Kan ik de 30%-regeling aanvragen als ik in Nederland kom werken?

Ja, maar alleen als u aan de voorwaarden voldoet.

Lees hier alles over de 30%-regeling.

 • Wat is de 30%-regeling?

  Komt u vanuit een ander land in Nederland werken, dan maakt u misschien extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Dat komt bijvoorbeeld omdat het levensonderhoud hier duurder is dan in uw land. U kunt van uw werkgever een belastingvrije vergoeding krijgen voor deze extra kosten. Maar in plaats daarvan mag uw werkgever ook ervoor kiezen om 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij aan u uit te betalen. Dit is de 30%-regeling.

  Lees meer bij Wat zijn extraterritoriale kosten? En wat niet?

 • Vanaf 2024 verandert de 30%-regeling

  Vanaf 2024 is uw belastingvrije vergoeding maximaal € 69.900. En is uw vergoeding niet meer over de hele looptijd van uw beschikking maximaal 30% van uw salaris.

  Uw belastingvrije vergoeding is maximaal € 69.900

  U krijgt de maximale belastingvrije vergoeding van € 69.900 als u een salaris hebt van € 233.000 of hoger. En het hele jaar gebruikmaakt van de 30%-regeling. Maakt u maar een deel van het jaar gebruik van de 30%-regeling, dan is uw maximale vergoeding lager. U berekent uw maximale vergoeding tijdsevenredig, over het deel van het jaar dat u gebruikmaakt van de 30%-regeling.

  Maakte u al in 2022 gebruik van de 30%-regeling, dan gaat deze wijziging voor u pas in op 1 januari 2026. Lees de voorwaarden in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024. Of vraag advies aan uw werkgever.

  Uw maximale vergoeding is niet meer 30% over de hele looptijd

  Vanaf 1 januari 2024 hebt u alleen de 1e 20 maanden van de looptijd van uw beschikking recht op een maximale vergoeding van 30% van uw salaris. De 2e 20 maanden hebt u recht op 20%. En de 3e 20 maanden op 10%.

  Had u in 2023 al een beschikking, dan kunt u toch voor de gehele looptijd recht blijven houden op een belastingvrije vergoeding van maximaal 30%. Lees de voorwaarden in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024. Of vraag advies aan uw werkgever.

 • Kan ik gebruikmaken van de 30%-regeling?

  Ja, als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Wanneer heb ik een specifieke deskundigheid?

  U hebt die deskundigheid als uw salaris exclusief de belastingvrije vergoeding in Nederland meer is dan:

  • € 46.107 in 2024
  • € 41.954 in 2023
  • € 39.467 in 2022

  U bent jonger dan 30 jaar, en hebt een Nederlandse academische mastertitel

  Of hebt u in een ander land een gelijkwaardige titel behaald? Dan hebt u een specifieke deskundigheid als uw salaris exclusief de belastingvrije vergoeding in Nederland meer is dan:

  • € 35.048 in 2024
  • € 31.891 in 2023
  • € 30.001 in 2022

  Doet u wetenschappelijk onderzoek?

  En doet u dat onderzoek bij een aangewezen onderzoeksinstelling? Of bent u een arts in opleiding tot specialist? Dan kunt u altijd gebruikmaken van de 30%-regeling. De hoogte van uw salaris is niet van belang.

 • Ik ben buiten Nederland geworven - wat zijn de voorwaarden?

  U bent ook buiten Nederland geworven als u op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao of Sint Maarten woont.

  Geen 30%-regeling als u in de grensstreek woont

  U moet in de 24 maanden vóór uw 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer hemelsbreed van de Nederlandse grens wonen. U mag dus niet in België, Luxemburg en in delen van Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk wonen.

  Ik heb eerder in Nederland gewerkt

  Kwam u eerder in aanmerking voor de 30%-regeling, en bent u daarna weer buiten Nederland gaan wonen? Dan hoeft dat niet meer dan 150-kilometer van de Nederlandse grens te zijn, als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Uw eerdere werkperiode begon maximaal 5 jaar geleden. Vóór 1 januari 2021 moest uw eerdere werkperiode maximaal 8 jaar geleden zijn begonnen.
  • Toen uw eerdere werkzaamheden begonnen, woonde u in de 24 voorafgaande maanden langer dan 16 maanden hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.
  • Tijdens uw eerdere werkperiode had u een geldige beschikking voor de 30%-regeling. Of u kunt aannemelijk maken dat u tijdens uw eerdere werkperiode aan de toen geldende voorwaarden voor de 30%-regeling voldeed.

  Bent u gepromoveerd en hebt u een doctorstitel?

  U kunt dan gebruikmaken van de 30%-regeling, als u in de 24 maanden vóór de start van uw promotieonderzoek in Nederland meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde.

  Tijdens het promotieonderzoek en tussen de promotie en de start van uw werk in Nederland mag u in Nederland hebben gewoond, of binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens.

 • Hoe lang is mijn beschikking geldig?

  De datum van afgifte van uw beschikking bepaalt de looptijd.

  Vanaf 1 januari 2019 afgegeven

  Uw beschikking heeft een looptijd van maximaal 5 jaar.

  Tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019 afgegeven

  Uw beschikking heeft een looptijd van maximaal 8 jaar, maar door een overgangsregeling kan de einddatum op uw beschikking niet meer juist zijn. U krijgt geen nieuwe beschikking.

  Kijk in het volgende overzicht wat de juiste einddatum van uw beschikking is.

