T03 - BESCHEIDCODE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
0005VERVOERSDOCUMENTUitvoeringsbesluit accijns art. 3a
0010Vergunning KolenbelastingArt. 38 Wet belastingen op milieugrondslag en Handboek Douane 200.00 00 Mededeling 18 paragraaf 18.6
0027Invoerontheffing opiumwet afgegeven door min. Van VWSArt. 6 en 8 Opiumwet
0030INVENTARIS ALS BEDOELD IN WAARBORGWETInventaris als bedoeld in art. 50, 1e lid, waarborgwet 1986
0040DO040-Verklaring vernietiging goederen onder toezicht DouaneArt. 5 lid 37 letter c, DWU
1119VOORFIXATIECERTIFICAAT LANDBOUW IN DEPOT BIJ PRODUCTSCHAPArt. 24 Vo. (EG) No. 376/2008 en Art. 3:8 Algemene douaneregeling
1998FICTIEF
2095FORMULIER ZEKERHEID RVO(INVOER)
8002VERKLARING NEDERLANDS STAMBOEKArt. 9 Fokkerijbesluit
8004UITVOERCERTIFICAAT PREFERENTIELE REGELING KAASUitvoercertificaat preferentiele regeling kaas
8005OORSPRONGS-EN GELDIGHEIDSCERT. VOOR UITVOER VAN BEP. KAASOorsprongs- en geldigheidscertificaat voor uitvoer van bepaalde kaas
8016Uitvoerontheffing Opiumwet afgegeven door Min. van VWSArt. 6 en 8 Opiumwet
8023Doorvoervergunning Militaire Goederen CDIUArt 5 Besluit Strategische Goederen
8030VERGUNNING VERZAMELZENDING UITVOERBeleidsbesluit nr. 2009/2057
8031Individuele vergunning Regeling MinBuza.2023.15246-27Individuele vergunning Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders MinBuza.2023.15246-27
8032Globale vergunning Regeling MinBuza.2023.15246-27Globale vergunning Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders MinBuza.2023.15246-27
9003PRO FORMA, VOORLOPIGE FACTUUR OF EEN WAARDEVERKLARINGCommentaar 7 punt 9 en 10 van het Comite Douanewetboek, afdeling douanewaarde. UNECE recommendation 01 code 325
9004VERGUNNING IN HET KADER VAN VO. (EG) NR. 1186/2009Art. 7:2 Algemene douaneregeling
A016Echtheidscertificaat rundsvlees - omlopen
A017Echtheids-certificaat RundvleesEchtheidscertificaat overeenkomstig de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
A022Kopie echtheidscertificaat basmatirijstKopie van het echtheidscertificaat: Certificate of authenticity Basmati Rice for export to the European Union
A023Echtheidscertificaat runderenEchtheidscertificaat runderen, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988
A030ECHTHEIDSCERIFICAAT VOOR UITVOER NAAR DE EU - GEURIGE RIJST
C001Gelijkwaardigheidsverklaring overeenkomst. Vo (EU) 2023/2834Gelijkwaardigheidsverklaring overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2023/2834
C034"Kimberley" EU-certificaat
C040Statistisch document Iccat, IOTC of IATTC grootoogtonijnStatistisch document van Iccat, IOTC of IATTC voor grootoogtonijn
C041Iccat-wederuitv.cert. blauwvintonijn (BFTRC)ÝVO 2023/2833¨Iccat-wederuitvoercertificaat voor blauwvintonijn (BFTRC) ÝVerordening (EU) 2023/2833¨
C043Iccat-, IOTC- of IATTC-certificaat wederuitv.grootoogtonijnIccat-, IOTC- of IATTC-certificaat voor de wederuitvoer van grootoogtonijn
C045Bewijs ConformiteitsverklaringBewijs bij de conformiteitsverklaring, waaruit blijkt dat er een bindende regeling bestaat voor het terugzenden van de houder met het oog op navulling (artikel 11, lid 4, van Verordening (EU) 2024/573)
C073REACH-autorisatie Verordening (EG) nr. 1907/2006REACH-autorisatie overeenkomstig titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006
C082Conformiteits-verklaringKopie van de conformiteitsverklaring - optie C, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2016/879 en in de bijlage bij die verordening
C083Certificaat WijnZelfcertificeringscertificaat voor wijn geproduceerd in en ingevoerd uit het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie (handels- en samenwerkingsovereenkomst - aanhangsel 15-C)
C084Vrijstelling ogv art 3 en 4 van Verord. 2019/2122Vrijstelling op grond van de artikelen 3 en 4 van Verordening 2019/2122 (voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren, voor diagnose en onderzoek bestemde monsters, en monsters voor productanalyse en kwaliteitstests)invoer
C085Gemeenschap-pelijk gezondheids-document van binnenkomstGemeenschap-pelijk gezond-heidsdocument van binnenkomst voor planten en plantaardige producten (GGB-PP) (zoals opgenomen in afdeling C van deel 2 van bijlage II bij Uitvoerings-verordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))Uitsluitend invoer
C089Uitvoervergunning Vaccins en Moeder- en werkcelbankenUitvoervergunning - Vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten) en werkzame stoffen, met inbegrip van de moedercelbanken en werkcelbanken die voor de vervaardiging van dergelijke vaccins worden gebruikt
C090Certificaat SENASADoor de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) van Argentinie afgegeven certificaat voor glazige mais
C091Uittreksel gelijkwaardigheidsverklaring, Vo (EU) 2023/2834Uittreksel van de gelijkwaardigheidsverklaring, Verordening (EU) 2023/2834
C092Iccat-overhevelingsaangifteIccat-overhevelingsaangifte
C093Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingenten NZOntvankelijkheidscertificaat voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 en 09.7897
C094Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingent NZOntvankelijkheidscertificaat voor het tariefcontingent met volgnummer 09.4456
