
C071Bescheid voor verw. als afval ingevoerde kwik / kwikmengselsVoor verwijdering als afval ingevoerde kwik of kwikmengsels (artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2017/852)
C072Certificaat van registratie van het luchtvaartuigCertificaat van registratie van het luchtvaartuig in overeenstemming met het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van 7 december 1944
C073REACH-autorisatie Verordening (EG) nr. 1907/2006REACH-autorisatie overeenkomstig titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006
C074Zootechnisch Invoercertificaat Levende dierenZootechnische certificaat (Verordening (EU) 2016/1012, Artikel 37)
C075Inschrijvingsdocument stamboek cq fokregister levende dierenDocument waarin staat dat zij in een door een stamboekvereniging bijgehouden stamboek zullen worden ingeschreven of in een door een fokkerijgroepering bijgehouden fokregister zullen worden geregistreerd (Verordening (EU) 2016/1012, Artikel 37)
C076Vergunning verstrekt door bevoegde autoriteitVergunning verstrekt door bevoegde autoriteit (bijlage II, deel VI, van Verordening (EU) 2017/1509)
C077Vergunning verstrekt door bevoegde autoriteitVergunning verstrekt door bevoegde autoriteit (bijlage II, deel VIII, van Verordening (EU) 2017/1509)
C078Identificatiedocument paardachtigenIdentificatiedocument voor paardachtigen (Verordening (EU) 2016/1012, Artikel 32)
C079Kopie van de conformiteitsverklaring - optie AKopie van de conformiteitsverklaring - optie B, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2016/879 en in de bijlage bij die verordening
C080Vereenvoudigd VI 1-documentVereenvoudigd VI 1-document
C081Vereenvoudigd VI 1-document zelfcertificeringVereenvoudigd VI 1-document zelfcertificering
C082Conformiteits-verklaringKopie van de conformiteitsverklaring - optie C, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2016/879 en in de bijlage bij die verordening
C083Certificaat WijnZelfcertificeringscertificaat voor wijn geproduceerd in en ingevoerd uit het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie (handels- en samenwerkingsovereenkomst - aanhangsel 15-C)
C084Vrijstelling ogv art 3 en 4 van Verord. 2019/2122Vrijstelling op grond van de artikelen 3 en 4 van Verordening 2019/2122 (voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren, voor diagnose en onderzoek bestemde monsters)
C085Gemeenschap-pelijk gezondheids-document van binnenkomstGemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor planten en plantaardige producten (GGB-PP) (zoals opgenomen in afdeling C van deel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))
C089Uitvoervergunning Vaccins en Moeder- en werkcelbankenUitvoervergunning - Vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten) en werkzame stoffen, met inbegrip van de moedercelbanken en werkcelbanken die voor de vervaardiging van dergelijke vaccins worden gebruikt
C090Certificaat SENASADoor de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) van Argentinie afgegeven certificaat voor glazige mais
C091Uittreksel gelijkwaardigheidsverklaring, Vo (EU) 2023/2834Uittreksel van de gelijkwaardigheidsverklaring, Verordening (EU) 2023/2834
C092Iccat-overhevelingsaangifteIccat-overhevelingsaangifte
C093Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingenten NZOntvankelijkheidscertificaat voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 en 09.7897
C094Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingent NZOntvankelijkheidscertificaat voor het tariefcontingent met volgnummer 09.4456
C095Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingent NZOntvankelijkheidscertificaat voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.4518, 09.4519 en 09.4520
C100Nummer geregistreerd exporteurNummer geregistreerd exporteur
C119Officieel EASA certificaat van vrijgaveOfficieel certificaat van vrijgave - EASA-formulier 1 (aanhangsel I van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 748/2012), of een gelijkwaardig certificaat
C400Vergunning/Certificaat CITESOverlegging van het benodigde certificaat "CITES"
