Overige goederen en diensten

Koopt u diensten in of roerende goederen die geen investeringsgoederen zijn? U laat bijvoorbeeld uw pand schilderen of u koopt een prullenbak of een perforator? Dan moet u op de volgende momenten beoordelen of u recht hebt op aftrek van btw:

  • bij de inkoop
  • bij de ingebruikname
  • aan het einde van het jaar waarin u de goederen of diensten in gebruik hebt genomen

Beoordeling aftrek bij inkoop

Koopt u goederen of diensten in maar neemt u die niet in het zelfde aangiftetijdvak in gebruik? Maak dan een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het privégebruik dat u van de goederen of diensten gaat maken. Voor dat geschatte privédeel mag u de btw niet aftrekken. De rest van de btw mag u aftrekken, voor zover u het gebruikt voor belaste omzet.

Voorbeeld

U koopt een telefoon die in het volgende aangiftetijdvak zal worden geleverd. U ontvangt het apparaat en betaalt ineens de factuur van € 315 met € 66 btw. U hebt uitsluitend belaste omzet en schat het privégebruik op 50%. U kunt dan € 33 (50% x € 66) in uw btw-aangifte aftrekken.

Beoordeling aftrek bij ingebruikname

Het aangiftetijdvak van de aanschaf is meestal hetzelfde als dat van ingebruikname. De beoordeling van de aftrek bij inkoop vervalt dan. U stelt voor het aangiftetijdvak, waarin u het goed of de dienst in gebruik neemt het werkelijk privégebruik vast. Wijkt het werkelijke privégebruik af van het gebruik dat u bij inkoop hebt ingeschat? Corrigeer dan uw eerdere aftrek van voorbelasting.

Voorbeeld

In het aangiftetijdvak waarin u de telefoon in gebruik neemt, is het werkelijk privégebruik 25%. Dat is minder dan u in het aangiftetijdvak van inkoop hebt ingeschat. In het tijdvak van ingebruikname corrigeert u daarom de afgetrokken btw: u hebt afgetrokken € 33 en hebt bij een privégebruik van 25% recht op een aftrek van € 50 (75% van € 66). Het verschil (€ 17) trekt u alsnog af op uw btw-aangifte. Valt het moment van ingebruikname in hetzelfde aangiftetijdvak als de inkoop? U brengt dan in het aangiftetijdvak van inkoop/ingebruikname € 50 aan btw in aftrek.

Beoordeling aftrek eind van het jaar

Na afloop van het jaar waarin u de telefoon in gebruik hebt genomen, stelt u het privégebruik over de totale gebruiksduur van dat jaar vast. Wijkt het gebruik voor privé af van het gebruik dat u in het aangiftetijdvak van ingebruikname hebt vastgesteld? U corrigeert dan uw eerdere aftrek van voorbelasting in positieve (minder privégebruik) of negatieve (meer privégebruik).

Voorbeeld

Na afloop van het jaar stelt u vast dat het werkelijk privégebruik 10% was. U hebt per saldo al 75% van de btw bij aanschaf afgetrokken. U hebt recht op een aftrek van 90%. U trekt dan in de aangifte over het laatste tijdvak van het jaar € 10 (15% van € 66) af.

Geen correctie in latere jaren

De aftrek van btw zoals u die aan het eind van het jaar hebt vastgesteld is definitief. Verandert u het gebruik na het jaar van ingebruikname? Dan leidt dit niet tot een correctie van de afgetrokken btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.