Loonbelastingtabellen 2017

Wilt u de juiste tabel vinden om het correcte bedrag aan in te houden loonbelasting en premie volksverzekeringen te bepalen? Gebruik dan deze rekenhulp. Op dit moment is de rekenhulp Loonbelastingtabellen alleen voor het jaar 2017.

Hebt u loonbelastingtabellen van eerdere jaren nodig? Ga dan naar brochures en publicaties op onze site. Kies hier voor ondernemer, loonbelastingtabellen en het betreffende belastingjaar.

Hoe werkt de rekenhulp?

Beantwoordt alle vragen van de rekenhulp. U krijgt dan een link te zien naar de juiste tabel. Naar wens kunt u de tabel openen als Pdf-bestand of als Excel-bestand.

Welke tabellen vindt u in de rekenhulp?

De rekenhulp bevat standaardtabellen (de groene en witte tabellen), tabellen voor herleidingssituaties en de tabellen voor bijzondere beloningen. Voor de overige loonbelastingtabellen is nog geen rekenhulp beschikbaar.

Hoe gebruikt u de standaardtabellen en de tabellen voor herleidingssituaties?

In de tabellen is de 1e kolom telkens de kolom 'Tabelloon'. Zoek in deze kolom het juiste loonbedrag. Valt het loonbedrag tussen 2 bedragen in, neem dan het lagere loonbedrag. Achter dit bedrag, in de kolom die van toepassing is op de werknemer, vindt u het bedrag dat u als loonbelasting/premie volksverzekeringen moet inhouden op het loon van de werknemer.

Groene tabellen
In de groene tabellen ziet u per leeftijdscategorie de bedragen die u moet inhouden zonder en met loonheffingskorting. In de laatste kolom ziet u wat de verrekende afbouw van de algemene heffingskorting is.

Witte tabellen
In de witte tabellen ziet u per leeftijdscategorie de bedragen die u moet inhouden zonder en met loonheffingskorting, en de bedragen die u moet inhouden met loonheffingskorting en werkbonus. U vindt in deze tabellen ook  de verrekende afbouw algemene heffingskorting, de verrekende arbeidskorting en de verrekende werkbonus. U gebruikt de kolommen ‘Verrekende afbouw algemene heffingskorting’ en ‘Verrekende werkbonus’ alleen in de herleidingssituaties. De herleidingssituaties zijn vanaf 2017 opgenomen in de tabellen voor herleidingssituaties.

In de witte tabellen vindt u ook het bedrag aan verrekende arbeidskorting dat u in de loonstaat moet vastleggen.   

Let op!

Als de werknemer in juni 2016 65 jaar is geworden, gebruik dan vanaf januari 2017 de bedragen uit de kolommen ‘AOW-leeftijd en ouder’.

Hoe gebruikt u de tabellen voor bijzondere beloningen?

Zoek in de kolom ‘Jaarloon’ het juiste loonbedrag. Valt het jaarloon tussen 2 bedragen in? Neem dan het lagere bedrag. Achter dit bedrag, in de kolom die van toepassing is op de werknemer,  vindt u het tarief voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u moet inhouden op het loon van de werknemer. Bestaat een herleidingssituatie alleen uit (beperkte) premieplicht, dan is er sprake van een maximum in te houden bedrag. Dergelijke bedragen vindt u ook in de tabel voor bijzondere beloningen, per leeftijdscategorie gesplitst. 

Let op!

Als de werknemer in juni 2016 65 jaar is geworden, gebruik dan vanaf januari 2017 de bedragen uit de kolommen ‘AOW-leeftijd en ouder’.

Meer informatie

Een verdere toelichting op de tabellen en welke u moet toepassen, leest u in paragraaf 7.3 van het Handboek Loonheffingen of in de online versie van het handboek.

De eindheffingstabellen en de tabellen voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden vindt u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 en vanaf februari 2017 in het Handboek Loonheffingen 2017. De tabellen voor de bijstand vindt u in de Normenbrief 2017 bijlage VI en in de brochure ‘Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen’ die u in de loop van 2017 kunt downloaden van onze website. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.