C401CITES-UITVOERVERGUNNING AFGEGEVEN DOOR EEN EU-LIDSTAATCites-uitvoervergunning of -wederuitvoercertificaat afgegeven door een EU-lidstaat
C402CITES-UITVOERVERGUNNING AFGEGEVEN DOOR EEN DERDE LANDCites-uitvoervergunning of -wederuitvoercertificaat afgegeven door een derde land
C403CITES-CERTIFICAAT VOOR REIZENDE TENTOONSTELLINGENCites-certificaat voor reizende tentoonstellingen
C404CITES-CERTIFICAAT VAN PERSOONLIJKE EIGENDOMCites-certificaat van persoonlijke eigendom
C405CITES- CERTIFICAAT VAN MONSTERVERZAMELINGCites-certificaat van monsterverzameling
C406CITES-CERTIFICAAT VOOR MUZIEKINSTRUMENTENCites-certificaat voor muziekinstrumenten
C605INFORMATIEBLAD INF3Informatieblad INF3
C612INTERNAL COMMUNITY TRANSIT DECLARATION T2F
C615OVERDRACHTSFORMULIER TR (T1)Overdrachtsformulier TR (T1)
C616OVERDRACHTSFORMULIER TR (T2)Overdrachtsformulier TR (T2)
C617OVERDRACHTSFORMULIER TR (T2F)Overdrachtsformulier TR (T2F)
C618LUCHTVAARTMANIFEST (T2F)Luchtvaartmanifest (T2F)
C619SCHEEPVAARTMANIFEST (T2F)Scheepvaartmanifest (T2F)
C620DOCUMENT T2LFDocument T2LF
C621Bewijs douanestatusBewijs van douanestatus: visserijlogboek, aangifte van aanlanding, aangifte van overlading of gegevens van het volgsysteem voor vaartuigen, zoals bepaald in artikel 199.1, onder e), van Verordening (EU) 2015/2447
C622CERTIFICAAT DOUANESTATUSCertificaat douanestatus
C623OVERLADINGSCERTIFICAAT EXP.1Overladingscertificaat EXP. 1
C624MILITAIR FORMULIER A302Formulier 302
C631Formele brief Min. van Industrie van VPO PartnerlandFormele brief waarin het gebruik van niet-houten of gerecycled materiaal voor papierproducten wordt bevestigd, afgegeven door het Ministerie van Industrie van het FLEGT VPO-partnerland waarin de papierproducten hun oorsprong hebben
C635CITES-ETIKETCites-etiket voor wetenschappelijk materiaal
C638CITES-INVOERVERGUNNINGCites-invoervergunning
C639CITES-KENNISGEVING VAN INVOERCites-kennisgeving van invoer
C640Gemeensch. gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB-A)Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor dieren (GGB-A) (zoals opgenomen in afdeling A van deel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))
C641VANGSTDOCUMENTDissostichus - Vangstdocument, invoer
C644CONTROLECERTIFICAAT BIOLOGISCHE PRODUCTENControlcertificaat voor biologische producten
C645Certificaat voor militaire uitrusting
C647BEVESTIGING VAN ONTVANGSTBevestiging van ontvangst
C651Electronisch administratief document voor accijnsgoederenElektronisch administratief document (e-AD), als bedoeld in artikel 3, van Verordening (EU) 2022/1636
C652BEGELEIDEND VERVOERSDOCUMENT WIJNBOUWPRODUCTENBegeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten
C656VANGSTDOCUMENT (UITVOER)Dissostichus - Vangstdocument, uitvoer
C657GezondheidscertificaatGezondheidscertificaat
C658Nooddoc.voor acc.goed.onder schorsing art9 lid1 VO 2022/1636Nooddocument voor overbrengingen van accijnsgoederen onder schorsing van accijns, als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) 2022/1636
C659VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE VERKLARINGVoorafgaandelijke schriftelijke verklaring
C660CERTIFICAAT MINERAALWATERKennisgeving van uitvoer
C661Uitdrukkelijke toestemming
C662Invoerbesluit
C666CERTIFICAAT FGISCertificaat van de Federal Grain Inspection Service (FGIS)
C667LABORATORIUMANALYSELaboratoriumanalyse
C668Certificaat van de natmaalderij-industrie van de VSCertificaat van de natmaalderij-industrie van de Verenigde Staten
C669KENNISGEVINGSDOCUMENTKennisgevingsdocument overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB L 190) - Artikel 4 en bijlage IA
C670VERVOERSDOCUMENTVervoersdocument overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB L 190) - Artikel 4 en bijlage IB
C671Certificaat van de Canadian Grain Commission (CGC)Certificaat van de Canadian Grain Commission (CGC)
C672DOCUMENT MET INFORMATIE BIJ OVERBRENGING VAN AFVALSTOFFEN.Document met begeleidende informatie bij overbrengingen van afvalstoffen zoals bedoeld bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB L 190) - Artikel 18 en bijlage VII
C673VANGSTCERTIFICAATVangstcertificaat
C676Invoer- en UitvoergunningDoor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten afgegeven invoer-/uitvoervergunning
