Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De Belastingdienst en Toeslagen verwerken miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Dat kunnen we niet met de hand en daarom gebruiken we computersystemen. In deze systemen staan de gegevens van iedereen die belasting betaalt of een toeslag krijgt. Met behulp hiervan kunnen we alle belastingaangiften en toeslagaanvragen sneller behandelen.

Een van deze systemen was de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De FSV werd gebruikt voor het registreren van risicosignalen. Uit onderzoek bleek dat het gebruik van dit systeem op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt.

Lees hierna meer over de FSV en wat u van ons kunt verwachten of zelf kunt doen als uw persoonsgegevens in de FSV stonden.

 • Wat was de FSV?

  Een van de systemen die de Belastingdienst gebruikte voor zijn toezichttaak was de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De FSV was een (risico)signaleringssysteem. Wij konden daarin registreren dat een belastingaangifte volgens het computersysteem misschien niet klopte. Zo’n registratie noemden we een risicosignaal. Bijvoorbeeld als iemand hoge reiskosten opgaf, terwijl hij dicht bij zijn werk woonde. Dit kon aanleiding zijn om een belastingaangifte of een aanvraag van een toeslag handmatig te controleren. Daarnaast registreerden we in de FSV informatieverzoeken van andere overheidsorganisaties, bijvoorbeeld een gemeente of UWV, die het inkomen van iemand opvroegen.

 • Waarom gebruiken we de FSV niet meer?

  In de AVG staat hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Zo geeft de AVG regels voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van de FSV voldeed op verschillende punten niet aan de AVG. Te veel medewerkers hadden toegang tot de FSV. En de gegevens die erin stonden, werden te lang bewaard en ook niet aangepast na onderzoek. Sommige gegevens zijn onterecht opgenomen en sommige verkeerd gebruikt. Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en gebruiken we deze niet meer.

 • Waarom konden uw persoonsgegevens in de FSV zijn geregistreerd?

  Er zijn 4 hoofdredenen waarom uw gegevens tussen 2012 en 2020 konden zijn opgenomen in de FSV:

  • Als wij twijfelden of een belastingaangifte of een aanvraag van een toeslag klopte. Bijvoorbeeld als er hoge reiskosten waren opgegeven, terwijl iemand dicht bij zijn werk woonde.
  • Als wij in het kader van een toezichtproject signalen ontvingen, bijvoorbeeld bij een vermoeden van identiteitsfraude.
  • Als wij van een andere organisatie een signaal ontvingen, zoals een tip of een klik.
  • Als wij van een overheidsorganisatie een verzoek kregen om belasting- of inkomensgegevens te delen.

Stonden uw persoonsgegeven in de FSV?

Waarschijnlijk hebt u dan in het voorjaar van 2021 een brief van ons gekregen, waarin wij lieten weten dat uw persoonsgegevens in de FSV stonden.

In een aantal gevallen is er (nog) geen brief gestuurd. Dat is het geval als een overheidsorganisatie een informatieverzoek bij ons heeft ingediend. Voor een kleine groep burgers geldt dat zij geen brief ontvangen. Dit is onder andere het geval als iemand betrokken is in een strafrechtelijk onderzoek. Of genoemd is in een tip of klik.

 • Wat betekende een registratie in de FSV voor u?

  De registratie in de FSV kon betekenen dat er mogelijk een onjuistheid zat in een aanvraag van een toeslag of een belastingaangifte. Dat kon aanleiding zijn om zo’n aanvraag of aangifte te onderzoeken. Pas daarna konden we vaststellen of er sprake was van fraude, een vergissing of dat de aanvraag of aangifte toch juist was.

  Voor zover we nu weten hebben veel mensen niets gemerkt van de registratie in de FSV. Maar we weten dat er ook mensen zijn die onterechte gevolgen hebben ondervonden als we een registratie verkeerd gebruikten. Dan kreeg iemand bijvoorbeeld geen persoonlijke betalingsregeling of werkten we niet mee aan minnelijke schuldsanering.

 • Wat moet u doen als u een brief hebt gekregen over uw gegevens in de FSV?

  U hoeft niets te doen. Het systeem is uitgezet en de gegevens worden niet meer gebruikt. We laten onderzoeken welke gevolgen het verkeerde gebruik van de FSV had.

 • Wat kunt u nog van ons verwachten?

  Wij informeren u:

  • over de reden waarom uw persoonsgegevens in de FSV waren geregistreerd
  • als uw gegevens uit de FSV zijn gedeeld met andere organisaties. En zo ja, met wie
  • als u onterechte gevolgen van de registratie hebt ondervonden

  Wat houdt dit in?

