T03 - BESCHEIDCODE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
0005VERVOERSDOCUMENTUitvoeringsbesluit accijns art. 3a
0010Vergunning KolenbelastingArt. 38 Wet belastingen op milieugrondslag en Handboek Douane 200.00 00 Mededeling 18 paragraaf 18.6
0027Invoerontheffing opiumwet afgegeven door min. Van VWSArt. 6 en 8 Opiumwet
0029KWALITEITSCERTIFICAATKwaliteitscertificaat / PD-begeleidings-formulier.
0030INVENTARIS ALS BEDOELD IN WAARBORGWETInventaris als bedoeld in art. 50, 1e lid, waarborgwet 1986
0040DO040-Verklaring vernietiging goederen onder toezicht DouaneArt. 5 lid 37 letter c, DWU
0061GELEIDEBILJET ONDERMAATSE VISGeleidebiljet voor het vervoer van ondermaatse vis in de gesloten tijd als voorzien in art. 12
0084FACTUURVERKLARING VOOR TEXTIELPRODUCTENArt. 2 regeling aanwijzing bewijsstukken, inzake de oorsprong van textielproducten
0097WEGVOERINGSEXEMPLAARBijlage VI Algemene douaneregeling
0099ZUIVERINGSEXEMPLAARZuiveringsexemplaar
1119VOORFIXATIECERTIFICAAT LANDBOUW IN DEPOT BIJ PRODUCTSCHAPArt. 24 Vo. (EG) No. 376/2008 en Art. 3:8 Algemene douaneregeling
1998FICTIEF
2010FORMULIER L TER BESTEMMING (F)Formulier landbouw L(F)
2095FORMULIER ZEKERHEID RVO(INVOER)
80013e EXEMPLAAR ENIG DOCUMENTArt. 286 en 793 (1) Vo. (EG) nr. 2454/1993
8002VERKLARING NEDERLANDS STAMBOEKArt. 9 Fokkerijbesluit
8004UITVOERCERTIFICAAT PREFERENTIELE REGELING KAASUitvoercertificaat preferentiele regeling kaas
8005OORSPRONGS-EN GELDIGHEIDSCERT. VOOR UITVOER VAN BEP. KAASOorsprongs- en geldigheidscertificaat voor uitvoer van bepaalde kaas
8010FORMULIER L(F) TER VERZENDING/UITVOERL(F) formulier. Restitutie (Nationaal)
8016Invoerontheffing opiumwet afgegeven door min. Van VWSArt. 6 en 8 Opiumwet
8030VERGUNNING VERZAMELZENDING UITVOERBeleidsbesluit nr. 2009/2057
8031Individuele vergunning Regeling MinBuza.2023.15246-27Individuele vergunning Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders MinBuza.2023.15246-27
8032Globale vergunning Regeling MinBuza.2023.15246-27Globale vergunning Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders MinBuza.2023.15246-27
9003PRO FORMA, VOORLOPIGE FACTUUR OF EEN WAARDEVERKLARINGCommentaar 7 punt 9 en 10 van het Comite Douanewetboek, afdeling douanewaarde. UNECE recommendation 01 code 325
9004VERGUNNING IN HET KADER VAN VO. (EG) NR. 1186/2009Art. 7:2 Algemene douaneregeling
9999OVERIGE BESCHEIDEN
A016Echtheidscertificaat rundsvlees - omlopen
A017Echtheids-certificaat RundvleesEchtheidscertificaat overeenkomstig de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761
A023Echtheidscertificaat runderenEchtheidscertificaat runderen, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988
A030ECHTHEIDSCERIFICAAT VOOR UITVOER NAAR DE EU - GEURIGE RIJST
C034"Kimberley" EU-certificaat
C040Statistisch document Iccat, IOTC of IATTC grootoogtonijnStatistisch document van Iccat, IOTC of IATTC voor grootoogtonijn
C043Iccat-, IOTC- of IATTC-certificaat wederuitv.grootoogtonijnIccat-, IOTC- of IATTC-certificaat voor de wederuitvoer van grootoogtonijn
C073REACH-autorisatie Verordening (EG) nr. 1907/2006REACH-autorisatie overeenkomstig titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006
