Inkomsten uit aanmerkelijk belang

Hebt u dividend ontvangen op aandelen die tot een aanmerkelijk belang horen? Of hebt u aandelen verkocht die tot een aanmerkelijk belang horen? Dan hebt u inkomsten uit aanmerkelijk belang.

Lees meer over:

Reguliere voordelen

Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang zijn bijvoorbeeld ontvangen dividend en andere winstuitkeringen. Kosten die u hebt gemaakt om een aanmerkelijk belang te krijgen mag u hierop in mindering brengen. Bijvoorbeeld rente die u hebt betaald over een lening om de aandelen te kopen.

Geen regulier voordeel

Hebt u rente uit schuldvorderingen op een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan is dat geen regulier voordeel. U hebt dan inkomsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen. Deze rente geeft u in uw aangifte aan als opbrengsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen.

Ontvangt u loon uit het bedrijf waarin u aanmerkelijk belang hebt? Dan zijn dit geen reguliere voordelen. U geeft uw loon aan onder inkomsten uit loondienst in box 1.

Dividendbelasting

Ontvangt u een dividenduitkering op uw aandelen waarop Nederlandse dividendbelasting is ingehouden? Dan kunt u deze dividendbelasting in uw aangifte inkomstenbelasting over hetzelfde jaar verrekenen. Dividendbelasting wordt ingehouden op het moment dat u dividend krijgt uitgekeerd. De dividendbelasting die is ingehouden, staat meestal op de dividendnota's.

Vervreemdingsvoordelen

Hebt u aandelen, opties of winstbewijzen die tot een aanmerkelijk belang horen, verkocht of weggeschonken? Of bent u door een bepaalde reden geen aanmerkelijk belanghouder meer van die aandelen? Dan hebt u vervreemdingsvoordelen. Het voordeel is de overdrachtsprijs min de verkrijgingsprijs.

Overdrachtsprijs

De overdrachtsprijs is het bedrag dat u krijgt bij verkoop. Het gaat om het nettobedrag, dat wil zeggen de overdrachtsprijs min eventuele overdrachtskosten, zoals verkoopkosten.

Overdracht tegen een onzakelijke prijs

Bij fictieve vervreemding, schenking, ruil of verkoop tegen een onzakelijke prijs geldt als overdrachtsprijs de waarde in het economisch verkeer.

Verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs is het bedrag waarvoor u de aandelen koopt, of de waarde ervan in het economisch verkeer als u de aandelen verkrijgt. Notariskosten mag u bij de verkrijgingsprijs optellen.

Bijzondere situaties voor de verkrijgingsprijs zijn:

 • erven
 • schenken
 • het ontstaan van aanmerkelijk belang
 • verkrijging tegen een onzakelijke prijs

Erven

Hebt u de aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten geërfd? En is het vervreemdingsvoordeel niet belast bij degene van wie u hebt geërfd? Dan is uw verkrijgingsprijs dezelfde als van degene van wie u hebt geërfd.

Schenken

Schenkt iemand de aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten aan u? Dan is de verkrijgingsprijs de waarde in het economisch verkeer op het moment dat u de aandelen en dergelijke krijgt.

Heeft de schenker gebruik gemaakt van de zogenoemde 'doorschuifregeling'? Dan is uw verkrijgingsprijs dezelfde als die van degene die u de aandelen heeft geschonken.

Het ontstaan van aanmerkelijk belang

Krijgt u er in de loop van het jaar aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten erbij? En wordt daardoor uw aandelenbezit in de vennootschap minimaal 5%? Of worden uw lidmaatschapsrechten in de coöperatie minimaal 5%? Dan is de verkrijgingsprijs gelijk aan de waarde op het moment dat het totaal uitkwam op minimaal 5%. Dit geldt ook als 1 van uw familieleden een aanmerkelijk belang krijgt.

Verkrijging of verkoop tegen een onzakelijke prijs

Verkrijgt of verkoopt u de aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten door fictieve vervreemding, schenking, ruil of verkoop tegen een onzakelijke prijs? Dan geldt als verkrijgingsprijs de waarde in het economisch verkeer. Een onzakelijke prijs is een prijs die een willekeurige derde niet zou betalen.

Fictieve vervreemding

In bepaalde situaties behandelen wij uw aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten alsof u ze hebt verkocht. Dit noemen wij fictieve vervreemding. In de volgende situaties is sprake van fictieve vervreemding:

 • U staat niet meer ingeschreven op hetzelfde woonadres als uw (ex-)echtgenoot, en u of uw (ex-)echtgenoot heeft een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend. Daardoor hebt u niet langer een aanmerkelijk belang.
 • U hebt uw aandelen aan een ander overgedaan door erfrecht of huwelijksvermogensrecht.
 • U bent geëmigreerd.
 • U hebt uw aandelen ondergebracht bij uw onderneming.
 • U hebt door verkoop, schenking of het ruilen van aandelen minder dan 5% van deze aandelen.
 • U hebt een liquidatie-uitkering ontvangen.
 • U hebt een koopoptie verleend op uw aandelen, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten.

In een aantal gevallen mag u de belasting over de winst bij vervreemding (vervreemdingsvoordeel) doorschuiven naar een later tijdstip.

Bij fictieve vervreemding, schenking, ruil of verkoop tegen een onzakelijke prijs geldt de waarde in het economisch verkeer op dat moment.

Belasting over aanmerkelijk belang

Over uw belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaalt u per jaar het genoemde percentage in de tabel.

Tabel: percentage belasting over aanmerkelijk belang
Jaar Percentage
2024 24,5% tot € 67.000 en daarboven 33%
2023 26,90%
2022 26,90%

U verrekent de ingehouden Nederlandse dividendbelasting in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voorbeeld

Uw bruto dividend is € 10.000. De bv houdt hierop 15% dividendbelasting in. U ontvangt een netto dividend van € 8.500.

In uw aangifte geeft u onder reguliere voordelen het bruto dividend aan van € 10.000. Over 2023 betaalt u hierover € 2.690 inkomstenbelasting. De ingehouden dividendbelasting van € 1.500 wordt hiermee verrekend. U geeft dit aan onder te verrekenen ingehouden dividendbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.