Wet minimumbelasting 2024

Op 31 december 2023 is de Wet minimumbelasting 2024 in werking getreden. De winst van multinationals en binnenlandse groepen met een omzet van ten minste € 750 miljoen wordt belast met een tarief van 15%.

De wet is van toepassing op groepsentiteiten van zowel multinationale groepen als binnenlandse groepen, met een jaaromzet van ten minste € 750 miljoen volgens de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijkemoederentiteit van de groep. Binnenlandse groepen zijn groepen waarvan alle entiteiten in Nederland zijn gevestigd.

Als een groep binnen de reikwijdte van de wet valt, moet de groep per land waar zij actief is, beoordelen of het effectieve belastingtarief lager is dan 15%. Als het effectieve belastingtarief in een land lager is dan het minimumbelastingtarief van 15%, wordt het verschil belast met een zogenoemde bijheffing.

Bijheffing-informatieaangifte

Groepsentiteiten die in Nederland zijn gevestigd en voor wie dit wetsvoorstel geldt, dienen over elk verslagjaar een bijheffing-informatieaangifte in. Tenzij deze bijheffing-informatieaangifte in een ander land wordt ingediend en wij die ontvangen via internationale gegevensuitwisseling.

De bijheffing-informatieaangifte moet binnen vijftien maanden na de laatste dag van het verslagjaar worden ingediend. Voor het eerste verslagjaar geldt een termijn van 18 maanden.

De formulieren voor de bijheffing-informatieaangifte zijn op dit moment nog in ontwikkeling.

Belastingaangifte

Een groep moet een belastingaangifte indienen als er over het verslagjaar een bijheffing in Nederland betaald moet worden.

De belastingaangifte moet binnen 17 maanden na de laatste dag van het verslagjaar worden ingediend . Voor het eerste verslagjaar geldt een termijn van 20 maanden.

Overzicht van de indientermijnen

De indientermijnen voor een verslagjaar dat begint op 1 januari 2024 zien er als volgt uit:

Tabel indientermijnen
Eerste verslagjaar Termijn bijheffing-informatieaangifte of informatieplicht (18 maanden na afloop van het eerste verslagjaar) Termijn belastingaangifte en betaaltermijn (20 maanden na afloop van het eerste verslagjaar)
1 januari 2024 – 31 december 2024 Uiterlijk 30 juni 2026 Uiterlijk 31 augustus  2026

Wilt u meer weten over de Wet minimumbelasting 2024? In de Kennisdatabank Wet minimumbelasting vindt u meer informatie. Daarnaast kunt u bij pijler2@belastingdienst.nl terecht voor vragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.