C082Conformiteits-verklaringKopie van de conformiteitsverklaring - optie C, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2016/879 en in de bijlage bij die verordening
C083Certificaat WijnZelfcertificeringscertificaat voor wijn geproduceerd in en ingevoerd uit het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie (handels- en samenwerkingsovereenkomst - aanhangsel 15-C)
C084Vrijstelling ogv art 3 en 4 van Verord. 2019/2122Vrijstelling op grond van de artikelen 3 en 4 van Verordening 2019/2122 (voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren, voor diagnose en onderzoek bestemde monsters, en monsters voor productanalyse en kwaliteitstests)invoer
C085Gemeenschap-pelijk gezondheids-document van binnenkomstGemeenschap-pelijk gezond-heidsdocument van binnenkomst voor planten en plantaardige producten (GGB-PP) (zoals opgenomen in afdeling C van deel 2 van bijlage II bij Uitvoerings-verordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (PB L 261))Uitsluitend invoer
C089Uitvoervergunning Vaccins en Moeder- en werkcelbankenUitvoervergunning - Vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten) en werkzame stoffen, met inbegrip van de moedercelbanken en werkcelbanken die voor de vervaardiging van dergelijke vaccins worden gebruikt
C090Certificaat SENASADoor de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) van Argentinie afgegeven certificaat voor glazige mais
C689Uitvoerverg. afgeg. overeenkomstig Vo (EG) nr. 147/2003Uitvoervergunning afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 147/2003Uitvoer
C715Nummer voor het eenloketsysteem bij invoer (IOSS-nummer)Nummer voor het eenloketsysteem bij invoer (IOSS-nummer) - individueel btw-identificatienummer (artikel 369 octodecies van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)Vermeld het van toepassing zijnde speciale IOSS BTW nummer in het veld "Referentienummer".
D020HANDELSFACTUUR EN FABRIEKSCERTIFICAAT VO. 2022/58Handelsfactuur en fabriekscertificaat overeenkomstig Verordening 2022/58
D022Handelsfact. fabrikant/importeur (bijl 3 Vo 2019/2131)Handelsfactuur van de fabrikant aan de handelaar met daarop een verklaring van de fabrikant zoals gespecificeerd in bijlage 3 van Verordening 2019/2131 en handelsfactuur van de handelaar aan de importeurinvoer
E014Uitvoercertificaat - ZuivelproductenUitvoercertificaat voor zuivelproducten in het kader van een contingent overeenkomstig Verordening (EU) 2020/761
K020Tariefcontingent volgnr. 09.8250Tariefcontingent - volgnummer 09.8250 aangevraagd en niet uitgeput.
K022Tariefcontingent volgnr. 09.8251Tariefcontingent - volgnummer 09.8251 aangevraagd en niet uitgeput.
K025Tariefcontingent volgnr. 09.8258Tariefcontingent - volgnummer 09.8258 aangevraagd en niet uitgeput.
K026Tariefcontingent volgnr. 09.8259Tariefcontingent - volgnummer 09.825 aangevraagd en niet uitgeput.
K027Tariefcontingent volgnr. 09.8253Tariefcontingent - volgnummer 09.8253 aangevraagd en niet uitgeput.
K028Tariefcontingent volgnr. 09.8255Tariefcontingent - volgnummer 09.8255 aangevraagd en niet uitgeput.
K029Tariefcontingent volgnr. 09.8256Tariefcontingent - volgnummer 09.8256 aangevraagd en niet uitgeput.