C678Gemeensch. gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB-D)Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (GGB-D) (zoals opgenomen in afdeling D van deel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))
C679ATTESTAttest (betreffende zeehondenproducten), die voor 18 oktober 2015 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 737/2010 door een erkende instantie zijn afgegeven
C680KENNISGEVING VAN INVOER BETREFFENDE ZEEHONDENPRODUCTENSchriftelijke kennisgeving van invoer en een document waaruit blijkt dat de producten in het betrokken derde land zijn verkregen (betreffende zeehondenproducten)
C683VERKLARING INVOER ZEEHONDENNPRODUCTEN Vo 1007/2009Europese Unie - Verklaring voor het in de Unie op de markt brengen, overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten, van zeehondenproducten die afkomstig zijn van de jacht door Inuit- en andere inheemse gemeenschappen
C684Certificaat overeenkomstig model in bijlage Vo 949/2015Certicaat overeenkomstig het model vastgesteld in de bijlage van Verordening (EG) nr. 2015/949 (PB L 156, blz. 2)
C685Verslag resultaten bemonstering en analyse o.g.v. Vo 401/200Verslag met de resultaten van de bemonstering en analyse, uitgevoerd door een door de Canadese Grain Commission erkend laboratorium overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 401/2006 of daaraan gelijkwaardige vereisten
C687GEZONDHEIDSCERT.Gezondheidscertificaat als bedoeld in bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 884/2011 van de Commissie (PB L 343, blz. 140)
C688ANALYSE RAPPORTAnalyserapport als bedoeld in bijlage IV bij Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 884/2011 van de Commissie (PB L 343, blz. 140)
C689Uitvoerverg. afgeg. overeenkomstig Vo (EG) nr. 147/2003Uitvoervergunning afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 147/2003
C690FLEGT-invoervergunning voor houtFLEGT-invoervergunning voor hout
C692ANALYSE CERT. VAN UDSA, ZOALS IN VO 401/2006Resultaten van de bemonstering en analyse, uitgevoerd door een door het USDA erkend laboratorium in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie van 23 februari 2006
C700Informatieblad INF4Informatieblad INF4
C701Bewijs ConformiteitsverklaringNavulbare houder voor ozonafbrekende stoffen (artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2024/590), vergezeld van een conformiteitsverklaring, met inbegrip van bewijs van een bindende regeling voor het terugzenden van de houder met het oog op navulling (artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) 2024/590)
C710InformatiebladInformatieblad
D005HANDELSFACTUUR IN KADER VAN EEN VERBINTENISHandelsfactuur in het kader van een verbintenis
D008ANTI-DUMP DOCUMENTHandelsfactuur met een ondertekende verklaring
D017HANDELSFACTUUR IN HET KADER VAN EEN VERBINTENISHandelsfactuur in het kader van een verbintenis en verbinteniscertificaat voor uitvoer
D018HANDELSFACTUUR IN HET KADER VAN EEN VERBINTENISFactuur voor transacties die niet zijn vrijgesteld van antidumpingrechten
D020HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2022/58Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening 2022/58
D021Handelsfactuur ihkv verbintenis afgegeven voor 04.03.2024Handelsfactuur in het kader van een verbintenis, afgegeven voor 04.03.2024 overeenkomstig Verordening 2024/738
D022Handelsfact. fabrikant/importeur (bijl 3 Vo 2019/2131)Handelsfactuur van de fabrikant aan de handelaar met daarop een verklaring van de fabrikant zoals gespecificeerd in bijlage 3 van Verordening 2019/2131 en handelsfactuur van de handelaar aan de importeur
D023HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2024/1267Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1267
D024HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2024/1268Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1268
E012UITVOERVERGUNNING CULTUURGOEDERENUitvoervergunning "Cultuurgoederen" (Verordening (EG) nr. 116/2009)
E013UITVOERVERG./ONTH.GEREGULEERDE EN OZON-GEVAARLIJKE STOFFENUitvoervergunning "gereguleerde stoffen" (ozon), afgegeven door de Commissie.
