Overzicht wettelijke verplichting gebruik EORI-nummer

Op deze pagina staan de volgende rubrieken:

Binnenbrengen

Wettelijke verplichting

 • Op grond van Bijlage 9, aanhangsel A, aantekening 2 OGVo.DWU moet de ENS gegevens bevatten die zijn opgenomen in de kolom ‘Summiere aangifte bij binnenbrengen’ van de tabellen 1 tot en met 4. Het bevat informatie die nodig is voor een risicoanalyse voor veiligheidsdoeleinden (artikel 127, lid 5 DWU).
 • Op grond van Bijlage 9, aanhangsel A, aantekening 2 OGVo.DWU moet de ATO gegevens bevatten die zijn opgenomen in de kolom ‘Summiere aangifte bij binnenbrengen’ van de tabellen 1 tot en met 4. Het bevat informatie die nodig is voor een risicoanalyse voor veiligheidsdoeleinden  (artikel 145, lid 1 DWU en 2:5, lid 1 Algemene douaneregeling).

Overzicht personen ENS/ATO – verplichting EORI-nummer of mogelijkheid naam, adres, woonplaats

 • Indiener van de ENS/ATO
  EORI-nummer verplicht.
 • Afzender
  EORI-nummer van de afzender vermelden.
  Geen EORI-nummer bekend bij indiener ENS/ATO?
  Dan vermelden: naam, adres en woonplaats.
  Aanvulling: alleen in de in artikel 9, lid 2 DWU en artikel 5 GVo.DWU (staat ook onderaan deze pagina) beschreven situaties moet een niet in de EU gevestigde marktdeelnemer een EORI-nummer hebben.
 • Indiener van het verzoek om uitwijking
  EORI-nummer verplicht van de persoon die het uitwijkverzoek indient.
 • Geadresseerde
  Is de geadresseerde niet de indiener van de ENS/ATO?
  Dan invullen: het EORI-nummer van de geadresseerde.
  Geen EORI-nummer bekend bij indiener ENS/ATO? Dan vermelden: naam, adres en woonplaats.
 • VervoerderIs de vervoerder niet de indiener van de ENS/ATO?
  Dan invullen: het EORI-nummer of het derdeland-identificatienummer in het kader van de wederzijdse erkenning.
  Geen EORI-nummer bekend bij indiener ENS/ATO en is geen sprake van vervoer over zee, over binnenwateren of door de lucht? Dan vermelden: naam, adres en woonplaats.

Let op!

In situaties als bedoeld in:

 • artikel 185, UVo.DWU (kennisgeving registratie ENS)
 • artikel 188, UVo.DWU (kennisgeving registratie wijzigingen ENS)
 • artikel 187, lid 3 UVo.DWU (kennisgeving no-load)

moet het EORI-nummer van de vervoerder wel worden verstrekt. Dit is voor het kunnen versturen van de digitale kennisgeving.

 • Te informeren partij
  Vul, indien van toepassing, het EORI-nummer in van de persoon aan wie bij binnenkomst mededeling moet worden gedaan van de aankomst van de goederen.
  Geen EORI-nummer bekend bij indiener ENS/ATO? Dan vermelden: naam, adres, woonplaats.

Let op!

Worden de goederen vervoerd onder dekking van een verhandelbaar cognossement “aan order blanco geëndosseerd”? En staat in het vak ’Geadresseerde’ code: 10600 (=gegevens geadresseerde onbekend)? Dan moet dit gegevenselement altijd worden gevuld.

Uitgaan

Verplichtingen

 • Op grond van Bijlage 9, aanhangsel A OGVo.DWU moet de SAU gegevens bevatten die zijn opgenomen in de kolom ‘Summiere aangifte bij binnenbrengen’ van de tabellen 1 en 2. Het bevat informatie die nodig is voor een risicoanalyse voor veiligheidsdoeleinden (artikel 263, lid 4, 264, 271, lid 1 DWU en 328, lid 1 UVo.DWU).
 • Op grond van Bijlage 9, Aanhangsel A OGVo.DWU. In aantekening 3 van dit aanhangsel wordt opgemerkt dat de uitvoeraangifte ook de gegevens moet bevatten die zijn opgenomen in de kolom ‘Summiere aangifte bij uitgaan’ van de tabellen 1 en 2. (Het Nederlandse aangiftesysteem is zo ingericht dat in de aangifte de veiligheidsgegevens moeten worden verstrekt.)