L081CERTIFICAAT VAN EEN ANALYSECertificaat van een analyse (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie)
L082OVEREENSTEMMINGSCERTIFICAATOvereenstemmingscertificaat (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie)
L137Invoervergunning art 3 quaterdecies, lid 5 Vo 833/2014 (BG)Invoervergunning op grond van artikel 3 quaterdecies, lid 5, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (Bulgarije)
L138Invoervergunning art 3 quaterdecies, lid 6 Vo 833/2014 (HR)Invoervergunning op grond van artikel 3 quaterdecies, lid 6, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (Kroatie)
L139Invoergunning art 3 octies lid 7 Vo (EU) 833/2014Invoervergunning op grond van artikel 3 octies, lid 7, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L142Invoervergunning art 3 decies lid 3 quater Vo (EU) 833/2014Invoervergunning op grond van artikel 3 decies lid 3 quater, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L143Invoerverg. (art 12 ter, lid 2 Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 12 ter, lid 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L144Invoerverg. (art 3 decies lid 3 sexies Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 decies, lid 3 sexies, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
L838Invoervergunning (art 3 sexdecies, lid 7 Vo (EU) 833/2014)Invoervergunning op grond van artikel 3 sexdecies, lid 7 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
N337Aangifte tot tijdelijke opslag
N851FYTOSANITAIR CERTIFICAATFytosanitair certificaat
U059VERKLARING VAN OORSPRONGVerklaring van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation "
U067Cert.EUR.1 met vermelding derogation-decision 1/2022Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding "Derogation - Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022" of "Derogation - Decision no 1/2022 du comite de cooperation douaniere AfOA-UE du 19 octobre 2022"GPA VELD E.6
U074CERTIFICAAT VAN OORSPRONG INVOER LANDBOUWPRODUCTENCertificaat van oorsprong voor de invoer van landbouwproducten in de Europese Unie, gebruikt in het kader van tariefcontingenten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2020/1988
U075Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 (op voorwaarde dat in vak 7 de opmerking Overgangsregels is ingevuld) in het kader van de pan-Euro-mediterrane overgangsregels van oorsprongGPA veld E.6 bescheidnummer verplicht
U076Oorspr.verkl. ihkv de pan-Euro-mediterrane overgangsregelsOorsprongsverklaring (op voorwaarde dat in de verklaring oorsprong in overeenstemming met de overgangsregels is vermeld) in het kader van de pan-Euro-mediterrane overgangsregels van oorsprongGPA veld E.6
U077Alternatief oorsprongsbewijsAlle alternatieve bewijzen die nodig zijn om de oorsprong van de producten aan te tonen indien de marktdeelnemers niet in staat zijn het certificaat van oorsprong over te leggenGPA veld E.6
U101Attest van oorsprong SingaporeAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in SingaporeGPA VELD E.6
U112EPO informatie EU en JapanAan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan)Aan de importeur bekende informatie (artikel 3.16, lid 2, onder b), van de EPO tussen de EU en Japan)GPA veld E.6
U113Attest van oorspr opgesteld door een geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U114Attest van oorspr opgesteld door een geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U115Attest vn oorspr opgesteld door niet-geregistreerd exporteurAttest van oorsprong opgesteld door een niet-geregistreerd exporteur in het kader van het LGO-besluit waarbij de totale waarde van de verzonden oorsprongsproducten niet hoger is dan 10 000 EURGPA veld E.6
U116Attest van oorsprong (art. 56, lid 4, punt a), TCA EU en VKAttest van oorsprong (artikel 56, lid 4, punt a) van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U117Bekende informatie bij exporteur (art. 58) TCA EU en VKAan de importeur bekende informatie (artikel 58 van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U118Attest van oorsprong meerdere zendingen GBAttest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten (artikel 56, lid 4, punt b) van de TCA tussen de EU en UK)GPA veld E.6
U119Attest van oorsprong (Afwijking - UVo (EU) 2021/966)Attest van oorsprong (Afwijking - Uitvoeringsverordening (EU) 2021/966)GPA veld E.6
U168Vervang. oorsprongs/factuur/attest verklaring van exporteurVervangende oorsprongsverklaring, vervangende factuurverklaring of vervangend attest van oorsprong, opgesteld door een TOEGELATEN exporteur of door een GEREGISTREERDE exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending niet hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2, punt a, van Verordening 2015/2447GPA veld E.6.
U169Vervang. oorsprongs/factuur/attest verklaring van exporteurVervangende oorsprongsverklaring, vervangende factuurverklaring of vervangend attest van oorsprong, opgesteld door een TOEGELATEN exporteur of door een GEREGISTREERDE exporteur wanneer de totale waarde van de producten van oorsprong in de op te splitsen oorspronkelijke zending hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, overeenkomstig artikel 69, lid 2, punt a, van Verordening 2015/2447GPA veld E.6.
