Conserverende aanslag bij emigratie

Verhuist u vanuit Nederland naar een ander land, dan kunnen wij een zogenoemde conserverende aanslag opleggen. Op deze pagina leest u alles over een conserverende aanslag.

Op deze pagina:

Wat is een conserverende aanslag?

Over het jaar van uw emigratie doet u aangifte M. Na deze aangifte kunt u alvast een belastingaanslag krijgen die u misschien in de toekomst moet betalen: dit is een conserverende aanslag. Wij leggen de conserverende aanslag op over uw te conserveren inkomen.

Voorbeeld

U krijgt een conserverende aanslag over pensioenrechten die u in Nederland hebt opgebouwd.

Een conserverende aanslag heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, met uitzondering voor het aanmerkelijk belang. Deze conserverende aanslag is onbeperkt geldig.

Hoeveel moet ik betalen?

Het bedrag van uw conserverende aanslag berekent u als volgt:

 1. Tel de belasting over uw gewone inkomen in box 1 en de belasting over uw te conserveren inkomen bij elkaar op.
 2. Verminder de uitkomst met de belasting die u op uw gewone aanslag moet betalen.

Het te conserveren inkomen valt in het hoogste belastingtarief.

In Nederland opgebouwde pensioenrechten

Hebt u in Nederland pensioenrechten opgebouwd, of trok u de premies voor uw pensioen af van uw inkomen? Dan hebt u een fiscaal voordeel gehad. Als u emigreert, leggen wij voor het bedrag van dit fiscale voordeel een conserverende aanslag op.

U hoeft uw conserverende aanslag maximaal 10 jaar niet te betalen als u zich houdt aan de Nederlandse belastingregels. Daarna kunt u om kwijtschelding van de aanslag vragen. Houdt u zich in die 10 jaar niet aan onze regels, dan moet u de conserverende aanslag wel betalen, bijvoorbeeld als u uw pensioen afkoopt.

Let op!

Overlijdt degene die de pensioenrechten heeft opgebouwd, en emigreert de nabestaande die het pensioen ontvangt? Dan krijgt die nabestaande een conserverende aanslag.

Uitkering uit een lijfrente

Hebt u in Nederland een lijfrente opgebouwd en trok u de premies af van uw inkomen? Dan hebt u daardoor een fiscaal voordeel gehad. Bij emigratie krijgt u dan een conserverende aanslag die gelijk is aan het bedrag van dit fiscale voordeel.

U hoeft uw conserverende aanslag maximaal 10 jaar niet te betalen als u zich houdt aan de Nederlandse belastingregels. Daarna kunt u om kwijtschelding van de aanslag vragen. Houdt u zich in die 10 jaar niet aan onze regels, dan moet u de conserverende aanslag wel betalen, bijvoorbeeld als u uw lijfrente afkoopt.

Kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning

Hebt u een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning en emigreert u zonder uw eigen woning te verkopen? Dan geeft u in uw aangifte als waarde aan: de waarde in het economische verkeer op het moment van emigratie, verminderd met het totale bedrag dat u hebt gestort. U krijgt alleen een conserverende aanslag als de waarde hoger is dan de vrijstelling die u hebt.

Krijgt u een conserverende aanslag, dan hoeft u die niet te betalen zolang de woning uw eigen woning is. Houdt u zich aan de Nederlandse belastingregels, dan kunt u na 10 jaar om kwijtschelding vragen voor het hele belastingbedrag.

Aanmerkelijk belang

Hebt u een aanmerkelijk belang? Bij emigratie is er dan sprake van een fictieve vervreemding van uw aanmerkelijk belang. De aanmerkelijkbelangwinst die het gevolg is van deze fictieve vervreemding, rekenen we dan tot uw inkomen in box 2. U ontvangt hiervoor een conserverende aanslag.

U kunt uitstel van betaling krijgen voor de belasting die u moet betalen over de fictief genoten aanmerkelijkbelangwinst. Dat kan automatisch of op uw verzoek en onder voorwaarden. Bent u vóór 15 september 2015, 15.15 uur geëmigreerd, dan krijgt u 10 jaar uitstel van betaling en daarna kunt u om kwijtschelding vragen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de aandelen nog steeds bezit, en ook dat de onderneming waarin u de aandelen hebt niet is gestaakt. Was uw uitschrijving bij de gemeente ná 15 september 2015 om 15.15 uur, dan krijgt u levenslang uitstel. De conserverende aanslag wordt dan niet meer na 10 jaar op verzoek kwijtgescholden. U moet in de toekomst ooit afrekenen over de Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim.

Vervreemdt u de aandelen? Keert u dividend uit op uw aandelen? Of staakt de onderneming waarin u de aandelen houdt? Dan moet u dat aan ons doorgeven. U moet de conserverende aanslag dan (gedeeltelijk) betalen.

Uitstel van betaling voor uw conserverende aanslag

Emigreert u naar een EU- of een EER-land, dan krijgt u automatisch uitstel van betaling voor uw conserverende aanslag. Over de uitstelperiode hoeft u geen invorderingsrente te betalen. Heeft uw conserverende aanslag betrekking op meer dan 1 inkomensbestanddeel, dan ontvangt u voor elk deel apart uitstel van betaling.

Uitstel van betaling zelf aanvragen

Krijgt u niet automatisch uitstel van betaling, dan kunt u zelf uitstel aanvragen. Hoe u dit doet, staat op uw conserverende aanslag.

Uitstel van betaling intrekken

Wij trekken het uitstel van betaling in de volgende situaties in:

 • U verhuist vanuit een EU-land naar een niet-EU-land.
  Eerder bent u geëmigreerd vanuit Nederland naar dat EU-land met automatisch uitstel van betaling voor een conserverende aanslag over:
  • uw voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning
  • een aanmerkelijk belang in een vennootschap die in Nederland is gevestigd

Wilt u opnieuw uitstel van betaling krijgen? Stuur ons dan een brief en vraag uitstel aan. Wij kunnen u vragen om zekerheid te stellen.

 • U houdt zich niet aan de Nederlandse belastingregels.U mag bijvoorbeeld geen lijfrente- of pensioenaanspraak afkopen. Als u voor een inkomensbestanddeel niet meer aan de regels voldoet, trekken wij alleen het uitstel van betaling in voor dat inkomensbestanddeel.

Zekerheid stellen als u emigreert naar een niet-EU-land

Hebt u een kapitaalverzekering voor een eigen woning of een aanmerkelijk belang? Dan moet u bij emigratie naar een niet-EU-land altijd zekerheid stellen. Hierdoor weten wij zeker dat u de belasting over het bedrag van die kapitaalverzekering of het aanmerkelijk belang uiteindelijk betaalt.

U kunt zekerheid stellen met:

 • een bankgarantie
 • een hypotheekrecht
 • een verpanding

U hoeft geen zekerheid te stellen bij emigratie naar een EU-land, of als u een levensverzekering of een pensioenregeling hebt bij een erkende verzekeraar in een EU-land, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.