Actie verlaging kosten voor een aanmaning of dwangbevel

Update: 30 mei 2024

Hebben wij tussen 1 januari 2011 en 31 december 2021 kosten voor een aanmaning of dwangbevel (vervolgingskosten) na een vermindering ten onrechte niet verlaagd? Dan verlagen wij deze kosten alsnog. Dit hebben wij intussen gedaan bij alle burgers en bedrijven die daar volgens onze gegevens recht op hadden. Wij hebben deze kostenverlaging verrekend met andere openstaande bedragen. Of wij hebben de kostenverlaging uitbetaald.

Denkt u dat u ook recht hebt op kostenverlaging?

Hebben wij bij u tussen 1 januari 2011 en 31 december 2021 kosten voor een aanmaning of dwangbevel na een vermindering ten onrechte niet verlaagd? En hebt u daarvoor niet alsnog een kostenverlaging gekregen? Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 235 83 59. U kunt daar een verzoek om kostenverlaging doen.

Voor welke aanslag(en) geldt de kostenverlaging?

U ontvangt een brief als wij hebben vastgesteld dat wij bij u tussen 1 januari 2011 en 31 december 2021 kosten voor een aanmaning of dwangbevel niet hebben verlaagd, terwijl dat wel had gemoeten. In die brief geven wij u een berekening van het bedrag waarmee wij de kosten alsnog verlagen.

Het kan gaan om kosten voor verschillende aanslagen en verschillende jaren. Daarom ontvangt u misschien meer dan 1 brief over dit onderwerp. En u ontvangt misschien ook meer terugbetalingen.

Hebt u na het lezen van de brief nog vragen? Bijvoorbeeld over de manier waarop wij het bedrag van de kostenverlaging hebben berekend? Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 235 83 59.

Als wij kosten voor een aanmaning of dwangbevel alsnog verlagen, hoe werkt dat dan?

Alleen als wij vervolgingskosten hebben berekend vóórdat u een vermindering op uw aanslag kreeg, zullen wij deze kosten herberekenen.

  • Hebt u de aanslag(en) waarvoor u de aanmaning of het dwangbevel kreeg en de kosten voor de aanmaning of het dwangbevel nog niet of niet volledig betaald? Dan betalen wij de kostenverlaging niet uit, maar verrekenen wij deze met het openstaande deel van die belastingaanslag(en).
  • Hebt u de aanslag(en) waarvoor u de aanmaning of het dwangbevel kreeg en de kosten voor de aanmaning of het dwangbevel al betaald? Als u nog een andere openstaande belastingschuld hebt, verrekenen wij de kostenverlaging daarmee.
  • Hebt u de aanslag(en) waarvoor u de aanmaning of het dwangbevel kreeg en de kosten voor de aanmaning of het dwangbevel al betaald? En hebt u geen openstaande belastingschuld? Dan betalen wij de kostenverlaging aan u uit.

Voorbeeld

Stel, wij hebben u gevraagd om voor de aanslag inkomstenbelasting 2018 een bedrag van € 1.800 te betalen. U reageert niet op de betalingsherinnering (kosteloos) of aanmaning (kosten: € 17) en krijgt een dwangbevel (kosten: € 200). U besluit op inhoudelijke gronden bezwaar te maken tegen de aanslag. De beslissing op het bezwaar is dat wij de aanslag verlagen van € 1.800 naar € 370. Het bedrag dat u dan nog moet betalen, is € 587 (aanslag € 370 + kosten € 217).

Op basis van de hoogte van het terug te betalen bedrag van € 370 zijn de kosten voor zowel de aanmaning als het dwangbevel lager, te weten € 8 en € 72. Na de verlaging zijn de invorderingskosten dus niet € 217, maar € 80.

In dit voorbeeld hebt u de aanslag nog niet betaald. Daarom brengen wij de kostenverlaging van € 137 (€ 217 - € 80) in mindering op het openstaande bedrag van € 587. Het bedrag dat u nu nog moet betalen, is € 450.

Zou u de aanslag al wel hebben betaald, maar nog openstaande belastingschulden hebben? Dan verrekenen wij de kostenverlaging van € 137 met de openstaande schulden.

Zou u de aanslag al wel hebben betaald, maar geen openstaande belastingschulden hebben? Dan storten wij het bedrag van € 137 op uw rekening.

Doelmatigheidsgrens

Wij hanteren bij de actie voor de kostenverlaging een doelmatigheidsgrens van € 17 per belanghebbende. Is het totaal van de te veel betaalde kosten voor een aanmaning of dwangbevel onder die grenswaarde? Dan verrekenen wij dit niet en betalen wij het bedrag ook niet uit.

Wettelijke rente

Hebt u de kosten voor een aanmaning of dwangbevel betaald en hebben wij deze kosten niet op tijd verlaagd? Dan hebt u recht op rentevergoeding over dat bedrag. Wij berekenen de wettelijke rente over het deel dat u (achteraf gezien) onterecht hebt betaald over de periode vanaf 6 weken na de datum van de vermindering van de aanslag waarvoor u een aanmaning of dwangbevel hebt gekregen, tot de datum waarop wij de rentevergoeding hebben verrekend of op uw rekening hebben gestort.

Bent u het niet eens met de berekening van de wettelijke rente? Dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. In de verminderingsbeschikking leest u hoe u dat doet.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen, tenzij wij u daar om vragen. Binnen 6 weken na de datum van de brief waarin wij u informeren over de kostenverlaging verrekenen wij het bedrag of storten wij het bedrag op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Geldt de kostenverlaging voor een aanslag over 2011 of 2012? Dan vindt de verrekening plaats binnen 16 weken.

Zorg dat wij een actueel rekeningnummer van u hebben

Wanneer wij u terugbetalen, doen wij dat op het rekeningnummer dat bij ons bekend is voor de belasting of toeslag waar het om gaat. U kunt dit nakijken op Mijn Belastingdienst. Hoe u een rekeningnummer wijzigt leest u op Rekeningnummer doorgeven of wijzigen - zo doet u dat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.