Hoorprocedure bij bezwaar

Voordat wij een beslissing nemen op uw bezwaarschrift, krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorgesprek.

Moet u het gesprek zelf voeren?

Nee, dat is niet verplicht: u kunt het gesprek zelf voeren, maar u kunt ook iemand daartoe machtigen. U kunt ook een familielid of een kennis meenemen die tijdens het gesprek het woord voert of u bijstaat. Ook mag u een getuige of een deskundige meenemen naar het gesprek.

Met wie gaat u in gesprek?

U voert het gesprek met de medewerker van de Belastingdienst die op uw bezwaarschrift beslist. Deze medewerker is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de aanslag of beschikking waarover uw bezwaar gaat. Tijdens het hoorgesprek kan de medewerker zich laten bijstaan door een medewerker die wel betrokken was bij de totstandkoming van de oorspronkelijke beschikking.

Hoe verloopt het gesprek?

Tijdens het gesprek kunt u aangeven hoe u tegen de zaak aankijkt. Wij kunnen u vragen stellen en ingaan op uw argumenten. Die nemen wij dan mee bij onze beslissing op uw bezwaarschrift.

Wordt er een verslag gemaakt van het hoorgesprek?

Ja, wij maken een verslag van het hoorgesprek. Een kopie van dat verslag sturen wij naar u en/of uw gemachtigde. Bent u het niet eens met de manier waarop uw kijk op de zaak is opgeschreven? Dan kunt u dit aangeven bij de medewerker die het verslag naar u heeft gestuurd. In het definitieve verslag - of in de uitspraak op uw bezwaar – houden wij hier rekening mee. In de uitspraak op het bezwaarschrift staat dat u bent gehoord. Ook kan het hoorverslag in de uitspraak op het bezwaarschrift worden opgenomen.

Hebt u tijdens het hoorgesprek aangegeven dat u uw bezwaarschrift intrekt? Dan vermelden wij dit ook in het definitieve verslag.

Kunt u uw bezwaar telefonisch toelichten?

Ja, u kunt uw bezwaar altijd telefonisch toelichten. Ook is het mogelijk dat wij u bellen met een vraag. Als zo'n telefoongesprek onduidelijkheden of misverstanden oplost, dan kunt u het aangeven als u geen behoefte meer aan een hoorgesprek hebt. U krijgt daar dan een schriftelijke bevestiging van.

Wij kunnen een verslag van het telefoongesprek maken. In dat geval geven wij u de mogelijkheid op dit verslag te reageren.

Als beide partijen er uitdrukkelijk mee instemmen, kan een hoorgesprek ook telefonisch worden gevoerd. Bijvoorbeeld omdat u zich daar prettiger over voelt vanwege de situatie rondom het coronavirus. (Zie ook: ECLI:NL:HR:2018:2306) Mocht u instemmen met een telefonisch hoorgesprek, dan wordt dat in het hoorverslag vermeld.

Wordt u altijd gehoord?

Nee, niet altijd. U wordt niet gehoord in de volgende situaties:

  • Als wij het eens zijn met uw bezwaren.
  • Als u aangeeft dat u afziet van een hoorgesprek.
  • Als u niet reageert op onze oproepen voor een hoorgesprek.
  • Als wij uw bezwaar moeten afwijzen omdat het niet voldoet aan de formele eisen en het ook niet mogelijk is om daar alsnog aan te voldoen.
  • Als meteen overduidelijk is dat wij uw bezwaarschrift in zijn geheel moeten afwijzen.

In de uitspraak op het bezwaarschrift geven we aan waarom wij u niet hebben gehoord.

Kunt u inzage krijgen in stukken en documenten?

Voordat u wordt gehoord krijgt u de gelegenheid de stukken over uw zaak in te zien. In de uitnodiging voor het hoorgesprek geven wij aan waar en wanneer dat kan.

Kunt u nog stukken indienen voordat u wordt gehoord?

Het is meestal geen probleem als u stukken indient. Dit kan vaak zelfs nog tijdens het hoorgesprek.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.