C095Ontvankelijkheidscertificaat voor tariefcontingent NZOntvankelijkheidscertificaat voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.4518, 09.4519 en 09.4520
C651Electronisch administratief document voor accijnsgoederenElektronisch administratief document (e-AD), als bedoeld in artikel 3, van Verordening (EU) 2022/1636
C658Nooddoc.voor acc.goed.onder schorsing art9 lid1 VO 2022/1636Nooddocument voor overbrengingen van accijnsgoederen onder schorsing van accijns, als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) 2022/1636
C668Certificaat van de natmaalderij-industrie van de VSCertificaat van de natmaalderij-industrie van de Verenigde Staten
C689Uitvoerverg. afgeg. overeenkomstig Vo (EG) nr. 147/2003Uitvoervergunning afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 147/2003Uitvoer
C701Bewijs ConformiteitsverklaringNavulbare houder voor ozonafbrekende stoffen (artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2024/590), vergezeld van een conformiteitsverklaring, met inbegrip van bewijs van een bindende regeling voor het terugzenden van de houder met het oog op navulling (artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) 2024/590)
C715Nummer voor het eenloketsysteem bij invoer (IOSS-nummer)Nummer voor het eenloketsysteem bij invoer (IOSS-nummer) - individueel btw-identificatienummer (artikel 369 octodecies van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)Vermeld het van toepassing zijnde speciale IOSS BTW nummer in het veld "Referentienummer".
D020HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2022/58Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening 2022/58
D021Handelsfactuur ihkv verbintenis afgegeven voor 04.03.2024Handelsfactuur in het kader van een verbintenis, afgegeven voor 04.03.2024 overeenkomstig Verordening 2024/738
D022Handelsfact. fabrikant/importeur (bijl 3 Vo 2019/2131)Handelsfactuur van de fabrikant aan de handelaar met daarop een verklaring van de fabrikant zoals gespecificeerd in bijlage 3 van Verordening 2019/2131 en handelsfactuur van de handelaar aan de importeurinvoer
D023HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2024/1267Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1267
D024HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2024/1268Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1268
E014Uitvoercertificaat - ZuivelproductenUitvoercertificaat voor zuivelproducten in het kader van een contingent overeenkomstig Verordening (EU) 2020/761
K020Tariefcontingent volgnr. 09.8250Tariefcontingent - volgnummer 09.8250 aangevraagd en niet uitgeput.
K022Tariefcontingent volgnr. 09.8251Tariefcontingent - volgnummer 09.8251 aangevraagd en niet uitgeput.
K025Tariefcontingent volgnr. 09.8258Tariefcontingent - volgnummer 09.8258 aangevraagd en niet uitgeput.
K026Tariefcontingent volgnr. 09.8259Tariefcontingent - volgnummer 09.825 aangevraagd en niet uitgeput.
K027Tariefcontingent volgnr. 09.8253Tariefcontingent - volgnummer 09.8253 aangevraagd en niet uitgeput.
K028Tariefcontingent volgnr. 09.8255Tariefcontingent - volgnummer 09.8255 aangevraagd en niet uitgeput.
K029Tariefcontingent volgnr. 09.8256Tariefcontingent - volgnummer 09.8256 aangevraagd en niet uitgeput.
K030Tariefcontingent volgnr. 09.8260Tariefcontingent - volgnummer 09.8260 aangevraagd en niet uitgeput.
K031Tariefcontingent volgnr. 09.8261Tariefcontingent - volgnummer 09.8261 aangevraagd en niet uitgeput.
L081CERTIFICAAT VAN EEN ANALYSECertificaat van een analyse (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie)
L082OVEREENSTEMMINGSCERTIFICAATOvereenstemmingscertificaat (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie)
L137Invoervergunning art 3 quaterdecies, lid 5 Vo 833/2014 (BG)Invoervergunning op grond van artikel 3 quaterdecies, lid 5, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (Bulgarije)
L138Invoervergunning art 3 quaterdecies, lid 6 Vo 833/2014 (HR)Invoervergunning op grond van artikel 3 quaterdecies, lid 6, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (Kroatie)
L139Invoergunning art 3 octies lid 7 Vo (EU) 833/2014Invoervergunning op grond van artikel 3 octies, lid 7, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L142Invoervergunning art 3 decies lid 3 quater Vo (EU) 833/2014Invoervergunning op grond van artikel 3 decies lid 3 quater, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L143Invoerverg. (art 12 ter, lid 2 Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 12 ter, lid 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L144Invoerverg. (art 3 decies lid 3 sexies Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 decies, lid 3 sexies, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L146Invoerverg. (art 3 septdecies, lid 7, Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 septdecies, lid 7, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L147Bewijs LvO (art 3 septdecies, lid 10, Vo (EU) 833/2014)Bewijs van het land van oorsprong van de diamanten of diamant bevattende producten die in een derde land als basismateriaal voor de verwerking van het product worden gebruikt (artikel 3 septdecies, lid 10, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad) ? ?