U176Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 DerogationCertificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de vermelding Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA - EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021 Derogation - Decision NO 1/2021 du Comite de Cooperation Douaniere AfOA - UE du 2 aout 2021GPA veld E.6
U178Bew. van oorsprong Annex ORIG-2ABewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in het Engels: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A".GPA veld E.6
X060INDIVIDUELE UITVOERVERGUNNINGIndividuele uitvoervergunning - artikel 12, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X061UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU001 BIJLAGE II AUniale algemene uitvoervergunning nr. EU001 - BIJLAGE II A - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X062UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU002 BIJLAGE II BUniale algemene uitvoervergunning nr. EU002 - BIJLAGE II B - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X063UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU003 BIJLAGE IICUniale algemene uitvoervergunning nr. EU003 - BIJLAGE II C - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X064UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU004 BIJLAGE II DUniale algemene uitvoervergunning nr. EU004 - BIJLAGE II D - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X065UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU005 BIJLAGE II EUniale algemene uitvoervergunning nr. EU005 - BIJLAGE II E - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X066UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU006 BIJLAGE II FUniale algemene uitvoervergunning nr. EU006 - BIJLAGE II F - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X067UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU007 BIJLAGE II GUniale algemene uitvoervergunning nr. EU007 - BIJLAGE II G - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X068UNIALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING NR.EU008 BIJLAGE II HUniale algemene uitvoervergunning nr. EU008 - BIJLAGE II H - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X070GLOBALE UITVOERVERGUNNINGGlobale uitvoervergunning - als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X071NAT. ALGEMENE UITVOERVERGUNNINGEN IN NAT. STAATSBLADENNationale algemene uitvoervergunningen in nationale staatsbladen - BIJLAGE III C - als bedoeld in artikel 12, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X072DOORVOERVERGUNNING VOOR PROCEDUREVOOR TWEETLEI GEBRUIKDoorvoervergunning voor producten voor tweeerlei gebruik - als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
X802Uitvoergunning (art. 2 sexies, leden 1 en 3 Vo (EU) 692/2014Uitvoervergunning op grond van artikel 2 sexies, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad
X803Uitvoerverg art 1 sexies lid4 en 1 septies bis lid1 765/2006Uitvoervergunning krachtens de artikelen 1 sexies, lid 4 en 1 septies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X804Uitvoervergunning artikel 1 septies, lid 5 Vo (EG) 765/2006De verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septies, lid 5 - uitvoervergunning)
X805Uitvoerverg art 1 septies lid 4 765/2006Uitvoervergunning krachtens de artikelen 1 septies, lid 4, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X806Uitvoerverg art 1 septies lid 5 bis 765/2006Uitvoervergunning krachtens de artikelen 1 septies, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X807Uitvoerverg art 1 vicies bis lid 7 765/2006Uitvoervergunning krachtens de artikelen 1 vicies bis, lid 7, van Verordening (EG) nr. 765/2006
X817Uitvoervergunning (art 3 septies lid 4 Vo (EU) 2014/833)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 septies, lid 4, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X819Uitvoervergunning (art 3 lid 6 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3, lid 6, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X823Uitvoervergunning (art 3 nonies, lid 4 Vo (EU) 833/2014))Uitvoervergunning op grond van artikel 3 nonies, lid 4 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X824Uitvoervergunning (art 3 nonies, lid 4 bis Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 nonies, lid 4 bis, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X830Uitvoervergunning (art 3 quater, lid 6 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X831Uitvoerverg. (art 3 quater, lid 6 quater Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6 quater, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X832Uitvoerverg. (art 3 quater lid 6 sexies Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 quater, lid 6 sexies, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X834Uitvoervergunning (art 3 duodecies, lid 5 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X835Uitvoerverg. (art 3 duodecies, lid 5 bis Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 bis van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X836Uitvoerverg (art 2,lid4,b,of art 2 bis,lid4,b) Vo 833/2014)Uitvoervergunning krachtens de artikelen 2, lid 4, onder b), of artikel 2 bis, lid 4, onder b), van Verordening (EU) nr. 833/20143 van de Raad
X837Uitvoerverg. (art 3 duodecies lid 5 ter Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning op grond van artikel 3 duodecies, lid 5 ter, van Verordening (EU) 833/2014 van de Raad
