Zekerheid en aansprakelijkheid

U krijgt pas een vergunning nadat door u bij ons zekerheid is gesteld. De hoogte van de te stellen zekerheid wordt door ons vastgesteld.

U kunt op verschillende manieren zekerheid stellen. Bijvoorbeeld door een bedrag contant te storten, of als een bankgarantie. Informeer bij uw belastingkantoor naar de mogelijkheden.

Hoogte van de zekerheid

De hoogte van de zekerheid wordt door ons bepaald. Wij houden daarbij rekening met het te verwachten financiële risico.

Voor de algemene vergunning is het uitgangspunt:

  • het bedrag dat gemiddeld per kwartaal aan belasting wordt betaald (dus na aftrek van de voorbelasting), of, als dit meer is,
  • de belasting die gemiddeld per maand betaald moet worden over: leveringen van goederen en diensten, intracommunautaire verwervingen en invoer uit niet-EU-landen. Is er sprake van een vrijstelling of  toepassing van het 0%-tarief? Dan worden deze prestaties meegeteld alsof ze belast zijn. Met de btw als voorbelasting wordt hier geen rekening gehouden.

Voor de beperkte vergunning is het uitgangspunt:

  • het belastingbedrag dat gemiddeld per maand betaald moet worden over de prestaties waarvoor de fiscaal vertegenwoordiger verantwoordelijk is. Als voor de invoer uit een niet-EU-land of de levering van een goed een vrijstelling of het 0%-tarief geldt, dan wordt dit meegeteld alsof het belast is. Met de btw als voorbelasting wordt hier geen rekening gehouden.

Let op!

Als dezelfde goederen bij meerdere prestaties worden betrokken (bijvoorbeeld invoer uit niet-EU-landen gevolgd door een levering van goederen), dan wordt voor de bepaling van de hoogte van de zekerheid maar 1 van die prestaties meegeteld. Dit geldt zowel voor een fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning als die met een beperkte vergunning.


Per vergunning is de zekerheid 5% van het btw-bedrag dat hierboven is bepaald. Hierbij geldt een minimumbedrag van € 5.000. Voor bulkgoederen, halffabricaten en productiemiddelen (categorie 1) geldt een maximumbedrag van € 100.000. Voor overige goederen en voor diensten (categorie 2) is het maximumbedrag € 500.000.

Hebt u een beperkte vergunning en voeren uw klanten goederen van zowel categorie 1 als categorie 2 in, dan gaan we bij het bepalen van de hoogte van de zekerheid uit van categorie-2-goederen. Als u een algemene vergunning hebt en uw klant handelt in beide categorieën goederen en diensten, dan gaan we bij het bepalen van de zekerheid ook uit van categorie-2-goederen.

Bij een verhoogd risico op fraude kan de belastinginspecteur de zekerheid tot een hoger bedrag vaststellen.

Duur van de zekerheid

De gestelde zekerheid is bedoeld om ons financiële risico af te dekken. Na het beëindigen van de vergunning geven we daarom de zekerheid niet eerder terug dan 5 jaar na het einde van het boekjaar waarin de vergunning is beëindigd. Dit heeft te maken met de termijn waarbinnen wij een naheffingsaanslag kunnen opleggen.

Aansprakelijkheid

U bent als fiscaal vertegenwoordiger mede aansprakelijk voor de verschuldigde belasting en de belasting- en invorderingsrentes en administratieve boetes.

De aansprakelijkheid van de fiscaal vertegenwoordiger met algemene vergunning is per kalenderjaar maximaal het door de inspecteur vastgestelde bedrag van de zekerheid. 

Voorbeeld

U hebt een zekerheid gesteld van € 5.000. Stel dat wij een naheffingsaanslag opleggen over 2018 en 2019 voor respectievelijk € 2.000 en € 10.000, totaal € 12.000. U bent dan aansprakelijk voor een bedrag van € 7.000 (€ 2.000 plus € 5.000).


De fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning is mede aansprakelijk voor het gehele bedrag van de verschuldigde belasting en de belasting- en invorderingsrentes en administratieve boetes. Het bedrag van de gestelde zekerheid kan door ons worden gebruikt voor alle klanten waarvoor u fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning bent. Dat is ook het geval als onze vordering betrekking heeft op slechts 1 of een deel van uw klanten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.