Erfbelasting betalen met kunst - kan dat?

Hebt u kunst in uw bezit? Of erft u een kunstvoorwerp (of cultuurgoed)? Dan kan hiermee soms (een deel van) de erfbelasting worden betaald. In ruil daarvoor draagt u het voorwerp over aan het Rijk.

Voorwerpen die in aanmerking kunnen komen zijn:

 • schilderijen
 • beeldhouwwerken
 • meubels
 • vazen
 • inboedel van kastelen of buitenplaatsen
 • archieven
 • historische gebruiksvoorwerpen

Let op!

Om in aanmerking te komen voor de kwijtscheldingsregeling moet het kunstvoorwerp voldoen aan specifieke voorwaarden. Een speciaal aangestelde adviescommissie beoordeelt of uw kunstvoorwerp hieraan voldoet.

U kunt nu al laten toetsen of een voorwerp in aanmerking komt. Dit heet een verzoek bij leven.

Wilt u meer weten? Kies uw situatie:

 • Hoe controleer ik of het kunstvoorwerp voldoet aan de voorwaarden?

  Om in aanmerking te komen voor de kwijtschelding erfbelasting, moet het kunstvoorwerp of cultuurgoed van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn. Dit is het geval als het voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • Het voorwerp is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (Erfgoedwet). U kunt dit opzoeken in het register van Collectie Nederland.
  • Het kunstvoorwerp staat niet in het register, maar voldoet wel aan de criteria voor aanwijzing en plaatsing in het register. Het voorwerp:
   • wordt regelmatig tentoongesteld
   • is een hoogtepunt in het oeuvre van een bekende kunstenaar
   • is belangrijk vanwege zijn herkomst
   • maakt deel uit van een waardevolle verzameling

  Het is geen eis dat het kunstvoorwerp door een Nederlandse kunstenaar is gemaakt of dat het van Nederlandse bodem komt. Ook kunst uit het buitenland kan voor de regeling in aanmerking komen.

  Let op!

  Het is ook mogelijk om een collectie kunstvoorwerpen aan te bieden voor de regeling, bijvoorbeeld een verzameling prenten of een servies. Vanwege de onderlinge samenhang kan de adviescommissie eisen dat u de gehele collectie overdraagt aan het Rijk.
 • Hoeveel kwijtschelding erfbelasting kan ik krijgen?

  U kunt kwijtschelding krijgen ter hoogte van maximaal de waarde van het voorwerp, vermeerderd met 20%. U kunt nooit meer kwijtschelding krijgen dan u moet betalen aan erfbelasting en belastingrente.

  Voorbeeld 1

  U moet € 9.000 betalen aan erfbelasting en belastingrente. U draagt een kunstvoorwerp over aan het Rijk met een waarde van € 10.000. U kunt nu voor maximaal € 12.000 kwijtschelding krijgen, maar nooit meer dan dat u verschuldigd bent. U krijgt voor € 9.000 kwijtschelding.

  Voorbeeld 2

  U moet € 20.000 betalen aan erfbelasting en belastingrente. U draagt een kunstvoorwerp met een waarde van € 10.000 over aan het Rijk. U krijgt dan voor € 12.000 kwijtschelding. U moet nog € 8.000 erfbelasting en belastingrente betalen.
 • Hoe vraag ik de kwijtscheldingsregeling voor kunstvoorwerpen aan?

  Stuur ons ons een brief waarin u aangeeft dat u gebruik wilt maken van de regeling. Dit doet u binnen 8 weken nadat de aanslag erfbelasting definitief is vastgesteld. De brief moet de volgende gegevens bevatten:

  • een beschrijving van het kunstvoorwerp dat u wilt aanbieden
  • het BSN van de overledene
  • uw contactgegevens (naam, adres en BSN)

  Doet u het verzoek namens meerdere erfgenamen of legatarissen?

  Zet dat dan ook in de brief.

