Wapens en munitie (consent en vergunning aanvragen)

Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) is verantwoordelijk voor het afgeven van:

 • consenten voor het binnenkomen in-, het uitgaan uit-, of de doorvoer door Nederland voor categorie II en III wapens, munitie en onderdelen van wapens en munitie, die niet bestemd zijn voor de openbare dienst of de krijgsmacht
 • uitvoervergunningen voor de uitvoer uit de Europese Unie (EU) voor de in bijlage I van de Verordening 258/2012 genoemde vuurwapens en munitie als deze uitvoer uit Nederland plaats vindt.

Wet wapens en munitie (Wwm)

De Wwm verbiedt een groot aantal handelingen met wapens en munitie, onder andere:

 • binnen het grondgebied van Nederland komen
 • het verlaten van het grondgebied van Nederland met als bestemming een andere lidstaat van de EU of een land buiten de EU
 • doorvoeren (binnenkomen gevolgd door uitgaan)

De Wwm geeft regels voor het legale bezit van wapens en munitie (de regels over wapens zijn ook geldig voor onderdelen en hulpstukken die specifiek bestemd zijn voor die wapens en van wezenlijke aard zijn).

Volgens deze regels zijn de volgende handelingen toegestaan, op voorwaarde dat u voor een vrijstelling in aanmerking komt of in het bezit bent van een vergunning:

 • het binnenkomen in Nederland
 • het uitgaan uit Nederland
 • de doorvoer door Nederland
 • het voorhanden hebben in Nederland

Zo'n vergunning kan onder verschillende namen worden afgegeven. De Wwm noemt een ontheffing, een verlof en een consent.

Consenten

De CDIU geeft consenten af voor het binnenkomen in, het uitgaan uit, of de doorvoer door Nederland van wapens en munitie van de categorie II en III. Dit geldt ook voor het intracommunautaire verkeer tussen de lidstaten binnen de EU.

U kunt 1 van de volgende consenten aanvragen:

 • consent tot binnenkomen
 • consent tot uitgaan
 • consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan (doorvoer)
 • consent tot uitgaan gevolgd door binnenkomen (tijdelijke uitvoer)

Ontheffingen

De Minister van Justitie en Veiligheid kan op verzoek een ontheffing verlenen op verbodsbepalingen uit de Wwm (artikel 4.1 Wwm).

Verlof

Een verlof om wapens en munitie voorhanden te mogen hebben wordt aangevraagd bij de korpschef van de politie in de woon- of verblijfplaats van de aanvrager.

Verordening 258/2012 Europese Unie

In de verordening 258/2012 zijn maatregelen opgenomen over de:

 • vergunningplicht bij uitvoer uit de EU
 • de doorvoer door landen buiten de EU
 • de invoer in landen buiten de EU

De verordening 258/2012 stelt een vergunningplicht in voor bij uitvoer van de in bijlage 1 van de verordening genoemde vuurwapens, onderdelen, essentiële componenten en munitie en de daaraan gekoppelde maatregelen inzake uitvoer naar landen buiten de EU van vuurwapens voor civiel gebruik.

Er zijn 3 soorten vergunningen. De specifieke kenmerken van de hieronder genoemde vergunningen kunt u vinden in de Verordening 258/2012.

 • enkelvoudige vergunning
 • meervoudige vergunning
 • algemene vergunning

Voor tijdelijke uitvoer en wederuitvoer van kleine aantallen vuurwapens, voor jagers en sportschutters is onder bepaalde voorwaarden geen uitvoervergunning vereist. Voor tentoonstellingen of reparaties zijn vereenvoudigde procedures mogelijk. De verordening geldt niet voor:

 • transacties tussen lidstaten van de EU onderling
 • vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie die speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen en in geen enkel geval op volautomatische vuurwapens
 • vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie die bestemd zijn voor het leger, de politie of de overheidsinstanties van de lidstaten
 • verzamelaars en instellingen die zich bezighouden met culturele en historische aspecten van vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie
 • onbruikbaar gemaakte vuurwapens
 • antieke vuurwapens of replica’s hiervan zoals gedefinieerd overeenkomstig de nationale wetgeving, met dien verstande dat na 1899 vervaardigde vuurwapens niet onder antieke vuurwapens vallen

Militaire goederen op grond van het Besluit strategische goederen (Bsg)

Worden goederen als militaire goederen aangemerkt? Dan moet u naast een consent of uitvoervergunning ook een exportvergunning voor militaire goederen aanvragen. De vergunningplicht voor militaire goederen geldt zowel bij overbrenging naar een lidstaat in de EU als bij uitvoer naar buiten de EU. Zie hiervoor het onderdeel 'Strategische goederen' op onze website. Achter de aanvraagformulieren voor een consent of een uitvoervergunning vindt u een toelichting.

Bij doorvoer door Nederland van wapens en munitie voor jagers en sportschutters kunt u het consent gebruiken bij binnenkomen, uitgaan en als individuele doorvoervergunning voor militaire goederen. Een afzonderlijke vergunning voor militaire goederen is dan niet nodig.

Aanvragen indienen

Vraag een consent of uitvoervergunning aan met het formulier:

Bij het formulier leest u hoe u uw aanvraag kunt doen en hoe u uw aanvraag indient.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met: Douane Groningen/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer.

Reizigers

Voor (particuliere) reizigers, zie: 'Wat mag ik niet zomaar invoeren of uitvoeren', onderdeel 'Wapens en munitie'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.