X839Uitvoervergunning art 3 quater, lid 6 bis Vo (EU) 833/2014Uitvoervergunning krachtens artikel 3 quater, lid 6 bis, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X840Uitvoervergunning (art 5 octodecies lid 1 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning krachtens artikel 5 octodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X985Uitvoervergunning (art 7 Vo (EU) 2022/263)Uitvoervergunning op grond van artikel 7, van Verordening (EU) 2022/263 van de Raad
X990Uitvoerv. art 2 lid 4 of 2 bis lid 4 en 2 ter lid 1 833/2014Uitvoervergunning krachtens de artikelen 2, lid 4 of 2 bis, lid 4 en 2 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X991Uitvoerverg. art. 2, lid 5 en 2 bis, lid 5 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in de artikelen 2, lid 5 en 2 bis, lid 5 - uitvoervergunning)
X992Uitvoerverg of noodgeval (art 3 ter lid 4 Vo (EU) 833/2014)Uitvoervergunning of noodgeval op grond van artikel 3 ter, lid 4, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad
X993Uitvoerverg. (art 2, lid 3 onder a) of b) Vo (EU) 2023/1529)Uitvoervergunning krachtens artikel 2, lid 3, onder a), of artikel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EU) 2023/1529 van de Raad
Y008Rechtstreeks van Turkije naar de Europese Unie vervoerd
Y031CERTIFICAATCODE BETREFFENDE AEO-PROGRAMMASDeze certificaatcode kan gebruikt worden om aan te duiden dat zendingen komen van of gaan naar een gecertificeerd bedrijf (AEO - Authorised Economic Operator) van een derde land waarmee de Europese Unie (EU) een wederzijdse erkenningsovereenkomst heeft afgesloten betreffende AEO- programmas . Naast de certificaatcode (Y031) dient ook de identificatiecode voor deze AEO van een derde land aangegeven te worden in het desbetreffende vak.
Y058Persoonlijke zendingen van niet-comm. aard van het productVrijstelling op grond van artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie (goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van passagiers en bestemd zijn voor persoonlijke consumptie of gebruik) of artikel 10 (kleine zendingen goederen die worden verzonden aan natuurlijke personen die niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht) van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie
Y089Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Noord-Macedonie
Y105REACH Vrijstellings-certificaat Vo (EG) nr. 1907/2006Algemene vrijstelling van de REACH-autorisatie (artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1907/2006)
Y106Naleving van de REACH-beperkingenNaleving van de in kolom 2 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 omschreven REACH-beperkingen
Y109REACH Specifiek vrijstellingscertificaat Vo(EG) nr.1907/2006Specifieke vrijstelling van de REACH-autorisatie (in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgenomen vrijgestelde (categorieen van) vormen van gebruik)
Y110Vrijstelling van de REACH-beperkingenVrijstelling van REACH-beperkingen krachtens artikel 67, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006
Y113Stof/mengsel niet onderworpen aan de REACH-bepalingenStof/mengsel niet onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006. ( Bijlage XVII )
Y115Vrijstelling op grond van Verordening(EG)nr 1907/2006(REACH)Vrijstelling van de autorisatieplicht zoals vastgesteld in titel VII, krachtens artikel 2, leden 5 en 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Y116Verklaring Vrijst. bepalingen Bijz. bestemmingVrijstelling van het bepaalde in artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 op grond van de jaarlijkse verordening gecombineerde nomenclatuur: EERSTE DEEL - INLEIDENDE BEPALINGEN - Titel I - Algemene regels - C. Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het douanerecht betrekking hebben: 4. Gunstige tariefbehandeling voor bepaalde goederen uit hoofde van een bijzondere bestemmingNieuw
Y117Verklaring gevaarlijk productGevaarlijk product - het in het vrije verkeer brengen ervan is niet toegestaan - Verordening (EU) 2019/1020, artikel 28, lid 1
Y118Verklaring niet-conform productNiet-conform product - het in het vrije verkeer brengen ervan is niet toegestaan -Verordening (EU) 2019/1020, artikel 28, lid 2
Y119Ontheffing van het bewijs van preferentiele oorsprongOntheffing van het bewijs van preferentiele oorsprong in het kader van de preferentiele handelsregelingen van de EU
Y120Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Onderneming die minder dan 100 ton CO2-equivalent gefluoreerde broeikasgassen per jaar invoert en die is vrijgesteld van de vermindering van de hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die in de EU op de markt wordt gebracht overeenkomstig artikel 15, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 517/2014
Y123Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Onderneming die is geregistreerd overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/2014 en artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1191/2014 van de Commissie als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 van de Commissie
Y124Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Onderneming die een kleinere hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen per jaar invoert dan de hoeveelheid die is gespecificeerd in artikel 19, lid 1, voor bulkinvoer en artikel 19, lid 4, voor de invoer van producten en apparatuur, en waarop derhalve de registratievereiste overeenkomstig artikel, leden 1 en 4, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1191/2014 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 niet van toepassing is
Y125Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Invoer die valt onder artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende de vermindering van de hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die in de EU op de markt wordt gebracht
