Uw volksverzekeringen als u emigreert

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Emigreert u, dan heeft dat gevolgen voor de volksverzekeringen. Lees meer informatie over emigreren bij Ik verhuis naar het buitenland – ga ik dan emigreren?

Op deze pagina:

U betaalt premie tot de datum van emigratie

Was u in het jaar van uw emigratie in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? Dan betaalt u in dat jaar premie tot de datum van uw emigratie. U betaalt de premie over uw inkomen in box 1.

De premie van de heffingskortingen wordt ook berekend . U hebt in het jaar van emigratie recht op het deel van de heffingskortingen dat betrekking heeft op de premie volksverzekeringen. De premiedelen van de heffingskortingen worden tijdsevenredig berekend.

Geen Nederlands inkomen meer

Hebt u na uw emigratie geen Nederlands inkomen meer, dan bent u niet verzekerd voor de volksverzekeringen. U hoeft dan geen premie meer te betalen. Maar u hebt ook geen recht meer op uitkeringen en/of verstrekkingen op grond van de Anw en Wlz (Wet langdurige zorg). Dit geldt niet voor gedetacheerden en de gezinsleden van uitgezonden Nederlandse diplomaten en andere ambtenaren.

U kunt eventueel bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een vrijwillige verzekering voor de AOW en Anw afsluiten.

U hebt nog Nederlands inkomen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen uit Nederland? Dan kunt u onder voorwaarden toch verplicht verzekerd zijn voor de Nederlandse volksverzekeringen. In de volgende situaties bent u verplicht verzekerd:

  • U werkt in Nederland in loondienst, en u betaalt over uw inkomen in Nederland loonbelasting. U doet dit werk dus alleen in Nederland. U blijft ook verzekerd als u tijdelijk niet werkt door ziekte, zwangerschap, ongeval, werkloosheid, betaald verlof, staking of uitsluiting.
  • U werkt als zelfstandige alleen in Nederland.
  • U hoort tot het personeel op een vervoermiddel van een Nederlandse onderneming, bijvoorbeeld in de binnenvaart en de Rijnvaart. Aanvullende voorwaarden zijn dat u niet alleen in uw woonland werkt en niet werkt bij een buitenlands filiaal of een buitenlandse vaste vertegenwoordiging van een Nederlandse onderneming.

Ook in enkele andere bijzondere situaties blijft u verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. Bijvoorbeeld:

  • U wordt uitgezonden als militair of andere ambtenaar.
  • U wordt als werknemer uitgezonden met een detacheringverklaring. Dit is een verklaring van de SVB waaruit blijkt dat u in Nederland sociaal verzekerd bent tijdens uw detachering).

U krijgt AOW na emigratie

Na uw emigratie bouwt u geen AOW meer op. Maar als u de AOW-leeftijd bereikt, hebt u wel recht op de AOW-uitkering die u eerder hebt opgebouwd. De uitkering is lager dan wanneer u tot uw AOW- leeftijd verplicht verzekerd bent.

U wordt gedetacheerd naar een ander land

Als u vanuit Nederland gedetacheerd wordt naar een ander land, blijft u op verzoek voor maximaal 2 jaar verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen . Dit kan alleen als u gedetacheerd wordt naar een EU-land, of een ander land dat een verdrag over sociale zekerheid heeft met Nederland. Lees de informatie op de website van de SVB.

Berekening premie

De premie voor de volksverzekeringen wordt berekend over het premie-inkomen. Voor meer informatie belt u de BelastingTelefoon Buitenland.

Buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Woont u in een verdragsland en hebben u of uw gezinsleden daar medische zorg nodig? Dan kan dat land de kosten voor die medische zorg op Nederland verhalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Nederland kan u daarna een rekening sturen voor een bijdrage voor die kosten. Dit is de buitenlandbijdrage Zvw.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.