Fiscale veranderingen 2023

Op deze pagina vindt u de belangrijkste fiscale veranderingen die gelden vanaf 1 januari 2023.

Kies uit de volgende veranderingen

 • Aftrekposten: tariefsaanpassing in verband met afbouw tarief

  Het tarief van de aftrekposten wordt verder afgebouwd als het inkomen in de hoogste belastingschijf valt. Het tarief is dan gelijk aan het tarief in de 1e belastingschijf (36,93%).

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2023 een inkomen in de hoogste schijf heeft én aftrekbare kosten. Zoals persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), aftrekbare kosten van de eigen woning, ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Uw aftrekposten worden gecorrigeerd door een tariefsaanpassing. U vindt het bedrag van de tariefsaanpassing op uw aanslag inkomstenbelasting. Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2023 12,57%.

  Het gaat om de volgende aftrekposten:

  • Persoonsgebonden aftrek
   • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
   • weekenduitgaven voor een persoon met een lichamelijke of verstandelijke beperking
   • aftrekbare giften
   • uitgaven voor specifieke zorgkosten
   • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
  • Aftrek kosten eigen woning
   • aftrekbare rente en kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
   • aftrekbare rente en kosten van de eigen woning
  • Ondernemersfaciliteiten
   • zelfstandigenaftrek
   • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
   • meewerkaftrek
   • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
   • stakingsaftrek
   • MKB-winstvrijstelling
  • Overig
   • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. In uw voorlopige aanslag over 2023 of uw belastingaangifte wordt hiermee automatisch rekening gehouden.

 • Voorlopige aanslag 2023: gebruikte cijfers

  Vanaf half december 2022 kunt u een voorlopige aanslag 2023 ontvangen.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in december 2022 automatisch een voorlopige aanslag 2023 krijgt of aanvraagt.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  In uw voorlopige aanslag 2023 gebruiken we de tarieven en heffingskortingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2023.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

 • Verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding

  De belastingvrije kilometervergoeding gaat van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2023 reiskostenvergoeding ontvangt. Bijvoorbeeld van de werkgever.

  De hogere kilometervergoeding geldt ook bij:

  • reiskosten voor ziekenbezoek
  • weekend- of vakantieuitgaven gehandicapten
  • giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U kunt belastingvrij een hogere reiskostenvergoeding ontvangen.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

 • Verhoging arbeidskorting

  De arbeidskorting wordt extra verhoogd.

  Voor wie?

  Voor werkenden en ondernemers met een inkomen tot € 115.295.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U ontvangt een hogere korting op uw arbeidsinkomen en betaalt daardoor minder belasting.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. Wij verwerken dit automatisch in uw voorlopige aanslag en belastingaangifte over 2023.

  Meer informatie

 • Leegwaarderatio verhuurde woning aangepast

  De leegwaarderatio is het percentage waarmee u de WOZ-waarde van de door u verhuurde woning vermenigvuldigt. De uitkomst hiervan is de waarde van die woning (box 3) voor uw aangifte inkomstenbelasting.

  Vanaf 2023 wordt het volgende aangepast:

  • de percentages van de leegwaarderatio voor verhuurde woningen
  • voor tijdelijk verhuurde woningen geldt de leegwaarderatio niet meer
  • de leegwaarderatio is 100% als u een woning verhuurt aan iemand waarmee u bent verbonden. Én als u voorwaarden hebt opgesteld die u niet zo met een willekeurige derde zou afspreken. Bijvoorbeeld als u de woning verhuurt aan een familielid voor een lagere huurprijs.

  Voor wie?

  Voor iedereen die een woning verhuurt of verpacht met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dit gaat om woningen die tot uw vermogen (box 3) horen. Dus niet om (een deel van) de eigen woning. Tijdelijk verhuurde woningen vallen hier ook buiten.

  Wat betekent dit voor u?

  De leegwaarderatio vermindert de waarde van verhuurde of verpachte woningen voor box 3. U betaalt misschien meer belasting over de woning die u verhuurt.

  De leegwaarderatio is ook van belang bij schenkingen of vererving van woningen die worden verhuurd of verpacht.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. De percentages zijn verwerkt in uw voorlopige aanslag of belastingaangifte 2023 of in de aanslag schenk- of erfbelasting.

  Meer informatie

 • Uitbetaling heffingskortingen aan minstverdienende partner stopt

  Vanaf 2009 tot 2023 moest u aan de volgende 3 voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor uitbetaling van heffingskortingen:

  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner
  • Uw partner heeft voldoende inkomen.

  Vervolgens werd ieder jaar de uitbetaling van de heffingskortingen lager. Dat gold ook voor de algemene heffingskorting, behalve als de minstverdienende partner was geboren vóór 1963.