  Tabel looptijd 30%-regeling
  Op uw beschikking staat een einddatum in: Juiste einddatum is:
  2019 of 2020 de einddatum op uw beschikking
  2021, 2022 of 2023 31 december 2020
  2024 of later de einddatum op uw beschikking min 3 jaar

  Verkorte looptijd als u eerder in Nederland werkte of verbleef

  Wij verminderen de looptijd van uw beschikking met de periode waarin u eerder in Nederland werkte of verbleef.

  In de volgende situaties verminderen we de looptijd niet:

  • U werkte of verbleef eerder in Nederland, en die periode eindigde meer dan 25 jaar vóór het begin van uw huidige werk.
  • U werkte in de afgelopen 25 jaar incidenteel in Nederland, maar in totaal minder dan 20 dagen per jaar. Bijvoorbeeld tijdens een zakenreis vanuit het buitenland.
  • U verbleef in de afgelopen 25 jaar incidenteel in Nederland, bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of andere persoonlijke omstandigheden. En in totaal was dat niet langer dan 6 weken per jaar, of een eenmalige periode van 3 aaneengesloten maanden.
 • Ik wissel van werkgever – wat betekent dat voor de 30%-regeling?

  Wisselt u binnen het concern van werkgever, en voldoet u bij uw nieuwe werkgever ook aan de voorwaarden van de 30%-regeling? Dan blijft uw beschikking voor de 30%-regeling geldig. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen. Vraag uw werkgever of uw nieuwe en uw oude werkgever bij hetzelfde concern horen.

  Nieuwe werkgever buiten het concern?

  Vraag samen met uw nieuwe werkgever toestemming of uw beschikking voor de 30%-regeling geldig kan blijven. Dat kan als u binnen 3 maanden na afloop van uw oude baan gaat werken voor uw nieuwe werkgever.

  Doe uw aanvraag binnen 4 maanden nadat u bent begonnen bij uw nieuwe werkgever. Dan mag u vanaf de 1e werkdag bij uw nieuwe werkgever gebruikmaken van de 30%-regeling.

  Verzoek 30%-regeling 2024

 • Wat zijn extraterritoriale kosten? En wat niet?

  Extraterritoriale kosten zijn onder meer:

  • extra kosten voor levensonderhoud, doordat de prijs in Nederland hoger is dan in het land waar u vandaan komt, bijvoorbeeld extra uitgaven voor maaltijden, gas, water en licht
  • kosten voor een kennismakingsreis naar Nederland, eventueel met uw gezin, bijvoorbeeld om te zoeken naar een woning of een school
  • kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen
  • kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland
  • dubbele huisvestingskosten wanneer u blijft wonen in het land waar u vandaan komt, bijvoorbeeld hotelkosten
  • de (eerste) huisvestingskosten
   Als u huisvesting krijgt, zijn alleen de (eerste) huisvestingskosten die boven 18% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking uitkomen, extraterritoriale kosten. De rest van de kosten is loon. Als u zelf huurt, mag uw werkgever de 18%-rekenmethode ook toepassen om het meerdere belastingvrij te verstrekken. In het algemeen kunt u de huisvestingskosten voor meubilair niet belastingvrij vergoed of verstrekt krijgen van uw werkgever.
  • opslagkosten voor het deel van de boedel dat u niet verhuist naar Nederland
  • reiskosten naar het land waar u vandaan komt, bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging
  • extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land waar u vandaan komt. Hierbij geldt een maximum van € 1.000.
  • cursuskosten om de Nederlandse taal te leren voor u en voor de gezinsleden die bij u verblijven
  • extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren met het land waar u vandaan komt
  • de kosten van een aanvraag vrijstelling sociale zekerheid, zoals een A1- of E101-verklaring

  Geen extraterritoriale kosten

  Voor kosten die geen extraterritoriale kosten zijn, kan uw werkgever geen belastingvrije vergoeding geven.

  Geen extraterritoriale kosten zijn onder meer:

  • uitzendtoelagen, bonussen en vergelijkbare vergoedingen
  • vermogensverliezen
  • aan- en verkoopkosten van een woning
  • compensatie voor hogere belastingtarieven in het werkland
 • Kan ik een vergoeding voor schoolgelden krijgen?

  Naast de 30%-regeling kunt u van uw werkgever een belastingvrije vergoeding krijgen voor extraterritoriale kosten voor schoolgelden. Het moet gaan om een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school. Hiervan is sprake als:

  • de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school is gebaseerd op een buitenlands stelsel
  • de school of de afdeling vooral bedoeld is voor kinderen van uitgezonden werknemers
 • Wat is partiële buitenlandse belastingplicht?

  U kunt in uw aangifte inkomstenbelasting kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht, als u in Nederland woont én gebruikmaakt van de 30%-regeling. U bent dan een buitenlands belastingplichtige voor uw belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit kan voordelig voor u zijn, omdat u dan over een lager belastbaar inkomen in box 2 en box 3 belasting betaalt.

  U kunt partieel buitenlands belastingplichtig zijn vanaf de 1e dag van het kalenderjaar waarin u hiervoor kiest, maar niet eerder dan de 1e dag dat u gebruikmaakt van de 30%-regeling.

Vraag de 30%-regeling aan

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan samen met uw werkgever toestemming om gebruik te maken van de 30%-regeling. Vul het verzoek in en stuur het aan ons op. U ontvangt binnen 8 weken bericht van ons.

Verzoek 30%-regeling 2024

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.