L838Invoervergunning (art 3 sexdecies, lid 7 Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 sexdecies, lid 7 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
N337Aangifte tot tijdelijke opslag
N851FYTOSANITAIR CERTIFICAATFytosanitair certificaat
U059VERKLARING VAN OORSPRONGVerklaring van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation "
U067Cert.EUR.1 met vermelding derogation-decision 1/2022Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding "Derogation - Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022" of "Derogation - Decision no 1/2022 du comite de cooperation douaniere AfOA-UE du 19 octobre 2022"GPA VELD E.6
U074CERTIFICAAT VAN OORSPRONG INVOER LANDBOUWPRODUCTENCertificaat van oorsprong voor de invoer van landbouwproducten in de Europese Unie, gebruikt in het kader van tariefcontingenten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2020/1988
U075Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 (op voorwaarde dat in vak 7 de opmerking Overgangsregels is ingevuld) in het kader van de pan-Euro-mediterrane overgangsregels van oorsprongGPA veld E.6 bescheidnummer verplicht
U076Oorspr.verkl. ihkv de pan-Euro-mediterrane overgangsregelsOorsprongsverklaring (op voorwaarde dat in de verklaring oorsprong in overeenstemming met de overgangsregels is vermeld) in het kader van de pan-Euro-mediterrane overgangsregels van oorsprongGPA veld E.6
U077Alternatief oorsprongsbewijsAlle alternatieve bewijzen die nodig zijn om de oorsprong van de producten aan te tonen indien de marktdeelnemers niet in staat zijn het certificaat van oorsprong over te leggenGPA veld E.6
U084Certificaat van oorsprong bijz. niet-pref. invoerregelingenCertificaat van oorsprong voor de invoer in de Europese Unie van producten waarvoor bijzondere niet-preferentiele invoerregelingen gelden, opgesteld overeenkomstig artikel 57 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie en artikel 15 bis van de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
U101Attest van oorsprong SingaporeAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in SingaporeGPA VELD E.6
U112EPO informatie EU en JapanAan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan)Aan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan)GPA veld E.6
U113Attest van oorspr opgesteld door een geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U114Attest van oorspr opgesteld door een geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U115Attest vn oorspr opgesteld door niet-geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U116Attest van oorsprong (art. 56, lid 4, punt a), TCA EU en VKAttest van oorsprong (artikel 56, lid 4, punt a) van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U117Bekende informatie bij exporteur (art. 58) TCA EU en VKAan de importeur bekende informatie (artikel 58 van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U118Attest van oorsprong meerdere zendingen GBAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 56, lid 4, punt b) van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U119Attest van oorsprong (Derogation - UVo 2024/1288)Attest van oorsprong (Derogation - Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1288)
U120Attest van oorsprong FTA tussen EU en NZAttest van oorsprong (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.18, lid 4, onder a), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U121Attest van oorsprong meerdere zendingen FTA tussen EU en NZAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 3.16, lid 2, onder a), en artikel 3.18, lid 4, onder b), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U122Bekende info bij importeur (art 3.16, lid 2b FTA EU en NZ)Aan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland)GPA VELD E.6
U168Vervang. oorsprongs/factuur/attest verklaring van exporteurVervangende oorsprongsverklaring, vervangende factuurverklaring of vervangend attest van oorsprong, opgesteld door een TOEGELATEN exporteur of door een GEREGISTREERDE exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending niet hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2, punt a, van Verordening 2015/2447GPA veld E.6.
U169Vervang. oorsprongs/factuur/attest verklaring van exporteurVervangende oorsprongsverklaring, vervangende factuurverklaring of vervangend attest van oorsprong, opgesteld door een TOEGELATEN exporteur of door een GEREGISTREERDE exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2, punt a, van Verordening 2015/2447GPA veld E.6.
