Zekerheid en aansprakelijkheid

U krijgt pas een vergunning nadat door u bij ons zekerheid is gesteld. De hoogte van de te stellen zekerheid wordt door ons vastgesteld.

U kunt op verschillende manieren zekerheid stellen. Bijvoorbeeld door een bedrag contant te storten, of als een bankgarantie. Informeer bij uw belastingkantoor naar de mogelijkheden.

Hoogte van de zekerheid

De hoogte van de zekerheid wordt door ons bepaald. Wij houden daarbij rekening met het te verwachten financiële risico.

Voor de hoogte van de zekerheid geldt als uitgangspunt het btw-bedrag dat gemiddeld per maand betaald moet worden over de prestaties waarvoor de fiscaal vertegenwoordiger verantwoordelijk is. Het gaat hierbij om de leveringen van goederen en/of diensten, intracommunautaire verwervingen en invoer uit niet-EU-landen. Ook prestaties die vrijgesteld of belast zijn met 0% btw, tellen mee voor deze berekening. Zijn er prestaties waarvan de verschuldigdheid van btw is verlegd naar de afnemer? Dan worden deze ook meegeteld. Met de btw als voorbelasting wordt geen rekening gehouden.

Let op!

Als dezelfde goederen bij meerdere prestaties worden betrokken (bijvoorbeeld invoer uit niet-EU-landen gevolgd door een levering van goederen), dan wordt voor de bepaling van de hoogte van de zekerheid maar 1 van die prestaties meegeteld. Dit geldt zowel voor een fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning als die met een beperkte vergunning.


Per vergunning is de zekerheid 5% van het btw-bedrag dat hierboven is bepaald. Hierbij geldt een minimumbedrag van € 5.000. Voor bulkgoederen, halffabricaten en productiemiddelen (categorie 1) geldt een maximumbedrag van € 100.000. Voor overige goederen en voor diensten (categorie 2) is het maximumbedrag € 500.000.

Voeren uw klanten goederen van zowel categorie 1 als categorie 2 in, dan gaan we bij het bepalen van de hoogte van de zekerheid uit van categorie-2-goederen.

Bij een verhoogd risico op fraude kan de belastinginspecteur de zekerheid tot een hoger bedrag vaststellen.

In de bijlage bij het Besluit Omzetbelasting Fiscaal vertegenwoordiging vindt u voorbeelden van de berekening van de hoogte van de zekerheid.

Duur van de zekerheid

De gestelde zekerheid is bedoeld om ons financiële risico af te dekken. Na het beëindigen van de vergunning geven we daarom de zekerheid niet eerder terug dan 5 jaar na het einde van het boekjaar waarin de vergunning is beëindigd. Dit heeft te maken met de termijn waarbinnen wij een naheffingsaanslag kunnen opleggen.

Vervanging en vrijgave van een eerder gestelde zekerheid

Verandert de hoogte van het gemiddelde maandbedrag waarover de zekerheid is berekend? Dan kan dit gevolgen hebben voor de gestelde zekerheid.

Zijn er omstandigheden die aanleiding geven tot een verhoging van de zekerheid, dan kunnen wij van u eisen dat de zekerheid wordt verhoogd. Zijn er omstandigheden die aanleiding geven tot een verlaging van de zekerheid? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de belastinginspecteur.

Als een gestelde zekerheid wordt verhoogd of verlaagd, wordt deze in feite vervangen door een nieuwe zekerheid. Er kan namelijk maar 1 zekerheid worden gesteld ter dekking van alle jaren waarvan de btw-heffing nog niet definitief vaststaat.

Doet u een verzoek tot verlaging van de gestelde zekerheid? Dan vindt de verlaging (vervanging) pas plaats zodra de naheffingstermijn verstreken is. De naheffingstermijn bestaat uit de 5 jaar die voorafgaan aan de vaststelling van de verlaging van de zekerheid. Voor die jaren geldt nog de oude, hogere zekerheid.

Een verhoging van de zekerheid treedt na vaststelling direct in werking. De oude zekerheid is op dat moment niet meer toereikend om het door ons gelopen risico voor alle openstaande jaren af te dekken. Het openstaande belastingjaar met de hoogst mogelijke btw-schuld is leidend.

Aansprakelijkheid

U bent als fiscaal vertegenwoordiger mede aansprakelijk voor de verschuldigde belasting en de belasting- en invorderingsrentes en administratieve boetes.

De aansprakelijkheid van de fiscaal vertegenwoordiger met algemene vergunning is per kalenderjaar maximaal het door de inspecteur vastgestelde bedrag van de zekerheid.

Voorbeeld

U hebt een zekerheid gesteld van € 5.000. Stel dat wij een naheffingsaanslag opleggen over 2021 en 2022 voor respectievelijk € 2.000 en € 10.000, totaal € 12.000. U bent dan aansprakelijk voor een bedrag van € 7.000 (€ 2.000 plus € 5.000).

De fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning is mede aansprakelijk voor het gehele bedrag van de verschuldigde belasting en de belasting- en invorderingsrentes en administratieve boetes. Het bedrag van de gestelde zekerheid kan door ons worden gebruikt voor alle klanten waarvoor u fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning bent. Dat is ook het geval als onze vordering betrekking heeft op slechts 1 of een deel van uw klanten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.