Hoorprocedure bij bezwaar

Voordat wij een beslissing nemen op uw bezwaarschrift, krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorgesprek.

Moet u het gesprek zelf voeren?

U kunt het gesprek zelf voeren, maar u kunt ook iemand machtigen. U kunt ook een familielid of een kennis meenemen die tijdens het gesprek het woord voert of u bijstaat. Als u wilt kunt u een getuige of een deskundige meenemen.

Met wie gaat u in gesprek?

U voert het gesprek met de medewerker van de Belastingdienst die op uw bezwaarschrift beslist. Deze medewerker is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de aanslag of beschikking waarover uw bezwaar gaat. Bij het horen kan de medewerker zich laten bijstaan door een medewerker die wel bij de totstandkoming van de oorspronkelijke beschikking betrokken was.

Hoe verloopt het gesprek?

U krijgt de gelegenheid uw zienswijze toe te lichten. Wij kunnen u vragen stellen en ingaan op uw argumenten. Die nemen wij dan mee bij onze beslissing op uw bezwaarschrift.

Wordt er een verslag gemaakt van het hoorgesprek?

Wij maken een verslag van het hoorgesprek.Wij sturen u en/of uw gemachtigde een kopie van het verslag. Bent u het niet eens met de weergave van uw zienswijze? Dan kunt u dit aangeven bij de medewerker die u het verslag stuurde. In een definitief verslag - of in de uitspraak op uw bezwaar – houden wij hier rekening mee. De uitspraak op het bezwaarschrift vermeldt dat u bent gehoord. Het hoorverslag kan in de uitspraak op het bezwaarschrift worden opgenomen.

Hebt u tijdens het hoorgesprek aangegeven dat u uw bezwaarschrift intrekt? Dan nemen wij dit ook op in het verslag.

Kunt u uw bezwaar telefonisch toelichten?

U kunt uw bezwaar altijd telefonisch toelichten. Wij kunnen u ook bellen met een vraag. Als zo'n gesprek onduidelijkheden of misverstanden oplost, dan kunt u aangeven geen behoefte meer te hebben aan een hoorgesprek. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Wij kunnen een verslag van het telefoongesprek maken. In dat geval geven wij u de mogelijkheid op het verslag te reageren.

Wordt u altijd gehoord?

Zijn wij het helemaal eens met uw bezwaren? Dan is een hoorgesprek niet nodig. Wij kunnen ook van horen afzien als het voor ons overduidelijk is dat wij uw bezwaar geheel moeten afwijzen. U kunt ook zelf aangeven dat u geen hoorgesprek wilt.

Kunt u inzage krijgen in stukken en documenten?

Voordat u wordt gehoord krijgt u de gelegenheid de stukken over uw zaak in te zien. In de uitnodiging voor het hoorgesprek geven wij aan waar en wanneer dat kan.

Kunt u nog stukken indienen voordat u wordt gehoord?

Het is meestal geen probleem als u stukken indient. Dit kan vaak zelfs nog tijdens het hoorgesprek.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.