Het belastingverdrag met België

Woont u in Nederland en hebt u inkomen uit België? Of woont u in België en hebt u inkomen uit Nederland? In het belastingverdrag tussen Nederland en België staan regels en afspraken over waar u belasting betaalt in uw situatie. De afspraken in het belastingverdrag zijn bindend en gaan altijd vóór de nationale wetgeving in Nederland of België.

Voor België is ook het multilateraal belastingverdrag van toepassing (het zogenaamde multilateraal instrument). Dit instrument vervangt of wijzigt bepaalde onderdelen in het belastingverdrag tussen Nederland en België. Op rijksoverheid.nl leest u hier mee over.

Mogelijk moet u aangifte doen in België en in Nederland.

U betaalt belasting in het land waar u werkt

Het verdrag voorkomt dat u dubbel belasting betaalt, maar óók dat u in beide landen geen belasting betaalt. U betaalt dus óf in België óf in Nederland belasting over uw inkomen. De hoofdregel is dat u belasting betaalt in het land waar u werkt (uw werkland). Lees de uitzonderingen hieronder.

Op deze pagina:

U werkt tijdelijk in loondienst in Nederland of België

Woont u in Nederland en betaalt u in Nederland belasting over uw loon? En gaat u voor uw Nederlandse werkgever tijdelijk in België werken? Dan blijft u in Nederland belasting betalen. Deze regeling geldt andersom ook, dus als u in België woont, in België belasting betaalt over uw loon, en tijdelijk voor uw Belgische werkgever in Nederland gaat werken. U blijft dan in België belasting betalen.

U moet wel voldoen aan deze voorwaarden:

 • U verblijft in 12 maanden in totaal niet langer dan 183 dagen voor uw werk in het werkland.
  De periode van 12 maanden hoeft niet in 1 kalenderjaar te zijn. Het maximaal aantal dagen hoeft ook niet aaneengesloten te zijn. Gewone arbeidsonderbrekingen met verblijf in het werkland, zoals ziektedagen, weekenden en nationale feestdagen, tellen ook mee in het totaal van 183.
 • U werkt in het werkland níet voor rekening van een vaste inrichting van uw werkgever.
  Er is sprake van een vaste inrichting als uw werkgever in uw tijdelijke werkland een bedrijfsruimte duurzaam ter beschikking heeft, zoals een fabriek, werkplaats, magazijn of verkoopruimte.

Bent u langer dan 183 dagen in België of betaalt de Belgische vaste inrichting uw loonkosten, dan betaalt u in België belasting over uw loon.

U werkt voor een onderneming van uw werkgever

Moet u van uw werkgever naar Nederland of België, om daar tijdelijk te werken voor een onderneming van uw werkgever, bijvoorbeeld een dochteronderneming? Dan betaalt u over het loon dat u met dat werk verdient belasting in het land waar de (dochter)onderneming gevestigd is.

Met ‘werken voor de onderneming van uw werkgever’ bedoelen we dat die (dochter)onderneming zelf het loon aan u uitbetaalt, of dat uw werkgever de loonkosten doorberekent aan die (dochter)onderneming.

U werkt voor de overheid

Werkt u voor de overheid, dan betaalt u over het inkomen dat u met dat werk verdient belasting in het land waarin u voor de overheid werkt. Het maakt niet uit in welk land u woont.

U werkt in het onderwijs

Woont u in Nederland, en gaat u in België in het onderwijs werken? Of woont u in België en gaat u in Nederland in het onderwijs werken? Dan betaalt u belasting in uw woonland voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf de dag dat u begint te werken.

U moet wel voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • U verblijft in het land waar u onderwijs geeft, maar u emigreert niet naar dit land.
 • U geeft in het werkland onderwijs of u doet wetenschappelijk onderzoek aan een universiteit of andere officieel erkende onderwijsinstelling.
  Het wetenschappelijk onderzoek moet in het algemeen belang zijn, en niet in de 1e plaats voor het persoonlijk nut van iemand.
 • U woont niet in het werkland in de periode dat u daar werkt.

U werkt aan boord van een schip of luchtvaartuig

Werkt u aan boord van een schip of luchtvaartuig in het internationale verkeer, of aan boord van een binnenvaartschip? Dan betaalt u belasting in het land waar de onderneming gevestigd is (België of Nederland).

Voor dit werk geldt een 'exclusieve bronstaatheffing'. Dit betekent dat het land waar de leiding van de onderneming is gevestigd, het inkomen mag belasten. In het andere land telt dit inkomen wel mee voor de bepaling van het belastingtarief over eventueel ander in dat land te belasten inkomen. Dit heet het 'progressievoorbehoud'. In Nederland houden we bij de toekenning van inkomensafhankelijke toeslagen ook rekening met dat buitenlandse inkomen.

U werkt als freelancer

Woont u in Nederland, dan betaalt u over uw inkomsten als freelancer in Nederland belasting. Maar hebt u in België een ‘vaste basis’ zoals een kantoor of een winkel, dan zijn de inkomsten van die basis belast in België. Deze regeling geldt andersom ook, dus als u in België woont met een ‘vaste basis’ in Nederland.

Hebt u in uw woonland belastingvrijstelling, dan mag het werkland alsnog belasting heffen over uw inkomen. In dat geval moet u dus in het werkland aangifte doen. Bel de BelastingTelefoon als u wilt weten of u in Nederland vrijstelling hebt voor uw freelance-inkomsten.

U werkt als artiest

Woont u in Nederland? En levert u als artiest persoonlijk een artistieke prestatie in België, en ontvangt u daarvoor een honorarium? Dan betaalt u meestal in België belasting. Dat geldt ook als iemand anders dan u het honorarium ontvangt, bijvoorbeeld de leidinggevende van het gezelschap waarvoor u werkt. Deze regeling geldt andersom ook, dus als u in België woont en in Nederland werkt als artiest.

