Bronbelasting op renten, royalty's en dividenden

De Wet bronbelasting 2021 regelt een bronbelasting op bepaalde rente-, royalty- en dividendbetalingen. Het gaat dan om een betaling door een in Nederland gevestigd lichaam aan een gelieerd lichaam in een laagbelastend land, en om bepaalde misbruiksituaties.

Het tarief is gelijk aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting (in 2022, 2023 en 2024 is dat 25,8%).

Gelieerd lichaam

Er is sprake van gelieerdheid als het lichaam dat de betaling ontvangt een kwalificerend belang heeft in het betalende lichaam. Of als het betalende lichaam een kwalificerend belang heeft in het lichaam dat de betaling ontvangt. Verder is sprake van gelieerdheid als een derde een kwalificerend belang heeft in zowel het ontvangende lichaam als het betalende lichaam.

Daarnaast kan sprake zijn van gelieerdheid als het betalende lichaam zelf geen kwalificerend belang heeft, maar behoort tot een samenwerkende groep die gezamenlijk wel een kwalificerend belang heeft.

Van een kwalificerend belang is sprake als een lichaam direct of indirect een zodanige invloed op de besluitvorming kan hebben dat daarmee de activiteiten van het andere lichaam kunnen worden bepaald. Daarvan is in ieder geval sprake als het belang meer dan 50% vertegenwoordigt van de statutaire stemrechten in het andere lichaam.

Laagbelastend land

De bronbelasting geldt, naast misbruiksituaties, voor betalingen aan lichamen in laagbelastende landen. Een laagbelastend land is:

 • een land dat geen winstbelasting heft, of een tarief hanteert van minder dan 9%
 • een land dat voorkomt op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

Overzichten van de laagbelastende landen vindt u op Overheid.nl:

Inhoudingsplichtige

Het lichaam dat de betaling doet (het inhoudingsplichtige lichaam) kan een bv of nv zijn, of een lichaam met een andere rechtsvorm. Het inhoudingsplichtige lichaam houdt de belasting in op het moment dat de renten of royalty's worden betaald.

Met 'betalen' wordt ook bedoeld:

 • verrekenen
 • ter beschikking stellen
 • rentedragend worden
 • vorderbaar en inbaar worden

Hebt u in een jaar geen renten of royalty's betaald, maar zijn deze in het jaar wel aangegroeid? Dan wordt u geacht deze te hebben betaald op 31 december van het jaar.

Dividenden

Voor dividenden geldt dat de inhoudingsplichtige de belasting inhoudt op het moment dat de dividenden ter beschikking van de voordeelgerechtigde worden gesteld.

Inhouding van bronbelasting

U houdt de belasting in op het brutobedrag van de betaalde renten, royalty's en dividenden.

Voorbeeld

 • Bruto betaalt u aan rente: € 100.000.
 • Hierop houdt u 25,8% bronbelasting in.
 • Dat is € 25.800.
 • Netto betaalt u aan rente: (€ 100.000 - € 25.800 = ) € 74.200.

Belasting voor eigen rekening nemen

Gaat u uit van de netto uitbetaling, en neemt u de bronbelasting voor eigen rekening? Dan werkt het als volgt.

Voorbeeld

 • U wilt netto € 100.000 aan royalty's uitbetalen.
 • U rekent uit hoeveel u dan bruto moet uitbetalen. Dat is (100/74,2 x € 100.000 =) € 134.771.
 • Van dit bedrag neemt u 25,8% bronbelasting voor uw eigen rekening. Dat is € 34.771.
 • Netto betaalt u aan royalty's uit: (€ 134.771 - € 34.771 =) € 100.000.

Samenloop met de dividendbelasting

Hebt u over een dividendbetaling dividendbelasting ingehouden en moet u over deze dividendbetaling ook bronbelasting inhouden? Dan verrekent u de dividendbelasting die u hebt betaald met de te betalen bronbelasting in de aangifte bronbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.