U176Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 DerogationCertificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA - EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021 Derogation - Decision NO 1/2021 du Comite de Cooperation Douaniere AfOA - UE du 2 aout 2021GPA veld E.6
U178Bew. van oorsprong Annex ORIG-2ABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A".GPA veld E.6
X060INDIVIDUELE UITVOERVERGUNNINGIndividuele uitvoervergunning - artikel 12, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X061UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU001 BIJLAGE II AUniale algemene uitvoervergunning nr. EU001 - BIJLAGE II A - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X062UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU002 BIJLAGE II BUniale algemene uitvoervergunning nr. EU002 - BIJLAGE II B - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X063UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU003 BIJLAGE IICUniale algemene uitvoervergunning nr. EU003 - BIJLAGE II C - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X064UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU004 BIJLAGE II DUniale algemene uitvoervergunning nr. EU004 - BIJLAGE II D - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X065UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU005 BIJLAGE II EUniale algemene uitvoervergunning nr. EU005 - BIJLAGE II E - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X066UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU006 BIJLAGE II FUniale algemene uitvoervergunning nr. EU006 - BIJLAGE II F - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X067UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU007 BIJLAGE II GUniale algemene uitvoervergunning nr. EU007 - BIJLAGE II G - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X068UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU008 BIJLAGE II HUniale algemene uitvoervergunning nr. EU008 - BIJLAGE II H - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X070GLOBALE UITVOERVERGUNNINGGlobale uitvoervergunning - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X071NAT. ALGEMENE UITVOERVERGUNNINGEN IN NAT. STAATSBLADENNationale algemene uitvoervergunningen in nationale staatsbladen - BIJLAGE III C - als bedoeld in artikel 12, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X072DOORVOERVERGUNNING VOOR PROCEDUREVOOR TWEETLEI GEBRUIKDoorvoervergunning voor producten voor tweeerlei gebruik - als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X802Uitvoergunning (art. 2 sexies, leden 1 en 3 Vo (EU) 692/2014Uitvoervergunning op grond van artikel 2 sexies, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad
X803Uitvoerverg art 1 sexies lid4 en 1 septies bis lid1 765/2006Uitvoervergunning krachtens de artikelen 1 sexies, lid 4 en 1 septies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X804Uitvoervergunning artikel 1 septies, lid 5 Vo (EG) 765/2006De verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septies, lid 5 - uitvoervergunning)
X805Uitvoervergunning (art 1 septies, lid 4 Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 4, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X806Uitvoerverg. (art 1 septies, lid 5 bis Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X807Uitvoervergunning (art 1 vicies bis, lid 7 Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 vicies bis, lid 7, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X808Uitvoerverg. (art 1 septies, lid 4 bis Vo (EG) 765/2006)Uitvoervergunning krachtens artikel 1 septies, lid 4 bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X817Uitvoervergunning (art 3 septies lid 4 Vo (EU) 2014/833)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 septies, lid 4, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X819Uitvoervergunning (art 3 lid 6 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3, lid 6, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X823Uitvoervergunning (art 3 nonies, lid 4 Vo (EU) 833/2014))Uitvoervergunning op grond van artikel 3 nonies, lid 4 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X824Uitvoervergunning (art 3 nonies, lid 4 bis Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 nonies, lid 4 bis, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X830Uitvoervergunning (art 3 quater, lid 6 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X831Uitvoerverg. (art 3 quater, lid 6 quater Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6 quater, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X832Uitvoerverg. (art 3 quater lid 6 sexies Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6 sexies, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X834Uitvoervergunning (art 3 duodecies, lid 5 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X835Uitvoerverg. (art 3 duodecies, lid 5 bis Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 bis van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X836Uitvoerverg (art 2,lid4,b,of art 2 bis,lid4,b) Vo 833/2014)Uitvoervergunning krachtens de artikelen 2, lid 4, onder b), of artikel 2 bis, lid 4, onder b), van Verordening (EU) nr. 833/20143 van de Raad
X837Uitvoerverg. (art 3 duodecies lid 5 ter Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 ter, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X839Uitvoervergunning art 3 quater, lid 6 bis Vo (EU) 833/2014Uitvoervergunning krachtens artikel 3 quater, lid 6 bis, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X840Uitvoervergunning (art 5 octodecies lid 1 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning krachtens artikel 5 octodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X842Uitvoerverg. (art 5 quindecies, lid 10, Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning krachtens artikel 5 quindecies, lid 10, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X985Uitvoervergunning (art 7 Vo (EU) 2022/263)Uitvoervergunning op grond van artikel 7, van Verordening (EU) 2022/263 van de Raad
X990Uitvoerv. art 2 lid 4 of 2 bis lid 4 en 2 ter lid 1 833/2014Uitvoervergunning krachtens de artikelen 2, lid 4 of 2 bis, lid 4 en 2 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X991Uitvoerverg. art. 2, lid 5 en 2 bis, lid 5 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in de artikelen 2, lid 5 en 2 bis, lid 5 - uitvoervergunning)
X992Uitvoerverg of noodgeval (art 3 ter lid 4 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning of noodgeval op grond van artikel 3 ter, lid 4, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X993Uitvoerverg. (art 2, lid 3 onder a) of b) Vo (EU) 2023/1529)Uitvoervergunning krachtens artikel 2, lid 3, onder a), of artikel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EU) 2023/1529 van de Raad
Y008Rechtstreeks van Turkije naar de Europese Unie vervoerd
Y031CERTIFICAATCODE BETREFFENDE AEO-PROGRAMMASDeze certificaatcode kan gebruikt worden om aan te duiden dat zendingen komen van of gaan naar een gecertificeerd bedrijf (AEO - Authorised Economic Operator) van een derde land waarmee de Europese Unie (EU) een wederzijdse erkenningsovereenkomst heeft afgesloten betreffende AEO- programmas . Naast de certificaatcode (Y031) dient ook de identificatiecode voor deze AEO van een derde land aangegeven te worden in het desbetreffende vak.