Als uw werkzaamheden voor ten minste 30% gefinancierd zijn door of namens de overheid van uw woonland, dan betaalt u belasting in uw woonland. Dat is bijvoorbeeld het geval als het orkest of theatergezelschap waarvan u deel uitmaakt, subsidie ontvangt.

Pensioen, lijfrente of uitkering

Woont u in Nederland, en hebt u een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit België? Of woont u in België, en hebt u een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland? Dan betaalt u daarover meestal belasting in uw woonland. Een uitzondering geldt als uw uitkeringen samen meer zijn dan € 25.000 per jaar.

Er is ook sprake van een pensioen of lijfrente uit uw werkland, als u uw pensioen of lijfrente in uw werkland hebt opgebouwd en daarna hebt overgedragen aan een verzekeraar in uw woonland.

De € 25.000-grens

Is het totaalbedrag van al uw uitkeringen (inclusief uw AOW en Anw) samen jaarlijks meer dan € 25.000? Dan betaalt u in de volgende situaties belasting in het land waaruit u de uitkering krijgt:

 • U hebt bij het opbouwen van uw uitkering een fiscaal voordeel gehad in het land waar u de uitkering opbouwde (uw werkland). Voor de opbouw van uw AOW of Anw is dit niet van belang.
 • U betaalt over uw uitkering niet het normale belastingtarief dat geldt voor vroegere arbeidsinkomsten. Of u betaalt in uw woonland over minder dan 90% van uw uitkering belasting.

Let op!

Viel u vóór 2003 onder de grensarbeidersregeling? Dan hebt u bij het opbouwen van uw Belgische pensioen geen fiscaal voordeel in België gehad. U betaalde toen belasting in Nederland. Vanaf 2003 hebt u wel een fiscaal voordeel in België, want vanaf die datum betaalt u belasting in België. Dit betekent dat u uw pensioenuitkering moet splitsen in een deel van vóór 2003 en een deel van na 2003.

Afkoopsom pensioen of lijfrente

Hebt u het recht op uw pensioen of lijfrente afgekocht? Dan betaalt u de belasting over de afkoopsom in het land waar u eerder de premies voor de opbouw van dit recht van uw inkomen hebt afgetrokken.

Uitkering sociale zekerheid

Woont u in Nederland, en ontvangt u uit België een uitkering in verband met overtolligheid, ziekte of invaliditeit? En is die uitkering niet aan te merken als pensioen? Dan betaalt u over een periode van 1 jaar belasting in België. U moet dan wel een dienstbetrekking in België hebben en daar loonbelasting betalen.

Hebt u na dat 1e jaar naast uw uitkering nog steeds looninkomsten uit dezelfde dienstbetrekking, dan betaalt u ook na dat jaar in België belasting. Pas vanaf het moment dat u naast uw uitkering géén looninkomsten meer hebt, betaalt u belasting over de uitkering in Nederland.

Deze regeling geldt andersom ook, dus als u in België woont.

Overheidspensioen

Over uw overheidspensioen betaalt u belasting in het land waar u voor de overheid hebt gewerkt. Hebt u echter de nationaliteit van uw woonland, dan betaalt u over het overheidspensioen uit het andere land toch in uw woonland belasting.

Voorbeeld

U heb de Nederlandse nationaliteit, en u woont ook in Nederland. U krijgt een overheidspensioen uit België. Dan betaalt u over dat pensioen belasting in Nederland. Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, dan betaalt u in België belasting.

Compensatieregelingen voor Nederlandse grensarbeiders

Woont u in Nederland en betaalt u in België belasting over uw inkomsten uit uw werk in België? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële compensatie uit Nederland.

Algemene compensatieregeling

Met de algemene compensatieregeling krijgt u compensatie voor het mislopen van bepaalde aftrekposten, die u wel zou krijgen als u in Nederland zou werken, zoals de hypotheekrenteaftrek of een persoonsgebonden budget. U kunt ook compensatie krijgen voor de heffingskorting van uw niet- of weinig verdienende fiscale partner.

U komt voor algemene compensatie in aanmerking als u beloningen of inkomen uit werk in België hebt.

Bijzondere compensatieregeling voor grensarbeiders

U komt voor bijzondere compensatie in aanmerking als u op 31 december 2002 onder de zogenoemde ‘grensarbeidersregeling’ viel.

U hebt geen recht meer op bijzondere compensatie als u van werkgever verandert, of als uw inkomen niet lager is geworden door het wegvallen van de grensarbeidersregeling.

Verandert u van werkgever door bijvoorbeeld een bedrijfsovername of fusie? Of bent u onvrijwillig ontslagen en vindt u binnen 6 maanden een nieuwe dienstbetrekking in België? Dan blijft u recht houden op bijzondere compensatie. Dat geldt ook als u uw dienstbetrekking in België hervat na een detachering naar een ander land voor maximaal 12 maanden.

Hoe krijg ik algemene of bijzondere compensatie?

Vraag de compensatie aan in een voorlopige aanslag of in uw belastingaangifte.

Belgisch loon omrekenen naar Nederlands loon

Hebt u Belgisch loon, dan moet u dat eerst omrekenen naar Nederlands loon voor u aangifte doet. Gebruik hiervoor ons hulpmiddel Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon. Het Nederlands loon dat u met dit hulpmiddel berekent, moet u invullen in uw aangifte.

De tekst van het belastingverdrag tussen Nederland en België

Lees de tekst van het belastingverdrag tussen Nederland en België.

Lees de tekst van het multilateraal belastingverdrag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.