Vermogen dat niet telt voor huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget

U kunt ons vragen om 'bijzonder vermogen' niet mee te tellen voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. We spreken van bijzonder vermogen in sommige situaties. Bijvoorbeeld als het gaat om vermogen van kinderen, smartengeld of speciale uitkeringen.

Vermogen van kinderen

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • Vermogen van een pleegkind.
 • Vermogen van een kind of pleegkind waar u, uw toeslagpartner, uw medebewoners en uw kind niet aan kunnen komen. U moet aan kunnen tonen dat u niet aan dit vermogen kunt komen. Bijvoorbeeld vanwege een zogenoemde BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).

Smartengeld

Hebt u smartengeld (een schadevergoeding voor immateriële schade) ontvangen? Dan kunt u ons vragen om het niet mee te tellen als vermogen. Hieronder leest u welke vergoedingen hiervoor in aanmerking komen.

Vergoedingen voor ziekte en lichamelijk letsel

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • Schadevergoedingen die de overheid, het Nederlandse Rode Kruis of fabrikanten van farmaceutische producten betalen aan hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet.
 • Vergoedingen volgens de 'Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers' die zijn betaald aan de slachtoffers zelf of aan de nabestaanden van slachtoffers.
 • Uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn betaald aan slachtoffers van het gebruik van DES-preparaten.
 • Tegemoetkomingen uit de 'Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam' en bijdragen uit de 'Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam II'.
 • Tegemoetkomingen uit de ‘Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB).
 • Schadevergoeding van Stichting Vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn (VSSA).

Uitkeringen voor letselschade tellen weer mee als vermogen

Hebt u uitkeringen voor letselschade waarvan de hoogte is vastgesteld vóór 11 oktober 2010? Dan kon u ons vragen deze uitkeringen niet mee te tellen als vermogen. Maar vanaf 2023 tellen wij deze uitkeringen weer mee als vermogen.

Hebt u ons niet eerder gevraagd om deze uitkeringen niet mee te tellen als vermogen? U kunt alleen nog een verzoek doen voor uw toeslag in de jaren 2019 tot en met 2022. En alleen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget.

Vergoedingen voor de gevolgen van oorlog en conflicten

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • Eenmalige uitkeringen aan Dutchbat-III-veteranen.
 • Schadevergoedingen van de Commissie Uitvoering civielrechtelijke regeling Srebrenica aan nabestaanden van genocide.
 • Individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische gemeenschappen door de Maror-stichtingen, stichting Het Gebaar, stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, stichting Joods Humanitair Fonds en Sjoa-stichtingen.
 • Bijzondere uitkeringen aan veteranen die door inzet tijdens oorlog of een crisisbeheersingsoperatie invalide zijn geworden.
 • Uitkeringen op grond van de 'Uitkeringsregeling backpay' aan ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement.
 • Schadevergoeding vanuit de strafzaak MH17 aan de nabestaanden.

Vergoedingen voor seksueel misbruik

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • Uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers van seksueel misbruik.
 • Uitkeringen op grond van de 'Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen'. Of een andere regeling van de overheid voor deze groep slachtoffers.

Andere tegemoetkomingen

U kunt ons vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • Eenmalige tegemoetkomingen voor transgender en intersekse personen die in de periode tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 een transitie hebben ondergaan voor een wijziging van de geslachtsregistratie in de geboorteakte.

Nabetalingen kindgebonden budget over 2013 tot en met 2017 (herstelactie) tellen tijdelijk niet als vermogen

Hebt u na een herstelactie een nabetaling gekregen van het kindgebonden budget over 2013 tot en met 2017? U hebt hierover dan een brief gekregen. U kunt ons vragen de nabetaling tijdelijk niet mee te tellen.

Meer hierover leest u op Ik krijg een nabetaling van het kindgebonden budget over een eerder jaar - wat moet ik doen?

Corona-uitkeringen in de zorg tellen tijdelijk niet als vermogen

Werkt u in de zorg of bent u nabestaande van iemand die in de zorg werkte? U kunt ons vragen de volgende uitkeringen van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (Stichting ZWiC) tijdelijk niet mee te tellen:

 • Uitkeringen aan zorgverleners die als gevolg van hun werk in de coronazorg op de intensive care terecht zijn gekomen.
 • Uitkeringen aan zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg langdurige post-COVID-klachten hebben gekregen.
 • Uitkeringen aan nabestaanden van zorgverleners die door hun werk in de coronazorg zijn overleden.

Compensatiebetalingen kinderopvangtoeslag tellen tijdelijk niet als vermogen

Hebt u als gedupeerde ouder in de kinderopvangtoeslag een vergoeding van € 30.000 (Catshuisregeling) gekregen of een andere uitbetaling? Wij zien dit als 'bijzonder vermogen'. Dit geldt ook voor de uitkering die kinderen van gedupeerde ouders hebben gekregen (kindregeling).

Het bedrag dat u zelf hebt ontvangen tellen we niet mee bij uw vermogen. Dit gaat automatisch. U hoeft dus geen verzoek in te dienen. Heeft uw kind een vergoeding ontvangen? En wilt u niet dat wij dit geld meetellen bij uw vermogen? Dan moet u wel zelf een verzoek indienen. Lees meer hierover op Wat is de invloed van compensatie op inkomen, toeslagen of uitkering?

Bent u voormalig partner van een gedupeerde ouder? En heeft uw ex-partner een deel van de compensatie met u gedeeld? Als u niet wilt dat wij dit geld meetellen bij uw vermogen, geef dit dan zélf aan ons door. Vul hiervoor het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen voor ex-partners in.

Vergoedingen van aardbevingsschade tellen wél mee als vermogen

Krijgt u door de schadevergoeding geen of minder toeslag? Via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG - voorheen TCMG) kunt u hiervoor een compensatie krijgen.

Hoe vraag ik om bijzonder vermogen niet mee te tellen?

U geeft bijzonder vermogen aan ons door met het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen. Of per brief. U hebt zelfs 5 jaar de tijd om dit verzoek te doen, gerekend vanaf het einde van het jaar waar het verzoek over gaat. U hoeft dit maar 1 keer te doen, want uw verzoek geldt ook voor de jaren daarna.

Krijgt u nog geen huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget? Vraag de toeslag dan eerst aan met Mijn toeslagen. U krijgt dan van ons een beschikking. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzonder vermogen aan ons door met het formulier. Wij beoordelen dan of het bijzonder vermogen wel of niet meetelt.

Bewijs meesturen

Stuur met uw formulier of brief kopieën van bewijzen mee. Daaruit moet blijken om wat voor soort vermogen het gaat en hoe hoog het bedrag is. Gaat het om vermogen van een minderjarig kind? Dan moet duidelijk blijken dat u niet aan dit vermogen kunt komen. Bijvoorbeeld vanwege een zogenoemde BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).

Gaat het om nabetalingen van de herstelactie kindgebonden budget? Dan hoeft u geen bewijs mee te sturen.

We beoordelen uw bijzonder vermogen na uw verzoek

U krijgt van ons dan een brief waarin staat of we uw bijzonder vermogen meetellen of niet.

Doet u een verzoek in het lopende jaar? Dan beoordelen we uw verzoek binnen 8 weken. Dat doen we met een schatting van uw vermogen, omdat uw definitieve vermogen dan nog niet bekend is.

Als uw definitieve vermogen bij ons bekend is, beoordelen we uw verzoek nog een keer. U hoeft hier niets voor te doen. U krijgt dan ook de definitieve berekening.

Doet u het verzoek als u de definitieve berekening al hebt gekregen? Dan beoordelen we uw verzoek direct met uw definitieve vermogen en krijgt u een nieuwe definitieve berekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.