Wapens en munitie (consent en vergunning aanvragen)

Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) is door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen voor het afgeven van:

 • consenten voor het binnenkomen in-, het uitgaan uit-, of de doorvoer door Nederland voor categorie II en III wapens, munitie en onderdelen van wapens en munitie, die niet bestemd zijn voor de openbare dienst of de krijgsmacht
 • uitvoervergunningen voor de uitvoer uit de Europese Unie (EU) voor de in bijlage I van de Verordening 258/2012 genoemde vuurwapens en munitie op grond van de Verordening 258/2012 als deze uitvoer uit Nederland plaats vindt.

De CDIU beoordeelt een consentaanvraag en/of een uitvoervergunningaanvraag op zowel de 'formele' als de 'materiële' aspecten.

Wet wapens en munitie (WWM)

De Wet wapens en munitie (WWM) heeft de volgende doelen:

 • tegengaan van illegaal bezit van wapens en munitie in Nederland door een groot aantal handelingen voor wapens en munitie in principe te verbieden
 • bezit van wapens en munitie die wel zijn toegestaan zoveel mogelijk controleerbaar te maken, door voor bepaalde handelingen een vergunning in de vorm van een consent als voorwaarde te stellen en vrijstellingen te verlenen

De Wet wapens en munitie verbiedt een groot aantal handelingen met wapens en munitie. 

Denk daarbij aan de volgende handelingen met wapens en munitie:

 • maken
 • verhandelen
 • binnen het grondgebied van Nederland komen
 • het verlaten van het grondgebied van Nederland met als bestemming een andere lidstaat van de EU of een land buiten de EU
 • doorvoeren (binnenkomen gevolgd door uitgaan)
 • voorhanden hebben en dragen

De Wet wapens en munitie geeft regels voor het legale bezit van wapens en munitie (de regels over wapens zijn ook geldig voor onderdelen en hulpstukken die specifiek bestemd zijn voor die wapens en van wezenlijke aard zijn). 

Volgens deze regels zijn de volgende handelingen soms wel toegestaan, op voorwaarde dat u voor een vrijstelling in aanmerking komt of in het bezit bent van een vergunning:

 • het binnenkomen in Nederland
 • het uitgaan uit Nederland
 • de doorvoer door Nederland
 • het voorhanden hebben in Nederland 

Zo'n vergunning kan onder verschillende namen worden afgegeven. De Wet wapens en munitie noemt een ontheffing, een erkenning, een verlof en een consent.

Consenten

De CDIU geeft consenten af voor het binnenkomen in-, het uitgaan uit-, of de doorvoer door Nederland van wapens en munitie van de categorie II en III. Dit geldt ook voor het intracommunautaire verkeer tussen de lidstaten binnen de EU.

U kunt 1 van de volgende consenten aanvragen:

 • consent tot binnenkomen
 • consent tot uitgaan
 • consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan (doorvoer)
 • consent tot uitgaan gevolgd door binnenkomen (tijdelijke uitvoer)

Ontheffingen

De Minister van Justitie en Veiligheid kan op verzoek een ontheffing verlenen op verbodsbepalingen uit de Wet wapens en munitie (artikel 4.1 WWM).

Verlof of erkenning

Een verlof om wapens en munitie voorhanden te mogen hebben of een erkenning om bedrijfsmatig wapens en munitie te maken, verhuren, verhandelen, enzovoort, moeten worden aangevraagd bij de korpschef van de politie in de woon- of verblijfplaats van de aanvrager.

Verordening 258/2012 Europese Unie

De Verordening 258/2012 is tot stand gekomen in verband met de uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, en ter aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens). In deze verordening zijn maatregelen opgenomen over de:

 • vergunningplicht bij uitvoer uit de EU
 • de doorvoer door landen buiten de EU
 • de invoer in landen buiten de EU

De verordening 258/2012 van de Europese Unie stelt een vergunningplicht in voor bij uitvoer van de in bijlage 1 van de verordening genoemde vuurwapens, onderdelen, essentiële componenten en munitie en de daaraan gekoppelde maatregelen inzake uitvoer naar landen buiten de EU van vuurwapens voor civiel gebruik.

De verordening geldt voor alle EU-landen (Europese Unie-landen). In Nederland zijn de Wet wapens en munitie en de Regeling wapens en munitie aangepast op de Verordening. In artikel 20a van de Wet wapens en munitie is de uitvoer van vuurwapens vermeld. In artikel 20b van de Wet wapens en munitie is vermeld dat de CDIU de uitvoervergunningen verleend.

Er zijn 3 soorten vergunningen. De specifieke kenmerken van de hieronder genoemde vergunningen kunt u vinden in de Verordening 258/2012.

 • enkelvoudige vergunning
 • meervoudige vergunning
 • algemene vergunning

Voor tijdelijke uitvoer en wederuitvoer van kleine aantallen vuurwapens, voor jagers en sportschutters is onder bepaalde voorwaarden geen uitvoervergunning vereist. Voor tentoonstellingen of reparaties zijn vereenvoudigde procedures mogelijk. De verordening geldt niet voor:

 • transacties tussen lidstaten van de EU onderling
 • vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie die speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen en in geen enkel geval op volautomatische vuurwapens
 • vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie die bestemd zijn voor het leger, de politie of de overheidsinstanties van de lidstaten
 • verzamelaars en instellingen die zich bezighouden met culturele en historische aspecten van vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie
 • onbruikbaar gemaakte vuurwapens 
 • antieke vuurwapens of replica’s hiervan zoals gedefinieerd overeenkomstig de nationale wetgeving, met dien verstande dat na 1899 vervaardigde vuurwapens niet onder antieke vuurwapens vallen

Militaire goederen op grond van het Besluit strategische goederen

Worden goederen als militaire goederen aangemerkt? Dan moet u naast een consent of uitvoervergunning ook een exportvergunning voor militaire goederen aanvragen. De vergunningplicht voor militaire goederen geldt zowel bij overbrenging naar een lidstaat in de Europese Unie (EU) als bij uitvoer naar buiten de Europese Unie (EU). Zie hiervoor het onderdeel Strategische goederen op onze site. Achter de aanvraagformulieren voor een consent of een uitvoervergunning vindt u een toelichting.

Bij doorvoer door Nederland van wapens en munitie voor jagers en sportschutters kunt u het consent gebruiken bij binnenkomen, uitgaan en als individuele doorvoervergunning voor militaire goederen. Een afzonderlijke vergunning voor militaire goederen is dan niet nodig.

Aanvragen indienen

Vraag een consent of uitvoervergunning aan met het formulier:

Bij het formulier leest u hoe u uw aanvraag kunt doen en hoe u uw aanvraag indient.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
tel.: 088 - 151 21 22
fax: 088 - 151 31 82

Let op!

Nepwapens die net echt lijken, zijn verboden. Deze producten vallen onder de Wet wapens en munitie.

Reizigers

Voor (particuliere) reizigers, zie: Wat mag ik niet zomaar invoeren of uitvoeren, onderdeel Wapens, munitie en nepwapens.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.