Vermogen dat niet telt voor huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget

U kunt ons vragen om 'bijzonder vermogen' niet mee te tellen voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. We spreken van bijzonder vermogen in sommige situaties. Bijvoorbeeld als het gaat om vermogen van kinderen, smartengeld of speciale uitkeringen. Hieronder leest u wanneer dat het geval is.

Vermogen van kinderen

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • vermogen van een pleegkind
 • vermogen van een minderjarig kind waar u, uw toeslagpartner, uw medebewoners en uw kind niet aan kunnen komen. U moet aan kunnen tonen dat u niet aan dit vermogen kunt komen. Bijvoorbeeld vanwege een zogenoemde BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).

Nabetaling kindgebonden budget

Hebt u een brief gekregen over een nabetaling van het kindgebonden budget over een vorig jaar? Dan valt die nabetaling soms ook onder bijzonder vermogen. Meer hierover leest u op Ik krijg een nabetaling van het kindgebonden budget over een eerder jaar - wat moet ik doen?

Smartengeld

Hebt u smartengeld (een schadevergoeding voor immateriële schade) ontvangen? Dan kunt u ons vragen om het niet mee te tellen als vermogen.

Vergoedingen voor ziekte en lichamelijk letsel

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • schadevergoedingen die de overheid, het Nederlandse Rode Kruis of fabrikanten van farmaceutische producten betalen aan hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet
 • vergoedingen op grond van de 'Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers' die zijn betaald aan de slachtoffers zelf
 • uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn betaald aan slachtoffers van het gebruik van DES-preparaten
 • alleen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget: uitkeringen voor letselschade waarvan de hoogte is vastgesteld voor 11 oktober 2010
 • tegemoetkomingen uit de 'Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam' en bijdragen uit de 'Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam II'
 • Uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2012 en 2013

Vergoedingen voor de gevolgen van oorlog en conflicten

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische gemeenschappen door de Maror-stichtingen, stichting Het Gebaar, stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, stichting Joods Humanitair Fonds en Sjoa-stichtingen
 • bijzondere uitkeringen aan veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit is vastgesteld
 • uitkeringen op grond van de 'Uitkeringsregeling backpay' aan ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement

Vergoedingen voor seksueel misbruik

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers van seksueel misbruik
 • uitkeringen op grond van de 'Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen'. Of een andere regeling van de overheid voor deze groep slachtoffers

Vergoedingen van aardbevingsschade telt wél mee als vermogen

Krijgt u door de schadevergoeding geen of minder toeslag?  Via het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) kunt u hiervoor een compensatie krijgen.

Hoe geef ik bijzonder vermogen door?

U geeft bijzonder vermogen aan ons door met het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen. Of per brief of verzoek om herziening. U hoeft dit maar 1 keer te doen. Uw verzoek geldt ook voor de jaren daarna. U kunt het verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat. Wij beoordelen dan of het bijzonder vermogen wel of niet meetelt. 

Krijgt u nog geen huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget? Vraag de toeslag dan eerst aan met Mijn toeslagen. U krijgt dan van ons een beschikking. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere vermogen aan ons door met het formulier.

Bewijs

Stuur met uw formulier of brief kopieën van bewijzen mee. Daaruit moet blijken om wat voor soort vermogen het gaat en hoe hoog het bedrag is. Gaat het om vermogen van een minderjarig kind? Dan moet duidelijk blijken dat u niet aan dit vermogen kunt komen. Bijvoorbeeld vanwege een zogenoemde BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).

Beoordeling bijzonder vermogen na afloop van het jaar

Wij beoordelen uw verzoek om uw bijzonder vermogen niet mee te tellen na afloop van het jaar waarover u toeslag hebt gekregen. Op dat moment weten wij hoe hoog uw vermogen over dat jaar was. Daarom beoordelen we pas bij de definitieve berekening of we uw bijzonder vermogen meetellen of niet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.