  Om uw verzoek zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, hebben wij naast de brief het volgende van u nodig:

  • een foto van het kunstvoorwerp
  • een actueel taxatierapport met de waarde van het kunstvoorwerp of de kunstvoorwerpen
  • Een brief van het museum dat het kunstvoorwerp graag in zijn collectie wil opnemen
   In deze brief motiveert het museum waarom het voorwerp een waardevolle aanvulling is op zijn collectie en hoe het past in zijn verzamel- en tentoonstellingsbeleid. De brief moet ondertekend zijn door de directeur.

  Is er eerder een 'verzoek bij leven' ingediend?

  En voldeed het kunstwerk destijds aan de gestelde voorwaarden? Stuurt u dan een kopie van de brief mee waarin staat dat het voorwerp in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling.

  Stuur uw brief naar het adres van het belastingkantoor zoals vermeld op de aanslag erfbelasting.

 • Ik heb de kwijtscheldingsregeling aangevraagd. Hoe gaat het nu verder?

  Uw verzoek om erfbelasting te betalen met kunst, wordt na ontvangst voorgelegd aan een adviescommissie. Deze commissie beoordeelt of het kunstvoorwerp aan de voorwaarden voldoet. Als dit het geval is wordt gekeken of ook aan de fiscale en juridische voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn:

  • Het kunstvoorwerp maakt onderdeel uit van de erfenis en hierover is erfbelasting betaald.
  • De erfgenaam of erfgenamen die het kunstvoorwerp krijgen, dragen het over aan het Rijk. Alleen deze personen kunnen de door hen verschuldigde erfbelasting met kunst betalen.

  Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan ontvangt u hiervan een bevestiging. Daarna draagt u het voorwerp over aan het Rijk.

  Als u het voorwerp hebt overgedragen, wordt de erfbelasting en eventuele belastingrente kwijtgescholden. Het Rijk zal daarna het voorwerp in bruikleen geven bij het museum.

  Uitstel van betaling

  Het afhandelen van uw verzoek om erfbelasting met kunst te betalen kan enige tijd duren. In afwachting van een beslissing kunt u alvast betalen of bij ons om uitstel van betaling erfbelasting vragen. Stuur uw verzoek om uitstel van betaling naar:

  Belastingdienst/Unit Centrale Invordering
  Tiberdreef 12
  3561 GG Utrecht

 • Hoe doe ik een verzoek bij leven?

  Wilt u nu al laten toetsen of een voorwerp in aanmerking komt? Stuurt u dan een brief naar het onderstaande adres, waarin u aangeeft dat u wilt laten bekijken of een kunstvoorwerp in aanmerking komt voor de regeling. In de brief beschrijft u het voorwerp, vermeldt u uw contactgegevens en voegt u een foto van het voorwerp toe.

  Daarnaast voegt u een brief toe van het museum dat het voorwerp graag in zijn collectie wil opnemen. In deze brief motiveert het museum waarom het voorwerp een waardevolle aanvulling is op zijn collectie en hoe het past in zijn verzamelbeleid en tentoonstellingsbeleid. De brief moet ondertekend zijn door de directeur.

  Het is bij een verzoek bij leven niet nodig om een taxatierapport mee te sturen. Dit is bij een dergelijk verzoek niet relevant.

  U kunt uw brief sturen naar:

  Ministerie van Financiën
  Directoraat Generaal Belastingen
  Brieven en Beleidsbesluiten
  Postbus 20201
  2500 EE Den Haag

 • Ik heb een verzoek bij leven ingediend. Hoe gaat het nu verder?

  Wij leggen uw verzoek voor aan een adviescommissie. Deze commissie beoordeelt of uw voorwerp aan de voorwaarden voldoet. Als dit het geval is krijgt u hiervan een bevestiging.

  Als na uw overlijden uw erfgenamen of legatarissen gebruik willen maken van de regeling, hebben zij al de bevestiging dat het voorwerp aan de eisen voldoet. Uw nabestaanden zijn vrij om te kiezen of zij van de regeling gebruik willen maken.

  Wanneer uw erfgenamen of legatarissen na uw overlijden wel gebruik willen maken van de regeling, toetsen wij of het Rijk nog steeds behoefte heeft aan het voorwerp. Ook kijken wij dan of aan de fiscale en juridische voorwaarden van de regeling wordt voldaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.