  • Een brief over de reden voor registratie
   Ontving u eerder een brief over de FSV? Dan ontvangt u een tweede brief, waarin staat welke informatie wij hebben kunnen vinden over de reden waarom uw persoonsgegevens in de FSV waren opgenomen. Helaas kan het voorkomen dat wij u geen duidelijkheid kunnen geven over de reden van uw registratie. Bijvoorbeeld omdat die informatie niet beschikbaar was in de FSV. Als dat het geval is, staat dat in de brief.

   Hebt u eerder een AVG-inzageverzoek gedaan? Dan ontvangt u als reactie op uw inzageverzoek een beschikking van ons. Daarin staat de informatie die we met u kunnen delen over uw FSV-registratie. In de meeste gevallen zult u dan geen brief meer krijgen over de reden van uw registratie, omdat u die al weet.

   Hebt u eerder een FSV-melding gedaan over mogelijk onterechte gevolgen? Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen. U ontvangt van ons een brief zodra wij hebben uitgezocht wat de reden van uw FSV-registratie was en welke onterechte gevolgen dat mogelijk voor u heeft gehad. Een onafhankelijk bureau doet de komende maanden onderzoek naar de mogelijke effecten. Daarna bekijken we uw persoonlijke situatie en wordt u hierover geïnformeerd.
  • Een brief over het delen van gegevens met anderen
   Voor gegevens die de Belastingdienst heeft, geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we de gegevens niet zomaar met iedereen mogen delen. Dat mag alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze taken, als het wettelijk is geregeld, of in bijzondere gevallen met een ontheffing van de minister van Financiën. Organisaties waaraan de Belastingdienst gegevens verstrekt, zijn onder meer andere overheidsorganisaties en overheden, zoals het CBS, UWV, de SVB en gemeenten.

   Op dit moment onderzoekt een onafhankelijk onderzoeksbureau of wij gegevens uit de FSV ten onrechte hebben gedeeld met andere organisaties. Als uit dit onderzoek blijkt dat dit het geval is, dan laten we dat per brief aan u weten.
  • Informeren over het oplossen van onterechte gevolgen van de FSV-registratie
   Op dit moment onderzoekt een onafhankelijk onderzoeksbureau in welke situaties een registratie in de FSV tot onterechte gevolgen heeft geleid. Wij informeren u zodra we weten wat de uitkomst van het onderzoek is en we hebben vastgesteld of er onterechte gevolgen voor u zijn geweest. Wij laten dan ook weten welke stappen wij zetten om de gemaakte fouten op te lossen.

   Hebt u eerder een FSV-melding gedaan over mogelijk onterechte gevolgen met het formulier Melding onderzoek gevolgen registratie FSV? Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen. Wij sturen u binnenkort een brief over het lopende onderzoek naar mogelijk onterechte gevolgen en de behandeling van uw melding.

Wat kunt u doen?

 • Hebt u een brief gekregen over de reden van uw registratie en wilt u weten welke persoonsgegevens er nog meer van u in de FSV stonden?

  Dan kunt u een inzageverzoek doen: een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die de Belastingdienst van u in de FSV heeft geregistreerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn contactgegevens, zoals uw naam en adres, en identificerende gegevens, zoals uw BSN.

  U krijgt naar aanleiding van uw verzoek een beschikking met een overzicht van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kunnen wij geen inzage in de persoonsgegevens geven. Op Privacy en uw persoonsgegevens leest u hier meer over.

  Hoe dien ik een verzoek in?

  U kunt snel en gemakkelijk een inzageverzoek doen met een online formulier.

  Inzageverzoek Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Kunt u uw verzoek niet online indienen, dan kan dit ook schriftelijk.

  Zet in uw brief:

  • dat u inzage wilt in uw persoonsgegevens die in de FSV staan
  • uw contactgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
  • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
  • het kenmerk van de brief die u van ons ontving over uw gegevens in de FSV

  Stuur uw inzageverzoek naar:
  Belastingdienst
  Postbus 2508
  6401 DA Heerlen

 • Vermoedt u dat u onterechte gevolgen hebt ondervonden, doordat u in de FSV stond geregistreerd?

  Bijvoorbeeld omdat u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen? Dan kunt u zich melden met een online formulier. Bij het invullen hebt u uw DigiD nodig. Na ontvangst van uw formulier onderzoeken wij of de registratie onterechte gevolgen voor u heeft gehad. Wij laten u dit dan (per brief) zo snel mogelijk weten.

  Let op!
  U kunt alleen een melding doen voor uzelf. Hebt u een partner of medebewoner? En heeft die ook een brief gekregen? Dan kan die zelf een melding doen.

  Melding onderzoek gevolgen registratie FSV

Wilt u meer weten?

Over waarom de Belastingdienst gegevens registreert, wat wij met persoonsgegevens doen en hoe lang wij deze gegevens bewaren? Op Privacy en uw persoonsgegevens leest u hier meer over.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.