  Vanaf 2023 betalen we geen algemene heffingskorting meer uit aan de minstverdienende partner die is geboren na 1962.

  Vanaf 2023 stopt ook de uitbetaling van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

  Voor wie?

  Voor iedereen die eerder aan de voorwaarden voldeed, maar voor wie vanaf 2023 de uitbetaling van de heffingskortingen vervalt.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  De minstverdienende partner krijgt geen heffingskortingen meer uitbetaald. Er geldt 1 uitzondering. Bent u de minstverdienende partner en bent u geboren vóór 1963? Dan betalen we nog wel de algemene heffingskorting uit. In 2023 tot maximaal € 3.070.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

 • Overdrachtsbelasting: tarief van 8% naar 10,4%

  Vanaf 2023 wordt het 8%-tarief van de overdrachtsbelasting verhoogd naar 10,4%.

  Voor wie?

  Voor iedereen die vanaf 1 januari 2023 een onroerende zaak koopt en die niet voor langere tijd zelf gaat bewonen. Bijvoorbeeld een vakantiewoning, een chalet of stacaravan, een 2e woning, een garagebox of een bedrijfsruimte.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U betaalt vanaf 2023 meer overdrachtsbelasting als u een onroerende zaak koopt die u niet voor langere tijd zelf gaat bewonen. Het tarief is 10,4% van de waarde van de onroerende zaak.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

 • Overdrachtsbelasting: maximale woningwaarde voor startersvrijstelling wordt € 440.000

  Vanaf 1 januari 2023 is de maximale woningwaarde om de startersvrijstelling te kunnen krijgen € 440.000. Dit was € 400.000.

  Voor wie?

  Voor iedereen die:

  • valt in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 34 jaar
  • een woning koopt waarin hij of zij zelf voor langere tijd gaat wonen
  • de startersvrijstelling niet eerder heeft gebruikt

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, betaalt u geen overdrachtsbelasting (2%) over de aankoop van uw woning.

  Wat kunt u doen?

  Als u een woning koopt, vult u de 'Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling’ in. De ondertekende verklaring moet vóór de overdracht van de woning in het bezit zijn van de notaris. De notaris voegt uw verklaring bij of in de akte.

  Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling

  Meer informatie

 • Gebruikelijkloonregeling: doelmatigheidsmarge en innovatieve startups

  Vanaf 2023 vervalt in de gebruikelijkloonregeling de ‘doelmatigheidsmarge’ en de uitzondering voor innovatieve start-ups.

  Voor wie?

  Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor hun vennootschap en waarbij sprake is van de ‘doelmatigheidsmarge’ of de uitzondering voor innovatieve start-ups.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Doelmatigheidsmarge
  Bent u een aanmerkelijkbelanghouder? Dan moet u bij het vaststellen van het gebruikelijke loon soms uitgaan van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Tot 2023 mag u het gebruikelijke loon op tenminste 75% daarvan vaststellen. Het verschil van 25 procentpunten wordt de ‘doelmatigheidsmarge’ genoemd. Deze marge vervalt per 2023. Vanaf 2023 stelt u het gebruikelijk loon vast op minstens hetzelfde bedrag als dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

  Overgangsregeling doelmatigheidsmarge
  Hebt u met ons over de hoogte van het gebruikelijke loon een afspraak gemaakt? En is die afspraak vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’, met een geldigheid tot na 2022? Als de doelmatigheidsmarge onderdeel is van de overeenkomst, blijft de afspraak over de hoogte van het 100%-loon van kracht. Voor de overeengekomen periode is uw gebruikelijke loon dan dat afgesproken loon. Maar zijn er relevante wijzigingen in uw situatie die leiden tot een ander gebruikelijk loon? Dan moet u daarvan uitgaan.

  Innovatieve start-ups
  Bent u een aanmerkelijkbelanghouder? En werkt u voor een ‘innovatieve start-up’? Dan geldt tot 2023 een uitzondering op de normale regels van de gebruikelijkloonregeling. Dit versoepelde regime geldt voor een periode van maximaal 3 jaar. Gedurende deze periode mag u het gebruikelijke loon vaststellen op het wettelijk minimumloon, zonder overleg met ons. Vanaf 2023 vervalt het versoepelde regime voor nieuwe gevallen. Dan gelden de normale regels voor startende ondernemingen ook voor innovatieve start-ups.

  Wat kunt u doen?

  Check hoe de gebruikelijkloonregeling bij u is vastgesteld. En kijk of 1 van de 2 aangekondigde veranderingen voor u geldt. Overleg zo nodig met uw belastingadviseur.

Lees meer over de belangrijkste belastingwijzigingen 2023 op rijksoverheid.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.