Y127Goederen die niet verzonden worden vanuit Turkije
Y150Vrijstelling o.g.v. art. 2, lid 2 van Verordening 649/2012Vrijstelling op grond van artikel 2, lid 2,3 van Verordening (EU) 649/2012
Y200Verkl. Belgie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneBelgie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y201Verkl. Bulgarije - Continentaal plat of exclusieve econ.zoneBulgarije - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y202Verkl. Denemarken -Continentaal plat of exclusieve econ.zoneDenemarken - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019,blz.12)
Y203Verkl. Duitsland - Continentaal plat of exclusieve econ.zoneDuitsland - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y204Verkl. Estland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneEstland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y205Verkl. Ierland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneIerland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y206Verkl. Griekenland -Continentaal plat of exclusiev.econ.zoneGriekenland - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU)2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y207Verkl. Spanje - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneSpanje - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y208Verkl. Frankrijk -Continentaal plat of exclusieve econ.zoneFrankrijk - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y209Verkl. Kroatie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneKroatie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y210Verkl. Italie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneItalie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y211Verkl. Cyprus - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneCyprus - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y212Verkl. Letland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneLetland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douaneinstrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y213Verkl. Litouwen - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneLitouwen - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y214Verkl. Malta - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneMalta - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y215Verkl. Nederland -Continentaal plat of exclusieve econ. zoneNederland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y216Verkl. Polen - Continentaal plat of exclusieve econ. zonePolen - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y217Verkl. Portugal - Continentaal plat of exclusieve econ. zonePortugal - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y218Verkl. Roemenie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneRoemenie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y219Verkl. Slovenie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneSlovenie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y220Verkl. Finland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneFinland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y221Verkl. Zweden - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneZweden - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y300Andere goederen dan bedoeld bij Besluit 2013/798/GBVBGoederen die buiten het toepassingsgebied vallen van Besluit 2013/798/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek
Y301Goederen uitgezonderd van het verbod Besluit 2013/798/GBVB)Goederen die zijn uitgezonderd van het verbod, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Besluit 2013/798/GVBV van de Raad
Y703Goed. buiten toepassingsgebiedGoederen die buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2023/1100 vallen
Y801And. goed. dan art 1 sexies lid 1 en art 1 septies lid 1Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y802Verbodsb. nvt art 1 sexies lid 1 en 1 septies lid 1 765/2006De verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 1 sexies, lid 3 en 1 septies, lid 3)
Y805Verbodsbepalingen n.v.t (art 1 sedecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 sedecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 sedecies, lid 2)
Y806Verbodsbepalingen nvt (art 1 septiesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septiesdecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septiesdecies, lid 2)
Y807Verbodsbepalingen nvt (art 1 octiesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 octiesdecies, van Verordening (EG) nr. No765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 octiesdecies, lid 2)
Y808Verbodsbepalingen nvt (art 1 noviesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 noviesdecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 noviesdecies, lid 2)
Y809Verbodsbepalingen n.v.t (art 1 vicies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 vicies, lid 3).
Y810Andere goederen dan art 5 decies, lid 1 Vo (EU) 2014/833Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 5 decies, lid1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y811Verbodsbepalingen nvt (art 1 vicies lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 vicies, lid 2)
Y812Verbodsbepalingen nvt (art 5 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 5 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 5 decies, lid 2)
Y813And. goed. dan art 1 septvicies bis, lid 1 Vo (EG) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 septvicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y814Verbodsb. nvt (art 1 septvicies bis, lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septvicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 septvicies bis, lid 2).