Y058Persoonlijke zendingen van niet-comm. aard van het productVrijstelling op grond van artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie (goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van passagiers en bestemd zijn voor persoonlijke consumptie of gebruik) of artikel 10 (kleine zendingen goederen die worden verzonden aan natuurlijke personen die niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht) van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie
Y089Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Noord-Macedonie
Y105REACH Vrijstellings-certificaat Vo (EG) nr. 1907/2006Algemene vrijstelling van de REACH-autorisatie (artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1907/2006)
Y106Naleving van de REACH-beperkingenNaleving van de in kolom 2 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 omschreven REACH-beperkingen
Y109REACH Specifiek vrijstellingscertificaat Vo(EG) nr.1907/2006Specifieke vrijstelling van de REACH-autorisatie (in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgenomen vrijgestelde (categorieen van) vormen van gebruik)
Y110Vrijstelling van de REACH-beperkingenVrijstelling van REACH-beperkingen krachtens artikel 67, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006
Y111Naleving van de vrijstelling zoals in bijlage I Vo 2019/1021Naleving van de vrijstellingen van het verbod, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1021
Y112Vrijstelling beperking art. 4, lid 1, onder a) Vo 2019/1021Vrijstelling van de beperking krachtens artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1021
Y113Stof/mengsel niet onderworpen aan de REACH-bepalingenStof/mengsel niet onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006. (Bijlage XVII)
Y115Vrijstelling op grond van Verordening(EG)nr 1907/2006(REACH)Vrijstelling van de autorisatieplicht zoals vastgesteld in titel VII, krachtens artikel 2, leden 5 en 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Y116Verklaring Vrijst. bepalingen Bijz. bestemmingVrijstelling van het bepaalde in artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 op grond van de jaarlijkse verordening gecombineerde nomenclatuur: EERSTE DEEL - INLEIDENDE BEPALINGEN - Titel I - Algemene regels - C. Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het douanerecht betrekking hebben: 4. Gunstige tariefbehandeling voor bepaalde goederen uit hoofde van een bijzondere bestemmingNieuw
Y117Verklaring gevaarlijk productGevaarlijk product - het in het vrije verkeer brengen ervan is niet toegestaan - Verordening (EU) 2019/1020, artikel 28, lid 1
Y118Verklaring niet-conform productNiet-conform product - het in het vrije verkeer brengen ervan is niet toegestaan -Verordening (EU) 2019/1020, artikel 28, lid 2
Y119Ontheffing van het bewijs van preferentiele oorsprongOntheffing van het bewijs van preferentiele oorsprong in het kader van de preferentiele handelsregelingen van de EU
Y120Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Onderneming met een jaarlijkse invoer van minder dan 10 ton CO2-equivalent aan in producten of apparatuur voorkomende fluorkoolwaterstoffen, die is vrijgesteld van de bepalingen van artikel 19 van Verordening (EU) 2024/573 (artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) 2024/573)
Y121Verklaring FgasTonnen CO2-equivalent van gassen in bulk en van gassen die in producten of apparatuur, en in onderdelen daarvan, voorkomen
Y123Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Onderneming die in het F-gasportaal is geregistreerd overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) 2024/573
Y124Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Onderneming die een kleinere hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen per jaar invoert dan de hoeveelheid die is gespecificeerd in artikel 19, lid 1, voor bulkinvoer en artikel 19, lid 4, voor de invoer van producten en apparatuur, en waarop derhalve de registratievereiste overeenkomstig artikel, leden 1 en 4, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1191/2014 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 niet van toepassing is
Y125Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Invoer die valt onder artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2024/573 betreffende de vermindering van de hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die in de EU op de markt wordt gebracht
Y127Goederen die niet verzonden worden vanuit Turkije
Y150Vrijstelling o.g.v. art. 2, lid 2 van Verordening 649/2012Vrijstelling op grond van artikel 2, lid 2,3 van Verordening (EU) 649/2012
Y151Goed.met EU-oorspr.uit ultraper. gebieden, conform EU-wetg.Goederen met EU-oorsprong uit ultraperifere gebieden, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y152Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod op invoer van onderdelen voor de reparatie en de service van bestaande apparatuur overeenkomstig artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2024/573
Y154Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod op invoer/uitvoer van lege of volledig dan wel gedeeltelijk gevulde houders van gefluoreerde broeikasgassen die niet kunnen worden nagevuld of waarvoor niet in navulling is voorzien, bestemd voor analytische of laboratoriumtoepassingen overeenkomstig artikel 11, lid 3, van Verordening (EU) 2024/573
Y155VERKLARINGGoods other than those concerned by article 11.3 Regulation 2024/573
Y160Andere goed. dan onder toepasselijke bep. van Vo 2024/573Andere goederen dan die welke onder de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2024/573 vallen
Y162Anders dan bepaald in Vo 2024/573Vrijstelling van de overlegging van een geldige vergunning aan de douaneautoriteiten voor de invoer of de uitvoer van producten en apparatuur die persoonlijke bezittingen zijn (artikel 22, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2024/573)
Y163Verklaring FgasNettomassa van gefluoreerde broeikasgassen als vulling in producten en apparatuur
Y165Bijzondere vermeldingen op het attest van oorsprongBijzondere vermeldingen op het attest van oorsprong, opgesteld door de exporteur
Y200Verkl. Belgie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneBelgie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y201Verkl. Bulgarije - Continentaal plat of exclusieve econ.zoneBulgarije - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y202Verkl. Denemarken -Continentaal plat of exclusieve econ.zoneDenemarken - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019,blz.12)
