Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De Belastingdienst en Toeslagen verwerken miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Dat kunnen we niet met de hand en daarom gebruiken we computersystemen. In deze systemen staan de gegevens van iedereen die belasting betaalt of een toeslag krijgt. Met behulp hiervan kunnen we alle belastingaangiften en toeslagaanvragen sneller behandelen.

De Fraude Signalering Voorziening was 1 van deze systemen. Het systeem voldeed niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Te veel medewerkers hadden toegang tot de FSV en de gegevens werden hierin te lang bewaard. Sommige gegevens zijn onterecht opgenomen en sommige verkeerd gebruikt. Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en gebruiken we deze niet meer.

Op deze pagina leest u meer over de FSV.

Wat was de FSV?

De FSV was een (risico)signaleringssysteem. Hierin registreerden we dat bijvoorbeeld een gemeente of UWV het inkomen van iemand opvroeg. Of dat een belastingaangifte volgens het computersysteem misschien niet klopte. Bijvoorbeeld als iemand hoge reiskosten opgaf, terwijl hij dicht bij zijn werk woonde. Zo’n registratie noemden we een risicosignaal. Het ging om zowel interne als externe signalen. Zo'n signaal kon aanleiding zijn om een belastingaangifte of een aanvraag voor een toeslag handmatig te controleren.

Medewerkers gebruikten de FSV, kort gezegd, op 3 manieren:

 • als bron bij het handmatig beoordelen van aangiftes door de inspecteur voor eventuele informatie dat wet- en regelgeving niet (goed) werd nageleefd
 • als registratievoorziening voor de toeslagaanvragen waarvoor een nadere analyse nodig was
 • als voorziening voor administratieve registratie van verzoeken om informatie door andere overheden, op basis van wettelijke bepalingen

Waarom houdt de Belastingdienst gegevens bij?

De wettelijke taak van de Belastingdienst bestaat uit het heffen en het innen van belastingen, de uitkering van toeslagen en het toezicht daarop. Maar ook goederentoezicht en opsporing van delicten die met deze zaken samenhangen (door Douane en FIOD). Zonder informatie en de hieraan gekoppelde persoonsgegevens kan de Belastingdienst deze taken en verplichtingen niet uitvoeren. Daarom verzamelt de Belastingdienst de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • identificerende gegevens (zoals burgerservicenummer, btw-identificatienummer, beconnummer, notarisnummer, personeelsnummer, RSIN, KVK-nummer)
 • persoonlijke gegevens (zoals handtekening, geboortedatum, titulatuur)
 • betaalgegevens
 • bankgegevens (zoals rekeningnummers en saldogegevens)
 • inkomensgegevens
 • vermogensgegevens
 • bedrijfsgegevens
 • factuurgegevens

In de FSV werden voornamelijk contactgegevens en identificerende gegevens opgeslagen.

Waar komen de gegevens vandaan?

De Belastingdienst krijgt gegevens uit verschillende bronnen. Dit gebeurt meestal op basis van een wettelijke verplichting. Zoals banken en verzekeraars, die het saldo van rekeningen en/of spaarverzekeringen doorgeven. Of werkgevers die inkomensgegevens aanleveren.

Maar er komen ook gegevens uit basisregistraties, die de Belastingdienst mag, en soms moet, gebruiken. Denk hierbij aan de Wet Basisregistratie personen (voor uw woonadres), de Kadasterwet (voor de waarde van uw woning) en de Handelsregisterwet (voor gegevens over uw bedrijf). Daarnaast geven belastingplichtigen zelf veel gegevens door via belastingaangiften, toeslagenaanvragen of andere verzoeken of meldingen die bij de Belastingdienst worden gedaan.

De Belastingdienst kan ook informatie opvragen bij derden, als deze informatie van belang is voor de uitoefening van de wettelijke taken. De mogelijkheid hiervoor is opgenomen in:

 • de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
 • de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)
 • het Douanewetboek van de Unie (DWU) 

Bovenstaande geldt ook voor de gegevens die zich in de FSV bevinden.

Wat doet de Belastingdienst met de gegevens?

De Belastingdienst gebruikt de gegevens voor het uitvoeren van de toezichtstaak. Met de gegevens worden risico's in beeld gebracht en op basis daarvan kan de Belastingdienst besluiten om toezicht te houden. U kunt hierbij denken aan het formuleren van algemene risico's die leiden tot toezicht op een bepaalde groep burgers, maar ook aan het formuleren van een specifiek risico dat leidt tot toezicht op één specifiek persoon.

