Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV)

FSV is een systeem dat de Belastingdienst ondersteunde in zijn toezichtstaak. Nadat duidelijk is geworden dat het systeem FSV niet voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het systeem op 27 februari 2020 uitgezet.

Op deze pagina leest u meer over de FSV.

Wat is de FSV en hoe werkte het FSV-systeem?

In de FSV registreerde de Belastingdienst risicosignalen over belastingen en toeslagen van personen. Risicosignalen zijn mogelijke aanwijzingen dat specifieke personen wet- en regelgeving mogelijk niet (goed) naleven. Het ging zowel interne als externe signalen, bijvoorbeeld een melding over mogelijke zwarte inkomsten. Medewerkers gebruikten de FSV, kort gezegd, op 3 manieren:

 • om belastingaanslagen te beoordelen
 • om aanvragen van toeslagen te beoordelen
 • om informatie uit te wisselen met andere overheidsorganisaties op grond van wettelijke verplichtingen

Waarom houdt de Belastingdienst gegevens bij?

De wettelijke taak van de Belastingdienst bestaat uit het heffen, de uitkering en het innen van belastingen en toeslagen. Maar ook goederentoezicht en opsporing van delicten die met deze zaken samenhangen (door Douane en FIOD). Zonder informatie en de hieraan gekoppelde (persoons)gegevens kan de Belastingdienst zijn taken en verplichtingen niet uitvoeren. Daarom verzamelt de Belastingdienst de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • identificerende gegevens (zoals burgerservicenummer, btw-identificatienummer, beconnummer, notarisnummer, personeelsnummer, RSIN, KVK-nummer)
 • persoonlijke gegevens (zoals handtekening, geboortedatum, titulatuur)
 • betaalgegevens
 • bankgegevens (zoals rekeningnummers en saldogegevens)
 • inkomensgegevens
 • vermogensgegevens
 • bedrijfsgegevens
 • factuurgegevens

In de FSV werden voornamelijk contactgegevens en identificerende gegevens opgenomen.

Waar komen de gegevens vandaan?

De Belastingdienst krijgt gegevens uit verschillende bronnen. Dit gebeurt meestal op basis van een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan banken en verzekeraars die het saldo van rekeningen of spaarverzekeringen aanbieden en de inkomensgegevens die werkgevers aanleveren. Maar ook gegevens uit de basisregistraties, die de Belastingdienst mag, en soms moet, gebruiken. Denk hierbij aan de Wet Basisregistratie personen (voor uw woonadres), de Kadasterwet (voor de waarde van uw woning) en de Handelsregisterwet (voor gegevens over uw bedrijf).

Daarnaast leveren belastingplichtigen veel gegevens zelf aan via belastingaangiften, toeslagenaanvragen of via andere verzoeken of meldingen die bij de Belastingdienst worden gedaan.

De Belastingdienst kan derden ook zelf om informatie vragen. De mogelijkheid hiervoor is opgenomen in:

 • de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
 • de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)
 • het Douanewetboek van de Unie (DWU) 

De Belastingdienst kan informatie alleen opvragen bij derden als deze informatie van belang is voor de uitvoering van zijn wettelijke taken.

Bovenstaande geldt ook voor de gegevens die zich in de FSV bevinden.

Wat doet de Belastingdienst met de gegevens?

De Belastingdienst gebruikt de gegevens bij het uitvoeren van zijn toezichtstaak. Met de gegevens worden risico's in beeld gebracht en op basis daarvan kan de Belastingdienst besluiten om toezicht te houden. U kunt hierbij denken aan het formuleren van algemene risico's die leiden tot toezicht op een bepaalde groep burgers, maar ook aan het formuleren van een specifiek risico dat leidt tot toezicht op één specifiek persoon.

Hoe lang bewaart de Belastingdienst gegevens?

Hoe lang de Belastingdienst gegevens bewaart en welke vernietigingstermijn hij hanteert, staat in zogenoemde selectielijsten. Deze staan op de website van het Nationaal Archief. In deze selectielijsten staat wanneer (persoons)gegevens vernietigd moeten worden en welke gegevens permanent moeten worden bewaard. In het algemeen gelden voor de Belastingdienst lange bewaartermijnen van bijvoorbeeld 7 jaar na afloop van het desbetreffende belastingjaar.

In de FSV werden gegevens lang bewaard. Op 27 februari 2020 is de applicatie geschoond en uitgezet. Voor het nader onderzoek naar de FSV, door onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens, is op 26 februari 2020 een reservebestand (back-up) van de FSV gemaakt. Dit bestand wordt in een beveiligde omgeving ten behoeve van dit nadere onderzoek bewaard. Indien u verzoekt om inzage van uw gegevens in de FSV zal een hiertoe geautoriseerde medewerker deze gegevens opzoeken in het reservebestand. Na de afronding van het onderzoek naar de FSV vernietigt de Belastingdienst de back-up.

Waarom heeft de Belastingdienst de FSV uitgezet?

De AVG geeft aan hoe er wettelijk moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Zo geeft de AVG regels voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens. Uit onderzoek bleek dat de wijze waarop het systeem FSV is ingericht, niet voldoet aan de eisen die de AVG hieraan stelt. Daarom heeft de Belastingdienst besloten het systeem uit te zetten.

Wat betekent het als u geregistreerd staat in de FSV?

Als in de FSV een signaal is opgenomen dat over u gaat, betekent dit niet automatisch dat de Belastingdienst u ziet als fraudeur. Een fraudeur is namelijk iemand die bewust wet- en regelgeving niet nakomt en/of deze misbruikt. Bij de beoordeling van bijvoorbeeld een belastingaanslag kon een Belastingdienstmedewerker in het verleden ook de signalen in de FSV bekijken, en u mede naar aanleiding daarvan nadere vragen stellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.