Y203Verkl. Duitsland - Continentaal plat of exclusieve econ.zoneDuitsland - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y204Verkl. Estland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneEstland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y205Verkl. Ierland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneIerland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y206Verkl. Griekenland -Continentaal plat of exclusiev.econ.zoneGriekenland - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU)2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y207Verkl. Spanje - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneSpanje - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y208Verkl. Frankrijk -Continentaal plat of exclusieve econ.zoneFrankrijk - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y209Verkl. Kroatie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneKroatie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y210Verkl. Italie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneItalie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y211Verkl. Cyprus - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneCyprus - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y212Verkl. Letland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneLetland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douaneinstrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y213Verkl. Litouwen - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneLitouwen - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y214Verkl. Malta - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneMalta - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y215Verkl. Nederland -Continentaal plat of exclusieve econ. zoneNederland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y216Verkl. Polen - Continentaal plat of exclusieve econ. zonePolen - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y217Verkl. Portugal - Continentaal plat of exclusieve econ. zonePortugal - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y218Verkl. Roemenie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneRoemenie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y219Verkl. Slovenie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneSlovenie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y220Verkl. Finland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneFinland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y221Verkl. Zweden - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneZweden - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y300Andere goederen dan bedoeld bij Besluit 2013/798/GBVBGoederen die buiten het toepassingsgebied vallen van Besluit 2013/798/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek
Y301Goederen uitgezonderd van het verbod Besluit 2013/798/GBVB)Goederen die zijn uitgezonderd van het verbod, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Besluit 2013/798/GVBV van de Raad
Y703Goed. buiten toepassingsgebiedGoederen die buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2023/1100 vallen
Y704Verbodsbep. nvt. (art. 3 septdecies, lid 1-4, Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 septdecies, lid 1 - 4, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 septdecies, lid 6)
Y784Andere goederen dan bepaald in Vo (EU) 2024/590Andere houders dan die welke onder de in Verordening (EU) 2024/590 vastgestelde invoer-/uitvoerverboden vallen
Y785Verklaring OASNavulbare houder voor ozonafbrekende stoffen (artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2024/590
Y786Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor ozonafbrekende stoffen, bestemd voor gebruik als grondstof (artikel 6 en artikel 13, lid 1, punt a) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt b) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590)
Y787Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor ozonafbrekende stoffen, bestemd voor gebruik als technische hulpstof (artikel 7 en artikel 13, lid 1, punt b) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt c) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590)
Y788Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor teruggewonnen, gerecyclede of geregenereerde halonen, bestemd voor kritische toepassingen (zie artikel 9 en artikel 13, lid 1, punt g) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt e) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590), mits de vereiste verklaring wordt verstrekt (artikel 17, lid 7, van Verordening (EU) 2024/590)
Y789Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor producten en apparatuur die halonen bevatten of nodig hebben voor hun werking (zie artikel 13, lid 1, punt h) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt f) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590)
Y790Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor ozonafbrekende stoffen, bestemd voor vernietiging of regeneratie (zie artikel 12, artikel 13, lid 1, punten d) en e) (invoer), van Verordening (EU) 2024/590), en voor producten en apparatuur (zie artikel 12 en artikel 13, lid 1, punt i) (invoer))
Y791Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod voor ozonafbrekende stoffen, bestemd om te voorzien in essentiele laboratorium- en analytische toepassingen (zie artikel 8, artikel 13, lid 1, punt c) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt a) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590), en voor producten en apparatuur (zie artikel 11, lid 1, en artikel 13, lid 1, punt j) (invoer) en artikel 14, lid 1, punt g) (uitvoer) van Verordening (EU) 2024/590)
Y792Andere goederen dan bepaald in Vo (EU) 2024/590Andere stoffen, producten en apparatuur dan die welke onder het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2024/590 vallen
Y793Verklaring OASProducten en apparatuur die ozonafbrekende stoffen bevatten of nodig hebben voor hun werking, die als persoonlijke bezittingen worden ingevoerd/uitgevoerd (artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2024/590)
Y794Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingVrijstelling van het verbod op uitvoer van nieuw geproduceerde of geregenereerde chloorfluorkoolwaterstoffen (artikel 14, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2024/590)
Y795Verklaring OASGoederen die worden ingevoerd overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Verordening (EU) 2024/590 betreffende de productie van trifluormethaan als bijproduct
Y796Verklaring OASHouders waarop een etiket is aangebracht overeenkomstig artikel 15, lid 5, van Verordening (EU) 2024/590 en die de ozonafbrekende stoffen bevatten die bestemd zijn voor de in de artikelen 6, 7, 8 en 12 van Verordening (EU) 2024/590 genoemde toepassingen
Y797Verklaring OASIdentificatienummer van de registratie in het vergunningensysteem zoals omschreven in artikel 17, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2024/590
Y798Verklaring OASVermelding van de nettomassa aan ozonafbrekende stof(fen), ook wanneer verwerkt in producten en apparatuur
Y799Verklaring OASNettomassa van de ozonafbrekende stof(fen) vermenigvuldigd met het ozonafbrekend vermogen van de ozonafbrekende stof(fen), ook wanneer verwerkt in producten en apparatuur
Y801And. goed. dan art 1 sexies lid 1 en art 1 septies lid 1Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y802Verbodsb. nvt art 1 sexies lid 1 en 1 septies lid 1 765/2006De verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 1 sexies, lid 3 en 1 septies, lid 3)
Y805Verbodsbepalingen n.v.t (art 1 sedecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 sedecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 sedecies, lid 2)
Y806Verbodsbepalingen nvt (art 1 septiesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septiesdecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septiesdecies, lid 2)
Y807Verbodsbepalingen nvt (art 1 octiesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 octiesdecies, van Verordening (EG) nr. No765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 octiesdecies, lid 2)
Y808Verbodsbepalingen nvt (art 1 noviesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 noviesdecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 noviesdecies, lid 2)
Y809Verbodsbepalingen n.v.t (art 1 vicies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 vicies, lid 3).