Hoe lang bewaart de Belastingdienst gegevens?

Op de website van het Nationaal Archief kunt u vinden wanneer welke (persoons)gegevens vernietigd of juist altijd bewaard moeten worden. Vaak gelden er voor de Belastingdienst lange bewaartermijnen, tot bijvoorbeeld 7 jaar na afloop van een bepaald belastingjaar.

Waarom heeft de Belastingdienst de FSV uitgezet?

In de AVG staat hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Zo geeft de AVG regels voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van de voorziening voldeed niet aan de AVG. Te veel medewerkers hadden toegang tot de FSV en de gegevens werden hierin te lang bewaard. Bovendien zijn de gegevens in sommige gevallen onterecht opgenomen en in sommige gevallen verkeerd gebruikt. Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en gebruiken we deze niet meer.

Wordt er nog onderzoek gedaan naar de FSV?

Op 27 februari 2020 is de FSV uitgezet. Voor het nader onderzoek naar de FSV, door onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens, is op 26 februari 2020 een reservebestand (back-up) van de FSV gemaakt. Dit bestand wordt in een beveiligde omgeving voor dit onderzoek bewaard. Dit onderzoek vindt in 2 fasen plaats. Fase 1 is gedaan door KPMG. Het rapport van KPMG is op 10 juli 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Verder zal er nog onderzoek worden gedaan naar het verkeerd gebruik van de FSV. Onderzocht wordt welke onterechte nadelige effecten het verkeerd gebruik voor burgers kan hebben gehad.

Verzoekt u om inzage van uw gegevens in de FSV? Dan zal een geautoriseerde medewerker deze gegevens ook in dit reservebestand opzoeken. Na de afronding van het onderzoek naar de FSV vernietigt de Belastingdienst de back-up.

Wat betekent het als u een brief hebt gekregen over uw gegevens in de FSV?

We informeren iedereen die in de FSV staat. Tenzij er andere belangen zijn, die zwaarder wegen dan die van degene die in de FSV stond. Bijvoorbeeld als iemand betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek.

In de meeste gevallen bleef het bij een registratie in de FSV en hebben we deze niet gebruikt voor controle. Maar we weten dat er ook mensen zijn die onterechte gevolgen hebben ondervonden als we een registratie verkeerd gebruikten. Dan kreeg iemand bijvoorbeeld geen persoonlijke betalingsregeling of werkten we niet mee aan minnelijke schuldsanering. We onderzoeken of registratie in de FSV tot onterechte gevolgen heeft geleid. Wij informeren u zodra we weten wat de uitkomst van het onderzoek is.

Wat moet u doen als u een brief hebt gekregen over uw gegevens in de FSV?

Als u nooit iets hebt gemerkt, hoeft u niets te doen. Het systeem is uitgezet en de gegevens worden niet meer gebruikt.

We laten onderzoeken welke gevolgen het verkeerd gebruik van de FSV had. Vermoedt u dat u onterechte gevolgen hebt ondervonden, doordat u in de FSV stond geregistreerd? Bijvoorbeeld omdat u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen? Dan kunt u zich melden met het formulier Melding onderzoek gevolgen registratie FSV.

Bij het invullen hebt u uw DigiD nodig. Wij onderzoeken na ontvangst van uw formulier of de registratie onterechte gevolgen voor u heeft gehad en laten u dit dan (per brief) zo snel mogelijk weten.

Hebt u een brief gekregen en wilt u weten welke persoonsgegevens er van u in de FSV stonden?

Dan kunt u een inzageverzoek doen: een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die de Belastingdienst van u in de FSV heeft geregistreerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn contactgegevens, zoals uw naam en adres, en identificerende gegevens, zoals uw BSN. Op Privacy en uw persoonsgegevens van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Uw verzoek indienen

U kunt snel en gemakkelijk een inzageverzoek doen met een online formulier.

Kunt u uw verzoek niet online indienen, dan dit ook schriftelijk.

Zet in uw brief:

 • dat u inzage wilt in uw persoonsgegevens die in de FSV staan
 • uw contactgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
 • het kenmerk van de brief die u van ons ontving over uw gegevens in de FSV

Stuur uw inzageverzoek naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA  Heerlen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.