Solidariteitsbijdrage Fossiele Industrie (SDB)

Solidariteitsbijdrage Fossiele Industrie (SDB)

De Raad van de Europese Unie heeft in oktober 2022 regelgeving aangenomen over een noodinterventie vanwege de hoge olie- en gasprijzen. Onderdeel hiervan is een tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele industrie (SDB). De EU-lidstaten kunnen zelf invulling geven aan de SDB. In Nederland heeft dat geleid tot de ‘Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage’. De wet houdt in dat de Belastingdienst SDB heft over de overwinst, die bedrijven hebben behaald door de sterk gestegen grondstofprijzen. De SDB geldt voor het jaar 2022.

Welke bedrijven vallen onder SDB?

Onder SDB vallen:

  • vennootschappen die in Nederland zijn gevestigd en die meer dan 75% van de omzet behalen uit de winning, mijnbouw of raffinage van fossiele brandstoffen of uit de fabricage van cokesovenproducten
  • Nederlandse vaste inrichtingen van vennootschappen die in het buitenland zijn gevestigd en die meer dan 75% van de omzet behalen uit de winning, mijnbouw of raffinage van fossiele brandstoffen of uit de fabricage van cokesovenproducten

Hoe berekent u de solidariteitsbijdrage?

De solidariteitsbijdrage wordt als volgt berekend:

  • U bepaalt de referentiewinst.
    Dit is de gemiddelde belastbare winst voor de vennootschapsbelasting over de vier boekjaren 2018 tot en met 2021.
  • U bepaalt de overwinst.
    Dat is het deel van de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting over 2022 dat meer is dan 120% van de referentiewinst (de gemiddelde winst in 2018 tot en met 2021).
  • De overwinst wordt belast tegen een tarief van 33%.

Moet u solidariteitsbijdrage betalen?

Als u solidariteitsbijdrage moet betalen, krijgt u vanzelf een uitnodiging van ons om aangifte te doen.

U doet aangifte met het formulier 'Aangifte solidariteitsbijdrage 2022'.

Let op!

Hebt u geen uitnodiging van ons ontvangen voor het doen van aangifte solidariteitsbijdrage? En bent u op basis van deze informatie tot de conclusie gekomen dat u toch solidariteitsbijdrage moet betalen? Neem dan contact op met uw klantcoördinator.

Wilt u nadat u aangifte solidariteitsbijdrage hebt gedaan én de SDB hebt betaald een nieuwe aangifte indienen? Dat kan. Wacht dan wel met betalen van de nieuwe aangifte totdat u bericht van ons hebt gekregen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over de solidariteitsbijdrage? Neem dan contact op met uw klantcoördinator bij Belastingdienst Grote ondernemingen West, Team Olie en gas, in Rotterdam. Die helpt u graag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.