Y810Andere goederen dan art 5 decies, lid 1 Vo (EU) 2014/833Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 5 decies, lid1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y811Verbodsbepalingen nvt (art 1 vicies lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 vicies, lid 2)
Y812Verbodsbepalingen nvt (art 5 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 5 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 5 decies, lid 2)
Y813And. goed. dan art 1 septvicies bis, lid 1 Vo (EG) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 septvicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y814Verbodsb. nvt (art 1 septvicies bis, lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septvicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 septvicies bis, lid 2).
Y815Andere goederen dan art 3 septies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 septies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y816Verbodsbepaling nvt (art 3 septies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 septies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 septies, lid 3)
Y818Verbodsbep. n.v.t. (art 3, lid 1, lid 2 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3, lid 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 2014/833 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3, lid 3)
Y820Verbodsbep. nvt (art 3, leden 1 en 2 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3, lid 4)
Y821Andere goederen dan art 3 nonies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 nonies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y822Verbodsbep. n.v.t. (art 3 nonies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 nonies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 nonies, leden 2bis en 3)
Y824Bewijs LvO ijzer-en staalbasisprod.verw. prod. in 3e landBewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt
Y825Verboden n.v.t. (art 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 octies, lid 2)
Y831Verbodsbep. n.v.t. (art 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3).
Y832Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 a)
Y833Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 4)
Y835Verbodsbep. n.v.t. (art 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y838Verbodsbep. n.v.t. (art 3 undecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 undecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 undecies, lid 3)
Y839Verbodsbep. n.v.t. (art. 1 UVo (EU) 2023/903)De verbodsbepalingen van artikel 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/903 van de Commissie zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1)
Y840Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verboden gedefinieerd in artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 quaterdecies, lid 3)
Y841Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 quaterdecies lid 3, onder d), en artikel 3 quaterdecies lid 4)
Y842Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 quaterdecies lid 9)
Y843Verbodsbep. n.a.v. art 3 sexdecies Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 sexdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 sexdecies leden 5, 6 en 7))
Y844Goed. niet in vrije verkeer gebracht in BG, HU, PL, RO of SKGoederen die niet in het vrije verkeer zijn gebracht in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenie of Slowakije
Y845Andere goederen dan art 3 sexdecies Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 sexdecies van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y846Andere goederen dan art 2 bis bis Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 2 bis bis van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y847Andere goed. dan art. 3 quater (5 bis) Vo (EU) nr. 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y848Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 bis)
Y849Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 octies, lid 3)
Y850Verbodsbep. nvt. (art. 3 decies, lid 1, Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 quater bis)
Y851Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis).
Y852Verbodsbep n.v.t. (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3)
Y853Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 quater ter)
Y854UVo (EU) 2020/1158 n.v.t. op de goederenUitvoeringsverordening (EU) 2020/1158 van de Commissie heeft geen betrekking op de aangegeven goederen.
Y855Vrij van invoerbep. ogv artikel 1, lid 2, UVo (EU) 2020/1158Vrijstelling van invoerbeperkingen op grond van artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1158 van de Commissie (ongeluk in Tsjernobyl).
Y856De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 quater)
Y857De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 quinquies)
Y858De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 quater)
Y859verbodsuitzonderingenGoederen die het grondgebied van de douane-unie van de EU zijn binnengekomen en bij de douaneautoriteiten zijn aangebracht voor de inwerkingtreding of de datum van toepassing van deze sanctie, naargelang welke datum het laatst valt (zie artikel 12 sexies van Verordening (EU) nr. 833/2014)
Y860Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepa-lingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 ter)
Y861Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepa-lingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 ter bis)
Y863Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingAndere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y864VERKLARING GOEDEREN VAN OORSPRONG NIET UIT SPEC. GEBIEDEN ILUit het bewijs van oorsprong blijkt dat de productie die het karakter van oorsprong verleent, niet heeft plaatsgevonden op een plaats die is gelegen binnen het grondgebied dat sinds juni 1967 onder Israelisch bestuur is gebracht.
Y865Verbodsbep n.v.t. (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 ter)
Y866Andere goederen dan art 1 ter bis Vo (EU) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 ter bis van Verordening (EU) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y867Verbodsbepalingen nvt (art 1 septies lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 septies, lid bis)
Y868Andere goederen dan art 1 vicies bis lid 1 Vo (EU) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 vicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y869Verbodsbepalingen nvt (art 1 vicies bis Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 vicies bis, lid 5).
Y872Andere goederen dan art. 3, septdecies, lid 1 Vo 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 septdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y873Goederen die niet via het grondgebied van RU worden vervoerdGoederen die niet via het grondgebied van Rusland worden vervoerd
Y874Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis bis).
Y875Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis ter).
Y876Andere goed. dan art. 5, quindecies, lid 2 ter Vo 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 5 quindecies, lid 2 ter, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y877Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis quater).
Y878Ingevoerd uit partnerland (bijlage XXXVI Vo (EU) 833/2014)Het product wordt ingevoerd uit een partnerland voor de invoer van ijzer en staal zoals vermeld in bijlage XXXVI bij Verordening (EU) nr.833/2014
Y890Andere goederen dan artikel 2, lid 1 Vo (EU) 2023/1529Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 2, lid 1 van Verordening (EU) 2023/1529 van toepassing zijn
Y891Verbodsbep. nvt (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 bis bis)
Y892Verbodsbep. n.v.t. (art 2, lid 1 Vo (EU) 2023/1529)De verboden gedefinieerd in artikel 2 lid 1, van Verordening (EU) 2023/1529 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 2, lid 3)
Y893Verbodsbep. nvt (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 bis ter)
Y894Verbodsbep. nvt (art. 5 quindecies, lid 2 ter Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 5 quindecies, lid 2 ter, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 5 quindecies, lid 7).
