Wet DBA en handhaving door de Belastingdienst

Sinds 1 januari 2023 werkt de Belastingdienst aan het versterken en verbeteren van de handhaving rond arbeidsrelaties voor de loonheffingen. Dit doen we bijvoorbeeld door bedrijfsgesprekken te voeren of door boekenonderzoeken. Meer hierover leest u in het 'Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023'.

Het handhavingsmoratorium is nog wel steeds van kracht. We leggen dus alleen correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen voor de loonheffingen op, eventueel met een boete, als er sprake is van kwaadwillendheid. In andere situaties geven we een aanwijzing.

Correctieverplichtingen als we u als kwaadwillend zien

Er is sprake van kwaadwillendheid u als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking'. We kunnen u dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen voor de loonheffingen opleggen. We moeten dan bewijzen dat er sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Dit zorgt meestal voor een oneigenlijk voordeel of tast het speelveld op een oneerlijke manier aan.

Aanwijzingen als we u níet als kwaadwillend zien

Blijkt bij een boekenonderzoek dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking? Maar is er geen sprake van kwaadwillendheid? Dan leggen we niet meteen een correctieverplichting op. We geven eerst aanwijzingen. U moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om:

  • de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of
  • de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de loonaangifte

Hiervoor krijgt u meestal 3 maanden de tijd. Stellen we na die termijn vast dat u de aanwijzingen niet of niet voldoende hebt opgevolgd en is er nog steeds sprake van een (fictieve) dienstbetrekking? Dan leggen we een correctieverplichting op tot het moment van het geven van de aanwijzing.

Opheffen handhavingsmoratorium

Het kabinet heeft de ambitie het zogenoemde handhavingsmoratorium uiterlijk op 1 januari 2025 volledig op te heffen. Het is belangrijk u zich daarop voorbereidt.

Vooruitlopend op het opheffen van het handhavingsmoratorium geven we daarom duidelijkheid over de inzet van onze handhavingsinstrumenten. Dit hebben we uitgeschreven in het 'Handhavingsplan arbeidsrelaties, tranche 2024'. We hanteren daarbij de uitvoerings- en handhavingsstrategie Belastingdienst. Die gaat ervan uit dat burgers en bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende en kostbare acties van de Belastingdienst. Daarom besteden we ook veel aandacht aan voorlichting en (handhavings)communicatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.