E014Uitvoercertificaat - ZuivelproductenUitvoercertificaat voor zuivelproducten in het kader van een contingent overeenkomstig Verordening (EU) 2020/761
E017UITV. CERT. AFGEGEV. BEVOEGDE AUTORITEITEN DERDE LANDUitvoercertificaat afgegeven door de bevoegde autoriteiten van een derde land
E020Uitvoervergunning wapens Vo EU 258/2012Uitvoervergunning voor vuurwapens (Verordening (EU) nr. 258/2012).
E990UITV.VERG.VOOR GOEDEREN DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR FOLTERINGUitvoervergunning voor goederen die gebruikt kunnen worden voor foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen
I004TOEZICHTSDOCUMENTToezichtsdocument afgegeven door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat en geldig in de hele EU
L001INVOERCERTIFICAAT AGRIMInvoercertificaat AGRIM
L079INVOERVERGUNNING TEXTIELPRODUCTENTextielprodukten: invoervergunning
L081CERTIFICAAT VAN EEN ANALYSECertificaat van een analyse (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie)
L082OVEREENSTEMMINGS-CERTIFICAATOvereenstemmingscertificaat (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie)
L100VERGUNNING GEREGULEERDE STOFFENInvoervergunning door de Commissie verleend "gereguleerde stoffen" (ozonlaag)
L116KIMBERLEY CERTIFICAATKimberleyprocescertificaat
L135INVOERVERGUNNING (PRECURSOREN)Invoervergunning (precursoren) afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de importeur gevestigd is
L136GOEDEREN DIE OZONAFBREKENDE STOFFEN BEVATTENGoederen die ozonafbrekende stoffen bevatten, of daarop gebaseerd zijn, en die worden gebruikt als grondstof of ten behoeve van analytisch en laboratoriumgebruik
L137Invoervergunning art 3 quaterdecies, lid 5 Vo 833/2014 (BG)Invoervergunning op grond van artikel 3 quaterdecies, lid 5, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (Bulgarije)
L138Invoervergunning art 3 quaterdecies, lid 6 Vo 833/2014 (HR)Invoervergunning op grond van artikel 3 quaterdecies, lid 6, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (Kroatie)
L139Invoergunning art 3 octies lid 7 Vo (EU) 833/2014Invoervergunning op grond van artikel 3 octies, lid 7, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L142Invoervergunning art 3 decies lid 3 quater Vo (EU) 833/2014Invoervergunning op grond van artikel 3 decies lid 3 quater, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L143Invoerverg. (art 12 ter, lid 2 Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 12 ter, lid 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L144Invoerverg. (art 3 decies lid 3 sexies Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 decies, lid 3 sexies, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L146Invoerverg. (art 3 septdecies, lid 7, Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 septdecies, lid 7, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L147Bewijs LvO (art 3 septdecies, lid 10, Vo (EU) 833/2014)Bewijs van het land van oorsprong van de diamanten of diamant bevattende producten die in een derde land als basismateriaal voor de verwerking van het product worden gebruikt (artikel 3 septdecies, lid 10, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad) ? ?
