Fiscaal partnerschap - Wanneer ben ik fiscaal partner?

Het fiscaal partnerschap betekent dat u samen aangifte kunt doen en inkomsten en aftrekposten verdelen. Dat kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Fiscaal partnerschap kan ook gevolgen hebben voor de heffingskortingen die u krijgt.

Op deze pagina leest u meer over:

Wat is fiscaal partnerschap?

Als fiscale partners kunt u samen aangifte inkomstenbelasting doen. Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dat heeft dat gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting:

 • U mag uw gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen
  U kunt in uw aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen tussen u en uw fiscale partner. De manier waarop u deze verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die u betaalt of terugkrijgt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel.
 • Drempelbedragen hangen af van het inkomen van u en uw partner samen
  Bent u het hele jaar fiscale partners? Dan berekenen we de drempelbedragen voor aftrekposten op basis van het inkomen van u en uw fiscale partner samen.

Voorbeeld - U hebt niet het hele jaar een fiscale partner

U hebt ziektekosten gemaakt en u wilt deze kosten aftrekken. Dat kan alleen voor de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen. U hebt een drempelinkomen van € 23.000. Uw drempelbedrag voor ziektekosten is 1,65% van uw drempelinkomen. Uw drempelbedrag is in dit geval € 379.

Voorbeeld - U hebt het hele jaar een fiscale partner

U hebt een drempelinkomen van € 23.000. Uw fiscale partner heeft een drempelinkomen van € 15.000. Het drempelbedrag bij ziektekosten is 1,65% van het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen. Het drempelbedrag voor u samen is dan € 627.

Wie is uw fiscale partner?

Dat hangt af van uw situatie:

 • U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
  Dan bent u fiscale partners vanaf het moment dat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Woonde u in dat jaar vóór die datum al samen? Dan bent u fiscale partners vanaf het moment dat u binnen dat jaar samen op hetzelfde adres stond ingeschreven bij de gemeente.

 • U bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap. Maar er staat wel iemand ingeschreven op uw adres
  Dan bent u fiscale partners met deze huisgenoot als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
  • U hebt samen een kind.
  • Een van u heeft een kind van de ander erkend.
  • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
  • U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin).

   Geldt deze situatie voor u?
   Maar verhuurt u een deel van uw woning aan degene met wie u op hetzelfde adres staat ingeschreven? En wilt u met die persoon geen fiscale partners zijn? Dan kunt u vanaf 2021 een verzoek doen bij uw belastingkantoor om niet als fiscaal partner te worden aangemerkt. U moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben en er moet sprake zijn van verhuur op zakelijke gronden.

   Dit geldt ook als u ieder afzonderlijk een eigen gedeelte van de woning van een derde huurt en met de andere huurder geen fiscale partners wilt zijn.

  • U bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die u kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. U bewoont die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat ingeschreven.

   Geldt deze situatie voor u?
   En wilt u met die persoon geen fiscale partners zijn? Dan moet u ons een afschrift kunnen tonen van de beschikking waaruit blijkt dat deze woning aan u beiden afzonderlijk is toegekend.

  • U was het jaar ervoor al fiscale partners.
  • U woont samen met uw kind of met uw vader of moeder en u voldoet aan 1 van de bovenstaande voorwaarden én u bent allebei 27 jaar of ouder.
  • U hebt een stiefkind en voldoet aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap met uw stiefkind. Dan bent u fiscale partners vanaf het moment dat uw stiefkind 18 jaar is.

   Geldt deze situatie voor u?
   En wilt u met dat stiefkind geen fiscale partners zijn? Dan kunt u daarvoor kiezen tot u beiden aan het begin van het kalenderjaar 27 jaar of ouder bent. Stuur hiervoor een gezamenlijk verzoek naar uw Belastingkantoor.

   Geen fiscale partners? Dan ook geen toeslagpartners
   Hebt u ons verzocht om geen fiscale partners meer te zijn voor de inkomstenbelasting? Dan bent u ook geen toeslagpartners meer. Dat geldt andersom ook.

Vanaf wanneer bent u fiscale partners met uw huisgenoot?

Voldoet u met uw huisgenoot aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan bent u fiscale partners vanaf het moment dat u samen op hetzelfde adres ingeschreven stond. Stond u het jaar ervoor al op hetzelfde adres ingeschreven? Dan ben u het hele jaar fiscale partners van elkaar.

Voorbeeld

U staat vanaf 15 mei met iemand samen ingeschreven. Op 1 december krijgt u met deze persoon een kind. U bent dan fiscale partners vanaf 15 mei.

Wanneer bent u geen fiscale partners meer?

Zodra u niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven. Ook al voldoet u nog steeds aan 1 van de genoemde voorwaarden.

Voorbeeld

U hebt samen met een huisgenoot een huis gekocht waarin u samen gaat wonen. Vanaf 28 augustus staat deze huisgenoot niet meer op uw adres ingeschreven, maar u blijft nog wel samen eigenaar van het huis. U bent dan fiscale partners tot 28 augustus.

