Lage en hoge AWf-premie: hoe werkt de premiedifferentiatie WW?

De premie AWf (premie WW) kent een lage AWf-premie (2,64% in 2024) en een hoge AWf-premie (7,64% in 2024). Welke premie u als werkgever voor uw werknemer moet betalen, is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat u met uw werknemer hebt gesloten. De percentages worden elk jaar vastgesteld.

Wanneer betaalt u de lage en wanneer de hoge AWf-premie?

U betaalt voor uw werknemer de lage AWf-premie, wanneer de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoet:

Voldoet het contract niet aan alle voorwaarden? Dan betaalt u de hoge AWf-premie, tenzij er sprake is van een uitzondering.

In 3 uitzonderingssituaties betaalt u altijd de lage AWf-premie

Het gaat om deze 3 situaties:

 • Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.
 • U sluit een praktijkovereenkomst en een arbeidscontract met een leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, en u neemt de praktijkovereenkomst op in uw administratie. Op de praktijkovereenkomst moet de datum staan waarop deze is overeengekomen.
 • U betaalt een WW-, ZW-, WIA-, WAO- of WAZO-uitkering namens UWV door aan uw werknemer (werkgeversbetaling). Of u betaalt deze uitkering zelf als eigenrisicodrager.

Let op!

In nog 2 situaties kan de lage AWf-premie van toepassing zijn door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Misschien hebt u hierdoor over 2020, 2021, 2022 en 2023 te veel premie AWf betaald. Lees wanneer u recht hebt op een teruggaaf en hoe u die aanvraagt:

Soms moet u de lage premie met terugwerkende kracht herzien

Dat betekent dat u alsnog de hoge premie betaalt. U moet de lage premie herzien als de situatie van de werknemer als volgt verandert:

 • Een nieuwe werknemer neemt uiterlijk 2 maanden na indiensttreding ontslag of wordt ontslagen. Hoe u die periode vaststelt, leest u bij: Hoe bepaal ik bij ontslag de periode van 2 maanden voor de premie AWf (WW-premie)?
 • Een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, krijgt in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren dat in het arbeidscontract staat.

Let op!

In verband met de coronacrisis hoeft u in 2020 en 2021 in de 2e situatie niet met terugwerkende kracht de hoge AWf-premie te betalen. Deze en andere maatregelen vindt u op: Coronamaatregelen Belastingdienst.

Moet u de lage premie herzien, dan doet u dat door alle voorgaande aangiftetijdvakken te corrigeren. In de correctie geeft u de volgende gegevens door:

 • de grondslagaanwas bij de rubriek 'Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien'
  Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan vult u de grondslagaanwas in bij de rubriek 'Aanwas cumulatief premieloon AWf'. Dat wordt door ons automatisch verwerkt als 'Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien'.
 • het bedrag van de hoge premie AWf bij de rubriek 'Premie AWf herzien'
 • € 0 bij de rubrieken 'Aanwas in het cumulatieve premieloon laag' en 'Aanwas in het cumulatieve premieloon hoog'
  Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan hoeft u deze rubrieken niet in te vullen. Dat kan ook niet.
 • € 0 bij de rubrieken voor 'Premie AWf laag' en 'Premie AWf hoog' (dit zijn verplichte velden)
  Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan vult u niets in bij de rubriek 'Premie AWf laag'. U kunt geen premie AWf hoog invullen. Voor die premie stuurt de software automatisch € 0 mee.

Als u de lage premie moet herzien, mag u de antwoorden op de vragen over het arbeidscontract niet aanpassen.

Voorbeeld

Op 1 juli 2024 neemt u een nieuwe werknemer aan met een vast contract voor 40 uur per week. U hebt het contract schriftelijk vastgelegd. U betaalt over het loon de lage AWf-premie. Op 15 augustus ontslaat u de werknemer. U moet dan voor deze werknemer vanaf 1 juli 2024 alsnog de hoge AWf-premie betalen in plaats van de lage. U moet de lage AWf-premie dus herzien.

U doet aangifte per maand. Over juli hebt u al aangifte gedaan, over augustus nog niet. U moet dan de lage AWf-premie in de aangifte over juli herzien. Dat doet u door een correctie over juli mee te sturen bij de aangifte over augustus. U moet dan in de correctie over juli de AWf-premie invullen bij 'Premie AWf herzien'. In de aangifte over augustus geeft u de hoge AWf-premie ook op bij 'Premie AWf herzien'.

Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u alleen herzien via een correctie.

U mag de premie niet herzien als u een fout hebt gemaakt in de premievragen

De premie herzien doet u alleen als de situatie verandert. Is de situatie niet veranderd, maar hebt u een fout gemaakt? Dan mag u de premie niet herzien.

Hebt u bijvoorbeeld aangegeven dat uw werknemer een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft, terwijl die een arbeidscontract voor bepaalde tijd heeft? Dan moet u deze fout herstellen door het juiste antwoord op deze vraag te geven en de hoge premie aan te geven in plaats van de lage.

De nieuwe rubrieken voor AWf uitkering hebben geen gevolgen voor het herzien van de lage premie

Met ingang van 2023 kent de aangifte loonheffingen 2 nieuwe rubrieken: 'Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf uitkering' en 'Premie AWf uitkering'. Deze rubrieken gebruikt u voor het premieloon en de premie van uitkeringen die u als eigenrisicodrager betaalt of die u doorbetaalt namens UWV.

De nieuwe rubrieken staan los van de rubrieken voor premieloon en premie AWf laag, hoog en herzien. U herziet de lage premie daarom gewoon op de manier zoals hiervoor beschreven. De rubrieken voor AWf uitkering past u dus niet aan als u alleen de lage premie wilt herzien.

Korte uitleg over de premiedifferentiatie? Bekijk de infographic

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.