Overzicht personen SAU

 • Afzender
  Dit gegeven moet worden verstrekt als de afzender verschilt van de indiener van de SAU.
  Vul in: EORI-nummer van de afzender.
  Geen EORI-nummer bekend bij indiener SAU? Dan vermelden: naam, adres, woonplaats.
  Wanneer de voor een SAU vereiste gegevens reeds zijn opgenomen in de douaneaangifte overeenkomstig artikel 263, lid 1 DWU en Bijlage 9 OGVo.DWU, aanhangsel A, kolom ‘Summiere aangifte bij binnenbrengen’ van de tabellen 1 en 2, stemt dit gegeven overeen met de "Afzender/Exporteur" van die douaneaangifte.
 • Indiener van de SAU
  EORI-nummer verplicht.
 • Geadresseerde
  Vul in: EORI-nummer van de geadresseerde.
  Geen EORI-nummer bekend bij indiener SAU? Dan vermelden: naam, adres, woonplaats.
  Aanvulling: alleen in de in artikel 9, lid 2 DWU en artikel 5 GVo.DWU beschreven situaties moet een niet in de EU gevestigde marktdeelnemer een EORI-nummer hebben.

Invoer (Actieve veredeling, Tijdelijke invoer, douane-entrepot, vrije zone) /Uitvoer (Wederuitvoer, passieve veredeling)/Vervoer

Wettelijke verplichting

 • Op grond van artikel 162 DWU, Bijlage 9, Aanhangsel C1 en C2 OGVo.DWU, artikel 2:11 en Bijlage VI, Titel II Algemene douaneregeling moet een EORI-nummer worden gevuld in de hierna volgende situaties.

Overzicht personen op douaneaangifte

Invoer (actieve veredeling, tijdelijke invoer, douane-entrepot, vrije zone)  (artikel 162 DWU, Bijlage 9, Aanhangsel C1, Titel II, Deel C OGVo.DWU, artikel 2:11, Bijlage VI, Titel II, Deel C Algemene douaneregeling)

 • Geadresseerde (vak 8)
  EORI-nummer verplicht, tenzij particulier.
  Particulier? Vul in: naam, adres, woonplaats of letters NL gevolgd door BSN.
 • Vertegenwoordigde (vak 9)
  EORI-nummer verplicht, tenzij particulier.
  Particulier? Vul in: naam, adres, woonplaats of letters NL gevolgd door BSN.
 • Aangever (vak 14)
  EORI-nummer verplicht, tenzij particulier.
  Particulier? Vul in: naam, adres, woonplaats of letters NL gevolgd door BSN.

Uitvoer (Wederuitvoer, passieve veredeling) (artikel 162 DWU, Bijlage 9, Aanhangsel A, aantekening 3, Aanhangsel C1, Titel II, Deel A OGVo.DWU, artikel 2:11 en Bijlage VI, Titel II, Deel A Algemene douaneregeling)

 • Op grond van artikel 162 DWU, Bijlage 9, Aanhangsel C1, Titel II, Deel A OGVo.DWU, artikel 2:11 en Bijlage VI Algemene douaneregeling moet een EORI-nummer worden gevuld in de hierna volgende situaties. Daarnaast moet op grond van Bijlage 9, Aanhangsel A, aantekening 3 OGVo.DWU de uitvoeraangifte ook de gegevens moet bevatten die zijn opgenomen in de kolom ‘Summiere aangifte bij uitgaan’ van de tabellen 1 en 2. (Het Nederlandse aangiftesysteem is zo ingericht dat in de aangifte de veiligheidsgegevens moeten worden verstrekt.) Daarom moet het onderdeel uitvoer in combinatie met de verplichtingen die bij uitgaan van toepassing zijn worden gelezen (m.u.v. uitvoer naar NO/CH/AD/SM).
 • Afzender/exporteur
  EORI-nummer verplicht, tenzij particulier.
  Particulier? Vul in: naam, adres, woonplaats of letters NL gevolgd door BSN.
 • Geadresseerde (vak 8)
  NAW verplicht voor landbouwgoederen die voor uitvoerrestituties in aanmerking komen.
  (NB. Vanuit Bijlage 9, Aanhangsel A, aantekening 3 OGVo.DWU is vermelding van naam, adres, woonplaats/EORI-nummer wel verplicht! Zie ook uitgaan.)
 • Vertegenwoordigde (vak 9)
  EORI-nummer verplicht, tenzij particulier.
  Particulier? Vul in: naam, adres, woonplaats of letters NL gevolgd door BSN.
 • Aangever (vak 14)
  EORI-nummer verplicht, tenzij particulier.
  Particulier? Vul in: naam, adres, woonplaats of letters NL gevolgd door BSN.

Douanevervoer NCTS/Transit-aangifte (artikel 162 DWU, Bijlage 9, Aanhangsel C1, Titel II, Deel A en B en Aanhangsel C2 OGVo.DWU, artikel 2:11 en Bijlage VI, Deel A en B, Algemene douaneregeling)

 • Geadresseerde (vak 8)
  Is een EORI-nummer verstrekt of een door de Unie erkend uniek derdeland-identificatienummer? Dan ben u verplicht dit nummer te vermelden. Is geen EORI-nummer of door de Unie erkend uniek derdeland-identificatienummer verstrekt? Dan moet u de naam, het adres en de woonplaats van de geadresseerde vermelden. U hoeft dit vak niet in te vullen wanneer de geadresseerde niet is gevestigd in de EU of in een land dat deelneemt aan het Gemeenschappelijk douanevervoer.
 • Aangever (vak 50)
  EORI-nummer verplicht.
 • Toegelaten geadresseerde (vak 52)
  EORI-nummer verplicht.

Bijlage 9, lid 2 DWU en artikel 5 GVo.DWU

Artikel 9 lid 2 DWU Registratie

2. In specifieke gevallen, laten marktdeelnemers die niet in het douanegebied van de Unie gevestigd zijn, zich registreren door de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de plaats waar zij voor het eerst een aangifte of een aanvraag voor een beschikking hebben ingediend.

Artikel 5 GVo.DWU Niet in het douanegebied van de unie gevestigde marktdeelnemers

 1. Een marktdeelnemer die niet in het douanegebied van de Unie gevestigd is, dient zich te registreren voordat deze:
  1. in het douanegebied van de Unie een andere dan een van de volgende douaneaangiften indient:
   1. een douaneaangifte overeenkomstig de artikelen 135 tot en met 144;
   2. een douaneaangifte om goederen onder de regeling tijdelijke invoer te plaatsen of een aangifte tot wederuitvoer om deze regeling aan te zuiveren;
   3. een douaneaangifte in het kader van de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (11), ingediend door een marktdeelnemer die is gevestigd in een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer;
   4. een douaneaangifte in het kader van de regeling Uniedouanevervoer, ingediend door een marktdeelnemer die is gevestigd in Andorra of San Marino;
  2. een summiere aangifte bij uitgaan of bij binnenbrengen indient in het douanegebied van de Unie;
  3. een aangifte tot tijdelijke opslag indient in het douanegebied van de Unie;
  4. optreedt als een vervoerder met het oog op vervoer over zee, over de binnenwateren of door de lucht;
  5. optreedt als een vervoerder die is aangesloten op het douanesysteem en een van de kennisgevingen wenst te ontvangen waarin de douanewetgeving voorziet in verband met de indiening of de wijziging van de summiere aangifte bij binnenbrengen.
 2. Niettegenstaande lid 1, onder a), ii), dienen marktdeelnemers die niet in het douanegebied van de Unie gevestigd zijn, zich bij de douaneautoriteiten te registreren voordat zij een douaneaangifte indienen om goederen onder de regeling tijdelijke invoer te plaatsen dan wel een aangifte tot wederuitvoer indienen om deze regeling aan te zuiveren, wanneer registratie vereist is om gebruik te maken van het gemeenschappelijke systeem voor het beheer van zekerheden.
 3. Niettegenstaande lid 1, onder a), iii), dienen marktdeelnemers die gevestigd zijn in een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, zich bij de douaneautoriteiten te registreren voordat zij een douaneaangifte indienen in het kader van de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, wanneer die aangifte wordt ingediend in plaats van een summiere aangifte bij binnenbrengen of wordt gebruikt als een aangifte vóór vertrek.
 4. Niettegenstaande lid 1, onder a), iv), dienen marktdeelnemers die in Andorra of San Marino gevestigd zijn, zich bij de douaneautoriteiten te registreren voordat zij een douaneaangifte indienen in het kader van de regeling Uniedouanevervoer, wanneer die aangifte wordt ingediend in plaats van een summiere aangifte bij binnenbrengen of wordt gebruikt als een aangifte vóór vertrek.
 5. In afwijking van lid 1, onder d), dienen marktdeelnemers die optreden als vervoerder met het oog op vervoer over zee, over de binnenwateren of door de lucht, zich niet bij de douaneautoriteiten te registreren wanneer hun een uniek derdeland-identificatienummer is toegekend in het kader van een door de Unie erkend partnerschapsprogramma met het bedrijfsleven van een derde land.
 6. Wanneer registratie vereist is overeenkomstig dit artikel, dient dit te gebeuren bij de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de plaats waar de marktdeelnemer een aangifte indient of een beschikking aanvraagt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.