Gewijzigd standpunt bij meerdere arbeidsomvangen: mogelijke teruggaaf

Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een arbeidsovereenkomst waarin u met uw werknemer meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand hebt afgesproken, niet meer als een oproepcontract gezien. Dat staat in het 'Kennisdocument Premiedifferentiatie WW' op rijksoverheid.nl.

Dit gewijzigde standpunt gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2020. Hierdoor kan voor deze arbeidsovereenkomst de lage premie AWf gelden en kunt u misschien te veel betaalde premie terugkrijgen.

Op deze pagina leggen we eerst uit wat de gevolgen voor de premie AWf zijn. Hoe u de te veel betaalde AWf-premie terugvraagt, leest u verderop op deze pagina in het stappenplan.

Gevolgen voor de premie AWf

Op een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand mag u de lage premie AWf toepassen, als u ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.

Let op!

Het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021, 2022 en 2023.

Voorbeeld

De werkgever heeft met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Hierin staat dat de werknemer ieder jaar in de piekperiode 32 uur per week gaat werken. In dit geval is sprake van een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per week. De werkgever past dan het hele jaar de lage premie AWf toe.

Nulurencontracten en min-maxcontracten blijven oproepcontracten

Hebt u met uw werknemer een nulurencontract of min-maxcontract (bandbreedtecontract) afgesloten? Dan blijft er wel sprake van een oproepcontract. Voor deze arbeidsovereenkomsten verandert er dus niets: de hoge AWf-premie is en blijft van toepassing.

Stappenplan om de te veel betaalde AWf-premie terug te vragen

De te veel betaalde premie AWf kunt u terugkrijgen door uw aangiften loonheffingen te corrigeren. Volg daarvoor de volgende stappen:

Stap 1: Inkomstenverhouding corrigeren in uw aangifte loonheffingen

U corrigeert uw ingestuurde aangiften als volgt:

  • U zet de contractindicaties op J/J/N (onbepaalde tijd, schriftelijk, geen oproep).
  • U verplaatst het bedrag van de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf hoog naar de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag.
  • Over deze aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag berekent u de lage AWf-premie.
  • U vult deze lage premie in bij 'Premie AWf laag'. Bij 'Premie AWf hoog' vult u € 0 in.

In de aangiften loonheffingen die u nog moet doen over 2022 en 2023, blijft u dit zo doen.

Stap 2: Correcties verzenden

Voor elk aangiftetijdvak dat u volgens het gewijzigde standpunt mag corrigeren, verzendt u een correctie.

Tijdvakken van 2020 en 2021 corrigeren

Voor elk aangiftetijdvak van 2020 en 2021 verzendt u een losse correctie. Hoe u dat doet, leest u in paragraaf 14.2.4 van het 'Handboek Loonheffingen 2022'. U vindt het handboek op de pagina Loonheffingen. Verzendt u bij voorkeur 1 bericht per jaar waarin u alle correctietijdvakken bundelt. Of dat kan, hangt af van uw softwarepakket.

U krijgt dan van ons een teruggaaf: wij betalen het te veel betaalde bedrag terug of verrekenen dat met openstaande schulden. Hebt u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan maken wij de teruggaaf naar u over en gaan wij niet verrekenen.

Tijdvakken van 2022 corrigeren

Hoe u eerdere aangiftetijdvakken van 2022 corrigeert, leest u in paragraaf 14.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2022'. U vindt het handboek op de pagina Loonheffingen.

Let op!

Wilt u weten hoe u de wijziging in uw softwarepakket verwerkt of hoe u de correcties doet? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.