Y815Andere goederen dan art 3 septies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 septies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y816Verbodsbepaling nvt (art 3 septies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 septies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 septies, lid 3)
Y818Verbodsbep. n.v.t. (art 3, lid 1, lid 2 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3, lid 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 2014/833 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3, lid 3)
Y820Verbodsbep. nvt (art 3, leden 1 en 2 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3, lid 4)
Y821Andere goederen dan art 3 nonies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 nonies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y822Verbodsbep. n.v.t. (art 3 nonies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 nonies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 nonies, leden 2bis en 3)
Y824Andere goederen dan art 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y825Verboden n.v.t. (art 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 octies, lid 2)
Y831Verbodsbep. n.v.t. (art 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3).
Y832Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 a)
Y833Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 4)
Y835Verbodsbep. n.v.t. (art 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y838Verbodsbep. n.v.t. (art 3 undecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 undecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 undecies, lid 3)
Y839Verbodsbep. n.v.t. (art. 1 UVo (EU) 2023/903)De verbodsbepalingen van artikel 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/903 van de Commissie zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1)
Y840Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verboden gedefinieerd in artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 quaterdecies, lid 3)
Y841Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 quaterdecies lid 3, onder d), en artikel 3 quaterdecies lid 4)
Y842Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 quaterdecies lid 9)
Y843Verbodsbep. n.a.v. art 3 sexdecies Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 sexdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 sexdecies leden 5, 6 en 7))
Y844Goed. niet in vrije verkeer gebracht in BG, HU, PL, RO of SKGoederen die niet in het vrije verkeer zijn gebracht in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenie of Slowakije
Y845Andere goederen dan art 3 sexdecies Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 sexdecies van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y846Andere goederen dan art 2 bis bis Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 2 bis bis van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y847Andere goed. dan art. 3 quater (5 bis) Vo (EU) nr. 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y848Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 bis)
Y849Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 octies, lid 3)
Y850Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 ter)
Y851Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis).
Y852Verbodsbep n.v.t. (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3)
Y853Bevat geen goederen van oorspr uit Rusland Vo (EU) 833/214In een derde land verwerkte ijzer- en staalproducten waarin geen ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt, zoals vermeld in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014
Y854UVo (EU) 2020/1158 n.v.t. op de goederenUitvoeringsverordening (EU) 2020/1158 van de Commissie heeft geen betrekking op de aangegeven goederen.
Y855Vrij van invoerbep. ogv artikel 1, lid 2, UVo (EU) 2020/1158Vrijstelling van invoerbeperkingen op grond van artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1158 van de Commissie (ongeluk in Tsjernobyl).
Y856De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 quater)
Y857De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 quinquies)
Y858De verbodsbepalingen zijn niet van toepassingDe verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 quater)
Y859verbodsuitzonderingenGoederen die het grondgebied van de douane-unie van de EU zijn binnengekomen en bij de douaneautoriteiten zijn aangebracht voor de inwerkingtreding of de datum van toepassing van deze sanctie, naargelang welke datum het laatst valt (zie artikel 12 sexies van Verordening (EU) nr. 833/2014)
Y860Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepa-lingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 ter)
Y861Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepa-lingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 ter bis)
Y862Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 ter)
Y863Andere goederen dan die waarop de verbodsbep. van toepassingAndere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y864VERKLARING GOEDEREN VAN OORSPRONG NIET UIT SPEC. GEBIEDEN ILUit het bewijs van oorsprong blijkt dat de productie die het karakter van oorsprong verleent, niet heeft plaatsgevonden op een plaats die is gelegen binnen het grondgebied dat sinds juni 1967 onder Israelisch bestuur is gebracht.
Y865Verbodsbep n.v.t. (art. 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 ter)
Y866Andere goederen dan art 1 ter bis Vo (EU) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 ter bis van Verordening (EU) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y867Verbodsbepalingen nvt (art 1 septies lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 septies, lid bis)
Y868Andere goederen dan art 1 vicies bis lid 1 Vo (EU) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 vicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y869Verbodsbepalingen nvt (art 1 vicies bis Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies bis, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 vicies bis, lid 5).