L838Invoervergunning (art 3 sexdecies, lid 7 Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 sexdecies, lid 7 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
N002Normcontrolecert. mbt EU-handelsnormen verse groenten/fruitNormcontrolecertificaat met betrekking tot de overeenstemming met de EU-handelsnormen voor verse groenten en fruit
N003Kwaliteitscertificaat
N018ATR CERTIFICAATATR certificaat
N325Pro-forma factuur
N337Aangifte tot tijdelijke opslagSummiere aangifte voor tijdelijke opslag
N355Summiere aangifte binnenkomstSummiere aangifte bij binnenkomst
N380Handelsfactuur
N710SCHEEPVAARTMANIFEST (T1)Scheepvaartmanifest (T1)
N820TRANSIT DECLARATION T
N821EXTERNAL COMMUNITY TRANSIT DECLARATION COMMON TRANSIT T1Aangifte tot plaatsing onder de regeling extern communautair douanevervoer/gemeenschappelijk douanevervoer; T1
N822INTERNAL COMMUNITY TRANSIT DECLARATION T2Aangifte tot plaatsing onder de regeling intern communautair douanevervoer; T2
N825DOCUMENT T2LDocument T2L
N830Goederenaangifte ten uitvoerGoederenaangifte ten uitvoer
N851FYTOSANITAIR CERTIFICAATFytosanitair certificaat
N852ANALYSE- EN GEZONDHEIDSCERTIFICAATAnalyse- en gezondheidscertificaat
N853Gemeensch. gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB-P)Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor producten (GGB-P) (zoals opgenomen in afdeling B van deel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))
N864Factuur- of oorsprongsverklaring, exporteurFactuurverklaring of oorsprongsverklaring, opgesteld door een exporteur op een factuur of op een ander handelsdocument.
N933CARGO DECL AANKOMSTCargo declaration (aankomst)
N935FactuurFactuur op grond waarvan de douanewaarde van de in te voeren goederen wordt aangegeven
N941Vergunning onder embargo geplaatste goederen
N951Formulier TIF
N954EUR. 1 CERTIFICAATCertificaat inzake goederenverkeer EUR. 1
U004BEWIJS VAN OORSPRONGCertificaat van oorsprong voor de invoer in de Europese Unie van producten waarvoor bijzondere niet-preferentiele invoerregelingen gelden, opgesteld overeenkomstig artikel 57 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie
U005OORSPRONGSBENAMINGSCERTIFICAATOorsprongsbenamingscertificaat, afgegeven door de bevoegde instanties
U045CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR-MEDCertificaten inzake goederenverkeer EUR-MED
U048FACTUURVERKLARING EUR-MEDFactuurverklaring EUR-MED
U059VERKLARING VAN OORSPRONGVerklaring van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation "
U062Verklaring CETA (Canada)Verwijzing naar bijlage 5-A van Besluit van de Raad (EU) 2017/37 (PB L 11)
U063Bewijs van oorsprong met verklaring JordanieBewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: `Derogation - Annex II(a) of Protocol 3 - name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan`
U067Cert.EUR.1 met vermelding derogation-decision 1/2022Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding "Derogation - Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022" of "Derogation - Decision no 1/2022 du comite de cooperation douaniere AfOA-UE du 19 octobre 2022"GPA VELD E.6
U068BEWIJS VAN OORSPRONG APP. 2ABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"
U069BEWIJS VAN OORSPRONG APP. 5Bewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"
U071BEWIJS VAN OORSPRONG APP. 2ABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring: "Product van oorsprong in overeenstemming met aanhangsel 2A van bijlage II (betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking)" (PB L 346/2012, 15.12.2012)
U074CERTIFICAAT VAN OORSPRONG INVOER LANDBOUWPRODUCTENCertificaat van oorsprong voor de invoer van landbouwproducten in de Europese Unie, gebruikt in het kader van tariefcontingenten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2020/1988
U075Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 (op voorwaarde dat in vak 7 de opmerking Overgangsregels is ingevuld) in het kader van de pan-Euro-mediterrane overgangsregels van oorsprong
U076Oorspr.verkl. ihkv de pan-Euro-mediterrane overgangsregelsOorsprongsverklaring (op voorwaarde dat in de verklaring oorsprong in overeenstemming met de overgangsregels is vermeld) in het kader van de pan-Euro-mediterrane overgangsregels van oorsprong
U084CVO bijzondere niet-pref. invoerregelingCertificaat van oorsprong voor de invoer in de Europese Unie van producten waarvoor bijzondere niet-preferentiele invoerregelingen gelden, opgesteld overeenkomstig artikel 57 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie en artikel 15 bis van de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
U088Oorsprongsverklaring handelsovereenkomst (CETA) CA en EUOorsprongsverklaring met vermelding van de EU-oorsprong, in het kader van de brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie
U090Certificaat EUR. 1 EUR-MEDCertificaten inzake goederenverkeer EUR.1 - Certificaten inzake goederenverkeer EUR MED (op voorwaarde dat de opmerking "no cumulation applied" in vak 7 is aangekruist) ten bewijze van de oorsprong uit de Europese Gemeenschap, in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat.
U091Factuurverklaring EUR-MEDFactuurverklaring - Factuurverklaring EUR MED (op voorwaarde dat de verklaring de opmerking "no cumulation applied" bevat) ten bewijze van de oorsprong uit de Europese Gemeenschap, in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat.
U099Cert. EUR.1 met verm. "Derogation-Regulation (EU) 2017/882"Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding "Derogation-Regulation (EU) 2017/882"
U101Attest van oorsprong SingaporeAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in Singapore
U110Attest van oorsprong JapanAttest van oorsprong (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.17, lid 5, onder a), van de EPO tussen de EU en Japan)
U111Attest van oorsprong JapanAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.17, lid 5, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan)
U112EPO informatie EU en JapanAan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan)
U113Attest van oorspr opgesteld door een geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is dan 10 000 EUR
U114Attest van oorspr opgesteld door een geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten hoger is dan 10 000 EUR
U115Attest vn oorspr opgesteld door niet-geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is dan 10 000 EUR
U116Attest van oorsprong (art. 56, lid 4, punt a), TCA EU en VKAttest van oorsprong (artikel 56, lid 4, punt a) van de TCA tussen de EU en UK)
U117Bekende informatie bij exporteur (art. 58) TCA EU en VKAan de importeur bekende informatie (artikel 58 van de TCA tussen de EU en UK)
U118Attest van oorsprong meerdere zendingen GBAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 56, lid 4, punt b) van de TCA tussen de EU en UK)
U119Attest van oorsprong (Derogation - UVo 2024/1288)Attest van oorsprong (Derogation - Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1288)
U120Attest van oorsprong FTA tussen EU en NZAttest van oorsprong (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.18, lid 4, onder a), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U121Attest van oorsprong meerdere zendingen FTA tussen EU en NZAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.18, lid 4, onder b), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U122Bekende info bij importeur (art 3.16, lid 2b FTA EU en NZ)Aan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U161Factuur- of oorsprongsverklaringFactuur- of oorsprongsverklaring, opgesteld door eender welke exporteur op een factuur of een ander handelsdocument in het kader van SAP, waarbij de totale waarde van de producten van oorsprong niet hoger is dan 6 000 EUR, overeenkomstig artikel 75 van Verordening 2015/2447
U162Factuur- of oorsprongsverklaringFactuurverklaring of oorsprongsverklaring van de exporteur op een factuur of een ander handelsdocument, buiten het APS en evenmin in het EUR-MED-kader waarbij de totale waarde van de producten van oorsprong niet hoger is dan 6 000 EUR
U163Factuur- of oorsprongsverklaringFactuurverklaring of oorsprongsverklaring EUR-MED van de exporteur op een factuur of een ander handelsdocument, waarbij de totale waarde van de producten van oorsprong niet hoger is dan 6 000 EUR
U164Oorsprongsbew. geregistreerd exporteur waarde <= 6.000 EURAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de verzonden producten van oorsprong niet hoger is dan 6 000 EUR
U165Oorsprongsbew. geregistreerd exporteur waarde > 6.000 EURAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de verzonden producten van oorsprong hoger is dan 6 000 EUR
U166Oorsprongsbew. niet geregistr. exporteur. Waarde <=6.000 EURAttest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd exporteur in het kader van SAP waarbij de totale waarde van de verzonden producten van oorsprong niet hoger is dan 6 000 EUR
U167Oorsprongsbew. niet geregistr. exporteur. Waarde >6.000 EURAttest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd EU-wederverzender in het kader van SAP, waarbij de totale waarde van de producten van oorsprong van de op te splitsen oorspronkelijke zending hoger is dan 6 000 EUR
U168Vervang. oorsprongs/factuur/attest verklaring van exporteurVervangende oorsprongsverklaring, vervangende factuurverklaring of vervangend attest van oorsprong, opgesteld door een TOEGELATEN exporteur of door een GEREGISTREERDE exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending niet hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2, punt a, van Verordening 2015/2447GPA veld E.6.
U169Vervang. oorsprongs/factuur/attest verklaring van exporteurVervangende oorsprongsverklaring, vervangende factuurverklaring of vervangend attest van oorsprong, opgesteld door een TOEGELATEN exporteur of door een GEREGISTREERDE exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2, punt a, van Verordening 2015/2447GPA veld E.6.
U170Vervangende oorsprongs/factuur-verklaring van verzenderVervangende oorsprongsverklaring of vervangende factuurverklaring, opgesteld door een wederverzender wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending niet hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2,onder b), van Verordening 2015/2447
U171Vervangende oorsprongs/factuur-verklaring van verzenderVervangende oorsprongsverklaring of vervangende factuurverklaring, opgesteld door een wederverzender wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2,onder c), van Verordening 2015/2447
U176Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 DerogationCertificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA - EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021 Derogation - Decision NO 1/2021 du Comite de Cooperation Douaniere AfOA - UE du 2 aout 2021
U177BEW. VAN OORSPRONG Derogation - Annex B(a) EU-Singapore FTABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Derogation - Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of `originating products` and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".
U178Bew. van oorsprong Annex ORIG-2ABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A".
U500Formulier EUR.2
X001UITVOERCERTIFICAAT AGREXUitvoercertificaat AGREX
X035UITVOERVERGUNNING PRECURSORENUitvoervergunning (precursoren) afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is.
X060INDIVIDUELE UITVOERVERGUNNINGIndividuele uitvoervergunning - artikel 12, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X061UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU001 BIJLAGE II AUniale algemene uitvoervergunning nr. EU001 - BIJLAGE II A - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X062UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU002 BIJLAGE II BUniale algemene uitvoervergunning nr. EU002 - BIJLAGE II B - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X063UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU003 BIJLAGE IICUniale algemene uitvoervergunning nr. EU003 - BIJLAGE II C - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X064UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU004 BIJLAGE II DUniale algemene uitvoervergunning nr. EU004 - BIJLAGE II D - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X065UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU005 BIJLAGE II EUniale algemene uitvoervergunning nr. EU005 - BIJLAGE II E - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X066UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU006 BIJLAGE II FUniale algemene uitvoervergunning nr. EU006 - BIJLAGE II F - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X067UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU007 BIJLAGE II GUniale algemene uitvoervergunning nr. EU007 - BIJLAGE II G - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X068UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU008 BIJLAGE II HUniale algemene uitvoervergunning nr. EU008 - BIJLAGE II H - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X070GLOBALE UITVOERVERGUNNINGGlobale uitvoervergunning - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X071NAT. ALGEMENE UITVOERVERGUNNINGEN IN NAT. STAATSBLADENNationale algemene uitvoervergunningen in nationale staatsbladen - BIJLAGE III C - als bedoeld in artikel 12, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X072DOORVOERVERGUNNING VOOR PROCEDUREVOOR TWEETLEI GEBRUIKDoorvoervergunning voor producten voor tweeerlei gebruik - als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X802Uitvoergunning (art. 2 sexies, leden 1 en 3 Vo (EU) 692/2014Uitvoervergunning op grond van artikel 2 sexies, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad
X803Uitvoerverg art 1 sexies lid4 en 1 septies bis lid1 765/2006Uitvoervergunning krachtens de artikelen 1 sexies, lid 4 en 1 septies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X804Uitvoervergunning artikel 1 septies, lid 5 Vo (EG) 765/2006De verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septies, lid 5 - uitvoervergunning)
X805Uitvoervergunning (art 1 septies, lid 4 Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 4, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X806Uitvoerverg. (art 1 septies, lid 5 bis Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X807Uitvoervergunning (art 1 vicies bis, lid 7 Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 vicies bis, lid 7, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X808Uitvoerverg. (art 1 septies, lid 4 bis Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 4 bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X817Uitvoervergunning (art 3 septies lid 4 Vo (EU) 2014/833)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 septies, lid 4, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X819Uitvoervergunning (art 3 lid 6 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3, lid 6, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X823Uitvoervergunning (art 3 nonies, lid 4 Vo (EU) 833/2014))Uitvoervergunning op grond van artikel 3 nonies, lid 4 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X824Uitvoervergunning (art 3 nonies, lid 4 bis Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 nonies, lid 4 bis, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X830Uitvoervergunning (art 3 quater, lid 6 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X831Uitvoerverg. (art 3 quater, lid 6 quater Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6 quater, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X832Uitvoerverg. (art 3 quater lid 6 sexies Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6 sexies, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X834Uitvoervergunning (art 3 duodecies, lid 5 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X835Uitvoerverg. (art 3 duodecies, lid 5 bis Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 bis van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X836Uitvoerverg (art 2,lid4,b,of art 2 bis,lid4,b) Vo 833/2014)Uitvoervergunning krachtens de artikelen 2, lid 4, onder b), of artikel 2 bis, lid 4, onder b), van Verordening (EU) nr. 833/20143 van de Raad
X837Uitvoerverg. (art 3 duodecies lid 5 ter Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 ter, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X839Uitvoervergunning art 3 quater, lid 6 bis Vo (EU) 833/2014Uitvoervergunning krachtens artikel 3 quater, lid 6 bis, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X840Uitvoervergunning (art 5 octodecies lid 1 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning krachtens artikel 5 octodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X842Uitvoerverg. (art 5 quindecies, lid 10, Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning krachtens artikel 5 quindecies, lid 10, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X985Uitvoervergunning (art 7 Vo (EU) 2022/263)Uitvoervergunning op grond van artikel 7, van Verordening (EU) 2022/263 van de Raad
X990Uitvoerv. art 2 lid 4 of 2 bis lid 4 en 2 ter lid 1 833/2014Uitvoervergunning krachtens de artikelen 2, lid 4 of 2 bis, lid 4 en 2 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X991Uitvoerverg. art. 2, lid 5 en 2 bis, lid 5 Vo (EG) 833/2014De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in de artikelen 2, lid 5 en 2 bis, lid 5 - uitvoervergunning)
X992Uitvoerverg of noodgeval (art 3 ter lid 4 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning of noodgeval op grond van artikel 3 ter, lid 4, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X993Uitvoerverg. (art 2, lid 3 onder a) of b) Vo (EU) 2023/1529)Uitvoervergunning krachtens artikel 2, lid 3, onder a), of artikel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EU) 2023/1529 van de Raad