Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U doet de periodieke gift aan een:
  • algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • culturele ANBI
  • vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
 • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
 • U doet de gift vrijwillig en niet omdat u het verplicht bent. Het betalen van belastingen en heffingen aan overheidsinstanties is bijvoorbeeld géén gift aan een ANBI, want dit is een wettelijke verplichting.
 • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift. Daarom zijn bijvoorbeeld de volgende betalingen aan een ANBI géén gift:
  • Het betalen van huurkosten, energiekosten of zorgverzekeringspremies, want er staat iets tegenover.
  • Het kopen van een lot, want u krijgt de kans om iets te winnen.

U doet een gift voordat de overeenkomst is vastgelegd

Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst? Dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI of culturele ANBI meer is? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Periodieke gift is rentedragende schuld geworden

Moest u de periodieke gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dat niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt. De rente die u betaalt over deze schuld mag u niet aftrekken.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.