Y895Verbodsbep. nvt (art. 5 quindecies, lid 2 ter Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 5 quindecies, lid 2 ter, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 5 quindecies, lid 4 ter)
Y896VERBODSBEP. NVT (ART. 3 DUODECIES, LID 1 VO 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 bis quater)
Y898GOEDEREN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VALLEN (VO 2023/2833)Goederen die niet onder de bepalingen van Verordening (EU) 2023/2833 vallen (Thunnus thynnus)
Y909Goederen niet onder de bepalingen van VO nr.1984/2003 vallenGoederen die niet onder de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1984/2003 vallen
Y910Grootoogtonijn, bestemd voor cons.fabGrootoogtonijn die is gevangen door ringzegenvaartuigen en met de hengel vissende vaartuigen en die in hoofdzaak bestemd is voor verdere verwerking door conservenfabrieken
Y918Vo (EG) nr. 147/2003 heeft geen betrekking op de aang. goed.Verordening (EG) nr. 147/2003 heeft geen betrekking op de aangegeven goederen - Bijlage IIIUitvoer
Y926BroeikasgassenAndere goederen dan die welke onder het in artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 gedefinieerde invoerverbod vallen
Y929Verklaring biologische productenGoederen die niet onder Verordening (EU) nr. 2018/848 vallen (biologische producten)
Y930Goederen vrij van veterinaire controlesDe aangegeven goederen zijn niet bedoeld bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 van de Commissie
Y931Goederen vrij van veterinaire controlesGoederen die genieten van een afwijking van de veterinaire controles overeenkomstig artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/630 van de Commissie
Y950Andere goederen dan met fluorkoolwaterstoffen voorgev. appAndere goederen dan met fluorkoolwaterstoffen voorgevulde apparatuur overeenkomstig Artikel 14.1 van Verordening 517/2014
Y951Vrijstelling FgasVrijstelling van de vermindering van de in de handel gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen krachtens artikel 16, lid 2, punten a), b), d) en e), van Verordening (EU) 2024/573
Y955Andere goederen dan bepaald in Vo (EU) 2024/573Andere goederen dan die welke onder het in artikel 4, lid 6, van Verordening (EU) 2024/573 vastgestelde invoerverbod vallen
Y956Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder de in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 517/2014 gedefinieerde vermindering van de in de EU op de markt gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen vallen
Y968Goed met verkoopprijs van niet meer dan 50 Euro per liter
Y972Vrijstelling FgasVrijstelling van de vermindering van de in de handel gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen krachtens artikel 16, lid 2, punt c),van Verordening (EU) 2024/573
Y976Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 1191/2014 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 van de Commissie gedefinieerde registratievereiste vallen
Y978Vrijstelling op grond van Verordening EU 2019/1793Vrijstelling op grond van artikel 1, lid 3 van Verordening (EU) 2019/1793
Y980Goederen die genieten van afwijking veterinaire controlesGoederen die genieten van een afwijking van de veterinaire controles overeenkomstig artikel 4, van GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2126 VAN DE COMMISSIE
Y981Vrijstelling uitvoer goederen (artikel. 1 lid 9 Vo 2021/442)Vrijstelling op grond van artikel 1, lid 9, van Verordening (EU) 2021/442 -: c) uitvoer van goederen die zijn aangekocht en/of geleverd via Covax, Unicef en PAHO, met als bestemming een ander aan Covax deelnemend land, d) donatie of wederverkoop, e) humanitaire noodhulp
Y983Verbodsbep. n.v.t. (art 2 lid 1 en 4 lid 1 Vo (EU) 2022/263)De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 4, lid 1, van Verordening (EU) 2022/263 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 2, lid 2 en 4, lid 3)
Y984Goederen niet uit/voor Donetsk, Cherson, Loegansk, ZaporizjaGoederen die niet afkomstig zijn uit of niet bestemd zijn voor de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraine in de oblasten Donetsk, Kherson, Luhansk en Zaporizhzhia
Y986Vrijstelling FgasVrijstelling van het invoerverbod overeenkomstig artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2024/573
Y987Verbodsbep nvt (art 2 lid 1 en 2 bis lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 2, lid 3 en 2 bis, lid 3)
Y988Vrijstelling Aanv. Recht US (art 3, Verord. 2020/1646)Een bewijs dat het product voor 10.11.2020 uit de Verenigde Staten naar de Unie is geexporteerd (Reg.2020 / 1646)
Y993Verbodsbepalingen n.v.t. (art 3 ter lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 ter, lid 3)
Y994Verbodsbep n.v.t (art 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5)
Y995And. goed. dan art 2 lid 1 en 2 bis lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y996Andere goederen dan art 3 ter, lid 1 Vo (EU) 2014/833Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y997Goederen niet uit of voor de Krim of SebastopolGoederen die niet afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor de Krim of Sebastopol (artikel 2, onder a), en artikel 2 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad)
Y998Goederen niet gebruikt in Krim of SebastopolEr zijn geen redelijke gronden om aan te nemen dat de goederen in de Krim of in Sebastopol zullen worden gebruikt (artikel 2 ter, lid 3, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad)