Milieugevaarlijke stoffen

In de 'Wet milieubeheer' staan regels om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen en preparaten. Daarbij gaat het onder meer om:

  • stoffen die de ozonlaag afbreken
  • cadmiumhoudende producten
  • bepaalde minerale oliën
  • bepaalde chemische stoffen
  • vuurwerk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën hebben afspraken gemaakt over de taak die de Douane heeft wat betreft deze goederen. Het kan hierbij gaan om:

  • controle van vergunningen bij stoffen die de ozonlaag afbreken
  • het melden van vuurwerkzendingen die ten invoer worden aangegeven
  • het nemen van monsters om bijvoorbeeld het cadmiumgehalte van goederen te onderzoeken
  • de controle op het referentie-identificatienummer bij de uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

REACH-verordening

Verordening 1907/2006 (REACH) is de Europese verordening voor chemische stoffen en staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. De REACH-verordening verplicht producenten en importeurs om voor registratie van een chemische stof informatie te verzamelen over bepaalde eigenschappen van die chemische stof en die vast te leggen in een dossier.

Daarnaast zijn de gevaarlijkste stoffen die in de REACH-verordening zijn genoemd verboden. Het gaat hier bijvoorbeeld om kankerverwekkende en giftige stoffen.

Meer informatie

Meer over de REACH-verordening staat in het Handboek VGEM (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu).

Lees ook hoe de REACH-verordening wordt geïntegreerd in Taric, het gebruikstarief van de Europese Commissie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.