Hoe is het box 3-inkomen op mijn voorlopige aanslag 2024 berekend?

Het box 3-inkomen in uw voorlopige aanslag 2024 is berekend volgens de Overbruggingswetgeving. Daarbij gaan we uit van de werkelijke verdeling van uw vermogen. Bij de berekening gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen. Kijk welke percentages dit zijn en hoe de berekening werkt.

Rendementspercentages 2024

In de voorlopige aanslag 2024 gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij het werkelijke rendement van uw box 3-inkomen liggen. Daarom gebruiken we voor uw bezittingen 2 verschillende percentages: 1 voor uw banktegoeden, en een ander voor uw beleggingen en andere bezittingen. Voor uw schulden gebruiken we een 3e percentage.

Dit zijn de rendementspercentages voor 2024:

 • Banktegoeden: 1,03%

  Hieronder vallen alleen de volgende bezittingen:

  • bank- en spaartegoeden in Nederland
  • bank- en spaartegoeden buiten Nederland
  • contant geld dat boven de vrijstelling uitkomt
  • premiedepots
  • het niet vrijgesteld deel van uw groene spaartegoeden
  • uw aandeel in het vermogen van een 'vereniging van eigenaren (VvE)
  • Geld dat op een derdenrekening van een notaris of gerechtsdeurwaarder staat
 • Beleggingen en andere bezittingen: 6,04%

  Hieronder vallen beleggingen en alle andere bezittingen die niet onder banktegoeden vallen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • aandelen, obligaties, effecten en andere beleggingen
  • het niet vrijgestelde deel van uw groene beleggingen
  • overige vorderingen (behalve vorderingen tussen fiscale partners of tussen ouders en minderjarige kinderen)
  • een 2e woning in Nederland
  • een 2e woning buiten Nederland
  • een woning die u verhuurt
  • overige onroerende zaken
  • cryptovaluta
  • een lot waarop een prijs is gevallen
 • Schulden: 2,47%

  Hieronder vallen alle schulden die u in box 3 moet aangeven. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • schulden voor bijvoorbeeld een auto of een vakantie
  • negatief saldo op een bankrekening
  • schulden voor de financiering van aandelen, obligaties, effecten en andere beleggingen
  • schulden voor een 2e woning of overige onroerende zaken
  • (hypotheek)schulden die u niet in box 1 mag aftrekken
  • een bedrag van levenlanglerenkrediet dat u moet terugbetalen
  • erfbelasting
  • een schuld door een schenking op papier (behalve de schuld tussen fiscale partners of tussen ouders en minderjarige kinderen)

Het percentage voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast. De percentages voor banktegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Begin 2025 stellen we die percentages vast. De vastgestelde percentages gebruiken we bij uw definitieve aanslag.

De volledige lijst met bezittingen en schulden die u moet aangeven in box 3 staat op Wat zijn uw bezittingen en schulden?

Uitspraak Hoge Raad

Op 6 juni 2024 oordeelde de Hoge Raad dat het Rechtsherstel en de Overbruggingswetgeving in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als de uitspraak gevolgen heeft voor de berekening van uw box 3-inkomen, krijgt u een brief van ons.

Berekening van uw box 3-inkomen 2024

Zo berekent u het box 3-inkomen in 2024:

 1. Bereken het belastbaar rendement

  Gebruik de voorlopige rendementspercentages die we hierboven noemen om het rendement per soort vermogen uit te rekenen. U gaat uit van de waarde van uw bezittingen en schulden op 1 januari 2024.

  Het rendement van banktegoeden telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Van het totaal trekt u het rendement van de aftrekbare schulden af. Dit is uw belastbaar rendement.

 2. Bereken uw rendementsgrondslag

  Daarnaast berekent u uw rendementsgrondslag. Dat zijn uw bezittingen min uw schulden. Uw schulden mag u niet helemaal aftrekken. Van uw schulden trekt u eerst de drempel af.

 3. Bereken uw grondslag sparen en beleggen

  Van uw rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. U mag de grondslag verdelen als u een fiscaal partner hebt. Elke verdeling mag, als het totaal maar uitkomt op het bedrag van de hele grondslag.

 4. Bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  U deelt uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) en vermenigvuldigt dit met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. Dit percentage is uw aandeel in de rendementsgrondslag.

 5. Bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  U vermenigvuldigt uw belastbaar rendement (uitkomst stap 1) met dit percentage (uitkomst stap 4). De uitkomst is uw box 3-inkomen.