Y890Andere goederen dan artikel 2, lid 1 Vo (EU) 2023/1529Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 2, lid 1 van Verordening (EU) 2023/1529 van toepassing zijn
Y892Verbodsbep. n.v.t. (art 2, lid 1 Vo (EU) 2023/1529)De verboden gedefinieerd in artikel 2 lid 1, van Verordening (EU) 2023/1529 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 2, lid 3)
Y910Grootoogtonijn, bestemd voor cons.fabGrootoogtonijn die is gevangen door ringzegenvaartuigen en met de hengel vissende vaartuigen en die in hoofdzaak bestemd is voor verdere verwerking door conservenfabrieken
Y918Vo (EG) nr. 147/2003 heeft geen betrekking op de aang. goed.Verordening (EG) nr. 147/2003 heeft geen betrekking op de aangegeven goederen - Bijlage IIIUitvoer
Y926BroeikasgassenAndere goederen dan die welke onder het in artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 gedefinieerde invoerverbod vallen
Y929Verklaring biologische productenGoederen die niet onder Verordening (EU) nr. 2018/848 vallen (biologische producten)
Y930Goederen vrij van veterinaire controlesDe aangegeven goederen zijn niet bedoeld bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 van de Commissie
Y931Goederen vrij van veterinaire controlesGoederen die genieten van een afwijking van de veterinaire controles overeenkomstig artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/630 van de Commissie
Y950Andere goederen dan met fluorkoolwaterstoffen voorgev. appAndere goederen dan met fluorkoolwaterstoffen voorgevulde apparatuur overeenkomstig Artikel 14.1 van Verordening 517/2014
Y951Verm vd op de markt gebrachte hoeveelh fluorkoolwaterstoffenVrijstelling van de vermindering van de op de markt gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen krachtens artikel 15, lid 2, punt a) tot en met f), van Verordening (EU) nr. 517/2014
Y955Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder het in artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 517/2014 gedefinieerde invoerverbod vallen
Y956Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder de in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 517/2014 gedefinieerde vermindering van de in de EU op de markt gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen vallen
Y968Goed met verkoopprijs van niet meer dan 50 Euro per liter
Y976Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 1191/2014 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 van de Commissie gedefinieerde registratievereiste vallen
Y978Vrijstelling op grond van Verordening EU 2019/1793Vrijstelling op grond van artikel 1, lid 3 van Verordening (EU) 2019/1793
Y980Goederen die genieten van afwijking veterinaire controlesGoederen die genieten van een afwijking van de veterinaire controles overeenkomstig artikel 4, van GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2126 VAN DE COMMISSIE
Y981Vrijstelling uitvoer goederen (artikel. 1 lid 9 Vo 2021/442)Vrijstelling op grond van artikel 1, lid 9, van Verordening (EU) 2021/442 -: c) uitvoer van goederen die zijn aangekocht en/of geleverd via Covax, Unicef en PAHO, met als bestemming een ander aan Covax deelnemend land, d) donatie of wederverkoop, e) humanitaire noodhulp
Y983Verbodsbep. n.v.t. (art 2 lid 1 en 4 lid 1 Vo (EU) 2022/263)De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 4, lid 1, van Verordening (EU) 2022/263 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 2, lid 2 en 4, lid 3)
Y984Goederen niet uit/voor Donetsk, Cherson, Loegansk, ZaporizjaGoederen die niet afkomstig zijn uit of niet bestemd zijn voor de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraine in de oblasten Donetsk, Kherson, Luhansk en Zaporizhzhia
Y986Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Vrijstelling van het in artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 517/2014 bedoelde invoerverbod
Y987Verbodsbep nvt (art 2 lid 1 en 2 bis lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 2, lid 3 en 2 bis, lid 3)
Y988Vrijstelling Aanv. Recht US (art 3, Verord. 2020/1646)Een bewijs dat het product voor 10.11.2020 uit de Verenigde Staten naar de Unie is geexporteerd (Reg.2020 / 1646)
Y993Verbodsbepalingen n.v.t. (art 3 ter lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 ter, lid 3)
Y994Verbodsbep n.v.t (art 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5)
Y995And. goed. dan art 2 lid 1 en 2 bis lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y996Andere goederen dan art 3 ter, lid 1 Vo (EU) 2014/833Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y997Goederen niet uit of voor de Krim of SebastopolGoederen die niet afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor de Krim of Sebastopol (artikel 2, onder a), en artikel 2 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad)
Y998Goederen niet gebruikt in Krim of SebastopolEr zijn geen redelijke gronden om aan te nemen dat de goederen in de Krim of in Sebastopol zullen worden gebruikt (artikel 2 ter, lid 3, van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad)