Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Rekenhulp erfbelasting

Wanneer is de persoon overleden van wie u een erfenis of legaat krijgt?

Toont help over deze vraag.

Erfenis of legaat

€  Toont help over deze vraag.

Ja Nee Toont help over deze vraag.

Toont help over deze vraag.

Ja Nee Toont help over deze vraag.

De Bereken-knop wordt automatisch actief nadat u alle vragen hebt beantwoord.

Resultaat

U hoeft geen erfbelasting te betalen.

Belasting

Legaat

Een legaat is een bepaald onderdeel van een erfenis, bijvoorbeeld een kostbaar voorwerp of een geldbedrag, waarvan de overledene in zijn testament heeft vastgelegd dat het naar een bepaalde persoon gaat.

Kijk op Waardebepaling bij erven en schenken om te zien hoe u de waarde van de erfenis vaststelt. Vul vervolgens het bedrag in van uw deel van de erfenis.

Vrij van recht

Normaal gesproken betaalt u erfbelasting als u iets krijgt uit de erfenis van een overledene. Maar de overledene kan in zijn testament regelen dat uw erfenis of legaat 'vrij van recht' is. Dat houdt in dat niet u, maar iemand anders de erfbelasting betaalt. U of uw vertegenwoordiger ontvangt nog wel een aanslag.

Als u vrij van recht erft, bestaat uw erfenis of legaat eigenlijk uit 2 delen:

 • de waarde van uw erfenis of legaat
 • de erfbelasting die over uw erfenis of legaat moet worden betaald

Dit totale bedrag (de waarde van uw erfenis of legaat plus de erfbelasting) wordt dan bijvoorbeeld betaald uit de totale erfenis van alle erfgenamen.

Echtgenoot

U bent ook getrouwd als u gescheiden leeft.

Let op!

Bent u gescheiden van tafel en bed? Dan bent u voor de erfbelasting niet meer getrouwd.

Geregistreerd partner

U bent ook geregistreerd partner als u gescheiden leeft.

Samenwonend partner

Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, maar wel samenwoont, bent u partner voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
 • U bent allebei meerderjarig.
 • U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
 • U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen. Voor mantelzorgers geldt deze voorwaarde niet.
 • U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor samenwonenden, maar hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partner voor de erfbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op het zelfde adres staat ingeschreven.

Is het samenwonen tegen uw wil beëindigd?

Woonde u eerder samen, maar stond u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? Dan blijft u partner voor de erfbelasting als het samenwonen tegen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek.

Samenwonend partner

Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, maar wel samenwoont, bent u partner voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
 • U bent allebei meerderjarig.
 • U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
 • U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.
 • U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor samenwonenden, maar hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partner voor de erfbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op het zelfde adres staat ingeschreven.

Is het samenwonen tegen uw wil beëindigd?

Woonde u eerder samen, maar stond u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? Dan blijft u partner voor de erfbelasting als het samenwonen tegen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek

Mantelzorger

Ook als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, bent u partner voor de erfbelasting
als u en de overledene voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank.
 • U bent bloedverwanten in de 1e graad.
 • U bent allebei meerderjarig.
 • U staat allebei minimaal een half jaar op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
 • U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
 • U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor mantelzorgers, maar hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partner voor de erfbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op het zelfde adres staat ingeschreven.

Is het samenwonen tegen uw wil beëindigd?

Woonde u eerder samen, maar stond u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? Dan blijft u partner voor de erfbelasting als het samenwonen tegen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek

Let op!

Als u als mantelzorger samenwoont met allebei uw ouders, dan zijn uw ouders partners van elkaar en niet van u.

Kinderen

Voor de erfbelasting bent u ook een kind van de overledene als:

 • u een kind bent van de partner van de overledene (stiefkind)
 • u door de overledene als kind bent erkend
 • u een geadopteerd kind bent van de overledene

Pleegkinderen

Voor de erfbelasting bent u een pleegkind van de overledene als u vóór uw 21e verjaardag minimaal 5 jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de overledene bent onderhouden en opgevoed. Bent u voor uw 21e getrouwd? Dan moet u voor de huwelijksdatum minstens 5 jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de overledene zijn onderhouden en opgevoed.

Ouder

U bent ook een ouder van de overledene, als u een pleegouder bent van de overledene. U moet het pleegkind dan wel voor zijn 21e minstens 5 jaar hebben onderhouden en opgevoed als een eigen kind. Is het kind voor zijn 21e getrouwd? Dan moet u het kind voor de huwelijksdatum minstens 5 jaar hebben onderhouden en opgevoed.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen die de ANBI ontvangt. De instelling moet wel door de Belastingdienst zijn aangewezen als ANBI.

Wilt u controleren of uw instelling is aangewezen als ANBI ? Dat kan met het programma 'ANBI opzoeken'. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Of een instelling een ANBI is, kunt u ook navragen bij de instelling zelf of bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of steunstichting SBBI

Een SBBI en een steunstichting SBBI hoeven geen erfbelasting te betalen over erfenissen die ze krijgen. Een stichting of vereniging kan een SBBI zijn als ze voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:

 • De stichting of vereniging streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen.
 • De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de doelstelling.
 • De stichting of vereniging valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
 • De bestuursleden van de stichting of vereniging ontvangen alleen een onkostenvergoeding.
 • De stichting of vereniging is gevestigd in de Europese Unie, op Curaçao, Aruba, Sint Maarten of de BES-eilanden. Of een ander door ons aan te wijzen land.

Voorbeelden van een SBBI zijn de scouting of een amateurvoetbalclub. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Een stichting kan maximaal in 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI. In dat jaar zijn giften aan een steunstichting SBBI niet belast voor de erfbelasting.

Anders

Bij deze groep hoort u bijvoorbeeld als u:

 • een broer, zus of (over)grootouder van de overledene bent
 • een neef of nicht van de overledene bent
 • geen familie van de overledene bent

1 persoon

Hiervan is sprake als:

 • u met iemand samenwoont
 • u allebei 22 jaar of ouder bent

Meerdere personen

Hiervan is sprake als:

 • u samenwoont met meer dan 1 persoon
 • u en de anderen 22 jaar of ouder zijn.

Kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, tellen niet mee.

Beperking

Vergelijk uw situatie met die van een gezond persoon die hetzelfde werk doet of in dezelfde situatie zit (bijvoorbeeld: werkloos met een uitkering). Ga hierbij uit van de komende 3 jaar. Verdient u in die periode door uw beperking zeker de helft minder dan deze persoon? Dan is sprake van een beperking.