Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Op deze pagina:

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die u afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Vaak wordt deze verzekering afgesloten door ondernemers of zelfstandigen. Of bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een woning.

Hebt u premies betaald voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Dan mag u deze premies aftrekken als u:

 • een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten, en
 • periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval krijgt
  U hebt een periodieke uitkering als u bijvoorbeeld maandelijks een uitkering krijgt van € 300.

U mag de premies alleen aftrekken als u zelf verzekeringnemer, verzekerde én begunstigde van de verzekering bent. De premies trekt u af in uw aangifte inkomstenbelasting, als 'uitgaven voor inkomensvoorzieningen'.

Bent u ondernemer of 'resultaatgenieter'? Ook dan zijn de premies 'uitgaven voor inkomensvoorzieningen'. Het zijn privé-uitgaven: u brengt ze niet ten laste van uw winst of resultaat.

Welke premies mag u niet aftrekken?

Premies voor de volgende periodieke uitkeringen mag u niet aftrekken:

 • premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die het verzekerde bedrag in 1 keer uitkeert
 • premies waarbij u het bedrag wel periodiek krijgt uitbetaald, maar de totale hoogte van dat bedrag van tevoren vaststaat
 • premies waarmee uw werkgever rekening houdt bij het inhouden van de loonheffing
 • premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uw werkgever heeft afgesloten
  Heeft uw werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u afgesloten? Dan brengt uw werkgever de premie in mindering op het brutoloon. Er is dan al rekening gehouden met de premie in de loonbelasting. U kunt deze premie niet aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
 • premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die u niet zelf betaalt
  Sluit iemand anders dan uw werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, waarbij u verzekerde en begunstigde bent? Dan kunt u de premie alleen aftrekken als u zelf de premie aan de verzekeraar verschuldigd bent. Dit kunt u aantonen door een 'premieverschuldigdheidsclausule' op de verzekering te plaatsen, met uw naam.

  Werkt u als natuurlijk persoon in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma? Dan kunt u uw premie ook aftrekken als het samenwerkingsverband de verzekering heeft gesloten. Het maakt daarbij niet uit of het samenwerkingsverband, de begunstigde is of u zelf.

 • premies voor de verplichte verzekeringen Ziektewet en WIA

 • premies voor de Zorgverzekeringswet

Uitkeringen

Krijgt u een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan houdt uw verzekeringsmaatschappij hier al loonbelasting op in. Deze uitkering geeft u in uw aangifte op als periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Daar vult u ook het bedrag van de ingehouden loonbelasting in. Daarmee houden we rekening bij het opleggen van uw aanslag.

Let op!

Krijgt u een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege zwangerschap? Dan hoeft u over deze uitkering geen belasting te betalen. U hoeft deze uitkering dus niet op te geven in uw aangifte.


Hebt u niet alle betaalde premies afgetrokken in uw aangifte?

Ga zelf na of u minder belasting kunt betalen

Hebt u betaalde premies niet afgetrokken? U kunt dan misschien voorkomen dat u te veel belasting betaalt over de uitkeringen. Dat kan op verschillende manieren.

U kunt uw verzekeraar vragen om rekening te houden met de premies die u niet hebt afgetrokken. Of u houdt hier zelf rekening mee in uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt dan pas belasting over de uitkeringen als dit bedrag in totaal hoger is dan het bedrag van de premies die u niet hebt afgetrokken. Dit heet ‘de saldomethode’. U moet hierbij wel rekening houden met een maximumbedrag.

Hoe vraag ik mijn verzekeraar om rekening te houden met niet-afgetrokken bedragen?

U kunt uw verzekeraar vragen om rekening te houden met premies die u niet hebt afgetrokken. Hiervoor vraagt u bij ons een Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (saldoverklaring) aan.

Als u de verklaring aan uw verzekeraar stuurt, houdt deze bij de berekening van de loonheffing rekening met de premies of stortingen die u niet hebt afgetrokken. In dit geval kunt u de gegevens van uw jaaropgaaf overnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Zorg ervoor dat uw verzekeraar de verklaring heeft voordat zij uitkeert.

Hoe houd ik zelf rekening met niet-afgetrokken bedragen?

Wilt u zelf rekening houden met niet-afgetrokken premies in uw aangifte inkomstenbelasting? Dan berekent u zelf hoeveel van de uitkering niet belast is. Ook hiervoor kunt u bij ons een Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (saldoverklaring) aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.