Voorbeeld

U staat samen met een huisgenoot op hetzelfde adres ingeschreven, maar hebt uw notarieel samenlevingscontract laten ontbinden. U blijft in dit geval fiscale partners totdat u niet meer samen ingeschreven staat.

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Kijk dan bij  u gaat scheiden of uit elkaar wanneer u geen fiscale partners meer bent.

Opname in verzorgings- of verpleeghuis

Staat u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven omdat 1 van u (of u allebei) wordt opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan blijft u toch fiscale partners. Woont u ongehuwd samen, dan bent u geen fiscale partners meer als:

 • u of uw partner ons per brief laat weten dat u niet meer elkaars fiscale partner wilt zijn U stuurt deze brief naar uw belastingkantoor.
 • 1 van u beiden een andere fiscale partner krijgt

Kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn of een deel ervan?

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u bij uw aangifte ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Hebt u binnen 1 jaar meerdere fiscale partners na elkaar? Dan kunt u met 1 van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Let op!

Wonen u en uw partner niet in Nederland? Of woont 1 van u beiden niet in Nederland? Dan gelden aanvullende regels. Bent u tijdens het jaar geëmigreerd of geïmmigreerd? Ook dan gelden aanvullende regels.

Kunnen meerdere personen na elkaar uw fiscale partner zijn?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat u tijdens het jaar gescheiden bent en met iemand anders bent gaan samenwonen. In dat geval is elke persoon met wie u aan de voorwaarden voldoet voor een deel van het jaar uw fiscale partner. U kunt met 1 van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Kunnen meerdere personen tegelijkertijd uw fiscale partner zijn?

Ja, in theorie kan dat. Bijvoorbeeld omdat meerdere personen op uw adres staan ingeschreven. En u ook op hetzelfde moment met meerdere personen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoet.

Uiteindelijk kunt u maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. Het is dan belangrijk te kijken naar de situatie met wie van hen u voldoet aan welke specifieke voorwaarde.

Kies hieronder uw situatie:

U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap

Dan bent u altijd fiscale partners met uw echtgenoot of partner. Staan er nog andere personen op uw adres ingeschreven? Dan kunt u met hen geen fiscale partners zijn, ook al voldoet u met hen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.

U staat met meerdere personen op hetzelfde adres ingeschreven

Dan moet u kijken met wie van hen u aan de hoogste voorwaarde voor fiscaal partnerschap voldoet.

Voorbeeld

U staat met 2 andere personen op hetzelfde adres ingeschreven. Met 1 ervan hebt u samen een kind, met de ander hebt u samen het huis gekocht. U bent fiscale partners met de persoon met wie u een kind hebt, omdat deze voorwaarde hoger staat dan de voorwaarde 'U bent samen eigenaar van een eigen woning.'

U voldoet met meerdere personen aan dezelfde voorwaarde voor fiscaal partnerschap

Dan bent u met geen van deze personen fiscale partners.

Voorbeeld

U hebt met 2 andere personen een huis gekocht waarin u samen gaat wonen. U hebt dan geen fiscale partner op basis van de voorwaarde 'U bent samen eigenaar van een eigen woning', omdat u met 2 personen tegelijkertijd aan deze voorwaarde voldoet.

U kunt nog wel met 1 van deze personen fiscale partners zijn als u met deze persoon aan 1 van de andere voorwaarden voldoet.

Welke inkomsten en aftrekposten mag u verdelen?

 • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
 • aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld
 • voordeel uit aanmerkelijk belang
 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
 • betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen, broers of zussen
 • studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • giften
 • restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren

Welke inkomsten en aftrekposten mag u niet verdelen?

 • belastbare winst uit onderneming
 • loon, uitkering of pensioen
 • reisaftrek openbaar vervoer
 • inkomsten uit overig werk, bijvoorbeeld als postbezorger, gastouder, artiest of beroepssporter
 • inkomsten uit beschikbaar gestelde vermogensbestanddelen
 • ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in het jaar waarin u bent geëmigreerd of geïmmigreerd en u niet het hele jaar fiscale partners kunt zijn
 • negatieve persoonsgebonden aftrek

Tot wanneer kunt u de verdeling wijzigen?

Totdat uw aanslag en die van uw partner onherroepelijk vaststaat. Als u geen bezwaar maakt, is dat 6 weken na de datum van de aanslag. Tot die tijd kunt u in uw aangifte de verdeling van uw gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven wijzigen en voor u allebei opnieuw aangifte doen.

U bent geëmigreerd of geïmmigreerd

U kunt de grondslag sparen en beleggen alleen tussen u en uw partner verdelen als u het hele jaar fiscale partners kunt zijn. Voor de periode dat u niet in Nederland woont, gelden aanvullende voorwaarden.

Gebruik het M-formulier voor uw aangifte over het jaar waarin u emigreert of immigreert. U kunt online de M-aangifte doen. Kunt u geen online aangifte doen? Dan kunt u het papieren M-formulier aanvragen.

Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met de Belastingtelefoon Buitenland op.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.