 6. bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2024 (36%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

Rekenvoorbeelden

Kies uw situatie:

 • Rekenvoorbeeld 2024 zonder fiscaal partner

  U hebt € 150.000 spaargeld. U hebt geen fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: € 150.000 × 1,03% = € 1.545

  Het belastbaar rendement is € 1.545.

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Bezittingen: € 150.000

  Aftrekbare schulden: € 0

  Vermogen: € 150.000 - € 0 = € 150.000

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is uw grondslag sparen en beleggen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2024 € 57.000.

  rondslag sparen en beleggen: € 150.000 - € 57.000 = € 93.000

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door uw rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  € 93.000 ÷ € 150.000 × 100 = 62,00%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is uw belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4).

  € 1.545 × 62,00% = € 957

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 (36%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  36% × € 957 = € 344 belasting.

 • Rekenvoorbeeld 2024 met fiscaal partner en verschillende soorten vermogen

  U hebt een fiscaal partner. Samen met uw partner hebt u de volgende bezittingen en schulden:

  • € 150.000 aan spaargeld
  • beleggingen met een waarde van € 75.000
  • een 2e woning in Nederland met een WOZ-waarde van € 200.000
  • een schuld voor de 2e woning van € 100.000

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: € 150.000 × 1,03% = € 1.545

  Beleggingen en andere bezittingen: € 75.000 + € 200.000 = € 275.000 × 6,04% = € 16.610

  Van de schuld moet u eerst de drempel aftrekken. De drempel is € 3.700 per persoon. Dus voor u samen € 7.400.

  De aftrekbare schuld is: € 100.000 - € 7.400 = € 92.600

  Het rendement op de aftrekbare schulden: € 92.600 × 2,47% = € 2.287.

  Het belastbaar rendement is € 1.545 + € 16.610 - € 2.287 = € 15.868.

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Bezittingen: € 150.000 + € 75.000 + € 200.000 = € 425.000

  Aftrekbare schulden: € 92.600

  Rendementsgrondslag: € 425.000 - € 92.600 = € 332.400

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is de grondslag sparen en beleggen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2024 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.

  Grondslag sparen en beleggen: € 332.400 - € 114.000 = € 218.400.

  De grondslag sparen en beleggen mag u verdelen over u en uw fiscaal partner. Elke verdeling mag als het totaal maar 100% is.In dit voorbeeld geven u en uw fiscaal partner geven ieder de helft van de grondslag sparen en beleggen op. Dus ieder € 109.200.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  Uw aandeel: € 109.200 ÷ € 332.400 × 100 = 32,85%

  Voor uw fiscale partner is de uitkomst van deze berekening hetzelfde.

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw percentage in uw aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4)

  Voordeel uit sparen en beleggen: € 15.868 × 32,85% = € 5.212

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2024 (36%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  36% × € 5.212 = € 1.876 belasting.

  Voor uw fiscaal partner is de uitkomst van deze berekening hetzelfde.

 • Rekenvoorbeeld 2024 met fiscaal partner en verschillende soorten vermogen

  U hebt een fiscaal partner. Samen met uw partner hebt u de volgende bezittingen:

  • € 5.000 aan spaargeld
  • groene beleggingen met een waarde van € 150.000
  • een 2e woning buiten Nederland met een waarde in het economisch verkeer van € 250.000

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: € 5.000 × 1,03% = € 51

  Groene beleggingen zijn vrijgesteld tot € 71.251 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner is dat samen € 142.502. De waarde van de groene beleggingen is € 150.000. Dit betekent dat het deel boven € 142.502 opgegeven moet worden als bezitting. In dit geval is dat € 150.000 - € 142.502 = € 7.498.

  Beleggingen en andere bezittingen: € 7.498 + € 250.000 = € 257.498 × 6,04% = € 15.552.

  Het belastbaar rendement is € 51 + € 15.552 = € 15.603.

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Rendementsgrondslag: € 5.000 + € 7.498 + € 250.000 = € 262.498

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is uw grondslag sparen en beleggen. Het heffingsvrijvermogen is in 2024 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.

  Grondslag sparen en beleggen: € 262.498 - € 114.000 = € 148.498

  De grondslag sparen en beleggen mag u verdelen over u en uw fiscaal partner. Elke verdeling mag als het totaal maar 100% is. In dit voorbeeld geeft u zelf de volledige grondslag sparen en beleggen op. Dus € 148.498.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). De uitkomst vermenigvuldigt u met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  € 148.498 ÷ € 262.498 × 100 = 56,57%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw percentage in uw aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4).

  Voordeel uit sparen en beleggen: € 15.603 × 56,57% = € 8.826

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2024 (36%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  36% × € 8.826 = € 3.177 belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.