Het belastingverdrag met Duitsland

Woont u in Nederland en hebt u inkomen uit Duitsland? Of woont u in Duitsland en hebt u inkomen uit Nederland? In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland staan regels en afspraken over waar u belasting betaalt in uw situatie. De afspraken in het belastingverdrag zijn bindend en gaan altijd vóór de nationale wetgeving in Nederland of Duitsland.

Mogelijk moet u aangifte doen in Duitsland en in Nederland.

U betaalt belasting in het land waar u werkt

Het verdrag voorkomt niet alleen dat u dubbel belasting betaalt, maar óók dat u in beide landen geen belasting betaalt. U betaalt dus óf in Duitsland óf in Nederland belasting over uw inkomen. De hoofdregel is dat u over uw looninkomsten belasting betaalt in het land waar u werkt (uw werkland). Lees de uitzonderingen hieronder.

Op deze pagina:

U werkt tijdelijk in loondienst in Nederland of Duitsland

Woont u in Nederland en betaalt u in Nederland belasting over uw loon? En gaat u voor uw Nederlandse werkgever tijdelijk in Duitsland werken? Dan blijft u in Nederland belasting betalen.

U moet wel voldoen aan deze voorwaarden:

 • U verblijft in 12 maanden in totaal niet langer dan 183 dagen voor uw werk in het werkland.
  De periode van 12 maanden hoeft niet in 1 kalenderjaar te zijn. Het maximaal aantal dagen hoeft ook niet aaneengesloten te zijn. Gewone arbeidsonderbrekingen met verblijf in het werkland, zoals ziektedagen, weekenden en nationale feestdagen, tellen ook mee in het totaal van 183.
 • U werkt in het werkland níet voor rekening van een vaste inrichting van uw werkgever.
  Er is sprake van een vaste inrichting als uw werkgever in uw tijdelijke werkland een bedrijfsruimte duurzaam ter beschikking heeft, zoals een fabriek, werkplaats, magazijn of verkoopruimte.

Bent u langer dan 183 dagen in Duitsland of betaalt de Duitse vaste inrichting uw loonkosten, dan betaalt u in Duitsland belasting over uw loon. Betaalt u in Duitsland belasting over uw loon, dan kunt u recht hebben op financiële compensatie. Lees meer bij Compensatieregeling als u in Duitsland belasting betaalt.

Deze regeling geldt andersom ook, dus als u in Duitsland woont, in Duitsland belasting betaalt over uw loon, en tijdelijk voor uw Duitse werkgever in Nederland gaat werken. U blijft dan in Duitsland belasting betalen.

U werkt voor de overheid

Werkt u voor de overheid, dan betaalt u over het inkomen dat u met dat werk verdient belasting in het land waar die overheid is gevestigd. Het maakt niet uit in welk land u woont.

U werkt in het onderwijs

Woont u in Nederland en gaat u in Duitsland onderwijs geven of wetenschappelijk onderzoek doen én wordt u hiervoor betaald vanuit Nederland (bijvoorbeeld door een Nederlandse onderwijsinstelling)? Of woont u in Duitsland en gaat u in Nederland onderwijs geven of wetenschappelijk onderzoek doen én wordt u hiervoor betaald vanuit Duitsland (bijvoorbeeld door een Duitse onderwijsinstelling)? Dan betaalt u belasting in uw woonland voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf de dag dat u begint te werken.

U moet wel voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • U verblijft in het land waar u onderwijs geeft.
 • U geeft in het werkland onderwijs of u doet wetenschappelijk onderzoek aan een universiteit of andere officieel erkende onderwijsinstelling.
 • Het wetenschappelijk onderzoek moet in het algemeen belang zijn, en niet in de 1e plaats voor het persoonlijk nut van iemand.
 • U woont niet in het werkland in de periode dat u daar werkt.

Deze regeling geldt voor onderwijsinstellingen van de overheid, en particuliere onderwijsinstellingen die officieel erkend zijn door Nederland, en voor elk niveau (lagere scholen, middelbare scholen, (v)mbo, hbo en universitair onderwijs). Vraag uw onderwijsinstelling of deze officieel erkend is door Nederland.

Ontvangt u de vergoeding wel vanuit het werkland, dan gelden de regels die staan bij 'U werkt tijdelijk in loondienst' of, als u voor een overheidsinstantie werkt, 'U werkt voor de overheid'.

U werkt op een internationaal bedrijventerrein

Werkt u in loondienst bij een onderneming die gevestigd is op een bedrijventerrein op de grens van Nederland en Duitsland? Dan betaalt u belasting over uw loon in het land waar u verplicht sociaal verzekerd bent. Bent u in Nederland sociaal verzekerd, dan betaalt u in Nederland belasting. Bent u in Duitsland sociaal verzekerd, dan betaalt u in Duitsland belasting.

Kijk op de website van Grensinfopunt waar u sociaal verzekerd bent.

U werkt voor een buitenlandse werkgever

Woont u in Nederland en werkt u in Duitsland voor een buiten Duitsland gevestigde werkgever? Of woont u in Duitsland en werkt u in Nederland voor een buiten Nederland gevestigde werkgever? Dan betaalt u in het werkland belasting over uw loon. Maar verblijft u in een periode van 12 maanden niet langer dan 183 dagen in het werkland, dan betaalt u in uw woonland belasting, tenzij er sprake is van uitlening, uitzending of detachering naar uw werkland. Of als u werkt voor een vaste inrichting in uw werkland.

Pensioen, lijfrente of uitkering

Woont u in Duitsland, en hebt u een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland, omdat u daar hebt gewerkt? Of andersom? Dan betaalt u meestal belasting in uw woonland.

Er is ook sprake van een pensioen of lijfrente uit uw werkland, als u uw pensioen of lijfrente in uw werkland hebt opgebouwd en daarna hebt overgedragen aan een verzekeraar in uw woonland.

U ontvangt jaarlijks meer dan € 15.000

Is het totaalbedrag van uw pensioenen, lijfrenten of uitkeringen jaarlijks hoger dan € 15.000, dan betaalt u belasting in het land waaruit de inkomsten afkomstig zijn.

Bij de berekening van de € 15.000-grens tellen niet mee:

 • uw overheidspensioen
 • uw socialezekerheidsuitkering (vanaf 1 januari 2023)
  Hebt u AOW of een Anw-uitkering, dan tellen die wel mee bij de berekening van de € 15.000-grens.

U ontvangt een overheidspensioen

Uw nationaliteit bepaalt in welk land u over uw overheidspensioen belasting betaalt. Hebt u de nationaliteit van uw woonland, dan betaalt u in uw woonland belasting over uw overheidspensioen. Hebt u een andere nationaliteit, dan betaalt u belasting over het overheidspensioen in het land waarvoor u gewerkt hebt.

U ontvangt een socialezekerheidsuitkering

Hebt u een socialezekerheidsuitkering uit Nederland, dan betaalt u in Nederland belasting. Hebt u een socialezekerheidsuitkering uit Duitsland, dan betaalt u in Duitsland belasting.

Vanaf 1 januari 2023 telt een socialezekerheidsuitkering niet meer mee bij de berekening van de € 15.000-grens. Hebt u AOW of een Anw-uitkering, dan tellen die wel mee bij de berekening van de € 15.000-grens.

U ontvangt een afkoopsom van een pensioen of lijfrente

U betaalt in Nederland belasting over een afkoopsom van een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland.

U betaalt in Duitsland belasting over een afkoopsom van een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Duitsland.

U betaalt onder voorwaarden tijdelijk minder belasting

Woont u in Duitsland en ontvangt u een pensioen of lijfrente uit Nederland? Dan betaalt u hierover tijdelijk minder belasting als u aan de voorwaarden voldoet. Deze regeling geldt voor een periode van 6 jaar. Uw uitkeringsinstantie houdt geen rekening met deze regeling, daarom krijgt u de belasting die zij te veel inhouden terug als u aangifte doet.

U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont sinds 12 april 2012 onafgebroken in Duitsland.
  Het lagere belastingtarief eindigt op het moment dat u niet meer in Duitsland woont.
 • U ontvangt een pensioen of lijfrente uit Nederland.
  Het lagere belastingtarief geldt niet voor socialezekerheidsuitkeringen, overheidspensioenen, afkoopsommen van pensioenen of lijfrenten of andere inkomsten uit Nederland.
 • U betaalde in 2015 en eerder over deze inkomsten in Duitsland belasting.
  Het lagere belastingtarief geldt niet voor AOW-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkeringen.
 • U ontvangt meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland.
  Uw AOW-, WIA-, WAO- en Wajong-uitkering tellen wel mee bij de berekening van de € 15.000-grens.
 • Uw pensioen of lijfrente is vóór 1 januari 2016 ingegaan.
  U moet vóór 1 januari 2016 ten minste 1 betaling van uw pensioen of lijfrente hebben ontvangen.

In de volgende tabel staat het belastingtarief dat u maximaal betaalt.

Maximaal belastingtarief
Jaar U betaalt maximaal
2016 10%
2017 10%
2018 15%
2019 20%
2020 25%
2021 30%

Compensatieregeling als u in Duitsland belasting betaalt

Hoeveel belasting u betaalt over uw inkomsten verschilt per land. Omdat u in Nederland gebruik kunt maken van uw aftrekposten (hypotheekrente eigen woning, persoonsgebonden aftrek) betaalt u mogelijk in Nederland minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen dan in Duitsland.

Daarom is er tussen Nederland en Duitsland een compensatieregeling afgesproken. Werkt u in loondienst, dan kunt u dit verschil compenseren door in uw belastingaangifte de compensatieregeling aan te vragen. Op uw definitieve aanslag ziet u dan hoeveel compensatie u krijgt. Bent u ondernemer of gepensioneerd, dan kunt u in uw aangifte de doorschuifregeling aanvragen.

Het bedrag van de compensatie is het verschil tussen:

 • de Duitse belasting (inclusief ‘Solidaritätszuschlag’) over uw looninkomsten, eventueel daarbij opgeteld de te betalen belasting en premies volksverzekeringen in Nederland
 • de belasting en premie volksverzekeringen die u over uw looninkomsten in Nederland zou betalen

Doorschuifregeling

U kunt ook kiezen voor de doorschuifregeling. De aftrekposten die u nu niet in mindering kunt brengen op de Nederlandse belasting, worden dan bewaard voor een later jaar.

Duits loon omrekenen naar Nederlands loon

Hebt u Duits loon, dan moet u dat eerst omrekenen naar Nederlands loon voor u aangifte doet. Gebruik hiervoor ons hulpmiddel Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon. Het Nederlands loon dat u met dit hulpmiddel berekent, moet u invullen in uw aangifte.

Tekst van het belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland

Lees de volledige tekst van het belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.