Projectcode 1043 (opsporing van systeemfraude)

De Belastingdienst is in 2010 in het kader van zijn toezichtstaak een project gestart voor de aanpak van systeemfraude. Dit toezichtproject kreeg het nummer 1043 toegekend. Lees hieronder meer over projectcode 1043.

Algemeen

De (wettelijke) taken van de Belastingdienst bestaan uit het heffen en innen van rijksbelastingen en het uitvoeren van toeslagen- en douanewetgeving. Onderdeel daarvan is het houden van toezicht op de juiste naleving van wet- en regelgeving. Daaronder valt ook de opsporing van fraude in de inkomensheffingen (zoals de inkomstenbelasting).

Eén van de manieren waarop de Belastingdienst toezicht houdt op ingediende verzoeken om een voorlopige aanslag/teruggave en ingediende aangiften inkomstenbelasting, is door middel van risicoselectie. Dat houdt in dat de Belastingdienst op basis van beschikbare informatie, zoals gegevens in aangiften, kengetallen en informatie van derden, het risico bepaalt dat een belastingaangifte niet juist is.

Als het risico bestaat dat een aangifte onjuist is, wordt deze in beginsel handmatig beoordeeld. Dat wil zeggen dat de inspecteur beoordeelt of aanvullende vragen gesteld moeten worden aan u, de belastingplichtige, (of aan uw gemachtigde) om de juistheid van de aangifte te controleren.

Wat is projectcode 1043?

De Belastingdienst is in 2010 in het kader van zijn toezichtstaak een project gestart voor de aanpak van systeemfraude. Bij systeemfraude wordt, door middel van het opzettelijk opnemen van onjuiste gegevens in aangiften en verzoeken, misbruik gemaakt van het systeem om ten onrechte geldbedragen in de vorm van voorlopige aanslagen of definitieve aanslagen te ontvangen.

Dit toezichtproject kreeg het nummer 1043 toegekend, als opvolgend nummer in de lijst van uit te geven projectcodes, startend bij 1001.

Aanpak systeemfraude

De Belastingdienst pakt systeemfraude aan door aangiften en verzoeken om een voorlopige teruggave met een mogelijk verhoogd risico op onjuiste gegevens handmatig door de inspecteur te laten beoordelen. Als een aangifte wordt geselecteerd voor handmatige beoordeling, dan wordt aan u, als belastingplichtige, gevraagd bewijsstukken van aftrekposten op te sturen of andere vragen over uw aangifte te beantwoorden.

Blijkt de aangifte juist te zijn, dan is voor de Belastingdienst duidelijk dat geen sprake was van systeemfraude. Blijkt de aangifte onjuist dan kan dat tot gevolg hebben dat nader onderzoek plaatsvindt, bijvoorbeeld naar degene die de aangifte heeft ingediend. Ook kunnen de latere aangiften handmatig beoordeeld worden totdat een juiste aangifte wordt ingediend.

Vergissing in de aangifte

Hoewel projectcode 1043 oorspronkelijk was ingevoerd voor de aanpak van systeemfraude, zijn in de loop van de tijd ook aangiften met een hoog risico op onjuistheden onder deze projectcode behandeld, waar mogelijk sprake was van een vergissing in de aangifte. Bijvoorbeeld wanneer de indiener van een aangifte zich er niet van bewust is dat bepaalde kosten op grond van de wet niet aftrekbaar zijn.

Wanneer uw aangifte is behandeld in verband met projectcode 1043, betekent dit niet dat u wordt aangemerkt als fraudeur. Wel betekent het dat de Belastingdienst vermoedde dat er een hoger risico was dat uw aangifte niet juist was, waardoor het gerechtvaardigd was dat uw aangifte voor een handmatige beoordeling door de inspecteur in aanmerking kwam.

Onderzoek naar belastingadviseurs

Soms doet de Belastingdienst binnen projectcode 1043 ook onderzoek naar een belastingadviseur. Als uit zo’n onderzoek blijkt dat een belastingadviseur onjuiste aangiften heeft ingediend voor zijn cliënten, kan de Belastingdienst meer aangiften die door tussenkomst van deze adviseur zijn gedaan onderzoeken; ook van jaren die al vastgesteld zijn.

Als u cliënt bent van de betrokken adviseur, dan kunnen ook uw aangiften onderzocht worden. Er worden dan vragen gesteld en mogelijk moet u bewijsstukken aanleveren. Als blijkt dat ook uw aangifte onjuist was ingediend door de adviseur, kunt u te maken krijgen met navorderingen.

Wat als uw aangifte onder projectcode 1043 valt?

Als uw aangifte of een verzoek om een voorlopige aanslag/teruggave onder projectcode 1043 valt, dan wordt uw aangifte in beginsel handmatig beoordeeld door de inspecteur van de Belastingdienst.

Dat kan verschillende gevolgen hebben. Mogelijk moet u langer op de belastingaanslag wachten. Als u een teruggave verwacht, duurt het langer voordat u deze ontvangt. Ook kan het zijn dat de inspecteur u verzoekt bewijsstukken aan te leveren of aanvullende vragen stelt om de juistheid van uw aangifte te kunnen beoordelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.